Bölge inceleme kurulu karariYüklə 23,51 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü23,51 Kb.
#49551
növüYazı

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XX. Bölge Müdürlüğü

Karar No : 2011/7

Karar Tarihi : 09/05/2011

BÖLGE İNCELEME KURULU KARARI

Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü Bölge İnceleme Kurulu, Bölge Müdürlüğünün …………. tarih ve ….. sayılı makam yazısı uyarınca, Erbaa Tapu Müdürlüğünün ……… tarih ve …… yevmiye nolu red kararına, ……………………………… ve Ticaret Limited Şirketi vekili Av. ……………… tarafından ……… tarihli dilekçesi ile yapılan itiraz üzerine, işlem hakkında karar almak üzere görevlendirilmiş ve karar almak için konu görüşülmek üzere, Bölge İnceleme Kurulu Pazartesi günü Saat: 14:00 te toplanmak üzere Bölge İnceleme Kurulu Üyeleri davet edilerek, Saat: 14:00 itibari ile Bölge İnceleme Kurulu toplanmış ve gündeme alınan ret konusu işlem görüşülmüştür.İSTEM:
Tokat ili, Erbaa ilçesi, …….. mahallesi …… mevkiinde kâin, ……. ada ….. parsel sayılı …………….. ve Ticaret Limited Şirketi adına tescilli taşınmazın beyanlar sütunundaki “……… ……….. Fabrika mütemmim cüzü makine listesi…” açıklaması yapılarak işlenmiş teferruatın terkini, Erbaa Ticaret Sicil Memurluğundan verilen …………. tarih ve …….. sayılı yetki belgesi ve şirketi temsilen …………….’ın Beykoz 1.Noterliğinden verdiği ………. tarih ve …… yevmiye nolu vekâletnamesi gereğince Av. …………….. tarafından talep edilmiştir.

MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ:
Erbaa Tapu Müdürlüğü tarafından Tokat ili Erbaa ilçesi, …….. mahallesi ….. ada ….. sayılı parsel üzerinde ,Bakırköy 12. İş Mahkemesinin ……………. tarih ve ……….. Esas sayılı yazısı gereğince …………. tarih ve ……. yevmiye numaralı, Bakırköy 14. İş Mahkemesinin ……………. tarih ve ……… Esas sayılı yazıları gereğince …………. tarih ve ……. yevmiye numaralı ve Bakırköy 14. İş Mahkemesinin ………… tarih ve ……….. Esas sayılı yazıları gereğince ………… tarih ve …… yevmiye numaralı İhtiyati Tedbir şerhleri bulunması nedeniyle istem, ………. tarih ve …… yevmiye numarası ile ret edilmiştir.

YAPILAN İŞLEMLER:
Erbaa Tapu Müdürlüğünün …………… tarih ve ….. yevmiye nolu red kararına, ………………. ve Ticaret Limited Şirketi vekili Av. …………………. tarafından ………… tarihli dilekçesi ile yapılan itiraz üzerine, Erbaa Tapu Müdürlüğünden işlemle ilgili bilgi ve belgeler ………. tarih ve ……….. sayılı sayılı yazımız ile istenilmiş ve Erbaa Tapu Müdürlüğünce …….…. tarih ve ……. sayılı yazısı ekinde Bölge Müdürlüğümüze gönderilmiştir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler anılan Müdürlükten faks ile temin edilmiştir.

MEVCUT BİLGİ VE BELGELER IŞIĞINDA BÖLGE İNCELEME KURULUNCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

Bilindiği üzere Tapu Sicili Tüzüğünün “Teferruatın Yazımı” başlıklı 61. maddesi “Teferruat, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. Bu yazımda teferruatın adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise, yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek, dosyasındaki istem belgesine yollama yapılır.” hükmündedir.


Mülga 743 Sayılı Türk Medeni Kanunun 621 ve 622. maddeleri ile düzenlenmiş olan Teferruatın tanımı istisnaları, 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunun 686 ve 687. maddeleri ile Eklenti tanımı verilmek suretiyle düzenlenmiştir. Kanunun 686. maddesi “Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez.” ve 687. maddesi ise “Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz .” hükmüne amirdir.
Terkin talebine konu ve taşınmazın beyanlar sütununa ……….. tarih ve ….. yevmiye ile işlenmiş olan şerh adı geçen şirket tarafından verilmiş olan liste başlığının “……………. Tekstil Fabrika Mütemmim Cüzü Makine Listesi” olarak atıldığı ve yine Tescil İstem Belgesinde yazılı talebin ise “… ……. Tekstil Fabrika Mütemmim Cüzü Makine Listesinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine tescilini …” kapsadığı, tescilinde aynı şekilde yapıldığı, dolayısıyla kullanılan mütemmim cüz (ayrılmaz parça) tanımının taşınmaz için değil taşınmaz üzerine inşa olunan fabrika için kullanıldığı, keza yapılan işlemde tanımlaması net olarak belirtilmemekle beraber, yapılan işlemin Tapu Sicil Tüzüğünün 61. maddesi uyarınca teferruatın tapu kütüğünün beyanlar sütununa işlenmesinden ibaret olduğu görülmüştür.
Yine …………. tarih ve …… yevmiye nolu tevhit, cins tashihi ve teferruatın tapu kütüğüne işlenmesi işlemi sırasında düzenlenen tescil istem belgesinde işlemlerin harçtan muaf olduğu harçlar bölümüne yazılmış ve işlemden harç alınmamış olduğu görüldüğünden ve işlemlerin harçtan muaf olduğuna dair herhangi bir muafiyet belgesi evrakı müsbiteleri arasında bulunmadığı dikkate alınarak, mahalli maliye kuruluşuna konunun intikali ile herhangi bir muafiyeti, geçen zamana nispetle zamanaşımı veya affı yok ise tahsilinin sağlanması gerektiğinin bildirilmesinde yarar görülmüştür.
Tapu Sicilinde işlem yapmak üzere alınmış Erbaa Ticaret Sicil Memurluğunun …………. tarih ve ………… sayılı yetki belgesinde ve şirketi temsilen ……………..’ın Beykoz 1. Noterliğinden verdiği ………….. tarih ve ……. yevmiye nolu vekâletnamesinde gayrimenkulün tanımının Organize Sanayi Bölgesi N ada … , .. , .. , .. parsel Erbaa Tokat adresinde olarak yapılmış olması karşısında, yetki belgesi ve vekâletnameye konu taşınmazlar ile işlem talep edilen taşınmazın aynı olup olmadığının Tapu Müdürü ve personelince tespitinin mümkün olmadığı görülmüştür. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve/veya Kadastro Müdürlüğü ile yazışma yapılarak işleme konu taşınmaz ile yetki belgesi ve vekâletnameye konu taşınmazların aynı taşınmazlar olup olmadığının tespitinin yapılamaması halinde yeni yetki belgesi ve vekâletnamelerin ibrazının aranması gerektiği görülmüştür.
Ayrıca taşınmaz üzerindeki çeşitli tasarruflar sırasında ibraz edilen yetki belgelerinde (Örnek: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan verilen ……….. tarih ve …….. sayılı) şirketin İstanbul Ticaret Sicilinde ………. sicil numarası ile kayıtlı olduğu görülmekte ise de terkin işlemi için ibraz edilen ticaret sicil belgesinde, (Erbaa Ticaret Sicil Memurluğundan …………. tarih ve …….. sayılı belge) şirketin Erbaa Ticaret Sicilinin …… sicil numarasında kayıtlı olduğunun yazıldığı görülmüş ve durum çelişkili bulunmuştur. Konunun araştırılarak şirketin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğunun doğru olarak tespiti ve çelişkinin sebebinin açıklığa kavuşturulması, muhtemel olarak şube yetki belgesi kullanılarak şirket adına veya şube lehine gayrimenkul tasarrufundan kaçınılması gerekmektedir.
Bütün bunlarla birlikte; yukarıda da açıklandığı üzere Medeni Kanunun 686. maddesi “Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar” hükmü gereğince taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve ihtiyati tedbirlerin taşınmaz üzerindeki terkin talebine konu teferruatları da kapsadığı, keza taşınmaz üzerindeki 4.12.2006 tarih ve 4397, 4398, 4400 yevmiye nolu ipotek resmi senetlerinde, teferruatın ipotek kapsamına dâhil olduğunun açıkça yazıldığı görülmüştür. Bu durumu itibariyle yukarıda belirtilen eksikliklerin ikmali yanında teferruatın terkini için, taşınmaz üzerindeki ipotek alacaklıları, ihtiyati tedbir şerhlerinin konulduğu mahkemeler ile haciz ve ihtiyati hacizleri koyduran İcra Müdürlüklerinin muvafakatinin ve taşınmaz üzerine konulan İcra İflas Kanunun 150/c maddesi şerhi nedeniyle, şerhi koyan İcra Müdürlüğünden taşınmazın üzerindeki teferruatı ile birlikte satışa konu edilmediğinin tespiti gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

SONUÇ:
Yukarıda etraflıca açıklanan sebeplerle Erbaa Tapu Müdürlüğü tarafından verilen ………….. tarih ve ……. yevmiye nolu ret kararının Bölge Müdürlüğümüz İnceleme Kurulu’nun aşağıda belirtilen üyeleri tarafından oy birliği ile ONANMASI gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kararın anılan şirket vekiline tebliği ile tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, karara karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz hakkının bulunduğunun bildirilmesine ve kararın bir örneğinin Erbaa Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 09/05/2011

Cengiz KARAPINAR

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge İnceleme Kurulu Başkanı


Veysel YÜCE Erol ER İsmail Hakkı GÜRDOĞAN

Tapu Şube Müdürü Kadastro Şube Müdürü Kadastro Müdürü

Üye Üye Üye

Mustafa KIRMALI Osman TERAZİ Osman ÖZBİLÜM

Sivas Tapu Müdürü Şarkışla Tapu Müdürü Kont. Mühendisi

Üye Üye Üye

O L U R


09/05/2011
Mehmet POSTACI

Bölge Müdürü/

Yüklə 23,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin