Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin 2013/14-cü tədris ilinin buraxılış qrupları”(əyani və qiyabi) üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları və onun tədrisi metodikası” fənnindən Dövlət Attestasiya imtahanının suallarıYüklə 26,92 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü26,92 Kb.
#7026

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin 2013/14-cü tədris ilinin buraxılış qrupları”(əyani və qiyabi) üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları və onun tədrisi metodikası” fənnindən Dövlət Attestasiya imtahanının sualları
1.Çoxluq anlayışı:Çoxluğun elementləri:Çoxluğun verilmə üsulları.

2.Çoxluğun altçoxluğu anlayışı.Ədədi çoxluqlar.

3.Çoxluqların kəsişməsi.

4.Çoxluqların birləşməsi.

5.Çoxluqların fərqi .Alt çoxluğun tamamlayıcısı.

6.Çoxluğun cüt-cüt kəsişməyən alt çoxluqlarına bölünməsi.

7.Anlayış. Anlayışın həcmi və məzmunu.

8.Nizamlanmış cüt.İki çoxluğun dekart hasili.

9.Kartej anlayışı.n-sayda çoxluğun dekart hasili.

10.Mülahizə anlayışı.İki mülahizənin konyuksiyası.

11.Mülahızələrin dizyunksiyası.

12.Mülahizələrin inkarı.Mülahizələrin konyuksiya və dizyunksiyasının inkarı.

13.Mülahizələrin implikasiya və ekvivalensiyası.Verilənə tərs ,əks,əks-tərs implikasiya.

14.Predikat anlayışı.Predikatların inkarı.

15.Predikatların konyuksiyası

16.Predikatların dizyunksiyası və onun doğru olduğu çoxluğun tapılması .

17.Kvantorlar.

18.Predikatların implikasiya və ekvivalensiyası.

19.Teoremin quruluşu.

20.Teoremin növləri və bəzi isbat üsulları.

21.Birdəyişənli tənliklər.Eynigüclü tənliklər vəonlar haqda teoremlər.

22.İkidəyişənli tənliklər.İkidəyişənli tənliklər sistemitənliklərin konyuksiyası kimi.

23.Dəyişəni olan bərabərsizliklər.Eynigüclü bərabərsizliklər haqda teoremlər.

24.Birdəyişənli bərabərsizliklər sistemi bərabərsizliklərin konyuksiyası kimi.

25.Xətti funksiya.Düz və tərs mütənasiblik.

26.Ədədi və hərfi ifadələr.

27.Funksiya.Funksiyanın təyin oblastı.

28.Çoxluqların kəsişmə və birləşməsinin qanunları.

29.Binar münasibətin xassələri.

30.Zəruri və kafi şərt

31.Ədədi bərabərlik və bərabərsizliklər.Onların xassələri.

32.Onluq say sistemi və onun xüsusiyyətləri.

33.Say sistemi anlayışı.Mövqeli mövqesiz say sistemləri.

34.Qalıqlı bölmə.

35.Natural ədədlər çoxluğunda bölmə münasibəti və onun xassələri.

36.Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda bölmə.”dəfə böyük.”,

” dəfə kiçik “münasibətləri.

37.İki mənfi olmayan tam ədədlərin vurulması. Vurma qanunları.

38.İki mənfi olmayan tam ədədin çıxılması.”qədər böyük”,”qədər kiçik”münasibətləri.

39.İki mənfi olmayan tam ədədin toplanması.Toplama qanunları.

40. Ekvivalentlik münasibəti.Sıra münasibəti.Nizamlanmış çoxluq.

41.Binar münasibətin xassələri.

42.Bir çoxluğun elementləri arasında binar münasibət.Münasibətin verilmə üsulları.

43.İki çoxluğun elementləri arasında münasibət.Verilənə tərs münasibət.

44.Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun xassələri.

45.Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda bərabərlik və sıra münasibəti.

46.Natural ədəd anlayışı.Natural ədədin və sıfrın çoxluqlar nəzəriyyəsinə əsaslanan izahı.

47.Qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq.Eynigüclü çoxluqlar.

48.Kəsr anlayışı.Müsbət rasional ədəd.

49.Mənfi ədədlər.Həqiqi ədədlər üzərində əməllər.

50.Eyniliklər .Eynilik çevrilmələri.

51.Müsbət rasional ədədlər çoxluğunda bərabərlik və sıra münasibəti.

52.Rasonal ədədin onluq kəsr və faiz şəklində yazılışı.

53.Müsbət rasional ədədlər üzərində əməllər.Toplama və vurma qanunları.

54.Müsbət həqiqi ədədlər çoxluğunda bərabərlik və sıra münasibəti.

55.Müstəvi fiqurun sahəsi.

56.Parçanın uzunluğu .Parçanın ölçülməsi.

57.Additiv skalyar kəmiyyət anlayışı.Kəmiyyətin ölçü vahidləri.

58.Bircins kəmiyyətlər üzərində əməllər.

59.Kütlə,tutum miqdar,qiymət,dəyər və s. kəmiyyətlər.

60.Müsbət həqiqi ədədlər üzərində əməllər.

61.Riyaziyyat fənninin əhəmiyyəti,məqsəd və vəzifələri.

62.Riyaziyyat üzrə fənn kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri.

63.İbtidai siniflərdə riyazi təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

64.Riyaziyyatın təlimi üzrə öyrədici mühitin təşkili.

65.Riyaziyyatın təlimi prosesində kiçikyaşlı şagirdlərin inkişafı.

66.Ədəddən əvvəlki dövrdə riyazi təlimin metodikası.

67.On dairəsində ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.

68.On dairəsində toplama əməlinin öyrədilməsi metodikası.

69.On dairəsində çıxma əməlinin öyrədilməsi metodikası.

70.Yüz dairəsində ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.

71.Yüz dairəsində toplama əməlinin öyrədilməsi metodikası.

72.Yüz dairəsində çıxma əməlinin öyrədilməsi metodikası.

73.Şagirdlərin vurma əməli ilə tanış edilməsi metodikası.

74. Şagirdlərin bölmə əməli ilə tanış edilməsi metodikası.

75.Vurma əməlinin cədvəl hallarının öyrədilməsi metodikası.

76.Bölmə əməlinin cədvəl hallarının öyrədilməsi metodikası.

77.Cədvəldənkənar vurma hallarının öyrədilməsi metodikası.

78. Cədvəldənkənar bölmə hallarının öyrədilməsi metodikası.

79.Min dairəsində ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.

80. Min dairəsində toplama və çıxma əməllərinin öyrədilməsi metodikası.

81. Min dairəsində vurma əməlinin öyrədilməsi metodikası.

82.Min dairəsində bölmə əməlinin öyrədilməsi metodikası.

83.Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.

84.Çoxrəqəmli ədədlər üzərində toplama və çıxma əməllərinin öyrədilməsi metodikası.

85.Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməlinin öyrədilməsi metodikası.

86.Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməlinin öyrədilməsi metodikası.

87.Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimində mətnli məsələlərin rolu.

88.Məsələ həlli üzrə təlimin mərhələləri.Hazırlıq mərhələsinin məzmunu.

89.Məsələ həllinin axtarılması.

90.Məsələ həllinin yazılış formaları.

91.Məsələ həllinin yoxlanması.

92.Məsələ həlletmə bacarığının möhkəmləndirilməsi.

93.Sadə məsələlərin təsnifatı.

94.Cəmin və qalığın tapılmasına aid sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

95.Tərkibinə görə bölməyə aid sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

96.Bərabər hissələrə bölməyə aid sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

97.Bərabər toplananların cəminin tapılmasına aid cadə məsələlər üzərində işin metodikası.

98.Hesab əməlinin kompanentləri və nəticəsi arasındakı əlaqəni açıqlayan sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

99.Fərq anlayışını açıqlayan sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

100. Dəfə münasibətini açıqlayan sadə məsələlər üzərində işin metodikası.

101.Mürəkkəb məsələnin daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş hazırlıq tapşırıqları.

102.Mürəkkəb məsələ ilə tanışlıq.

103.Mürəkkəb məsələni həlletmə bacarığının möhkəmləndirilməsi.

104.Dördüncü mütənasib kəmiyyətin tapılmasına aid məsələlər üzərində işin metodikası.

105.Mütənasib mölməyə aid məsələlər üzərində işin metodikası.

106.İki fərqə görə məchulun tapılmasına aid məsələlər üzərində işin metodikası.

107.Hərəkətə aid məsələlər üzərində işin metodikası.

108.Şagirdlərin parçanın uzunluğu və onun ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi metodikası.

109.Şagirdlərin zaman və onun ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi metodikası.

110.Şagirdlərin kütlə və onun ölçü vahidləri ilə tanış edilməsi metodikası.

111.Sahə haqda təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası.

112.Şagirdlərdə kəsr vəkəsrlərin müqayisəsi haqqında əyani təsəvvürlərin formalaşması.

113.Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması metodikası.

114.Ədədi ifadələrin öyrədilməsi metodikası.

115.Dəyişəni olan ifadələrin öyrədilməsi metodikası.

116.Ədədi bərabərliklərin öyrədilməsi metodikası.

117.Ədədi bərabərsizliklərin öyrədilməsi metodikası.118.Tənliyin öyrədilməsi metodikası.

119.İbtidai siniflərdə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin daxil edilməsi metodikası.
Yüklə 26,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin