##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.87 Mb.
səhifə2/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=2// level= 1// sumtest =38 // name =İnformatikanin tədrisi metodikasının predmeti //


1. İnformatikanın fundamental əsasını nə təşkil edir?

A) EHM, hesablama texnikası və proqram təminatı

B) EHM, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları

C) müasir informasiya,proqram təminatı və kommunikasiya texnologiyaları

D) kommunikasiya texnologiyaları, EHM, proqram təminatı

E) müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları


2. Rus alimi A.P.Yerşov informatikanı necə elm adlandırmışdır?

A) informasiyanın axtarışı və yığımını öyrənən fundamental elm sahəsi

adlandırmışdır

B) informasiyanın ötürülməsi və saxlanılmasını öyrənən fundamental elm sahəsi

adlandırmışdır

C) informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm sahəsi

adlandırmışdır

D) informasiyanın xassələrini öyrənən fundamental elm sahəsi adlandırmışdır

E) informasiyanın qəbul edilməsini və emalını öyrənən fundamental elm sahəsi

adlandırmışdır


3. Predmet dedikdə nə başa düşülür?

A) informatikanın problemlərini öyrənən bölmə

B) subyekti öyrənən bölmə

C) tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət bölməsi

D) subyekt və tədqiqat obyekti arasında bilavasitə əlaqələndirici bölmə

E) tədqiqat obyektini öyrənən bölmə


4. İnformatika fənni Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində neçənci ildən tədris olunur?

A) 1987/88-ci illərdən

B) 1960/61-ci illərdən

C) 1966/67-ci illərdən

D) 1980/81-cı illərdən

E) 1985/86-cı illərdən


5. Məktəb informatikası aşağıdakılardan hansılarla məşğul olur?

A) tədris-metodiki, tədris üsulları, tədrisdə əyanilik

B) tədris-metodiki, tədrisdə əyanilik, EHM-in məktəbdə tədrisi ilə

C) tədrisdə əyanilik, texniki proqram təminatının işlənməsi, tədris üsulları

D) tədris-metodiki, texniki proqram təminatının işlənməsi, EHM-in məktəbdə

tədrisi prosesi ilə

E) EHM-in məktəbdə tədrisinin təşkili və tədris üsulları ilə
6. İTM-in metodik sistemi hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) mühazirə, seminar və labarotot məşğələlərdən

B) dərs vəsaitləri, proqram və dərs cədvəllərdən

C) təlimin məqsədi, məzmunu, üsulları, vasitələri və təşkili formalarından

D) sinifdə və sinifdən xaric aparılan işlərdən

E) dərsdən, dərnək məşğələlərdən, ekskursiyalardan


7. İnformatika təliminin aşağı siniflərdən öyrənilməsinin mahiyyəti nədir?

A) kompüteri öyrənirlər

B) informatikanı daha yaxşı mənimsəyir

C) dünyagörüşləri daha da genişlənir

D) uşaqların məntiqi təfəkkürürnü inkişaf etdirir

E) informatika anlayışları ilə tanış olurlar


8. İnformatika fənninin praktik mahiyyəti nədir?

A) kompüteri öyrənmək

B) şagirdlərdə dünyagörüşün formalaşmasında mühüm rol oynayır

C) gənc nəsli həyati fəaliyyətə hazırlayır

D) şagirdlərdə dünyanın kibernetik-informativ mənzərəsinin formalaşdırılmasında

mühüm rol oynayır

E) informatikanı yaxşı mənimsəmək
9. Tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət sahəsi hansıdır?

A) təhsil

B) subyekt

C) obyekt

D) cəmiyyət

E) metodika


10. Tədrisin məzmunu dedikdə nə başa düşülür?

A) EHM-in məktəbdə tədris prosesinə tətbiqi

B) İTM-in obyekti

C) İTM-in predmeti

D) texniki proqram təminatının işlənməsi

E) tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyəti


11. İlk dəfə informatikanı “İnformasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm adlandıran hansı alim olmuşdur?

A) Y.A. Komenski

B) V.S. Lednev

C) A.P. Yerşov

D) A.A. Monoxov

E) S. Pifaqor


12. Aşağıdakılardan hansı informatikanın fəlsəfi əsaslarını öyrənir?

A) sosial informatika

B) nəzəri informatika

C) praktiki informatika

D) proqram təminatı

E) proqram vasitələri


13. İnformatikanın müstəqil fənn kimi öyrənilməsi fikri kimindir?

A) A.A. Monoxov

B) A.P. Yerşov

C) Y.A. Komenski

D) V.S. Lednev

E) S. Pifaqor


14. EHM-ları və qurğuların iş prinsipini informatikanın hansı əsas tərkib hissəsi öyrənir?

A) alqoritmlər

B) proqram təminatı

C) proqram vasitələri

D) texniki təminat

E) informasiya texnologiyaları


15. Kibernetika termini ingilis dilində necə istifadə olunur?

A) ”Mathematics”

B) ”Information”

C) ”World Science”

D) ”Information Science”

E) ”Computer Science”


16. Məktəb informatikası nəyi öyrənir?

A) Elmin predmetini öyrənir

B) İnformatikanın tədrisini öyrənən bölməsi

C) İnformatikadan dərs vəsaitlərinin təhlilini öyrənir

D) İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənir

E) EHM-in məktəbdə tətbiqini öyrənir


17. İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənən bölməsi necə adlanır?

A) proqram təminatı

B) məktəb informatikası

C) sosial informatika

D) nəzəri informatika

E) informasiya texnologiyaları


18. İkinci dünya müharibəsindən sonra süni, bioloji, sosial sistemlərlə əlaqədar ümumi bir elm kimi inkişaf etməyə başlayan elm hansıdır?

A) metodika

B) pedaqoqika

C) kibernetika

D) psixologiya

E) gigiyena


19. Sistem tərəfindən qəbul edilən siqnallara aid olanları göstərin:

1 - giriş informasiyalar

2 - böyük həcmli informasiyalar

3 - çıxış informasiyalar

4 - emal edilən aralıq informasiyalar

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 2


20. Yalnış cavabları müəyyən edin:

1 - İTM-in metodik sisteminə dərs vəsaitləri, proqram, seminar, mühazirə məşğələləri

2 - İnformasiyanın fundamental əsasını nəzəri informatika, sosial informatika, informasiya texnologiyaları vəinformatlaşdırılmış vasitələr təşkil edir

3 - Azerbaycanda “İnformatika və HTƏ”fənninin öyrənilməsinə 1986-87ci illərdən başlanmışdır

A) yalnız 3

B) 1, 2


C) yalnız 1

D) 2, 3


E) 1, 3
21. Doğru cavabları müəyyən edin:

1 - Predmet-tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət sahəsidir

2 - İnformatika termini EHM-larının yaradılması ilə əlaqədar meydana gəlmişdir

3 - Sosial informatika texniki və proqram vasitələrinə ayrılır

4 - İTM-in qarşısında duran sual: İnformatikadan nəyi, necə, nə üçün öyrənmək

olar?


A) 1, 3

B) 2, 4


C) 2, 3

D) 3, 4


E) 1, 2
22. İTM-in metodik sisteminə aid olanları göstərin:

1 - təlimin məqsədi

2 - dərs vəsaitləri

3 - dərs cədvəlləri

4 - təlimin vasitələri

A) 1, 3


B) 2, 3

C) 1, 4


D) 1, 2

E) 2, 4
23. Obyekt haqqında doğru olanları secin:

1 - informatikanın problemləri öyrənir

2 - tədqiqatçının istiqamətlənmiş fəaliyyət sahəsidir

3 - obyektiv reallığın bir hissəsi kimi subyekt tərəfindən müəyyən olunur

A) 1, 3


B) yalnız 1

C) 2, 3


D) yalnız 2

E) 1, 2
24. İnformtika təlim vasitələrinə daxil olanları seçin:

1- informasiya resursalrı

2- dərs vəsaitləri

3 - texniki vasitələr

4 - informasiya modelləri

5 - proqram vasitələri

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3


25. Sosial informatikanın öyrəndiyi anlayışlara aid olanları seçin:

1 - informasiyanın saxlanılması

2 - cəmiyyətin informasiya strukturu

3 - demokratikləşdirmə problemləri

4 - şəxsiyyətin informasiya mədəniyyəti

5 - proqramlaşdırma

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4
26. İTM kursunun əlaqəli olduğu elmləri göstərin:

1 - informatika

2 - pedaqogika

3 - psixologiya

4 - didaktika

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 4
27. V.S.Lednevin fikrinə görə təhsilin məzmununa hansılar aiddir?

1- məzmun vətəndaş və humanist istiqamətlənməsi

2- əvvəlki nəsillərin təcrübəsinin mənimsənilməsi

3- öyrənilən kursların interqativlii

4- insanın əqli və fiziki inkişafı

A) 1, 4

B) 1, 3


C) 1, 2

D) 2, 3


E) 2, 4
28. İTM-in cavab verəcəyi başlıca sualları göstərin:

1 - nə üçün informatikanı öyrənməli?

2 - informatika dərsinə necə hazırlaşmalı?

3 - informatikadan nəyi öyrənməli?

4 - informatika dərsində hansı üsullardan istifadə etməli?

5 - informatikanı necə öyrənməli?

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5
29. İnformatikanın fundamental əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

1- nəzəri informatika

2- praktiki informatika

3- informasiya texnologiyaları

4- sosial informatika

5- informatlaşdırma vasitələri

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5
30. Aşağıdakılardan hansılar İTM-in predmetinə aiddir?

1- tədrisin məzmunu

2- tədrisin təşkili

3- tədrisdə əyanilik

4- tədris üsulları

A) 1, 2 B) yalnız 1 C) 2, 3 D) 3, 4 E) 2, 4


31. Nəzəri informatikanın öyrəndiyi anlayışlara aid olanları seçin:

1 - informatikanın fəlsəfi əsasları

2 - giriş verilənlərin daxil edilməsi və çıxışı

3 - riyazi və informasiya modelləri

4 - informasiya resursları

5 - alqoritmlər

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5
32. İnformatikanın əsas tərkib hissəllərini seçin:

1-texniki təminat

2-proqram təminatı

3-proqram vasitələri

4-EHM-lar

5-Alqoritmlər və məsələnin EHM-də həlli üçün nəzəri üsullar

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 5
33. İnformatika fənninin əsasını təşkil edən anlayışlar ardıcıllığını göstərin:

1-insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə olunması

2-informasiya anlayışı

3-informasiyanın ötürülməsi

4-informasiyanın axtarışı

5-informatikanın ümumi xassələri

6-informasiyanın yığımı

7-informasiyanın saxlanılması

8-informasiyanın çevrilməsi

A) 2, 4, 5, 6, 8, 7, 3, 1

B) 2, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 1

C) 2, 5, 4, 6, 8, 7, 1, 3

D) 3, 1, 5, 6, 4, 7, 8, 2

E) 3, 5, 4, 1, 2, 8, 7, 6


34. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - nəzəri informatika

II - informatlaşdırma vasitələri

III - informasiya texnologiyaları

IV - sosial informatika

1 - İnformatikanın fəlsəfi əsasları riyazi və informasiya modellərini alqoritmləri

öyrənir

2 - texniki və proqram vasitələrinə ayrılır3 - İnformasiya sistemləri texnologiyalarının işlənməsi və lahiyələndirməsi

üsullarını öyrənir

4 - Proqramlaşdırmanı lahiyələndirməni, modelləşdirməni, diaqnostikanı,

idarəetməni öyrənir

5 - Cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının faktoru kimi informasiya

resurslarını, informatlaşmış cəmiyyətdə şəxsiyyətin inkişafının yeni imkanlarını

öyrənir

A) I-1,4 II-3 III-5,6 IV-2B) I-2,4 II-5 III-1 IV-3

C) I-1,3 II-2 III-4,6 IV-5

D) I-1,2 II-4 III-3 IV-5,6

E) I-5 II-1 III-2,4 IV-3,6


35. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - 1948-ci il

II - XX əsrin 70-ci illəri

III - 1985-1986-cı illər

1 - Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində “ İnformatika və HTƏ” fənninin öyrənilməsinə başlanmışdır

2 - A.P.Yerşov informatikanı “informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm sahəsi” adlandırmışdır

3 - Kibernetika anlayışı Vinerin “Kibernetika və ya canlı aləmlə maşın arasında əlaqə və idarəetmə”adlı əsərinə işlənmişdir

A) I-3, II-1, III-2

B) I-1, II-3, III-2

C) I-2, II-1, III-3

D) I-3, II-2, III-1

E) I-2, II-3, III-1


36. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kibernetika

II - İnformatika termini

III - texniki təminat

1 - EHM-lar və qurğular

2 - EHM-nın yaradılması ilə əlaqədər meydana gəlmişdir

3 - ətraf aləmdən qəbul olunan müəyyən siqnallar çoxluğu kimi başa düşülür

A) I-1, II-2, III-3

B) I-1, II-3, III-2

C) I-2, II-1, III-3

D) I-3, II-1, III-2

E) I-3, II-2, III-1


37. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - HardWare

II - SoftWare

III - BrainWare

1 - Alqoritmlər və məsələnin EHM-də həlli üçün nəzəri üsullar

2 - texniki təminat

3 - proqram təminatı

A) I-3, II-2, III-1

B) I-2, II-1, III-3

C) I-1, II-3, III-1

D) I-3, II-1, III-2

E) I-2, II-3, III-1


38. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kibernetika

II - A.P.Yerşov

III - V.S.Lednev

1- informatikanı “informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm

sahəsi” adlandırmışdır

2 - ətraf aləmdən qəbul olunan müəyyən siqnallar çoxluğu kimi başa düşülür

3 - İnformatikanın müstəqil fənn kimi öyrənilməsi nəticəsinə gəlmişdir

A) I-1, II-2, III-3

B) I-2, II-1, III-3

C) I-2, II-3, III-1

D) I-3, II-2, III-1

E) I-1, II-3, III-2Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə