Avtomatikanın müasir texniki vasitələri


İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqların mühəndisliyi” FənnYüklə 1,04 Mb.
səhifə8/8
tarix10.01.2022
ölçüsü1,04 Mb.
#108209
1   2   3   4   5   6   7   8
İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqların mühəndisliyi”

Fənn: “İnşaat maşınlarının konstruksi­yası, nəzəriyyəsi və hesabanmasının əsasları”

Qrup: M805A.

1

Daş materiallarını xirdalayıb-çeşidləyən maşın və avadanlıqların təsnifatı

2

Emal prosesində işlədilən maşın və avadanlıqlar

3

Daş materiallarının xırdalanmasının nəzəri əsasları

4

Konusvari daşqıranlar

5

Respublika və xaricdə işlədilən çənəli daşqiranların prinsipial sxemləri

6

Çənəli daşqiranların konstruktiv xüsusiyətləri

7

Vallı daşqıranların məsuldarlığının təyini

8

Zərbəli təsirli daşqıranlar

9

Zərbəli təsirli daşqıranların məsuldarlığının təyini

10

Vallı daşqıranların konstruktiv sxemləri

11

Qüvvələr analizi

12

Zərbəli təsirli daşqıranların konstruktiv sxemləri

13

Zərbə təsirindən xırdalanmada yaranan intiqalın gücünün hesabı

14

Kürəli dəyirmanın parametrlərinin təyini

15

Kürəli dəyirmanın konstruktiv sxemləri

16

Kürəli barabanlı dəyirmanın dayaq elementləri

17

Zərbə təsirindən üyüdülmədə yaranan intiqalın gücünün hesabı

18

Vibrasiyalı ətalətli dəyirmanların gücünün təyini

19

Vibrasiyalı dəyirmanların əsas parametrlərinin təyini

20

Dəyirmanların iş prosesinin avtomatlaşdırılması

21

Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanlar

22

Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanların tətbiq sahələri

23

Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanların iş prosesi

24

Xəlbirlərin təsnifatı

25

Xəlbirlərin tətbiq sahələri

26

Xəlbirlərin konstruksiyası

27

Xəlbirlərin işçi elementləri

28

Xəlbirlərin məsuldarlığı

29

Vibrasiya xəlbiri

30

Vibrasiya xəlbirinin hərəkət tənlikləri

31

Vibrasiya xəlbirinin əsas parametrləri və texniki göstəricilərinin təyini

32

Siklonların tətbiq sahələri

33

Süzgəclərin konstruksiyaları

34

Süzgəclərin iş prosesi

35

Material süzgəcləri

36

Elektrik süzgəcləri

37

Süzgəclərin hesabı

38

Elektrik süzgəclərinin konstruksiyası

39

Yapışdırıcı və doldurucular anbarı

40

Materialların nəqli üçün maşın və qurğular

41

Avtomatlaşdırılmış xəttin funksioanal sxemi

42

Beton və məhlul qarışığının hazırlanma texnoloji prosesi

43

Beton qarışığının tərkibinin seçilməsi

44

Köməkçi avadanlıqlar

45

Dönmə qıfları

46

Boşaltma qıfları

47

Səviyyə analizatorları

48

Qarışdırıcı maşınların təsnifatı

49

Qravitasiyalı qarışdırıcılar

50

Məcburi təsirli qarışdırıcılar

51

Doldurma və boşaltma qurğuları

52

Qravitasiyalı və məcburi təsirli qarışdırıcıların konstruksiyaları

53

Qarışdşrıcı maşınların dayaq elementlərinin hesabı

54

Vibrasiyalı qarışdırıcılar

55

Vibrasiyalı qarışdırıcıların konstruksiyası

56

Vibrasiyalı qarışdırıcıların iş prosesi

57

Material və qarışığı nəql edən maşın və qurğuların təsnifatı və tətbiq sahələri

58

Beton qarışığı nəql etdirən konveyrlər

59

Pnevmovurucular , xobotlar , vibraxobotlar , betonpaylayıcılar , betondöşəyənlər

60

Mexaniki intiqallı beton nasoslar

61

Hidravlik intiqallı beton nasoslar

62

Nasosların məsuldarlığı

63

Nasosların gücünün hesabı

64

Beton qarışığı nəql etdirən qurğular

65

Prinsipial sxemləri və iş prinsipləri

66

Beton qarışığı nəql etdirən qurguların əsas parametrlərinin hesabı

67

Beton qurğuları

68

Beton zavodunun texnoloji sxemi və iş prosesi

69

Beton zavodunun maşınlarının seçilməsi

70

Avtomatlaşdırılmış beton zavodları

71

Parter tipli beton zavodların texnoloji prosesi

72

Qüllə tipli beton zavodların texnoloji prosesi

73

Beton ,məhlul , zavod və qurğuların texniki iqsadi göstəriciləri

74

Beton qarışığı hazırlayan maşın və avadanlıqlar

75

Beton qarışığının vibrasiya üsulu ilə sıxlaşdırılmasının nəzəri əsasları

76

Rəqsi hərəkət yaradılmasının üsulları

77

Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruksiyası

78

Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

79

Vibratorlar

80

Dərinlik və səthi vibratorlar

78

Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

79

Vibratorlar

78

Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

79

Vibratorlar

80

Dərinlik və səthi vibratorlar

81

Rəqqaslı vibratorlar

82

Dərinlik , səthi və rəqqaslı vibratorlarınkonstruksiyası

83

Elektromaqnit vibratorların tətbiq sahəsi

84

Elektromaqnit rotorların hesabı

85

Quraşdırma işləri üçün mexanikləçdirilmiş əl maşınları

86

Tikinti quraşdırma işləri üçün mexanikləçdirilmiş əl maşınlarına olan texniki tələbat

İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqların mühəndisliyi”

Fənn: “Texnoloji maşın və avadanlıqların kompüterlə layihələndirilməsinin əsasları”

Qrup: M805A.

1

Layihələndirməyə sistemli yanaşma

2

Mühəndis layihələndirilməsi anlayışı

3

Sistemli yanaşmanın prinsipləri

4

Sistemtexnikanın əsas anlayışları

5

Layihələndirmənin pillələri

6

Layihələndirmənin texniki tapşırığınınməzmunu

7

Kompüterlə layihələndirmədə istifadə olunan model və parametrlərin təsnifatı

8

Kompüterlə layihələndirmə sistemlərinin qurluşu

9

Kompüterlə layihələndirmə sistemlərinin xüsusiyətləri

10

Layihələndirmə mərhələlələri

11

Açıq sistemlər

12

Texniki təminatın qurluşu

13

Texniki təminata qoyulan tələblər

14

Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələndirilmənin etalon modeli

15

Kompüterlə layihələndirmədə hesablama sistemləri

16

Kompüterlə layihələndirmədə texniki vasidələr

17

Müxtəlif səviyyəli modellərdə riyazi aparat

18

Riyazi modellərə və ədədi üsullara qoyulan tələblər

19

Layihələndirmə marşurutlarında modellərin formalaşdırılmasının yeri

20

Qrafiki informasiyanın ikiölçülü təqdimatı

21

Kompüter qrafikasının texniki vasidələri

22

Konstruksiaetmənin müasir proqram maddələrinin xülasəsi

23

Avtokad sisteminin qurluşu

24

Fayılların formatları

25

Sənədlərin növləri

26

Kordinat sistemləri və köməkçi obyektlər

27

Əsas həndəsi obyektlər və tərtibat obyektləri

28

Sənədlərin təsvirinin idarə olunması

29

Sənədlərin çap olunması

30

İstfadəçi üçün lazım olan elementlərin seçilib sazlanması

31

Kordinat sistemi

32

Kalkuluyatordan istifadə

33

Modelin yaradılması‚açılması‚və bağlanması

34

Xətlər və haşiyələr

35

Qövslər və dəyirmilənmələr

36

Əyrilər

37

Obyektlərin parametrləri‚ parametrlərin təsbitolunması‚ komandanın dayandırılması

38

Bağlamalar

39

Ölçü və texnoloji işarələrin daxil edilməsi

40

Təsvirin redaktə olunması

41

Parametrikləşmənin mahiyəti

42

Parametrik rejimin işə salınması və sazlanması

43

Parametrikləşmənin komandaları

44

Parametrik modelin redaktə olunması

45

Mətn prosessorunun imkanları

46

Mətnin‚ üslub və şiriftlərin daxil edilməsi

47

Mətnin axtarılması və əvəz olunması

48

Cədvəllər üzərində iş

49

Cizgilərin tərtib edilməsi

50

Abzasların nömrələnməsi

51

Xüsusi işarələr

52

Spesifikasiyaların tərkibi

53

Spesifikasiyaların üzərində iş üsulları

54

Spesifikasiyaların istifadə üçün hazırlanması

55

Spesifikasiyaların doldurulmuş şablonların yaradılmasıvə istifadə olunması

INTELLEKTUAL NEYRON ŞƏBƏKƏLI SISTEMLƏR

 1. Müasir informasiya texnologiyalarinda süni intellekt nəzəriyyəsi

 2. süni intellekt sistemlərində biliklərin xüsusiyyətləri

 3. SİS-də Semantik şəbəkələr

 4. SİS-də Freymlər

 5. SİS-də Produksiya metodu

 6. SİS-də Məntiq metodu

 7. Si sistemlərinin instrumental vasitələri

 8. ES-nin ekspertinin seçilməsinin əsaslandirilmasi

 9. Ekspert biliklərinin əldə edilməsinin metod və üsullari

 10. Biliklərin əldə edilməsinin təşkili metodları

 11. Biliklərin əldə edilmə mərhələləri

 12. Biliklərin əldə edilməsinin dolayı üsulları.

 13. ekspert sistemlərində biliklərin əldə edilməsinin və təsvirinin konseptual modeli.

 14. biliklər bazasinin işlənib hazirlanmasi

 15. geniş yayilmiş es-lərinin müqayisəli xarakteristikasi 1. Süni neyronda çıxış siqnalları

 2. F – funksiyası hansı şəkildə olur?

 3. Süni neyronun çıxış xarakteristikası

 4. F – funksiyasının riyazi təsviri

 5. Birlaylı süni neyron şəbəkələr

 6. Neyron şəbəkələrdə laylararası əlaqə

 7. Çoxsaylı neyron şəbəkə

 8. Çoxsaylı şəbəkənin sxemi

 9. Laylar arasında əlaqə

 10. Süni neyron şəbəkələrin öyrədilməsi

 11. Müəllimlə öyrədilmə prinsipi

 12. Müəllimsiz öyrədilmə prinsipi

 13. Öyrətmə alqoritmləri

 14. Perseptronlar

 15. Perseptron çıxış xarakteristikası 1. Birlaylı perseptronlar üzərində şəbəkə

 2. Birlaylı perseptronun öyrədilmə alqoritmi

 3. Öyrətmə alqoritminin mərhələləri

 4. Hopfild şəbəkəsi

 5. Şəbəkənin strukturunun əsası

 6. Hopfild şəbəkəsində əsas əlaqələr

 7. Hopfild şəbəkəsi hansı rejimlərdə işləyir?

 8. Hemminq şəbəkəsi

 9. Hemminq şəbəkəsinin semantik strukturu

 10. Hemminq şəbəkəsinin alqoritmi

 11. Əks əlaqəli şəbəkə konfiqrasiyaları

 12. Biliklərin əldə edilməsində düzünə üsullar

 13. Biliklərin əldə edilməsində dolayı üsullar

 14. Biliklər bazası hansı məlumatlar əsasında təşkil olunur?

 15. Ekspert sistemlərinin əsas blokları hansılardır?

 16. Süni intellekt sistemlərində diaqnostik əlamətlərin yaradılması

 17. Biliklərin əldə edilməsində riyazi metodlar

 18. Biliklərin əldə edilməsində paylama qanunları

 19. Biliklərin əldə edilməsində spektral analiz

 20. Biliklərin əldə edilməsində Furye əmsalı

 21. Sadə periodik siqnalların spektral analizi

 22. Biliklərin əldə edilmsində korrelyasiya analizi

 23. Avto və qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası

 24. Süni intellekt vasitəsilə əyrilərin tanınması

 25. Əyrilərin tanınmasında sərt struktur

 26. Əyrilərin tanınmasında qeyri səlistlik

 27. Süni intellekt sistemlərində tanınma

 28. Bayes metodu

 29. Bayes metoduna misal

 30. Əlamətlərin fəzasının bölünmə metodu

 31. Süni neyronun giriş parametrləri

 32. Çəki əmsalları və onların və onların funksiyası

 33. Süni neyronun abstrakt modeli

 34. Süni neyronun struktur modeli

 35. Süni neyronda aparılan əməliyyatlar – NET OUT

 36. Süni neyronda cəmləyicinin rolu

 37. Süni neyronda NET çıxış siqnalı harada alınır?

 38. Süni neyronda siqnalların emal prosesi

 39. Intellertual SİS- də əlaqə sistemi

 40. SİS- də əlaqə sistemi

 41. SİS- də qeyri müəyyənliyin aradan qaldırılma metodları

 42. NŞ – in TP əlaqə sistemi

 43. NŞ – in TP –ilə əlaqə sistemində idarəetmə prosesi

 44. NŞ – in TP –ilə əlaqə sistemində nəzarət prosesi

 45. in TP –ilə əlaqə sistemindəmonitorinq prosesi 1. Paylanmış idarəetmə sisteminin yaradılmasının əsaslandırılması

 2. PS–lərin mərkəzləşdirilmiş strukturu

 3. PS–lərin mərkəzləşdirilməmiş strukturu

 4. Paylanmış idarə sisteminin arxitekturası

 5. İstehsalın PİS-nin nümunəsi

 6. Texnoloji prosesin paylanmış idarəetmə sisteminin sruktur sxemi.

 7. PİS-lərin əsas məsələləri

 8. PS-lərə olan əsas tələbatlar

 9. Simsiz əlaqəli PİS-ləri

 10. avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi

 11. MP sistemlərində giriş və çıxış siqnallarının emalının ümumiləşmiş sxemi

 12. PİS-də Siqnalın rəqəm emalının ümumiləşmiş sxemi.

 13. Siqnalların əsas tipləri və onların riyazi yazılışı

 14. Paylanmış informasiya şəbəkələri

 15. İstehsalın paylanmış idarəsinin lokal kompyuter şəbəkəsi.

 16. İstehsalın ümumi maqistral şinli idarə sistemi.

 17. İstehsalın dairəvi şin birləşməli idarə sistemi.

 18. Cloud Computing sisteminin arxitekturası

 19. Cloud Computing texnologiyaları əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin təhlili və xidmət sahələri

  1. Cloud Computing sistemi təyinatına görə ayrılır

 20. Xüsusi buludlar açıq (ümumi təyinatlı) buludların sığortalanmadığı bir sıra ciddi problemləri daha yüksək səviyyədə həll edirlər, bu problemlər aşağıdakılardır:

 21. Hibrid hesablama buludları özəl və ümumi təyinatlı hesablama buludlarının üstün cəhətlərini özündə birləşdirir.

 22. AzScienceNet-də bulud yönümlü arxitektura əsasında yeni xidmət sahələrinin yaradılması

 23. Data Mərkəzdə hesablama və yaddaş resurslarının virtuallaşdırılması sxemi

 24. Şəbəkə topologiyaları

 25. Şəbəkə topologiyaları onların tipləri və inkişafı

 26. Star (Ulduz) topoloji

 27. Mesh (Tor) topoloji

 28. TREE (Ağac) topoloji

  1. Hybrid (Mələz) topolojilər

 29. Birbaşa qoşulma ьзьn istifadə olunan ilkin kabel texnologiyaları və inkişafı

 30. OSİ Modeli

 31. ARCnet şəbəkəsi

 32. Token Ring şəbəkəsi

 33. ETHERNET texnologiyası

 34. MAC adres nədir ?

 35. MAC adreslərinin istifadəsi

 36. Switch(elektrik açarı)

 37. Bulud texnologiyalarinin elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri.

 38. Bulud texnologiyalarının modelləri və xidmətləri

 39. Elektron dövlət sisteminin qiymətləndirilməsi

 40. Elektron dövlət sistemində bulud texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri

 41. Elektron dövlət sistemində bulud xidmətləri

 42. Data Mining

 43. Qərar qəbuletmənin təminati sistemlərində verilənlər anbarlari,

 44. Multiagent sistemləri

 45. Multiagent sistemlərində iştirak edən agentlər

 46. Paylanmış biliklərin səbəkədə təsviri

 47. Multiagent sistemli modellərdə innovasiya texnologiyaları

 48. Multiagent sistemli modellərdə koqnitoloqun rolu

 49. Intellektual sistemli paylanmış şəbəkələrdə verilənlər bazaları

 50. Multiagent sistemli modellərdə zəif agentin rolu

 51. Multiagent sistemli modellərdə güclü agentin rolu

 52. Multiagent sistemli modellərdə intuitiv agentin rolu

  1. Multiagent sistemli modellərdə agentlər arası əlaqə

  2. Agentlərə olan tələblər

 53. Proqram agentləri

 54. Sərbəst agentlər

 55. Agentlərin birgə (kollektiv) işi

  1. intuitiv agentin bilikləri nəyə əsaslanır

 56. İnşaat obyektlərində paylanmış idarə sisteminin işlənməsi.

 57. Şüşə istehsalının texnoloji proseslərinin paylanmış idarəetmə sistemi

 58. Dəmir-beton istehsalının texnoloji proseslərinin paylanmış idarəetmə sistemi

 59. Yaşayış binalarında paylanmış idarəetmə sistemi

 60. Diaqnostik sistemli texnologiyalarinin tətbiqi

 61. Paylanmış informasiya şəbəkələrində monitorinq sistemləri

 62. İnşaat obyektlərində paylanmış biliklərə olan tələblər

 63. obrazlarin taninmasinda taninma və riyazi statistika metodlari

 64. Paylanmış informasiya şəbəkələrində ekspert sistemləri

 65. Paylanmış informasiya şəbəkələrində ekspert sistemlərinin biliklər bazalarının təşkili

 66. Paylanmış informasiya şəbəkələrində süni neyron

 67. Paylanmış informasiya şəbəkələrində süni neyronun öyrədilməsi

 68. Paylanmış informasiya şəbəkələrininin Smart house tətbiqi

 69. İntellektual binaların təhlükəsizlik problemləri

 70. Smart house - əsas ideyası

İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İNTERFEYSLƏRİ

 1. Interfeyslərin sinifləşdirilməsi.        

 2. Informasiya texnologiyalarında interfeyslər  

 3. Istifadəki interfeys sistemi

 4. Interfeyslərin qiymətləndirilməsi

 5. Proqram interfeysləri

 6. Sadə qrafik interfeyslər

 7. WIMP – interfeys

 8. interfeyslərin işlənmə mərhələləri

 9. interfeyslərin aparat hissəsi

 10. istifadəki interfeyslərin qiymətləndirilmə faktoru

 11. interfeyslərin əsası nədir?

 12. interfeyslərin müasir tipləri   

 13. paket texnologiyaları    

 14. interfeyslərin aparat hissəsinin seçilməsi.

 15. interfeyslərin əmr sətirləri

 16. qrafik interfeyslər

 17. intellektual qrafik interfeyslər       

 18. interfeyslərin aparat hissəsi.

 19. qrafik interfeyslərin yaradılmasında məqsəd

 20. Biometrik texnologiya ("Мимический интерфейс".)

 21. interfeyslərin tipik proqram alqoritmləri

 22. kompüter- istifadəçi interfeysləri

 23. interfeyslərin proqram təminatı

 24. sematik interfeyslər

 25. Dialoq interfeysləri

 26. Ardicıl prinsipli interfeys.

 27. Классификация интерфейсов

 28. Parallel prinsipli interfeys.

 29. Proqram təminatının işlənməsi.

 30. intellektual interfeyslər  

 31. Kompüter və istifadəçi arasında interfeys.

 32. İnformasiyanın yığılması, saxlanması, axtarılması, işlənməsinadə    interfeys blokları   

 33. İnformasiyanın işlənməsinin dialoq rejimi

 34. Sensor sistemlərində telekommunikasiya obyektlərinin interfeysləri

 35. interfeyslər arası informasiya mübadiləsi

 36. interfeyslər arası siqnalların təsvir formaları

 37. interfeyslər siqnalların emal prosesində

 38. Kompyuter şəbəkələrində intefeyslərin rolu

 39. Kommunikasiya vasitələri mübadilə prosesində

 40. Şəbəkə avadanliqlari arası interfeyslər

 41. Transmissiya avadanlıqları

 42. Şəbəkə interfeys kartı

 43. Şəbəkə interfeys Qovşaqı [hub]

 44. Şəbəkə keçidi [gateway]

 45. “Müştəri-qulluqçu”, yaxud “müştəri-server” şəbəkəsi [client-server network].

 46. Texnoloji proses və avadanliqlarin interfeys əlaqə sistemi

 47. Interfeyslər arası rabitə xətləri

 48. Interfeyslər arası simli əlaqə

 49. Interfeyslər arası optik əlaqə sistemi

 50. Interfeyslər arası mübadılədə modulyasiya

 51. Interfeyslər arası mübadılədə diskret modulyasiya

 52. Interfeyslər arası mübadılədə diskret modulyasiya

 53. Interfeyslər arası mübadılədə analoq modulyasiya

 54. Interfeyslər arası mübadılədə təhlükəsizlik problemləri.

 55. ”passiv” interfeys əlaqə sistemi

 56. ”aktiv” interfeys əlaqə sistemi

 57. Intellertual interfeys əlaqə sistemi

 58. optik-liftli interfeys əlaqə sistemi

 59. “Wi-Fi” –kompüterlərin lokal şəbəkəyə birləşdirilməsi və onların İnternetə qoşulmasının müasir simsiz texnologiyası.
 60. simsiz texnologiya şəbəkəsinin əsas elementləri


 61. L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t), formulada maniyə siqnalı necə işarə olunub?

 62. L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t), formulada faydalı siqnal necə işarə olunub?

 63. L[x(t)] = L[s(t) + m(t)]  s(t), formulada vericidən alınan siqnal necə işarə olunub

 64. Interfeyslər arası əlaqədə sensor hansı funksiyanı yerinə yetirir

 65. hansı sistemlərdə siqnalın emal tezliyi daha yüksəkdir ?

 66. hansı sistemlərdə siqnalın emal dəqiqliyi daha yüksəkdir ?

 67. texniki görmə qurğusunun interfeysi hansı siqnalları qəbul edir?

 68. siqnalların monitorinqi hansı funksiyanı yerinə yetirir?

 69. siqnalların kompüterə ötürülməsində istifadə olunan aralıq qurğu adlanır;

 70. çoxölçülü siqnalların monitorinqi necə təmin olunr?

 71. Səs çeviricilərinin siqnalları necə adlanır ?

 72. Siqnalların emalı zamanı həll olunan məsələlər:

 73. Obrazların klassifikasiyası üçün istifadə olunan üsullar

 74. Interfeyslərin çıxış siqnallarının emalında riyazi metodlar

 75. Interfeyslərin çıxışinda akustik siqnallarının spektral analizi

INTELLEKTUAL NEYRON ŞƏBƏKƏLI SISTEMLƏR

Системы интеллектуальных нейронных сетей

 1. Современные информационные технологии. Искусственные нейроны

 2. Свойства приобретение знаний

 3. Семантические системы искусственного интеллекта (СИИ )

 4. СИИ фреймы

 5. СИИ продукционные методы

 6. СИИ логические методы

 7. СИИ инструментальные средства

 8. Экспертные системы ЭС

 9. приобретение знаний в ЭС

 10. создания базы знаний

 11. этапы организация базы знаний

 12. косвенные методы приобретение знаний

 13. концептуальные модели БЗ.

 14. Разработка БЗ

 15. Сравнительный анализ ЭС

 16. Нейронные сети (выходные характеристики)

 17. выходные сигналы выхода F –функции

 18. выходные характеристики НС

 19. однослойные нейронные сети (прикладные задачи)

 20. многослойные НС (прикладные задачи)

 21. многослойные нейронные сети

 22. Схема многослойной сети

 23. Связи между слоями

 24. Обучение искусственных нейронных сетей

 25. Принципы обучения с учителем

 26. Принципы обучения без учителя

 27. Алгоритмы обучения

 28. Персептроны

 29. P выходные характеристики персептрона

 30. Сеть на основе однослойного персептрона

 31. Алгоритм обучения однослойного персептрона

 32. Этапы алгоритмов обучения

 33. Сеть Хопфилда

 34. Основы структур сети

 35. Основные связи сети Хопфилда

 36. В каких режимах функционирует сеть Хопфилда?

 37. Сеть Хемминга

 38. Семантическая структура сети Хемминга

 39. Алгоритм сети Хемминга

 40. Конфигурации сетей с обратной связью

 41. Прямые методы приобретения знаний

 42. Косвенные методы приобретения знаний

 43. На основание каких данных строятся базы знаний?

 44. Перечислите основные блоки экспертных систем?

 45. Создание диагностических признаков в системах искусственного интеллекта

 46. Математические методы приобретения знаний

 47. Законы распределения в приобретении знаний

 48. Спектральный анализ в приобретении знаний

 49. Коэффициент Фурье в приобретении знаний

 50. Спектральный анализ простых периодических сигналов

 51. Корреляционный анализ в приобретении знаний

 52. Авто- и взаимокорреляционные функции

 53. Распознавание кривых с помощью методов искусственного интеллекта

 54. Жесткие структуры в распознавании кривых

 55. Нечеткость в распознавании кривых

 56. Распознавание в системах искусственного интеллекта

 57. Метод Байеса

 58. Пример метода Байеса

 59. Метод пространственного деления признаков

 60. Входные параметры искусственного нейрона

 61. Весовые коэффициенты и их функции

 62. Абстрактная модель искусственного нейрона

 63. Структурная модель искусственного нейрона

 64. Операции искусственного нейрона – NET OUT

 65. Роль сумматора в искусственном нейроне

 66. Где получают выходной сигнал NET в искусственном нейроне?

 67. Процесс обработки сигналов в искусственном нейроне

 68. Связи в системах искусственного интеллекта (СИИ)

 69. Методы устранения неопределенностей в системах искусственного интеллекта (СИИ)

 70. Связь нейронной сети (НС) с технологическим процессом (ТП)

 71. Процесс управления в системе НС-ТП

 72. Система контроля в системе НС-ТП

 73. Процесс мониторинга в системе НС-ТП

ИНТЕРФЕЙСЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 1. Классификация интерфейсов.

 2. Интерфейсы информационных систем

 3. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки

 4. Современными видами интерфейсов являются

 5. Специфика информационных программных систем

 6. Графический интерфейс

 7. WIMP - интерфейс

 8. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки.

 9. Процесс проектирования пользовательского интерфейса

 10. Интеллектуальные интерфейсы

 11. Простой графический интерфейс

 12. Простой интеллектуальный графический интерфейс       

 13. Технические средства интерфейса

 14. Задачи графических интерфейсов

 15. Биометрическая технология ("Мимический интерфейс".)

 16. Программные интерфейсы

 17. Пользовательские интерфейсы

 18. семантические интерфейсы

 19. диалоговые интерфейсы

 20. интерфейсы последовательные

 21. интерфейс компьютер-пользователь

 22. интерфейсы БД   

 23. интерфейсы телекоммуникационных систем

 24. информационный обмен между интерфейсами

 25. физический (сигнальный) обмен между интерфейсами

 26. аналоговый обмен между интерфейсами

 27. представление информации интерфейсами

 28. интерфейсы компьютерных сетях.

 29. Пакетная технология

 30. Речевая технология

 31. интерфейсы связи между ТП

 32. ИКТ в интерфейсах

 33. Interfeyslər arası simli əlaqə

 34. обмен между интерфейсами физический связь

 35. обмен между интерфейсами методы модуляции

 36. обмен между интерфейсами методы цифровой модуляции

 37. обмен между интерфейсами методы аналоговой модуляции

 38. «пассивный связь» между интерфейсами

 39. «активный связь» между интерфейсами

 40. «интеллектуальный связь» между интерфейсами

 41. Модель при обмене информации L[x(t)] = L[s(t) + m(t)] s(t),

 42. Сравнительный анализ интерфейсов

 43. Как можно увеличить скорость при обмене

 44. Системы технического зрения

 45. Акустические системы

 46. Сенсоры

 47. Системы мониторинга

 48. Системы диагностики

 49. Системы идентификации

 50. Применение интерфейсов при управления производством

Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin