Bibliyografya : 7 Diğer Dinlerde İlham

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.38 Mb.
səhifə36/38
tarix30.12.2018
ölçüsü1.38 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Bibliyografya :

Hasan Âli Yücel, Türkiye'de Ortaöğretim, İs­tanbul 1938, s. 163-173; CHP Yedinci Kurultay Tutanağı, Ankara 1948, s. 457; Türkiye Eği­tim Millî Komisyonu Raporu, İstanbul 1960, s. 112-113; Mitti Eğitim Planının Hazırlığı ile İl-g'tli Komisyon Raporu, Ankara 1960, s. 43; Din ile İlgili Eğitim ue öğretim Komitesi Raporu, Ankara 1961, s. 17; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 179-185; İsmet Parmaksızoğlu. Türkiye'de Din Eğitimi, Ankara 1966, s. 29-48; Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye'de İslâmlık (trc. Hayrul-lah Örs), Ankara 1972, s. 49-52,76-77; Türkiye Maarif Tarihi, V, 1742; Yahya Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika, Eğitim, Kalkın­ma, Ankara 1977, s. 210-217, 320-337; Din Eğitimi Çalışma Grubu Raporu, Ankara 1981, s. 81 -83; Seçil Akgün. "Tevhid-i Tedrisat", Cum­huriyet Döneminde Eğitim, İstanbul 1983, s. 47; Ömer Okutan. "Din Eğitimi", a.e., s. 416; Hasan Tahsin Banguoğlu, Kendimize Geleceğiz, İstanbul 1984, s. 97, 100-102; Hasan Cicioğlu. Türkiye Cumhuriyeti''nde ilk Orta Öğretim, An­kara 1985, s. 96; Nuran Dağlı - Belma Aktürk, Hükümetler ve Programları, Ankara 1988, II, 95, 436; Tâhirülmevlevî, Matbuat Alemindeki Hayatım ue İstiklâl Mahkemeleri (haz. Sadık Albayrak), İstanbul 1990, s. 132-134, 158-160; Türkiye'de Eğitim Sorunları ue Değişime Yapı­sal Uyum Önerileri (haz. Zekai Baloğlu), İstan­bul 1990, s. 41; Hulusi Yavuz. "Yabancı Gözü ile İmam-Hatip Liseleri (1924-1992)". Türkiye'de Din Eğitimi ue Öğretimi, İstanbul 1993, s. 134-172; Mustafa öcal, İmam-Hatip Liseteri ue İlk Öğretim Okullart, İstanbul 1994; Ahmet Onsür, Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatİp Lise-/eri, İstanbul 1995; Kenan Evren, Unutulan Ger­çekler, Ankara 1995, s. 109-119; Onbeşinci MİRİ Eğitim Şûrası: Raporlar, Görüşmeler, Ka­rarlar, İstanbul 1996, s. 188, 197, 198; Türkiye'­de Demokratikleşme Perspektifleri(haz. Bülent Tanör|, İstanbul 1997, s. 116-120; Nâhid Dinçer, 1913'ten Günümüze Imam-Hatip Okulları Me­selesi, İstanbul 1998; Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, İstanbul 1999, s. 165-205, 333-343, 380; Suat Cebeci, "İmam-Hatip Liselerin­de Din Eğitimi", Cumhuriyetin 75. Yılında Tür­kiye'de Din Öğretimi (haz. Fahri Unan- Yücel Hacaloglu), Ankara 1999, s. 385-393; T.B.M.M. Tutanak Dergisi, III, Ankara 1946, s. 445; VI (1959], s. 561; XX (1997), s. 524; "Mekteplerde Din Dersi ve İlahiyat Fakültesi Hakkında Halk Partisi Meclis Grup Komisyonunun Raporu", İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, 11/96, İs­tanbul 1948, s. 9-11; Metin Toker, "Dünyanın En İhtiyar Talebeleri", Cumhuriyet, İstanbul 4 Şubat 1949; Ahmet Hamdi Akseki. "Din Tedri­satı ve Dinî Müesseseler", SR, W104 (1951], s. 52-53; M.E.B. Tebliğler Dergisi, sy. 1700, Ankara 1972, s. 416; sy. 1950 (1977], s. 479-480; Resmî Gazete, sy. 14574, Ankara 1973; sy. 18081 (1983]; sy. 23048 (I997);sy. 23084 (1997]; "Evren İmam-Hatip Okullarına Sıcak Bakıyor", Tercüman, İstanbul 23 Nisan 1989.1 eş-Şems 91/ 8

2 Tir-mizî, "Da'avât", 69

3 Buhârî, "Tevhîd", 36; Müslim. "îmân", 326, 327

4 Buhârî, "Fezâ^ilü aşhâbi'n-ne-bî", 6,"Enbiyâ3", 54; Müslim, "Fezâ'ilü'ş-şahâbe", 23

5 Hayyât, s. 110-111; Eş'arî, s. 50-51

6 Haris el-Muhâsibî, s. 78; Ser-râc,s. 170-171

7 KâdîAbdülcebbâr, et-Muğnî, XII, 96

8 Hay­yât, s. 123

9 Kitâbû't-Tevhîd, s. 6

10 Şerhu'l-'ÂUm ue'i-müte'aUim, vr. 10", 61a

11 Uşû.-lü'd-dîn,s. 14

12 Şevkânî, S.4I5-416

13 Eş'arî, s. 264

14 Şehristânî, II, 201,230

15 İhyâ',\U, 143-146, 159; Şifâ'ü's-sâ'il, s. 3O-31;/£hâ/u's-sâde,VII, 245-246, 263

16 el-Enfâl 8/ 29

17 et-Talâk 65/2

18 ayrıca bk. el-Bakara 2/194; el-Anke-bût 29/69; el-Hadîd 57/28

19 Ze-bîdî, VII, 259-260; Reşîd Rızâ, I, 267; VII.318

20 Zebîdî, VII. 260-261

21 İbn Haldun, s. 22-23; Zebîdî, VII, 262-263

22 Haydar el-Âmülî, s. 458

23 Zebîdî, VII, 257

24 Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XII, 3 İ 3; Zerkeşî, VI, 16

25 Mâtürî-dî.Kitâbü't-Teuhîd, s. 61; İbn Fûrek, vr. 10b. 6ia

26 İbn Hazm, II, 272; IV, 171; Nesefî, 1,22-23

27 Âlû-sî, XVI. 17-18

28 Haris e!-Muhâsibî, s. 100

29 Ğaribü'l-hadiş, 1, 97-98

30 Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 973

31 Âlûsî, XVI, 17

32 1993. yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bilim­ler Enstitüsü

33 II. Tarihler, 20/14-15

34 Sayılar, İl/ 17, 25

35 il. Samue!, 23/2

36 Mika, 3/8

37 II. Tarihler, 15/1; İşaya, 42/1

38 I. Samuel, 16/14

39 Sayı­lar. 11/25; II. Krallar 2/9-10

40 Tesniye, 34/9

41 Song ofSongs Rab-bah, 1/1,5; T/ie7osefla,Yadayim, 2/14

42 Yo­ma 9b

43 TheKuzari, s. 87

44 a.g.e., s. 220-222

45 Ketubîm diye adlandırılan kitap­lar

46 Delâletü'l-hâ'irin, s. 436-443

47 The Babyionian Talmud, Mo'ed, 'Erubin,64b

48 SongofSongsRabbah, l/l, 5

49 Timo-teos'a İkinci Mektup, 3/16

50 Petrus'un İkinci Mektubu, 1/21

51 Markos, 12/36

52 Luka, 1/15-17

53 Matta, 10/ 20; Markos, 13/11

54 Efesoslular'a İkinci Mektup, 1/9

55 Yuhanna, 1/14

56 Matta, 28/ 19-20

57 Yu­hanna, 14/26; Resullerin İşleri, 5/32

58 Resullerin İşleri, 10/44

59 Resullerin İşleri, 6/3; 8/4-8; 11/24; 15/32

60 Korintoslular'a Birin­ci Mektup, 2/13

61 Petrus'un İkinci Mektubu, 1/20-21

62 bk. Selim III).

63 nr. 4509

64 Ilhamlja-Ziuot i Djeto, s. 27-33

65 bk. bibi

66 XXXVI!l/l-2 Saraievo 1975, s. 29-43

67 nr. 3056

68 Orijentalna Zbirka u Biblio teci Ing. Alije Bejtica, Zepcaka, mecmua, nr 168

69 Boş­nakça-Türkçe sözlük

70 İlhâmî'nin eser­lerinin yazma nüshaları İçin bk. Hadzija-makovid, Ilhamija-Ziuot i Djelo, s. 34-35, 161-162

72 Anali GHB, XIII-XIV11987|, s. 85-92

73 s. 45-160

74 bk- bibi

75 Todorovac. XL/2 [1977], s. 190-199

76 bk. Takvim

77 resim için bk DİA, XVIII, 474, 475

78 bk. Bağdat Hatun

79 Muhammed Hüdâbende

80 Şeyh Abdüssamed İsfahanı Külliyesi

81 DM, ili, 5-6

82 bk. yâkutiye medresesi

83 a.g.e., XVIII, 284-285

84 a.g.e., XI, 331

85 a.g.e., VII, 132-134

86 New York, Pierpont Morgan Li-brary, M. 500

87 Edin-burgh Üniversitesi Ktp., nr. 161

88 Londra India Office Library, nr. 912

89 se­mantik açıdan Osmanlılar'daki "devletlü" İle paralel

90 Kutalmış'm oğlu Alp İfig

92 bk. Karahanular

93 âlim, alîm. allâm, alem

94 M. F. Abdülbâki, e/-Mu*cem, "ealm" md

95 Leuâmi'u'l-beyyinât, s. 238

96 M. F. Abdülbâki, el-Mu'cem, "ftn", "blv" md.leri

97 Nüzhetü'l-a'yün, s. 451-453

98 Buhârî, "İstis-kâa", 29; Müslim, "îmân", 5

99 Müsned, m, 344; Beyhâkİ, s. 148-151

100 yk. bk

101 Hayyât, s. 59-60; Eş'arî, s. 164-167; Kâdî Abdülcebbâr, s. 160; İbn Sînâ, s. 587-590. 602-604; Seyfeddin el-Âmidî, s. 76-79; bk. SIFAT

102 el-Mülk 67/ 14

103 bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu'cem, "rbb" md

104 meselâ bk.Âl-i İmrân 3/142; el-An-kebût 29/2-3; Muhammed 47/31; ei-Mülk 67/2

105 AkâHdü's-selef, s. 310-317; Hayyât, s. 49-50, 84-87; Eş'arî, s. 490-494; Kâdî Ab­dülcebbâr. s. 193-194; Nesefî, I, 193-199; ilâht ilmin sorumluluk doğuran ihtiyarî fi­illere önceden taalluk etmesinin doğurdu­ğu bazı problemler ve çözümleri için bk. KADER

106 İbn Sînâ, s. 595, 600-603

107 me­selâ bk. Âl-i İmrân, 3/120; en-Nisâ 4/108, 126; et-Talâk 65/12

108 yk. bk

109 DİA, X. 306

110 Râ­gıb el-isfahânî, el-Mûfredât, '"tlim" md.; et-Ta'rtfât, "'İlim" md.; Lisânü't-'Arab, "calm" md.;Tâcü't-carûs, "calm" md

111 LisânüVArab, "'alm"md

112 Tâcü't-'arûs, "calm" md

113 el-Bakara 2/145; Âl-i İmrân 3/19; el-lsrâ 17/107

114 el-En'âm 6/108, 119, 144; el-Hac 22/3; er-Rûm 30/29

115 en-Necm 53/28

116 el-Vâkıa 56/95; el-Hâkka 69/51; et-Tekâ-sür 102/5. 7

117 et-Tekvîr 81/ 12-14; el-İnfitâr 82/5

118 Âl-i İm­rân 3/7; Yûsuf 12/76

119 ez-Zümer 39/49

120 el-En'âm 6/50

121 el-Ankebût 29/35; er-Rûm 30/22; Fâtır 35/28

122 el-Bakara 2/65

123 el-Bakara 2/60; el-A'râf 7/160

124 Yûsuf 12/73

125 en-Nisâ 4/43

126 el-isrâ 17/12

127 en-Nahl 16/78

128 el-Hac 22/5

129 ez-Zümer 39/9

130 el-Kehf 20/114

131 el-Bakara 2/120, 145; er-Ra'd 13/37

132 Âl-i İmrân 3/154

133 Tirmî-zîı"eİlim", 19; İbn Mâce,"Mukaddime", 19

134 Tirmizî, "Dacavât", 128

135 Müslim, '"İlim", 14

136 İbn Mâce, "Fiten", 26; Dârimî, "Mukaddime", 26, 32

137 Buhârî, "eİlim", 10; İbn Mâce,"Mu­kaddime", 17

138 Dâ­rimî, "Mukaddime", 34

139 Müsned, V, 269; Ebû Dâ-vûd,"cİlim", 9, 12; Tirmizî, "cİHm", 3, 19

140 meselâ bk. Müslim. "Zikr ve'd-du'â3", 73; ibn Mâce,"Mukaddime", 23,-Du'â3", 2, 3, "İkâmet", 32,"Edeb", 28

141 Dârimî. "Mukaddi­me", 32

142 Dârimî, "Mukaddime", 29, 34

143 Müsned, III, 157

144 geniş bilgi için bk. Rosenthal, s. 70-96

145 Dârimî, "Mukaddime", 32

146 ma'rifetü'n-nefs mâ lehâ ve mâ aleyhâ

147 Ahmed Hassan, s. 25-31

148 Rosenthal, s. 73

149 ayrıca bk. Cimâ'u'l-'ilm, s. 14, 36-38

150 Abdülazîz el-Buhârî, 1,29-49

151 KâdîAbdülcebbâr, et-Muğ-nf,Xll, 13; İbn Hazm. IV. 39-40; Cüveynî, s. 34; Abdüikâhirel-Bağdâdî, s. 5

152 et-Temhîd, s. 34

153 et-Ta'rîfât, "cilm" md

154 meselâ bk. ibn Hazm, el-Faşl, II, 126-128

155 Bâkıllânî, s. 14

156 Rosenthai, s. 52-69

157 ta­savvuf geleneğinde bilginin bir "nur" ola­rak tasavvuru için bk- Rosenthai, s. 155-193

158 Re-sâ'il, s. 372

159 el-İHâm, s. 81, 106

160 İng. ve Fr. science

161 İng. knowiedge, Fr. savoir

162 Tef-sîru Mâ Ba'de't-tabt'a, II, 727; Tehâfütü't-Tehâfüt, s. 522; ayrıca bk. Bilgi

163 es-Siyasetü'l-medeniyye,s. 31 vd

164 eş-Şifâ el-llâhiyyât [1), s. 27; a.e. [2], s. 435

165 s. 80-107

166 Mukaddime, ili, 1025 vd.

167 ilmî il­keler ve metodolojiyi inceleyen bir disiplin

168 Subhîes-Sâiih, Ha­dis kimleri, s. 87-92

169 Taş-köprizâde, Miftâhu's-sacâde, II, 183, 194, 597-600

170 ilâhiyyât, ilmü mâ ba'de't-tabîa

171 el-ilmü'1-a'lâ

172 el-ilmü'r-riyâzî, el-ilmü"t-ta'-lîmî

173 ilmü'n-nücûm et-ta'lîmî, ilmü'l-fe-lek, ilmii'l-hey'e

174 tabî-iyyât, el-ilmü't-tabîî

175 es-semâu't-tabîî, es-semâ ve'l-âlem vb

176 ilmü'l-filâha

177 ilmü'l-âsâri'l-ul-viyye

178 ilmü'n-nefs

179 il-mü'n-nebât

180 ilmü'l-hayevân

181 el-ilmü'1-es-fel

182 Kutluer, İslâm'ın Klasik Çağın­da Felsefe Tasauuuru, s. 147-175

183 bk. Muhammed İliş

184 bk. Sefevân Gazvesi

185 el-Hicr 15/22

186 Wensinck, el-Mu'cem, "lkh" md.; lbnü'1-Esîr. IV, 262-263

187 el-Mu.vatta\ "Büyü01, 63

188 Buhârî, "İcâre", 21; Ebû Dâvûd,"Bü­yü01, 42

189 et-te!kihu's-sınâî, artifîcial insemination

190 tıfle-tü'1-ünbûb, test-tube baby

191 bk. eş-Şuarâ 42/49-50

192 Karârâtü Mectisi'l-MecmaVl-Fıkhiyyi'l-klâml, s. 92-93, 1 37-143, 150-157

193 Mecetletü Mecmat'lTıkhİ'1-İslâml İl/ I l!407/l986|,s. 38l;lll/l [ 1408/1987) s. 515-516; konu etrafında yapılan tartışma-larve İleri sürülen farklı görüşler için bk., a.g.e., 11/1, 233-380; 111/1, s. 423-511

194 bu konuda bk. ŞevklAbduh es-Sâhî, s. 93-96; Ziyâd Ahmed Selâme. s. 70-120; Arif Ali Arif. 1V/1311998|, s.116-117

195 bk. Kiyâ el-Herrâsî

196 bk. İlelü'l-Hadîs

197 bk. Lüyyet

198 bk. Aruz; Zlhaf

199 Cessâs, IV, 9; Serah-sî. II, 301; Şevkânî, s. 206

200 Ces­sâs, IV, 9; Şevkânî, s. 207

201 bk. Wensinck, el-Mıt'cem, "qü!e"md.).Amrb. Ubeyd'infö. 144/761

202 illetle İlgili belli başlı me­seleler etrafında oluşan terminolojinin gelişim sürecinigöstermeyi amaçlayan ve Şafiî Öncesi, Şafiî, Fârâbî, Ebü'l-Hüseyin el-Basrî, Gazzâlî dönemlerini esas alan ör­nek bir tablo ile birlikte bk. Wael B. Hal-laq, LXIV/1 11987|,s. 42-67; Şafiî'nin eser­lerindeki kullanımlar için bk. Özen, s. 419-422

203 el-Muuâfakat, I, 265

204 Abdülazîz el-Buhârî, IV, 229-233; Musta­fa Şelebî, TaTdü'l-ahkâm, s. 94-128

205 bk. Ta'lîl

206 bk. Se­bep

207 bk. Hikmet

208 zatî hüsün ve kubhu

209 Şifâü'l-ğallt,s. 21, 144-145,515-518, 569

210 Abdülazîz el-Buhâ-rî, İV, i 87-202; Serahsî, II, 312-320; Fahred-din er-Râzî, 11/2, s. 381 -446; İsnevî, IV, 241 -303; Abdülhakîm Abdurrahman Es'ad es-Sa'dî, s. 169-194

211 Abdü-lazîzel-Buhârî, IV, 32-33; Gazzâlî, Şifâ'ü'l-ğattt, s.458vd

212 Ebü'l-Hüseyin el-Basrî. 11,801-805;Cessâs,IV, 138-1 39;Serahsî, II, 192-193; Gazzâlî, el-Müstaşfâ, II, 345-347

213 Me-nâhicü'l-bahş, s. 78

214 a.g.e., s. 12-113

215 a.g.e., s. 116-117

216 tecrübî-istikrâî metot

217 a.g.e., s. 78, 91

218 a.g.e., s. 88'de İbn Hal­dun'dan naklen Debûsfnin kıyas hakkında öncekilere nisbetle daha geniş telif yaptı­ğı ve fıkhî metodun gelişmesinde en bü­yük role sahip olduğunu belirttikten son­ra kendisi bu eserin adını Te'sİsü'n-nazar olarak vermekte, Keş/Ü7-esrâr isimi i usul eserini iki defa Pezdevî'ye nisbet etmek­te, s. 89'da Ebü'l-Hüseyin el-Basrî'nİne/-Mu'temed'inin günümüze ulaşmadığını ifade etmektedir; yazarın 1965 tarihli ikinci baskıya yazdığı önsözde, bu baskıda bir­çok ilâve yaptığını belirttiği halde bu hu­susları gözden geçirmediği anlaşılmakta­dır

219 Nazariyyetü'l-kıyâsi'l-uşûlî, s. 9

220 bk. Kıyas

222 failmuharrik se­bep

223 maddî sebep

224 gâî sebep

225 sûrî sebep

226 efficient cause

227 concominantvariation

228 invariable sequ-ences

229 el-illetü'l-ûlâ

230 fâil-i evvei, muharrik-ievvel

231 metafizîk-ma-tematikçi

232 bk. Gâiyyet

233 Ebû Bekir İbnii'l-Arabî, s. 112

234 İbnü'l-Nedîm, s. 213, 215. 224

235 Kelâbâzî, s. 107-108,113; Hüc-vîrî, II. 251: Kuşeyrî, I, 33, 35, 50, 51

236 Kitâbü'l-Hayeuân, V, 10-11

237 et-Ta'arruf, s. 134

238 el-En'âm6/lO2;er-Ra'd 13/16; Fâtır 35/3

239 el-Enfâl 8/17

240 el-Mâide 5/17; el-Furkân 25/2; e!-Ahkâf 46/33

241 Mâtürîdî, s. ] 55-l 56; İbrı Fûrek, s. I 31; Kâdî Abdülcebbâr, IX, 28

242 Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, s. 46-47

243 Bâkıllânî, s. 61, 62; İbn Fûrek, s. 132-133; Gazzâlî, s. 225-227

244 İzmirli, 1, 242; Elmalılı, II!, 2246

245 Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, s. 120-121

246 Molla Fenârî, IV, 123

247 Ali Sâmî en-Neşşâr, Neş'etü7-fikri't-felsefî, I, 482

248 Yâsîn 36/80; el-Vâkıa 56/ 68, 71 ;el-A'râf 7/57; Fâtir 35/9; el-En'âm 6/99; et-Tûr 52/35

249 Tâhâ 20/50

250 Câhiz, Kitâbü't-Hayeuân,V, 92-93; Takıyyüddin İbn Tey-miyye, V, 362-366

251 Câhiz, Kitâbü't-Kıyân, 11. 146; Kâdî Abdülcebbâr, IX, 11-12; İbn Hazm, V, 184-186; Takıyyüd­din İbn Teymiyye, V. 441, 443


Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə