Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 95.24 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü95.24 Kb.

Azərbaycan Dillər Universitetinin

Tərcümə fakültəsi

İngilis dilinin tərcüməsi kafedrası üzrə

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI ÜÇÜN İMTAHAN SUALLARI

İngilis dilinin tərcüməsi ixtisası (Azərbaycan və rus bölmələri)

Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə -50 sual (20 bal)

(azərbaycan bölməsi)


1. Tərcümənin mahiyyəti

2. Tərcümə nəzəriyyəsinin məqsədi

3. Tərcüməçi qarşısında qoyulan tələblər

4. Dil bilgisi, dünya bilgisi və tərcüməçi bacarığı

5. Mətnin predmetindən halilik

6. Lingvistik və ekstralinqvistik situasiya

7. Hədəf mətn oxucusunun nəzərə alınması

8. Zaman və məkanın nəzərə alınması

9. Referensial, praqmatik məna, dildaxili (intra-linqvistik) mənalar

10. Dil səviyyələri və tərcümə

11. Ekvivalentlik anlayışı və ekvivalent tərcümə

12. Dillərarası transformasiya

13. Dildaxili transformasiya

14. İnter-semiotik transformasiya

15. Transkripsiya

16. Transliterasiya

17. Transpozisiya

18. Atılma

19. Əlavəetmə

20. Kompensasiya

21. Frazeologiyanın tərcümə üsulları

22. Tərcümə prosesinin mərhələləri

23. Xüsusi adların tərcüməsi

24. Danışan adların (tale-telling) tərcüməsi

25. Tərcüməçinin yalançı dostları

26. Tərcümədə çoxmənalılığın aradan qaldırılması , mənası tapılmaz sözlər

27. Konnotasiya nədir, necə yaranır,necə tərcümə olunur

28. Neologizmlərin tərcüməsi

29. İnterpolyasiya hadisəsi

30. Artikl ilə bağlı problemlər

31. Grammatik zamanla bağlı problemlər, zamanların uzlaşması

32. Cins kateqoriyası ilə bağlı problemlər

33. Kəmiyyət kategoriyası ilə bağlı problemlər

34. Yazıçı və tərcüməçi üslubu

35. Cinaslar və söz oyunlarının tərcüməsi

36. Səs simvolizmi

37. Poeziya tərcüməsi üçün vacib şərtlər

38. Tərcüməolunmazlıq problemi

39. Ardıcıl və sinxron tərcümə

40. Pıçıltı ilə tərcümə

41. Karlar üçün tərcümə

42. Eyham nədir və necə tərcümə olunur

43. Hərfi və sözbəsöz tərcümə

44. Semantik və kommunikativ tərcümə

45. Adaptasiya (iqtibas), sərbəst tərcümə

46. Nəzmin nəsr ilə tərcüməsi və exo tərcümə

47. İnformativ və bədii tərcümə

48. Pedaqoji və akademik tərcümə

49. Kultural terminlərin tərcüməsi

50. İncil adlarının tərcüməsi


Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə - 50 sual (20 bal)

(rus bölməsi)

1. Сущность перевода

2. Цель теории перевода

3. Требования, предъявляемые к переводчику

4. Знание языка, фоновые знания и мастерство переводчика

5. Осведомленность о содержании текста для перевода

6. Лингвистическая и экстралингвистическая ситуация

7. Принятие во внимание культуры читателя переводящего текста

8. Учёт времени и пространства

9. Референциальное, прагматическое и внутриязыковое (интралингвистическое значение)

10. Языковые уровни и перевод

11. Понятие эквивалентности и эквивалентный перевод

12. Межъязыковая трансформация

13. Внутриязыковая трансформация

14. Интерсемиотическая трансформация

15. Транскрипция

16. Транслитерация

17.Транспозиция

18. Опущение

19. Добавление

20. Компенсация

21. Пути перевода фразеологии

22. Этапы в процессе перевода

23. Перевод собственных имён

24. Перевод кричащих имён

25. «Лжедрузья переводчика

26. Разрешение многозначности при переводе,

27. Что такое коннотация и как она переводится

28. Перевод неологизмов

29. Интерполяция, случайные лакуны

30. Проблемы при переводе артиклей

31. Проблемы при переводе грамматических времён, последовательность времён

32. Проблемы при переводе родовой категории

34. Стиль автора и переводчика

35. Перевод игры слов

36.Звуковой символизм

37. Необходимые условия для перевода поэзии

38. Проблема непереводимости

39. Последовательный и синхронный перевод

40. Перевод шёпотом

41. Сурдоперевод ( для глухонемых)

42. Что такое аллюзия и как она переводится

43. Буквальный и пословный перевод

44. Семантический и коммуникативный перевод

45. Адаптация, вольный перевод

46. Перевод поэзии прозой и эхо перевод

47. Информативный и художественный перевод

48. Педагогический и академический перевод

49. Перевод культуральных терминов

50. Перевод библейских имён

Peşəkar tərcümənin əsasları fənni üzrə - 50 sual (20 bal)

(azərbaycan bölməsi) 1. “Peşəkar tərcümənin əsasları” fənninin məqsədi

 2. Peşəkar tərcümə nədir?

 3. Tərcüməçinin işçi dilləri

 4. Tərcümədə əməkdaşlıq.

 5. Komanda şəklində tərcümə işi

 6. Nitqin formasına görə tərcümənin növləri. Yazılı və şifahi tərcümə müqayisədə

 7. Şifahi tərcümə və onun 2 forması

 8. Ardıcıl tərcümə

 9. Ardıcıl tərcümədə qeyd-götürmə və onun əhəmiyyəti

 10. Sinxron tərcümənin özəllikləri

 11. Sinxron tərcümənin formaları

 12. Sinxron tərcümənin qızıl qaydaları

 13. Pıçıltı ilə tərcümə və işarə dili ilə tərcümə

 14. Şifahi tərcümədə qarşıya çıxan çətinliklər

 15. Yazılı tərcümə

 16. Yazılı tərcümə tərcümədə qarşıya çıxan çətinliklər

 17. Tərcüməçinin peşə etikası

 18. Tərcüməçinin geyim və davranış qaydaları

 19. Tərcüməçilərlə işləyən məmurlar üçün qaydalar

 20. Tərcüməçinin mədəni səriştəsi

 21. Tərcüməçilərin peşəkar birlikləri

 22. Müxtəlif tarixi dövrlərdə tərcüməçiyə münasibət

 23. Yazılı tərcümədə qeyri–verbal ünsiyyətin rolu

 24. Şifahi tərcümədə qeyri-verbal ünsiyyətin rolu

 25. Tərcüməçi dəqiqliyi

 26. Tərcüməyə hazırlıq prosesi

 27. Tərcümədə məxfilik prinsipi

 28. Tərcüməçinin öhdəlikləri

 29. Praqmatik tərcümə

 30. Bədii tərcümə

 31. Tibbi tərcümə

 32. Maşın tərcüməsi

 33. Dini tərcümə

 34. Hüquqi tərcümə

 35. Məhkəmə tərcüməsi

 36. İcma dilmanclığı

 37. Biznes tərcüməsi

 38. Reklam tərcüməsi və biznez

 39. Ekran tərcüməsi

 40. Filmlərin tərcüməsi ( dublyaj)

 41. Ştatdankənar tərcüməçi

 42. Ştatda olan tərcüməçi

 43. Nəşr məqsədi üçün tərcümə və məlumat məqsədilə edilən tərcümə

 44. Tərcümənin əhatə dairəsi

 45. Məşhur tərcüməçi və dilmanclar

 46. Tərcüməçiyə lazım olan keyfiyyətlər

 47. İkitərəfli tərcümə və onun tətbiq dairəsi

 48. Tərcüməçinin istinad etdiyi mənbələr

 49. Maşın tərcüməsi və Kompüterlə tərcümə proqramları

 50. Tərcümədə kompüterin rolu


Peşəkar tərcümənin əsasları fənni üzrə - 50 sual (20 bal)

(rus bölməsi)
 1. Цель предмета Основы профессионального перевода.

 2. Что такое профессиональный перевод

 3. Рабочие языки переводчика.

 4. Сотрудничество в процессе перевода.

 5. Работа переводчиков в команде.

 6. Виды перевода согласно форме речи. Сравнение устного и письменного переводов.

 7. Устный перевод и его 2 формы.

 8. Последовательный перевод.

 9. Заметки в процессе последовательного перевода и их важность.

 10. Особенности синхронного перевода.

 11. Формы синхронного перевода.

 12. Золотые правила синхронного перевода.

 13. Перевод шепотом и сурдоперевод.

 14. Трудности, возникающие в процессе перевода.

 15. Письменный перевод.

 16. Трудности, возникающие в процессе письменного перевода.

 17. Профессиональная этика переводчиков.

 18. Правила дресс-кода и поведения переводчиков.

 19. Правила поведения чиновников, работающих с переводчиками.

 20. Кругозор переводчиков.

 21. Профессиональные ассоциации переводчиков.

 22. Отношение к переводчикам в различные исторические времена.

 23. Роль невербального общения в процессе письменного перевода.

 24. Роль невербального общения в процессе устного перевода.

 25. Пунктуальность переводчиков.

 26. Процесс подготовки к качественному переводу.

 27. Принцип соблюдения секретности в переводе.

 28. Обязанности переводчиков.

 29. Прагматический перевод.

 30. Художественный перевод.

 31. Медицинский перевод.

 32. Машинный перевод

 33. Перевод религиозных текстов.

 34. Юридический перевод.

 35. Перевод в суде.

 36. Бизнес- перевод.

 37. Двусторонний перевод.

 38. Перевод рекламных и деловых текстов.

 39. Экранный перевод.

 40. Перевод кинофильмов ( дубляж).

 41. Внештатные переводчики.

 42. Штатные переводчики.

 43. Перевод с целью публикации и перевод с целью информирования.

 44. Сферы использования перевода.

 45. Известные переводчики.

 46. Профессиональные качества, необходимые переводчикам.

 47. Перевод в общине.

 48. Источники, используемые переводчиками для работы.

 49. Машинный перевод и перевод, выполняемый с помощью компьютерных программ.

 50. Роль компьютеров в работе переводчиков.


İxtisas dilindən suallar (İngilis dili)

(azərbaycan və rus bölmələri) (20 bal)Tenses

 1. Present Simple

 2. Past Simple

 3. Future Simple

 4. The Future-in-the Past

 5. Clauses of time and condition referring to the future

 6. Present Continuous

 7. Past Continuous

 8. Present Perfect

 9. Past Perfect

 10. Future Continuous

 11. Present Perfect Continuous

 12. Past Perfect Continuous

Reported Speech

 1. Imperative sentences

 2. Declarative sentences

 3. “Yes”, “No” – questions

 4. Wh/how – questions

Passive Voice

 1. Present Simple Passive

 2. Past Simple Passive

 3. Past Perfect Passive

Gerund

 1. Verbs followed by the Gerund

 2. The use of prepositions with the Gerund

 3. Gerundial constructions

Subjunctive Mood

 1. Conditional clauses

 2. “Wish”- clauses

Modal verbs

 1. “May”, “Might”

 2. “ Can”, “Could”

 3. “Must”, “Have to”

 4. “Should”

 5. “Needn’t”

 6. “To be able to”

 7. “Shall”

Complex Object

 1. Verbs followed by the “bare” infinitive

 2. Verbs followed by the infinitive with the particle “to”

Article

 1. Definite article

 2. İndefinite article

 3. Zero article

İnterrogative sentences

 1. General questions

 2. Special questions

 3. Tag questions

 4. Alternatve questions

Types of Sentences

 1. Simple sentences

 2. Complex sentences

 3. Exclamatory sentences

Preposition

 1. Prepositions of place

 2. Prepositions of time

Noun

 1. Countable and uncountable nouns

 2. Genitive case of nouns

Adjective and adverb

 1. Degrees of comparison of adjective and noun

Synonyms

Definitions

Phrasal verbs

Vocabulary


Sənədləşmə və terminologiya fənni üzrə - 50 sual

Beynəlxalq qurumlar fənni üzrə - 50 sual

(azərbaycan və rus bölmələri) (10 bal)
 1. What is terminology

 2. Principal Terminological Activities

 3. Principal Tools for Terminology Work

 4. The main work tools for terminologists

 5. Principles of terminology research

 6. Term versus word

 7. Subject-field classification systems

 8. Terminology Databases

 9. Knowledge of the State of the Art in the Subject Field

 10. The primary function of terminology work

 11. Terminologists and translators

 12. Localization in terminology

 13. The study of terminology

 14. Comparative terminology

 15. Difference between terms and words

 16. The representation of terminology in automated systems

 17. The structuring of terms in special subject fields

 18. Term creation

 19. Term standardization

 20. The roles of terminologists and translators

 21. Term relationships

 22. Terminological systems

 23. The rule systems of nomenclature

 24. Term formation

 25. Primary term formation

 26. Secondary term formation

 27. The difference between the primary and secondary term formation

 28. Several methods of secondary interlingual term formation

 29. Term formation through borrowing, loan translation

 30. Documentary classification system

 31. A subject –field classification systems

 32. Language planning

 33. Structured Approach to Terminology

 34. Technical Writing

 35. Types of terms

 36. Simple terms

 37. Complex terms

 38. Abbreviations

 39. Initialisims

 40. Acronyms

 41. Term creation

 42. Monolingual terminology 

 43. Comparative terminology

 44. . Term Extraction

 45. Terminology Case Files

 46. Components of a Terminology Case File

 47. Terminology standards

 48. Semantic change rules

 49. Morphological change rules

 50. Sense neologisms


Beynəlxalq qurumlar fənni üzrə - 50 sual

(azərbaycan və rus bölmələri)
 1. The United Nations

 2. European Parliament

 3. Council of Europe

 4. European Union

 5. United Nation’s Children’s Fund

 6. United Nation’s Educational , Scientific and Cultural Organization

 7. The Organization for Security and Cooperation in Europe

 8. Organization of the Petroleum Exporting Countries

 9. UN High Commissioner for Refugees

 10. World Bank

 11. Organization of Islamic Cooperation

 12. International Criminal Court

 13. North Atlantic Treaty Organization

 14. Commonwealth of Independent States

 15. World Health Organization

 16. World Trade Organization

 17. UN Industrial Development Organization

 18. International Labour Organization

 19. International Atomic Energy Agency

 20. International Court of Justice

 21. INTERPOL – International Criminal Police Organization

 22. Doctors Without Borders

 23. UN Human Rights Council

 24. International Organization

 25. International Committee of Red Cross and Red Crescent

 26. International Monetary Fund

 27. Azerbaijani- NATO relations

 28. The language of European Parliament

 29. Translation and interpreting in the European Parliament

 30. The European Community:

 31. The Members of EC

 32. What the EC does

 33. The European Commission

 34. UNISEF in Azerbaijan

 35. Azerbaijan – OSCE

 36. Azerbaijan – EU

 37. Council of Europe and Azerbaijan

 38. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

 39. Group of Seven

 40. Non- Aligned Movement ( NAM)

 1. . Main bodies of the United Nations

 2. . The cooperation between Azerbaijan and the United Nations

 3. . History of the European Parliament

 4. . Powers and functions of the European Parliament

 5. . Members of the European Parliament

 6. . Translation and interpretation in European Parliament

 7. . UNICEF Child Protection Programme

 8. . Activities of UNESCO

 9. . History of UNHCR (UN High Commissioner for Refugees)

 10. . Cooperation within the United Nations


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə