Ayancik iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik plan ayancik kaymakamliğIYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/8
tarix29.10.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#20930
  1   2   3   4   5   6   7   8

2015-2019 AYANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN


AYANCIK KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

(2015-2019)

c:\users\1\desktop\pictures\dsc05258.jpgc:\users\1\desktop\img_0001.jpg

http://imagehost.bizhat.com/users_thumb/1811/hotlink_11_ayancik_akgol.jpgclick to zoom

f:\endüstri resim\resim 001.jpgf:\100_0024.jpg

http://img137.yukle.tc/images/7020istiklal_marsi_bayrak_ataturk_ve_anitkabir.jpg

http://img453.imageshack.us/img453/9391/buyuklukbyataturkgencliif6.jpg

c:\users\pc\desktop\snademkeles_1.jpg

SUNUŞ


Yaşamın en kaçınılmaz yönlerinden birisi de değişim ve dönüşümdür. Bireyin kendisi kadar kurumsal organizasyonların da bu değişim ve dönüşüme uğraması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple değişimin yönetilmesi planlanması-özel veya konu ayrımı olmadan-hayati bir önem taşımaktadır. Bilgi ve teknolojiye dayalı gelişen ve sürdürülebilir bir güçlü ekonomiye ulaşabilmek ve bu sayede müreffeh ve modern bir toplum olabilmek için, vizyonu hedefleri ve stratejisi belirlenmiş Stratejik Plan oluşturmak kamu kurumları için ihmal edilemeyecek bir zarurettir.
Okullarımız, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk toplumunun lideri Mustafa Kemal Atatürk, "İlk ve ortaöğretim; mutlaka insanlığın ve uygarlığın gerektirdiği bilim ve tekniği versin. Fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun" sözleriyle ilk ve ortaöğretimin önemini yıllar önce vurgulamıştı. Bu vurgunun etkisiyle biçimlenen eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere karşılık verebilecek bir eğitim-öğretim ortamı hazırlamak eğitim sürecini paylaşan tüm okul toplumunun asli ve vazgeçilmez görevi hâline gelmiştir. Bu anlamda eğitim yöneticilerinin ve sürecin en önemli aktörleri olan öğretmenlerin payına büyük işler düşmektedir. Bu süreç, kendini tanımakla, tanımlamakla başlayıp öğrenciyi merkeze alarak köklü bir değişim-dönüşüm sürecini yönetip yönlendirmekle pratikte değer kazanabilecektir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 9.maddesi ile yapılması zorunlu olan Stratejik Planın, Ayancık Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim de çağdaş bir geleceğe sahip bireyler oluşturması ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği çağdaş medeniyetler seviyesinde bir Türk Gençliği yetiştirmek için; iç ve dış paydaşlarıyla samimi ilişkiler içerisinde yapacağı 2015-2019 yılı Stratejik Planın önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Adem KELEŞ

Ayancık Kaymakamı


SUNUŞ

Son yıllarda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda meydana gelen gelişmelere teknoloji alanında örülen yenilikler de eklenince bu gelişmelere Milli Eğitim Teşkilatı düzeyinde uyum sağlama zorunluluğu gündeme gelmiştir. Değişim sürecini yönetmede etkili bir yöntem olarak ifade edilen Stratejik Planlama; çevresel etkenleri odak unsur alarak geleceği doğru tahmin etmeyi ve karşılaşılan sorunları daha kolay çözebilmeyi öngören bir yönetim anlayışı olmasından dolayı, kabul görerek yakın tarihte gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Milli Eğitim Sistemi’ne planlama zorunluluğu getirilmiştir.

Stratejik Plandaki amaç ve hedeflerimizi belirlerken, her zaman birinci öncelik olarak Eğitim çalışanlarının, ayrıca öğrenci ve velilerin görüş ve önerilerini göz önünde bulundurduk. Hayali taahhütlerle değil, gerçekçi değerlendirmelerle İlçemizi Eğitim-Öğretimde daha iyi noktaya getirebiliriz. Stratejik Planla belirlediğimiz hedeflere adım adım her Öğretim yılı biraz daha yaklaşacağız. İlgililerin ve Eğitim Gönüllülerinin bu planla varmak istediğimiz hedefleri net bir şekilde görerek bizlere daha fazla yardımcı olacakları kanaatindeyim.Bu görüş ve düşüncelerle Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayan Yönetici ve Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür eder,başarılı bir şekilde uygulanmasını ve İlçemiz eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim


Murat ALTUNDAL

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER

1.Kaymakamımızın Sunuşu

2.Milli Eğitim Müdürümüzün Sunuşu

3.Giriş


1.BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Milli Eğitim Müdürlüğünde Kurulan Ekipler

a-Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri

b-Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik PlanEkip Üyeleri

II.BÖLÜM


1.DURUM ANALİZİ

a-)Tarihi Gelişim

b-)Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

c-) Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

d-)Paydaş Analizi-Paydaşlarin Önceliklendirilmesi

e-)Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi

Kurum İçi Analiz

Kurum Personelinin Sayısı, Dağılımı

Personelin Eğitim Düzeyi

İlitişim ve Karar Alma Süreçleri

İstatistik Veriler

Teknolojik Alt Yapı

Çevre Analizi

İlçemizin Coğrafi Konumu

İlçemizin Nüfus Yapısı

İlçemizin Tarihi Gelişimi

İlçemizin Ekonomik Durumu

İlçemizin Kültür Yapısı

İlçemizin Turizm Durumu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet alanları ile 10. Kalkınma Planı ile Bağlantısı

GZFT Analizi

1.1Güçlü Yönler

1.2.Zayıf Yönler

1.3.Fırsatlar

1.4.Tehditler

BÖLÜM III

GELECEĞE YÖNELİM

A. Temel değerler

B. Stratejik plan genel tablosu

C. Tema, amaç, hedef ve tedbirler

Bölüm IV

Maliyetlendirme

Mali Kaynaklar (2015 Yılı Bütçe Tablosu)

Bölüm V


İzleme ve değerlendirme

STRATEJİNİN TANIMI;kurum ile çevresindeki ilişkileri analiz ederek kurumun istikametinin ve amaçlarının belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesidir  • 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

  • 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

  • 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi.

  • 2010/14 sayılı MEB Genelgesi

  • “MEB 2015-2019 Stratejik Planı" konulu 2013/26 sayılı Genelgeile stratejik plan yapılması zorunlu hale gelmiştir.

GİRİŞ


Toplumların ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşan organizasyon olan devletin işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi denmektedir. Bir başka ifade ile kamu yönetimi; “Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir. ”Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli olarak üretilip halka sunulabilmesi amacıyla, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları önceki yıllarda da söz konusu olmuş ise de özelikle 1980’li yıllardan sonra dünya gündeminde önemli yer edinmeye başlamıştır. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik çabaları, beraberinde birçok yönetim tekniğinin kamu kurumlarında da uygulanmasını beraberinde getirmektedir. Stratejik Planlama ya da daha geniş ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu arayışların bir sonucudur. Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre şartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaşmak için takip edeceği politikaları (stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan 4 aşamadan oluşan bir çalışmadır:

1. Aşama: Durum analizi: Kurumun içinde bulunduğu dış şartların (dünya trendi, ulusal gelişmeler, mevzuat, kent gelişim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç şartların yani kurumun mali, örgütsel, beşeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir başka ifade ile “Neredeyiz?” sorusuna cevap arama aşamasıdır.

2. Aşama: Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (stratejik Alan), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalışmasıdır. Bir başka ifade ile “Nereye Ulaşmak İstiyoruz?” sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır.

3. Aşama: Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaşacağını belirlediği çalışmadır. İkinci aşamada belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi politikaların izleneceği(Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalışmadır. Bir başka ifade ile “Nasıl ulaşabiliriz?” sorunun cevaplandırılma çalışmasıdır.

4. Aşama: Yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir başka ifade ile “Nasıl ölçer ve değerlendiririz?” sorusunun cevaplandırılmasıdır. Stratejik planlar, paydaşların görüşleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beş yıllık bir dönemi kapsar. Performans planı, stratejik planın 3. aşamasının bir bölümü ile 4. Aşamasından oluşmaktadır. Yani, yıllık faaliyet ve projelerin belirlenmesi ile bunların nasıl ölçülüp değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans planı değişen ve gelişen şartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. Ülkemizde kamu yönetimi reformu kapsamında düzenlenen mevzuat ile stratejik

plan ve performans planlarının yapılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 9. maddesine göre kamu idareleri stratejik plan hazırlamak ve bütçelerini de stratejik planlarına ve performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. Son yıllarda, dünya ekonomilerinde yaşanan büyük krizler, kamu sektörü harcamalarının ve dolayısıyla vergilerin artması, birçok ülkede kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar hız kazanmıştır. Kamu mali yönetiminde yaşanmakta olan en önemli değişikliklerden birisi de merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmesidir. Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile Kamu Mali Yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilerek performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Kanunun verdiği yetkiye istinaden hazırlanan bu Stratejik Planın amacı, performans esaslı bütçelemeye ilişkin kavram ve yöntemleri açıklamak ve kamu idarelerinin performans programları ile faaliyet raporlarını hazırlarken uymaları gereken hususları belirlemektir. Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde “stratejik yönetim” yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarının geliştirme, unsurları vurgulanmaktadır.

1. BÖLÜM

MEB Stratejik Plan hazırlık süreci

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planı hazırlık çalışmaları Bakanlığımız Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yayınlanan 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve ekinde yer alan hazırlık programı ile Kalkınma Bakanlığının Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak başlatılmış ilgi genelgedeki ekip ve kurullar oluşturularak; gerekli eğitimler verilmiş ve ekibin çalışma usulü belirlenmiştir.

STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

Müdürlüğümüz ve bağlı okul kurumlarımızın tümünde stratejik plan ekip ve kurulları kurulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalar Müdürlüğümüz planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla 07/10/2015 tarih ve 72487579-602.04-E.10024602 sayılı Kaymakamlık Olur’u ile Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu, 08/102015 Tarih ve 72487579-602.04-E.10046551 sayılı Kaymakamlık Olur’u ile de Stratejik Plan ekibi oluşturulmuştur.

B-AYANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

S.

NO


ADI SOYADI

GÖREV YERİ VE GÖREVİ

KOM. GÖR

TELEFON

1

Murat ALTUNDAL

Milli Eğitim Müdürü

Başkan

368 613 1008

2

Mehmet BAL

Şube Müdürü

Üye

368 613 1741

3

Veysel DEMİR

Şube Müdürü

Üye

368 613 1741

4

Seyfi GÜLER

Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

Üye

368 613 1456

5

Hakan ÖZKAYA

İnönü Ortaokulu Müdürü

Üye

368 613 4080


C-AYANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN EKİBİ

Adı soyadı

Görev yeri ve görevi

Kom.Gör.

Tel No:

e-mail adresi

Mehmet BAL

İlçe MEM Şube Müdürü

Başkan

3686131741

balmehmet28@gmail.com

Ali ARSLAN

Fatih İlkokulu Müdürü

Üye

3686135764

aliarslan567@hotmail.com

İsmail BÜYÜKAY

Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yard.

Üye

3686131007

bilge-umay@hotmail.com

Mehmet YÜKSEL

İlçe MEM Şefi

Üye

3686131405

mehmetyuksel970@hotmail.com

Sebahattin KARA

İlçe MEM Şefi

Üye

3686131405

sebkara57@hotmail.com

Atilla ULUHAN

İlçe MEM V.H.K.İ.

Üye

3686131405

atillauluhan@hotmail.com

Musa ÖZCAN

İlçe MEM V.H.K.İ.

Üye

3686131405

musaozcan57@hotmail.com

Melih SÖNMEZ

İlçe MEM Şefi

Üye

3686131405

melihsonmez57@hotmail.com

Öznur ORHAN

İlçe MEM Memuru

Üye

3686131405

Oznurorhan57@hotmail.com

II. BÖLÜM

1. DURUM ANALİZİc:\users\1\desktop\pictures\planlama süreci.jpg


AYANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
Cumhuriyet Döneminde açılan ilk okulumuz, 1928 Harf İnkılabını takiben inşasına başlanan Kurtuluş İlkokulu(Şimdiki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu) 1933 yılında halk katkıları ile tamamlanarak Eğitim ve Öğretime başlamış, bunu 1948 yılında İsmet İnönü İlkokulunun açılışı takip etmiştir. İlçe merkezinde 3İlkokul 4Ortaokul eğitimi veren okul, 1 Anaokulu, köylerde 1 İlkokul ve bir YBO vardır

Yenikonak Köyünde 216 öğrenci kapasiteli Ortaokulu Pansiyonu bulunmaktadır.

İlkokullarda toplam 1 adet öğretmen lojmanı bulunmaktadır. Merkezde lojman yoktur.

İlçe merkezindeki liselerde toplam 68 derslikte 90 yönetici ve öğretmen görev yapmakta ve 1059 öğrenci eğitim görmektedir. İlçemizde lise öğrencilerinin barınabileceği iki adet özel öğrenci yurdu ve bir adet devlet yurdu bulunmaktadır. (Özel Ayancık Talebe Yurdu, Hayriye Gençali Özel Erkek Öğrenci Yurdu, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Yurdu) Ayrıca İmam-Hatip Lisesinin 65 kapasiteli Öğrenci Pansiyonu vardır.

Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yalı Mahallesi Dr. Haşim ÖRNEK Caddesi Numara:18’de (HEM ve ASO hizmet binası) hizmet vermekte olup, ilçe Milli Eğitim Müdürü, 2 Şube Müdürü, 14 çalışanı ve 13 hizmet bölümü ile çalışmalarına devam etmektedir.

     1.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ:

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmünce, Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

Yönetim Hizmetleri

1- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak,

2- Bulunduğu görev alanındaki Millî Eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili

makamlara bildirmek,

3- Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4- Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını

sağlamak,

5- Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

6- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

7- Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak,

İnsan Kaynakları Şube Hizmetleri

1- Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,

2- Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,

3- Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dâhilinde cezaları vermek,

4- Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,

5- “Sicil Amirleri Yönetmeliği” gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütmek,

6- Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak.

7- Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak.

8- Bakanlıkça ilçe emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri belirleme teklifini valilik(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) makamına sunmak,

9- İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre yürütmek,

10- Okul/ Kurum Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini Sinop Valiliği(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne) göndermek,

11- Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,

12- Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak.

Eğitim-Öğretim Şube Hizmetleri

1- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim Amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin