Beynəlxalq marketiNQYüklə 0,91 Mb.
səhifə1/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0,91 Mb.
#52966
  1   2   3   4   5   6   7   8

BEYNƏLXALQ MARKETİNQ” fənnindən test tapşırıqları
Müəllim: Vətənxah O.M.
Düzgün cavablar “A” bəndindədir
1.Marketinqin differensasiyası klassik yanaşma əsasında hansı pirnsip üzrə həyata keçirilir:

A) Əmtəə növü;

B)Məhsul çeşidinin planlaşdırılması;

C)Məhsulların bölüşdürülməsi və reklam;

D) Məhsul siyasəti;

E)Əmtəəyə nəzarət;


2. Marketinqin son məqsədi nədən ibarətdir:

A) Alıcının tələbat və istəklərinin təmin edilməsindən;

B) Məhsul çeşidinin differensiallaşdırılmasından;

C)Satışın həcminin artırılmasından;

D)Məhsulların təkmilləşdirilməsindən;

E)Sahibkarlıq fəaliyyətinin yüksək effektlə həyata keçirilməsindən;


3. Marketinq tədqiqiatlarının aparılması məqsədilə hansı metoddan istifadə olunur:

A) Analtik proqnozlaşdırma metodundan;

B) Xüsusi metodlardan;

C) Riyaziyyat sahəsindən mənimsənilmiş metodlardan;

D) Ümummilli metodlardan;

E) Proqram məqsədli metoddan;


4. Əmtəənin hansı parametrləri vardır:

A) Texniki-iqtisadi;

B) İqtisadi;

C)Sosial;

D)Texniki;

E) Sosial-iqtisadi;


5. Müəssisənin məhsul siyasətinin formalaşmasına hansı amillər təsir göstərir:

A) Buraxılan məhsulun çeşidinin genişləndirilməsi;

B) Məhsulun mövqeləşdirilməsi;

C) Məhsulun təkmilləşdirilməsi;

E) Mövcud məhsul markasının saxlanılması;
6. Məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyi hansı amillərlə müəyyən olunur:

A) Məhsulun istehlak xüsusiyyəti,müəssisənin daxil olduğu sahənin rəqabət mühiti amilləri,marketinq amilləri; i;

B) Marketinq planı və strategiyası, məhsulun istehlak xüsusiyyəti, marketinq amillər

C)Məhsulun hazırlanması, rəqabət mühiti amili, kommersiya realizasiyası;

D) Məhsulun istehsal xüsusiyyəti, kommersiya realizasiyası, marketinq strategiyası;

E) İdeyaların verilməsi, məhsulun hazırlanması, sınaq satışı,məhsulun yaradılması ideyalarının semilməsi;


7. Beynəlxalq bazarlara cıxmanın hansı forması müştərək sahibkarlıq formasına aiddir:

A)Lisenziyalaşdırma;

B) İxrackompaniyası;

C) Törəmə kommersiya kompaniyası;

D) Xarici distribütorlar;

E)İdxal-ixrac kompaniyası;


8. Beynəlxalq bazarlara çıxmanın hansı formasında risk səviyyəsi digərlərinə nisbətən daha aşağıdır:

A) Müqavilə üzrə idarəetmədə;

B) Müştərək müəsssisədə;

C) İxracatda;

D) Xaricdə özəl müəssisədə;

E) lisenziyalaşdırmada;


9. Marketinq amillərinin istehlakçıların davranışına təsirinin yoxlanılması məqsədilə hansı metodlardan istifadə edilə bilər:

A) Eksperiment metodundan;

B)Funksional-dəyər metodundan;

C) Kütləvi xidmət nəzəriyyəsindən;

D)Xətti proqramlaşdırmadan;

E) Şəbəkə planlaşdırılmasından;


10. Tələbatın hansı halında demarketinq tətbiq edilir

A)Tələbatın həcmi təklifin həcmindən çox olduqda;

B) Tələbat yüksək olduqda;

C)Tələbat qeyri-stabil olduqda;

D) Tələbat tərəddüd etdikdə;

E) Tələbat azalmağa doğru meyl etdıkdə;


11. Stimullaşdırıcı reklamaın əsas məqsədi nədən ibarətdir:

A) Alıcıların tələbatının artırılmasından və mal alışının stimullaşdırılmasından ibarətdir

B) Satışın həcminin artırılmasından ibarətdir;

C)Məhsulun azalmasına istehlakçıları inandırmaqdan ibarətdir;

D) Məhsulun müəyyən istehlak xüsusiyyətlərini istehlakçlıların yadına salmaqdan ibarətdir;

E) Məhsulun tətbiq sahələri haqqında istehlakçılara məlumat vermək və bunun sayəsində məhsula tələbat yaratmaqdan ibarətdir;


12. Məhsulun həyat dövrünün yetkinlik mərhələsində reklamın hansı formasından istifadə edilir:

A) Xatırladıcı reklamlardan;

B) Müdafiə reklamlarından;

C) İnformasiya xarakterli reklamlardan;

D) Rəqabət reklamlarından;

E) Fərdi istehlakçıya yönələn reklamlardan;


13. İnformasiya xarakterli reklamın əsas məqsədi nədən ibarətdir:

A) Məhsul, onun tətbiq sahələri haqqında məlumat vermək;

B) Firmanın markasına bağlılıq yaratmaq;

C) Məhsul alıcılarının sayını artırmaq;

D) Məhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaq;

E) Firmanın məhsuluna, markasına üstünlük verməsini təmin etmək;


14. Reklam büdcəsinə təsir göstərən amillər hansılardır:

A) Reklamın marketinq kompleksində rolu;;

B) Reklam müraciətlərinin xarakteri

C) Reklamın yayım vasitələri;

D) Məqsədli auditoriyanın xarakteri;

E)Reklamın məqsəd və vəzifələri;


15. Reklam büdcəsinin hesablanmasında neçə metoddan istifadə edilir:

A) 5;


B) 3;

C) 4;


D) 6;

E) 7;
16. İnandırma və tövsiyyə xarakterli reklam məhsulun həyat dövrünün hansı mərhələsində tətbiq olunur:

A) İnkişaf və artım mərhələsi;

B)Yetkinlik mərhələsi;

C) Böhran mərhələsi;

D) Bazara çıxarılma mərhələsi;

E) Yetkinlik və böhran mərhələsi;
17. İnformasiya xarakterli reklam məhsulun həyat dövrünün hansı mərhələsində tətbiq olunur:

A) Bazara cıxarılma mərhələsi;

B)İnkişaf və artım mərhələsi;

C)Yetkinlik mərhələsi;

D) Böhran mərhələsi;

E) Yetkinlik və böhran mərhələsi;


18. Reklamın yayım vasitələrindən hansı daha geniş auditoriyanı əhatə edir:

A) Televiziya;

B) Radio;

C) Nəqliyyat vasitələri üzərində reklam;

D) Metroda reklam;

E) Qəzetlər;


19. “Reklam haqqında “ Azərbaycan Respublikasnın qanunu neçənci ildə qəbul edilib:

A) 1998;


B) 1993;

C)1997;


D) 1992;

E) 2000;
20. Beynəlxalq marketinqözündə hansı sistemi əks etdirir:

A) İstehsal ixrac;

B) Kommunikasiya;

C) İstehsal;

D) İxrac;

E) İnformasiaya təsnifatı;
21. Reklam kompaniyasının məqsədi nədir:

A) Məhsul satışının həcminin artırılmasıdır;

B) Məhsulun keyfiyyətini yüksəltməkdir;

C) Məhsul istehsalının həcminin artırılmasıdır;

D) Məhsulun istehlakçılara çatdırılmasını tezləşdirməkdir;

E) Məhsulun birbaşa satışının həyata keçirilməsidir;


22. Televiziya vasitəsilə verilən reklamın üstünlüyü:

A) İstehlakçı auditoriyasının genişliyi;

B) Reklamın verilməsi imkanlarının yüksək olması;

C) Onun operativliyi;

D) Reklam haqqının ucuz olması;

E) bütün variantlar doğrudur;


23. Avadanlıqların reklamında reklam yayımının hansı formasından istifadə etmək məqsədəuyğundur:

A) Xüsusi bukletlər;

B) Reklam rolikləri;

C) Televiziya;

D) Qaçan sətirlər;

E) Radio;


24. Reklamı satışın həvəsləndirilməsindən fərqləndirən cəhət:

A) Satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklamın məqsədi tələbatın həcmini artırmaq olur;

B) Satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam pulsuz həyata keçirilir;

C) Satlşın həvəsləndirilməsindən, fərqli olaraq reklamın məqsədi istehlakın həcmini artırmaqdır;

D) Satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam yalnız istehlak vasitələri bazarında həyata keçirilir;

E) Satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam müəyyən müqabilindəhəyata keçirilir;


25. Tam bir ölkənin və regionun seqmentasiyası necə adlanır:

A) Makroseqmentasiya;

B) Meqaseqmentasiya;

C) Mezoseqmentasiya;

D) Mikroseqmentasiya;

E) Manoseqmentasiya;


26. Geniş istehlakçı qruplarının daha dar qruplara seqmentləşdirilmiş bölgüsü necə ifadə olunur:

A) Dərininə seqmentasiya;

B) Yekundan əvvəlki hazırlıq seqmentasiyası;

C) Hiperseqmentasiyar;

D) Eninə seqmentasiya;

E) Yekun seqmentasiya;


27. İstehlak malları bazarının seqmentləşdirilməsinin coğrafi kriteriyalarına hansılar aiddir:

A) Relyef;

B)Əhalinin sayı;

C)Əhalinin sıxlığı;

D) Kreditlərdən istifadə səviyyəsi;

E) ÜDM səviyyəsi;


28. Beynəlxalq marketinq özündə hansı sistemi əks etdirir:

A) İstehsal-ixrac;

B) İnformasiya təyinatı;

C) İxrac;

D) Kommunikasiya ixrac;

E)İstehsal;


29. Remarketinq hansı tələblə əlaqədardır:

A) Azalan tələblə;

B) Yox olan tələblə;

C) Həddən artıq tələblə;

D) İrosional tələblə;

E) Neqativ tələblə;


30. Diversefikasiyanın hansı növləri vardır:

A)Ümumi mərkəzli üfiqi və konqlomerat;

B) Dar ixtisaslaşma və şaquli inteqrasiya;

C) Coğrafi genişlənmə və beynəlxalq seqmentləşmə;

D) Beynəlmilləşməvə dar ixtisaslaşma;

E) Bütün cavablar düzgündür;


31. Beynəlxalq marketinqdə əsas strateji qərarlar hansılardır:

A) Strateji, idarəetmə və operativ;

B) Strateji, operativ və nəzarətedici;

C) Strateji motivləşdirici və operativ;

D) Planlaşdırma,təşkilatı və əlaqələndirmə;

E) Bütüncavablar düzgündür;


32. Beynəlxalq marketinqdə operativ qərarın ardıcıl tərkib elementləri hansılardır:

A) İnformasiya yığımı, məqsədin qoyuluşu, operativ fəaliyyət, icra üzrə nəzrarət;

B) İnformasiya yığımı, məqsədin qoyuluşu,əlaqələndirmə, koordinasiya;

C)Məqsədin qoyuluşu, informasiya yığımı, əlaqələndirmə,təşkiletmə;

D) Məqsədin qoyuluşu, operativ fəaliyyət,motivləşdirmə, uçot;

E) Planlaşdırma, operativ fəaliyyət, təşkiletmə, informasiya təminatı;


33. Qloballaşma strategiyasından istifadənin faktorları hansılardır:

A)Bazar faktorları,dəyər faktorları,xarici mühit faktorları;

B) Dəyər faktorları, menecment və marketinq şəraiti;

C) Xarici mühit faktorları və dölət tənzimlənməsi;

D) Menecment və marketinq: rəqabət şərtləri bazar faktorları;

E) Bazar amilləri, dəyər amilləri, xarici mühit şərtləri;


34. Aparılan tədqiqatın məqsədinə uyğun olub olmamasından asılı olaraq informasiyalar neşə yerə bölünür:

A) İlkin və təkrar informasiya;

B) İşlənməyə məruz qalmış və işlənməmiş informasiya;

C) Daxili və xarici informasiya;

D) Diskret,epizodik və fasiləsiz informasiya;

E) Sabit və dəyişən informasiya;


35. Əmələ gəlmə mənbələri baxımından informasiyanın hansı növləri vardır:

A) İşlənməyə məruz qalmış və işlənməmiş informasiya;

B)Daxili və xarici informasiya;

C) İlkin və təkrar informasiya;

D) Diskret,epizodik fasiləsiz informasiya;

E)Sabit və dəyişən informasiya;


36. Uzunmüddətli icarə əməliyyatı beynəlxalq təcrübədə necə adlanır:

A)Lizinq;

B) Xayrinq;

C) Reyninq;

D) Çarter;

E) Cari kirayə;


37. Orta müddət icarə əməliyyatı beynəlxalq təcrübədə necə adlanır:

A) Xayrinq;

B)Reyninq;

C) Çarter;

D) Cari icarə;

E) Lizinq;


38. Orta müddətli icarə əməliyyatı beynəlxalq təcrübədə necə adlanır:

A)Reyninq;

B) Lizinq;

C)Cari kirayə;

D) Çarter;

E) Xayrinq;


39. Qisa müddətli icarə əməliyyatları Yaponiyada necə adlanır:

A) Çarter;

B) Xayrinq;

C) Lizinq;

D)Cari kirayə;

E) Reyninq;


40. Beynəlxalq ticarətdə icarənin ən çox yayılmış növü hansidir:

A) İizinq;

B)Çarter;

C) Xayrinq;

D) Rentinq;

E) Cari kirayə


41. Əmtəənin rəqabətə davamlılığının təhlilində istifadə olunan texniki göstəricilərə aid olmayanını göstərin:

A) Bazar göstəricilər;

B) Normativ göstəricilər;

C) Erqonomik göstəricilər;

D) Estetik göstəricilər;

E) Təsnifat göstəriciləri;


42. Xayrinq nədir:

A)Əmtəənin 1 ildən 2-3 il müddətinə icarəyə verilməlidir;

B)Əmtəənin 3 ildən 5 ilə bəzi avadanlıqların isə 15-20 il müddətinə icarəyə verilməsidir;

C) Əmtəənin bir neşə saatdan, gündən, aydan bir ilə qədər müddətə icarəyə verilməsidir;

D)İcarəyə verənin, icarə götürənin konkret malgöndərənə sifariş etdiyi avadanlığın dəyərini tam həcmdə ödəməsidir;

E)İcarəyə verəntərəfindən əvvəlcədən alınmış əmtəənin icarə müqaviləsində nəzərdə tutulan müddətdə və icarə haqqında , yaxud da preyskurant stavkaları əsasında icarəyə verilməsidir;


43. Reyninq nədir:

A) Əmtəənin bir neçə saatdan, gündən, aydan bir ilə qədər müddətə icarəyə verilməsidir;

B) Əmtəənin bir neşə saatdan, gündən, aydan bir ilə qədər müddətə icarəyə verilməsidir;

C) İcarəyə verən tərəfindən əvvəlcədən alınmış əmtəənin icarə müqaviləsində nəzərdə tutulan müddətdə və icarə haqqında , yaxud da preyskurant stavkaları əsasında icarəyə verilməsidir;

D) İcarəyə verənin, icarə götürənin konkret malgöndərənə sifariş etdiyi avadanlığın dəyərini tam həcmdə ödəməsidir

E) Əmtəənin 1 ildən 2-3 il müddətinə icarəyə verilməlidir


44.Beynəlxalq lisenziyalaşdirma nədir:

A) Müqavılə əsasında xarici firmalara lisenziya verilməsidir;

B)Dövlətlərarası lisenziya mübadiləsidir;

C) İnkişaf etmiş ölkələr arasında lisenziya mübadiləsidir;

D) Bir ölkə müəssisəsinin, yaxud ixtiraçısının digər ölkənin müəssisə və ixtiraçısına patent satıb əvəzində lisenziya almasıdır.

E)İxtiranın beynəlxalq aləmdə patentləşdirilməsidir.


45.Patent və lisenziya üzrə beynəlxalq əməliyyatlar hansilardir:

A)İxtiraların,qabaqcıl istehsal texnologiyasının, texniki bilik vətəcrübənin satılmasıdır

B) İxtiranın beynəlxalq aləmdə patentləşdirilməsidir;

C)Bütün variantlar doğru deyıl,

D) Bütün variantlar doğrudur
46. Beynəlxalq marketinq nədir:

A) Müəssisənin xarici bazarlarda istehlakçı tələbatını ödəməyə istiqamətlənmiş bazar fəaliyyətidir;

B)Müəsssisənin daxili bazarlarda istehlakçı tələbatını ödəməyə istiqamətlənmiş bazar fəaliyyətidir;

C) Beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafıdır;

D) Dünya təsərrüfatında vahid bazar məkanının ortaya cıxmasıdır;

E) İstehsalın və kapitalın qloballaşmasıdır;


47. Bunlardan hansı beynəlxalq marketinqin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A) xarici bazarların marketinq mühitinin öyrənilməsi zəruridir;;

B)Beynəlxalq marketinqdə rəqabət strategiyası kimi resurslara əsaslanmış modeldən istifadə olunmalıdır;

C) beynəlxalq marketinq fərdiləşmiş marketinqi inkar edir;

D) Beynəlxalq marketinqdə rəqabət strategiyası kimi sadə modeldən istifadə olunmalıdır

E) beynəlxalq marketinqin əsas xüsusiyyəti diversifikasiyadır.


48.Beynəlxalq marketinqin obyekti nədir:

A) xarici bazarlarda fəaliyyət göstətən kompaniyalar;

B) beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafı;

C) xarici bazarların inkişafı;

D) istehsalın və kapitalın qloballaşması;

E) bütün variantlar doğrudur.


49.Beynəlxalq bazarın seşilməsi zamanı təmərküzləşmiş axtarış strategiyası nəyi nəzərdə tutur:

A) optimal bazarlar tapılana qədər bazarlar ardıcıl olaraq mənimsənilir

B) optimal bazarlar tapılana qədər bazarlara eyni zamanda müraciət olunur və uyğun olmayan bazarlardan çıxılır

C) bir neçə ölkəyə istiqamətlənməklə onun bütün bazarlarına müraciət olunur

D) ekspert təhlilinə müraciət olunur

E) düzgün cavab yoxdur


50. Bazar imkanlarının təhlilinə nələr daxildir:

A) marketinq tədqiqatları, marketinq informasiya sistemləri, marketinq mühiti, fərdi istehlakçılar bazarı, müəssisələr bazarı

B)əmtəənin işlənməsi, əmtəəyə qiymət qoyulması, əmtənin yayılması metodları, satışın stimullaşdırılması

C) tələbatın ödənilməsi, bazarın seqmentləşdirilməsi, məqsədli seqmentlərin seçilməsi bazarda əmtəənin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi

D) bazar imkanlarının təhlili məqsədli bazarların seçilməsi, marketinq kompleksinin işlənib hazırlanması, marketinqin köməkçi sistemləri kompleksi

E) strategiya,planlaşdırma, nəzarət


51.Kross mədəni təhlil hansı üsullarla aparılır

A)kabinetdaxili, kabinetdən kənar

B) müşahidə,sorğu, ekspert qiymətləndirmə

C) modelləşmə, hesabat materiallarına əsasən təhliletmə

D) təcrübə.müşahidə, seçki plan üzrə

E) kabinetdaxili, ekspert qiymətləndirmə


52. Bazarın cəlbediciliyinin məqsədi nədir:

A) hədəf seqmentlərinin seçilməsi

B) marketinqin təçkilati strukturunun müəyyənləşdirilməsi

C) nəzarət göstəricilərinin təyini

D) monotorinqin aparılması

E) əvəzedici məhsulların müəyyənləşdirilməsi


53. Reklam üslubu deyəndə nə nəzərdə tutulur:

A) sərlövhə

B) sonluq

C) ardıcıllıq

D) paralellik

E) eynilik


54. Lizinqin icarədən başlıca fərqi nədən ibarətdir:

A) ən azı 3 tərəf iştirak edir

B) ən azı 2 tərəf iştirak edir

C) ən azı 4 tərəf iştirak edir

D) ən azı 5 tərəf iştirak edir

E) ən azı 6 tərəf iştirak edir


55. Dünya bazarını əhatə etmək üçün müəssisə marketinqin neçə cür strategiyasından istifadı edə bilər:

A) 3


B) 5

C)2


D) 6

E) 4
56. Alıcı firmaları öyrənərkən nələri bilmək lazımdır:

A) firmanın bazarda vəziyyəti və payı

B) rəqabətə girən əmtəələrin çeşidi, həcmi və dəyəri

C) faktiki və perspektivdə kapital qoyuluşuna tələbatı

D) firmaya bazarda rəqabət üstünlüyünü təmin edə biləcək tədbir və marketinq üsulların siyahısı

E) hər bir əmtəə üçün bazar yaxud bazar seqmentinin yığımı
57. Beynəlxalq tədqiqatların təşkil olunmasının prinsipləri hansılardır:

A) bütün cavablar düzgündür

B) sistemlilik

C) kompleslilik

D) səmərəlilik

E) elmilik


58. Marketinq tədqiqatları ardıcıl olaraq (yerinə yetirilən) neçə mərhələni özündə birləşdirir:

A) 5


B) 2

C) 3


D) 4

E) 6
59Xarici bazarın öyrənilməsi hansı səciyyəvi xüsusiyyətlər əsasında həyata keçirilir:

A) bütün cavablar düzgündür ,

B) istehlakçılar

C) rəqabət

D) bazarın olduğu yer

E) məhsullar
60. Xarici bazarın tədqiqinə başlamazdan əvvəl hansı hazırlıq işləri görülməsi zəruridir:

A)problemin formalaşdırılması və məsələninəvvəlcədən şərh edilməsi

B) bütün qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılmalıdır

C) bütün göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir

D) nəticələrin müqayisə olunmasına təsir göstərə bilən problemlərin aşkarlanması

E) bütün cavablar düzgündür
Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin