Atu-nun magistratura pilləsində M33117A ixtisasları üçün TƏŞKİlati davraniş fənnindən test sualları

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 325.18 Kb.
səhifə3/3
tarix13.06.2018
ölçüsü325.18 Kb.
1   2   3

157.Asinergetik qərarlar nədir?

A)) Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır

B) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır

C) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır

D) Risk şəraitində qəbul edilən qərardır

E) Təsadüfən qəbul olunan qərarlardır.158. Biznes təşkilatlarında apparat səlahiyyəti hansılardır?

A)) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Məcburi razılaşdırma. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

B) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşkiletmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyəti. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

C) 1. Sərəncamvermə səlahiyyəti. 2. Gözləmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

D) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşəbbüskarlıq səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət.4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

E) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Tələbetmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.159.Rasional qərarlar nədir?

A)) Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses

vasitəsi ilə əsaslandırılır
B) Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır

C) Keçmiş təcrübəyə əsaslanır

D) Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir

E) Kollegial şəkildə qəbul olunan qərarlardır160. Təşkilatın quruluşunun formalaşdırılması prosesi hansı istiqamətdə gedir?

A)) Yuxarıdan aşağıya.

B) Soldan sağa;

C) Sağdan sola;

D) Aşağıdan yuxarıya;

E) Üfiqi istiqamətdə;161. İnzibati-sərəncam metodunun aşağıdakı təsir vasitələrindən hansı

yanlışdır?

A)) sosial-iqtisadi təsir

B) təşkilati normalaşdırma

C) təşkilati planlaşdırma

D) inzibati-sərəncamverici təsir

E) sərəncamverici təsir162. Münaqişənin həllinin hansı quruluş üsulları vardır?

A)) 1.İşin mahiyyətinin izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

B) 1.İşə tələbatın izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

C) 1.İşdən çıxarma; 2.Cəzalandırma; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

D) 1.Otaqların ayrılması; 2.Mükafatın artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleksməqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

E) 1.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 2.Mənfəət artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması.163. Problemin dərk edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vasitə

necə adlanır?

A)) informasiyanın bolluğu

B) informasiyanın asılığı

C) informasiyanın yoxluğu

D) informasiyanın natamam olması

E) informasiyanın qərəzliliyi164. Münaqişənin həll edilməsinin hansı insanlararası üsulu var?

A)) Kənarlaşma, yumşaltma, məcburetmə, kompromiss, problemin həlli;

B) Yumşaltma, məcburetmə, əmretmə, döymə, kompromiss;

C) Məcburetmə, əmretmə, sərəncamvermə, problemin həlli, kompromiss;

D) Məcburetmə, həlletmə, sərəncamvermə, problemyaratma, kənarlaşma;

E) Kənarlaşma, uzaqlaşma, qaçma, döymə.165. Lerri Qreynerin təşkilatı dəyişikliklərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi modelinə görə bu proses neçə mərhələdən ibarətdir?

A)) 6;


B) 4;

C) 3;


D) 5;

166. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A)) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.167. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A)) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.168. Düzgün olmayan variantı göstərin:

A)) Milli Məclisin sədri menecer adlandırılır;

B) Proqram – məqsədli qrupun yaxud layihə qrupunun rəhbəri menecer adlandırılır;

C) Tabeçilikdə olana nəzərən rəhbər menecer adlandırılır;

D) Bütövlükdə firmanın rəhbəri və onun ayrı–ayrı bölmələrinin rəhbərləri meneceradlandırılır;

E) İşləri müasir üsullara uyğun təşkil edən istənilən idarəetmə səviyyəsi inzibatçısı menecer adlandırılır.169. Menecerlərdən tələb edilmir:

A)) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

B) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən170. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu171. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A)) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.172. Müasir motivasiya nəzəriyyələri neçə kateqoriyaya bölünür?

A)) İki;


B) Üç;

C) Beş;


D) Yeddi;

E) Dörd.


173. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A)) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.174. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A)) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.175. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A)) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə saəbəb olan innovasaiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya ;

C) Geriyə şaquli inteqrasiya ;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti.176. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A)) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya177. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A)) heyət

B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktik178. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.179. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A)) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət180. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A)) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) İstehlakçıların tələbi əsasında.

E) Nazirliyin göstərişi ilə;181. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A); 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

C)) 1. Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik.182. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A)) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.183. Düzgün olmayan variantı göstərin. Rəhbərin karyerasında müvəffəqiy-yətsizliyin beş səbəbi aşağıdakılardır:

A)) İşçiləri inandırmağa çalışmaq

B)Özünü kollektivdən izolyasiya etmək;

C) Daha yüksək əmək haqqı almaq tələbini ön plana qoymaq;

D) Öz fikirlərini və hissələrini başqalarından gizlətmək;

E) Öz vəzifəsinin simvollarına olduqca çox diqqət ayırmaq.184. Sahibkar qabiliyyətli insanlar kimlərə deyirlər?

A)) Təşəbbüskar və yeniliklə bağlı risk etməyi xoşlayanlara;

B) Kapitalını qənaətlə xərcləyənlərə;

C) Yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olanlara;

D) Sutkada 15 saat işləyənlərə;

E) Biznes sahəsində məşğul olanlara.185. Menecmentə birinci rəsmi maraq sədası nə vaxt və hansı hadisə ilə qeyd edilmişdir:

A)) 1911–ci ildə; F.Teylor özünün “Elmi idarəetmənin prinsipləri” kitabını nəşr etdirmişdir;

B) 1928–ci ildə; ABŞ iqtisadiyyatında sənaye məhsuluna tələb və təklif bərabərləşmişdir;

C) XVIII əsrin sonunda. İngiltərədə sənayə inqilabi – manifakturadan fabrik istehsalına keçilməsi baş vermişdir;

D) XIX əsrin ikinci yarısında, Almaniyada sənaye inqilabı baş vermişdir.

E) XIX əsrin 40 –cı illərində, İtaliyada sənaye inqilabı baş vermişdir.186. Elmi İdarəetmə məktəbinin irəli sürdüyü hansıdır?

A)) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

B) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

C) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma;

D) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

E) Modellərin işlənib hazırlanması və idarəetmədə istifadə edilməsi.187. İnsan münasibətləri və davranış elmləri məktəbinə məxsus olan nəticəni göstərin:

A)) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

B) Mürəkkəb situasiyalarda qərar qəbul etməli olan rəhbərlərə kömək etmək üçün kəmiyyət üsullarının inkişaf etdirilməsi;

C) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

D) Vəzifəni yerinə yetirmək üçün daha münasib işçinin seçilməsi və onun öyrədil-məsinin təmin edilməsi;

E) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi.188. Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət qədim idarəetməyə aid deyil:

A)) İdarəetmə işlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və digər işlərdən ayrılması;

B) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin irsi hüquqa görə yaxud güc tətbiq etməklə tutulması;

C) Ali səviyyə rəhbərlərinin azsaylı olması;

D) Böyük təşkilatların azsaylı olması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların sayının az olması.189. Menecmentə proses kimi yanaşma ideyası ilk dəfə hansı məktəb tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A)) İnzibati idarəetmə məktəbi tərəfindən;

B) İnsan münasibətləri məktəbi tərəfindən;

C) Kəmiyyət üsulları məktəbi tərəfindən;

D) Elmi idarəetmə məktəbi tərəfindən;

E) Davranış elmləri məktəbi tərəfindən.190. Maykl Meskon menecmentdə neçə funksiya olduğunu iddia edir?

A)) Dörd funksiya;

B) Beş funksiya;

C) Üç funksiya;

D) Yeddi funksiya;

E) İki funksiya.191. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatı açıq sistem hesab edir?

A)) Sistem kimi yanaşma;

B) Proses kimi yanaşma;

C) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E) Model kimi yanaşma.192. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmanın irəli sürdüyü əsas konsep-siyahansıdır?

A)) Təşkilatın məqsədlərinə daha səmərəli nail olmaq üçün konkret üsul və konsepsiyaları müəyyən konkret situasiya ilə uzlaşdırmaq lazımdır;

B) Menecmentə müxtəlif funksiyalardan ibarət olan bir proses kimi baxmaq lazımdır;

C) Menecment planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya və nəzarətdən ibarətdir;

D) Təşkilat bir neçə qarşılıqlı əlaqəli alt sistemlərdən ibarət olan və çoxsaylı əlaqələrlə xarici mühitə bağlanmış mürəkkəb açıq sistemdir;

E) Bütün təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün quruluş yaratmalıdırlar.193. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A)) Şaquli əmək bölgüsünün;

B) Üfiqi əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün194. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A)) İnsanlarla iş.

B) İnformasiya ilə iş;

C) Texnologiya ilə iş;

D) Situasiya ilə iş;

E) Materiallarla iş;195. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A)) İnsanın qrupda davranışı;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.196. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A)) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.197. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.198. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A)) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.199. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A)) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.200. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A)) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə