Bu kitabın yayınlanmasında T. C. Hükümetinin İmiyle verilen mikrofilmlerden faydalara imiş tırYüklə 168,07 Kb.
səhifə1/5
tarix03.01.2019
ölçüsü168,07 Kb.
#88907
  1   2   3   4   5


İÇİNDEKİLER
Bu kitabın yayınlanmasında T.C. Hükümetinin İmiyle verilen mikrofilmlerden faydalara imiş tır...

Her Hakta Mahfuzdur..


GİRİŞ .....................:..............
Müellif in Önsözü..............................
L BÖLÜM Hz. MEHDİ'NİN GELİŞİ VE İDARESİ

Oizgi - Basla- Milsan Basın Sanayii A^. Topkapı İSTANBUL


1. Kıyametten önce Mehdi'nin muhakkak geleceği ... 9
2. Hz. Mehdi'nin yeryüzünü adalede dolduracağı ... 11
3. Hz. Mehdi zamanındaki bolluk ................. 14
II. BÖLÜM-Hz. MEHDİ'NİN NESEBİ VE VASIFLARI 18
1. Hz. Mehdi'nin nesebi ......................... 18
2. Hz. Mehdi'nin vasıflan ........................ 21
in. BÖLÜM-HZ. MEHDİ'NİN ZUHURUNDANÖNCEK
ALÂMETLER
1. -Görülecek fitneler ........................... 25
2. Fırat nehrinde altından bir dağın ortaya çıkması . 28
3. Hz. Mehdi'nin zuhur zamanını veren alâmetler ... 30
4. Ikdiddûrer isimli kitabdaki alâmetler ........... 36
IV. BÖLÜM-SÜFYANİ FİTNESİ .................. 40
1. Süfyani'nin Şam'da çıkışı .............. ~....... 40
2. Süfyani'nin doğudaki savaştan ................. 43
3. Süfyani ordusunun Medine'de Beni Haşim'den insanları öldürmesi ................................... 45
4. Süfyani Ordusunun Şeyda'da yere batışı ........ 45
V. BÖLUM-Hz. MEHDİ'NİN ZUHURU
1. Zuhurundan önceki ve zuhuru sırasındaki nidalar . 51
2.
3. Z VI. BÖ uhur şekli .................................. 52
4. - Hz. MEHDİ'NİN YARDIMCILARI?:
1. Çeşidi yardımcılar .......................
2. Doğudan gelecek siyah bayraklılar .........
3. Siyah bayraklılar ve Hz. Mehdi'nin bayraktan ... o*
vıı. BÖLÜM-HZ. MEHDİ'NİN SAVAŞLARI VE FETİHLERİ ..........................................65
1. Kudüs'e gelmeden Önceki hareketleri ........... 65
2. Hz. Mehdi'nin Süfyani ile savaşı ................ 68
3. Hz. Mehdi'nin Kudüs'den sonraki savaş ve fetihleri 72 VIH. BÖLÜM- Hz. MEHDİ'NİN Hz. İSA (a.s.) İLE BULUŞMASI ....................................... 78
1. Hz. Mehdi'nin Hz. İsa (a.s.) imamlık yapması .... 78
IX. BÖLÜM- Hz. MEHDİ'DEN SONRA
GELECEK HALİFELER ... 82
1. Hz. Mehdi'nin hükmünün süresi ........... .... 82
2. Hz. Mehdi'deıi sonra gelecek olan halifeler . .... 84
X. BÖLÜM - HATİME ............................ 88
1.Dünyanın ömrü ........................ ...... 88

2. Hz. İsa (a-s.)'m dünyada 40 yıl kalışı


3. Güneşin batıdan doğuşu ve dünyanın

2.13 Hasen b. Süfyan ve Ebu Naim, Ebıı Hureyre'den tahric etliler ki: "Eğer dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uzatır ve Enl-i Beytim'den birisini Melik lalardı


GİRİŞ
Bismillahirrahmanirrahim
Hamd, âlemlerin Rabbı olan Allah'a ve sayısız selât-ü selâm da Efdal-ül Beşer olan Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun Âl-ü Ashabına olsun.
Ahmed îbni Hâcer-i Mekki Hz.'nin "Beklenen Mehdi'nin alâmetleri" isimli eserinden sonra, Ali b. Hüsarneddin el-Muttaki'nin dörtyüz elli yıl kadar Önce telif ettiği "Kitab-ül Burhan fi Alâmet-il Mehdiyy-il Âhir Zaman" isimli kitabını da tercüme ederek yayınlıyoruz.
Bu eser, müellifi'nin önsözünde de belirttiği gibi, asrının müçtehidi, büyük îslâm âlimi "Celâleddin es-Süyûti" Hz.'nin "Kilab-ül ArPü verdi fi AhbarMl Mehdi" ve "Cem'ül Cevami" ismindeki kitablan ile,"Ikdıddurer fi'Ahbar-il MehdiyyİI muntazar" adındaki diğer bir eserden alınmış hadisi şeriflerle tasnif edilmiştir. Ayrıca "Hatime" kısmı ise yine Celâleddin es-Süyûti'nin "Kitab*ül Keşf an Müca-vezeti Hanhİl Ümmeti el-ElP' risalesinden alınmıştır.
Bütün bu eserleri bir araya getiren "Ahir Zaman Meh-di'sinin Alâmetleri" adıyla neşrettiğimiz bu kitab, kana-atırnızca, Hz. Mehdi konusunda yapılmış en geniş araştırma ve bir kaynak eserdir. Bu sebeple de, imam Süyûti

Hz.'nin "KitalMil Arfil Verdi fi AhbarMl Mehdi" isimli eserini aynca yayınlamıya gerek duymadık. Eserin orijinali Islanbul-Süleymaniye Kütüphanesinde e! yazması olarak "CanıHah 14M/3 sayfa 76-133" kaydında bulunmakta, aynca yine el yazması bir nüshası da Konya Kütüphanesinde bulunmaktadır.


Esas itibariyle kitab 13 bölüm ve bir Hatimeden teşekkül etmiştir. Fakat biz kitabdaki hadisi şerifleri yemden bir tasnife tabi tutarak, hatime dahil 10 bölümde toplamış olduk. Bu şekilde, aynı konudaki hadisi şerifleri bir araya getirerek, mevzuun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğumuz fikrindeyiz. Bu arada hadisi şerifleri numaralamak sureti ile eski bölüm ve o bölümdeki sıralarını da belirtmiş olduk. Yalnız, geçmişte Mehdi'lik iddiasında bulunmuş olan kimseleri ve onlann yanlışlığını belirten fetvaları ihtiva eden 12'nci ve 13'ncü bölümleri bu tercümeye dahil etmedik.
Bugün, pek çok kimse, artık kıyametin küçük alâmetlerinin neredeyse tamamlanmış ve büyük alâmetlerinin ise gelmekte olduğu kanaatmda bulunmaktadır. Bilindiği gibi bunların başlama işareti de esas adı Abdullah, oğlu Mu-hammed olan ve kendisine kısaca "Mehdi" denen zatın zuhurudur.
Peygamber (s.a.v.) tarafından, insanlık tarihinin en büyük fitnesi olarak belirtilen ve Tanrılık iddiasında bulunacak olan Deccal'ın çıkışı ve arkasından Hz. İsa (a.s.)'nın nüzul edip Kudüs civarında onu öldürmesi ve sonra Ye'cüc-Me'cüc'ün istilâsı gibi büyük hadiseler hep, O'ndan sonra ve arka arkaya vukua gelmektedir.
Şimdiye kadar çok istismar edilmiş ve çok hassas olan bu konuda, hataya düşmemek, kendisini iyi tanımak, sahtelerinden ve fitnelerden korunmak ve gerekli tedbirleri alarak

I. BÖLÜM
HZ. MEHDİNİN GELİŞİ ve İDARESİ


l -KIYAMETTEN ÖNCE, MEHDİNİN MUHAKKAK GELECEĞİ
D Hz. Mehdinin muhakkak geleceği,
1.28 ~ Ebu Naim, Said'dcn tahrü: etli, O dedi. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Örnrü, kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. Ümmetim Onun zamanında iyi ve kötünün benzeri İle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey sakla-mayacaktır.
J.37 - İkni Ebi Şeybe, Musannef isimli kitabında, Ebu Said-i! Uuılri'ılen tahric etti, O dedi, Resulültah (s.a.v.) buyurdu: Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömrü uzasa da kısalsa da, yedi, sekiz, yıl veya dokuz yıl, mülk sürecektir. Ve daha Önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim (^nun zamanında rahata erecektir.
D Dünyadan bir gün bile kalsa Hz. Mehdi'nin idareyi ele alacağı
1.5 - Tîrmizi, sahih diverek Ebu Hurevre'den tahric elli, buyurdu ki: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O. idareyi ele alıncaya kadar, o günü uzatırdı.
1.13 - Hanen b. Süfyan ve Ebu Naim, Ebu Hureyre'den tahric elliler ki: Eğer dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uzatır ve Ehli Beytim'den birisini Melik kılardı.
1.46 - fbni Mâce ve Ebu Naitn, Ehu fiurcyre'detı taline elliler. Ödedi, Peygamber (s.a.v.) bu)wdu: Eğer dünyadan bir gün kalsa, Allah o günü uzatır ve Ehli Beytim'den birisini Meiik kılar, O Kostantiniyyeyi ve Deylem dağlarını da feth eder.
1.43 - İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hanen \v Suhih diyerek Tirmizi, ilmi Mes'ud'dan tahric eni/er. O dedi. Peygamber (s.a.v.) jıövle buyurdu: Dünya, müslümanlara Ehli Beytimden bir adam, (Arab'a) Melik olana kadar, yıkılmayacak ve gitmeyecektir. O'nun ismi ismime uyacaktır.
D Hz. Mehdi'nin, beşinci olarak, yeryüzüne? hakim olacağı
1.44 - - Ibni Ov'/', Tarih isimli enerinde İbııi Abbas'dan tahrif elti. Ödedi, Peygamber (s.a.v.} buyurdu- Yeryüzüne dört kişi malık olmuştur, tkisi mü'min, ikisi kâfirdir. Mü'rninter, Zülkarneyn ve Süleyman (a.s.), kâfirler ise Nemmd ve Buhlunnasr'dır. Beşinci olarak Ehli Beytim* -den birisi gelecek ve O da dünyaya malik olacaktır.

1.32 - Ebu Naim, tbni Mes'ud'dan tahric elti, O dedi, Ri'sulüllah (s.a.v.) buyurdu: Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzatır ve Ehli Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha (ince yeryüzü nasıl zulümle doluysa, O, onu adaletle doldurur. Malı seviye üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalblerinde gına verir. Yedi veya dokuz sene kalır. Mehdi1 den sonra, (Hz. Isa (a.s.)'ın kırk senelik devrinden sonra) anık hayat yaşamakta, bir hayır yoktur.


2 - HZ. MEHDİNİN YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAĞI
O Hz. Mehdi'nin, önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle
dolduracağı
2.10 - Haris b- Ebu Usame ve Ebu Naim, Ebu Scâd-i! Hudri'den tahrif eltiler. O dcdıki, Resulallah (s.a.v.) buyurdu: Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka Benim Ehli Beytim'den birisi çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa, O dünyayı adaletle doldurur. 1.19 - Naim b. Hammad, Ehu Said-il Hudri'den tahric etti.
O dedi Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: Ümmet bal anlarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar, O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur, insanlar asr-t saadet dönemine adetâ geri döner, uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz. D Hz. Mehdi'nin yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda geleceği
2.26 - İbni Ebi Şeyhe, Ibni Ahbav'eian tahric etti, buyurdu
11

10
ki: Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği Ehli Beytime mensup birisi sahîp olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ey Abbas'ın oğlu, sizin ihtiyarlarınız ona yetişemeyecek, gençleriniz yetişecektir. Bu Allah'ın emridir, dilediği insanlara verir.


1.33 - Hâkim, Ebu Said'den tahric etti, Resulüllah (s.a. v.) buyurdu: Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından şiddetli belâlar gelir, öyle -ki yerler müslümanlara dar gelir. Ozaman Allah, daha önce zulümle dolu oian dünyayı adaletle dolduran Benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiç bir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yer de bereketlenecektir. O dünyada yedi vcy sekiz kalacak, eğer çok olursa dokuz.
2.19 - Tabarani, Kebir isimli eserinde, Ebu Naim ise Ali Hilâl'dan tahric ettiler. Resulüllah (s.a.v.) Uz. Fatıma'vaşöylt buyurdu: Beni Hak ile baas eden Allah'a yemin ederim ki, şuümmetinMehdi' si Hasan ve Hüseyin'dendir.Dünyahercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüğe vakarlı davranmadığında; Allah, bu sırada, onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalâlet kalelerini feth edecek ve evvelce Benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanda, dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. D İslâm'ın Hz. Mehdi eliyle açıklanacağı
2.12 - Ebu Naim, Huzeyfe'den tahric eni. O dedi ki. Resuiüllah (s.a. v.) buvwdu:Vay bu ümmete.o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler, kendilerine itaat edenler hariç, sessiz mutileri bile korkuturlar. Muttaki tnü'min, diliyle taraftar gibi görünse de, kalbiyle onlardan nefret

eder. Allah Tealâ, îslâmı aziz olarak iade etmek murad edince, her muannid zalimi helak edecektir. O, bir ümmeti, istediğinde, fesadından sonra İslah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah o günü uza ur, lâki Benim Ehli Bey tim'den bir kimseyi Melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslâmı açıklasın. O vaadinden dönmez ve hesablân seri olarak görücüdür. D Peygamber (s.a.v.)'in "Mehdi ile Müjdelenin" hitabı


1.20 - îbni Ebu Şeybe ve Tabarani İfrad'da, Ebu Naim ve Hâkim İbni Mes'ud'dan tahric ettiler, O dedi ki: Resulüllah fs.a.v.) şöyle buyurdu: Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'den ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların ihtilâf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O, daha Önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyyen dağıtır. Ve Ümmeti Muham-medin kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki; bir münadiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "hazinedara git sana versin" der. O da "Mehdinin gönderdiğini" söyleyerek hazinedardan gücü yettiğince mal alır, fakat daha sonra pişman olarak, "Ben herkesten daha mı muhtacım ki, kimse gitmedi ben gittim" diyerek, aldığı malı iade etmek ister, o zaman hazinedar şöyle der: "Biz verdiğimizi geri almayız". Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur. (Hz. Isa ,'a.s.Vm kırk senelik devri hariç)
D Kar üzerinde sürünerek de olsa Mehdi'ye katılma emri
2.6 - îbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mâce ve Ebu Naim ise thni Mes'ud'dan tahric

12
13


ettiler. O deüi kî: Biz bir ara Peygamber (s.a.v.)'in yanında iken Beni Haşim'den bir grub genç geldi. Peygamber (s.a.v.) onlan görünce gözleri doldu ve rengi değişti. Dedim ki, "ne oldu ki, sevmediğin bir şeyi yüzünüzde görüyoruz." Buyurdu ki: Biz öyle bir Ehli Beyüz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti ihtiyar etti. Muhakkak ki, Benden sonra, Ehli Beytim belâ ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda manız kalacaklardır. Şark tarafından siyah bayraklı bir kavim gelinceye kadar. Bunlar Hakkı isterler verilmez. Çarpışırlar, muzaffer olurlar, istedikelri verilir. Fakat o Hak, Ehli Beytim'den birisine verilmedikçe kabul etmezler. O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden CPna kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, 0*na katılsın. Zira O Mehdi'dir.
3 - HZ. MEHDİ ZAMANINDAKİ BOLLUK
G Zamanın inkitaa uğradığında, gelecek olan Hz. Mehdi-*nin ihsanı
1.31-Naim veEbuNaim, Ebu Said'den tahric etti. Ödedi Resulullah '(s.a.v.) buyurdu: Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde. Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır.
1.34 - İbni Ebi Şeyhe, Ebu Said'den tahric etli, O dedi. ResuliiHah (s.a.v.) bu vurdu: Fitnelerin zuhur ettiği ve zamanın kesildiğinde, Ehli Beytimden bir adam çıkacak, O'nun atası bol olacaktır.
1.26 - Ebu Ya'la ve İbni Asakir, Ebu Said'den tahric ettiler, o dedi ResuliiHah (s.a.v.) buyurdu: Ahir zamanda fitnelerin zuhuru sırasında, zaman inkitaa uğradığında, bir

Emir olur ki O'nun insanlara ilk ihsanı, kendisinden sadaka kabul edecek olan kimselerin olmaması kaygısı ile, kendisine gelen kimsenin kucağına taşıyabileceği kadar bol mal vermesidir. Bu mal insanlara ferahdan isabet eden şey sebebiyledir. a Hz. Mehdi'nin malı saymadan dağıtması


1.27 - Ahmed ve Müslim. Ebu Said'den tahric elti ve Cahir de Resulullah (s.ıı.v.)'den rivayet etti, buyurdu ki: Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp îıesab etmeden
taksim edecektir.
1.22 - Bt'zzar. Cabir'den lahric etti. Dedi ki, Resulullah I.IM.V.) şöyle buyurdu: Ümmetim arasında bir halife olacak, malı saçacak ve saymadan verecektir.
1.23 - Ahmed, Ebu Said'den tahric etli, O dedi ki, Resulullah (s.a.v.)'in şövle buyurduğunu iniltim: Emirlerinizden bir emir olacak ki, malı saçacak saymayacaktır. Birisi O'ndan mal istediğinde "AL" der, ü da elbisesini yayar ve O da doldurur.
D Hz. Mehdi'nin çalışanlara disiplinli, miskinlere merhametli olduğu
L 35 .\!cıinı, Tâvus'dan tahric etti. Buyurdu ki: Mehdi' geldiği zaman malı çok verir. Çalışanlara disiplinli davranır, miskinlere merhamet eder.
D Hz. Mehdi zamanında Ümmetin nimetleneceği ™
1.29 - Ebu Nâım ve Hâkim. Ebu Said'den tahrif elliler, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ümmetim arasında Mehdi çıkacak, Allah O'nu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, mal "Sahan" Üzere (seviye üzere) verilecektir.

14

D Hz. Mehdi zamanında isteyene istediği kadar mal verileceği


1.26 - Darekutni Ifrad isimli, Tabarani ise Evsad isimli eserlerinde Ebu Hureyre'den tahric ettiler. Peygamber (s.tLv.)'den: Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü tasa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. O zaman Ümmetim, iyisi kötüsü hepsi de mislim görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara, bol yağmur gönderir. Arz nebatatdan bir şey saklamaz. Mal hakir olur. Bir adam kalkar şöyle der: "Ey Mehdi bana ver"0 da"AL" der.
1.25 - İbni Mâce Ebu Said'den tahric etti, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ümmetim arasında Mehdi çıkacak, eğer kısa olursa yedi, yoksa dokuz. O zaman ümmetini, asla benzeri görülmemiş şekilde, bolluk içinde nimete kavuşacaktır. Yeryüzü yenecek şeylerini verecek, onlar-dan hiç birsey saklamayacaktır. O gün mal hakir olur. Bir adam kalkar ve "Ey Mehdi bana ver" der, O da "AL" der.
1.24 - Tirmizi, Ebu Said-ül Hudri'den hasen diyerek tahric etti, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ümmetim arasında Mehdü çıkacak beş, yedi veya dokuz yıl yaşayacaktır. (Ravi bu sayılarda şüphe etti). Birisi O'na gelir "Ya Mehdi bana ver, bana ver" der. O da, onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldurur.
1.21 - İbni Ebi Şeybe, Matar'dan tahric etti ki: Bir gün Matar'in yanında Ömer b. Abdülaziz'den bahsedildiğinde O şöyle cevap verdi: Bize ulaştığına göre, Mehdi öyle bir şey yapacak ki, Ömer b. Abdülaziz onu yapmamıştır. Bunun ne olduğu sorulduğunda Matar şöyle cevap verdi: Birisi Mehdi'ye gelip ondan birşeyler ister ve kendisine: "Bey-tülmal'a gir istediğin kadar al" denir, o kişi girer ve çıkar.

Ancak İnsanları dok gözlü görürde pişman olarak Mehdi'ye döner ve "Bana verdiğini geriye al" der. O ise imtina eder ve şöyle cevap verir: "Biz veririz ve almayız." a Hz. Mehdi'nin malı Allah yolunda taksim edeceği


1.36 - Naim b. Hammad, Hz. Ömer b. Hattab'dan lahric etli ki: Hz. Ömer bir gün Beytülmala girdi ve dedi ki; "Vallahi mal ve silâhdan olan Beytülmaldaki hazineleri bırakayım mı yoksa Allah yolunda dağıtayım mı?" Hz. Ali İbni Ebi Talib (r.a.) dedi ki; "Ey Emiril Mü'minin, sen onun refaketçisi değilsin, sen kendi işine bak, onun sahibi ahir zamanda gelecek olan bizden bir gençtir ve malı Allah yolunda O taksim edecektir." D Hz. Mehdi'nin zamanında yaşamayı temenni
1.39 - Keza (Naim) Lehia'dan lahric etti. Dedi ki: Mehdi' nin zamanında, küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler.
1.38 - Naim, Tâvus'dan tahric'etti. Dedi ki: Ben Mehdi1 ye yetişene kadar Ölmeyeyim istedim. Zira Onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır.
'16
II. BÖLÜM
Hz. MEHDİNİN NESEBİ ve VASIFLARI
l - Hz. MEHDİNİN NESEBİ
D Hz. Mehdinin adının "Muhammed" olduğu
3.8 -'- Keza (N. b. Hammad) Hz. Ali'den tahric eni. Buyurdu ki: Mehdi'nin adı Muhammendir,
3.9 - Keza (N.b. Hammad) Ebu Said'ül Hudri'den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Mehdi'nin adı Benim adımdır,
2.4 -- Tinnizi. îbni Mes'ud'Jan sahih diyerek lahric etti. Peygamber (s.a, v.) buyurdu ki: Ehli Beytimden bir adam idareyi ele alır. Onun ismi ismime uyar.
D Mehdi'nin Peygamberimiz (s.a.v.)'in soyundan ve Hz. Fahma (r.a.) evlâdından olduğu
2.2 - Ebu Davııd, îbni Mâce, Tabarani ve Hâkim, Ümmü Seleme'den tahric ettiler. O dedi. Ben Resulullah (s.a.v.)'den duydum, f öyle huyuruyordu: Mehdi Benim soyumdandır ve Fatıma'ran evlâdındandır.
2.23 ~- Keza'N.b. Hammad) Hz. Ali'den tahric etti, buyurdu ki: Mehdi Bizden Patıma evlâdından bir reculdür.

2.22 - Keza (Nt Hammad) Zühri'den lahric etti, buyurdu ki: Mehdi, Patıma evlâdındandır. (Devrinde) O'nunkinden başka hilâfet yoktur.


2.20 - Naim b. Hammad, Katâde'den tahric etti ki: Ben Said b. Müyesseb'e "Mehdi hak'tır" dedim. O da "Evet" dedi. "O kimdendir?" dedim. "Fatıma'ran evlâdındandır'-'dedi.
D Hz. Patıma (r.a.)'ya verilen müjde
2.18 ~ İbnİAsakir, Hz. Hüseyin'den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Müjdeler olsun sana Ya Patıma. Mehdi sendendir.
2.17- Ebu Naim, Hz. Hüseyin'den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) Hz. Fatıma'ya şöyle buyurdu: Mehdi, senin evlâdındandır. D Cennetin efendisi olan yedi kişi
2.3 - Hâkim, Ibni Mâce ve Ebu Naim, Hz. Enes'den lahric etliler. Ben Resulullah (s.a.v.)'den duydum. Şöyle buyurdu: Biz Abdülmuttalip'in evlâdından yedi kişi, Cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. D Hz. Mehdi'nin bir gecede olgunlaşftnlacağı
2.1 - Ahmi'd^İbni Ebi Şeyhe, îbni Mâce ve Naim b. Hammad Filen isimli kitabta Hz. Ali'den tahric ettiler, Resuluİlah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi, bizden Ehli Beyttendir. Allah O1 nü bir gecede ıslah eder. (olgunlaştım).
2.28 ~ İbni Münde, Isfahan Tarihi isimli eserinde îbni Abbas'dan tahric etti ki: Mehdi, ehli Beyt J tendir. Q Hz. Mehdi'nin gelişi ile insanların fitneden kurtulacağı
2.8 - Naim b. Hamma4 ve Ebu Naim, Mekhul tariki ile Hz. Ali'den tahric ettiler. Dedi ki: Dedim "Ya Resulullah (s.a.v.) Mehdi bizden Âl-i Muhammed'den mi, yoksa bizim

19
gayrımızdan mı?" Buyurdu ki: Hayır, bilâkis Bizdendir.


Allah bu dini nasıl Bizimle başlatmışsa O'nunla sona erdirecektir. Ve onlar Bizimle nasıl Şirk'ten kurtulmuşlar-sa, Onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah Bizimle, insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi
yapmışsa, Mehdi ile fitne adavatinden kurtaracak ve
kardeş yapacaktır.
2.7 - Taburemi, Evsad'da Amr. b. Ali tariki ile Hz. Alt h. Ebi Talih'den fotine elti: Hz. Ali Peygamber (s.a.v.)'e "Ya Resulallah Mehdi bizden mi yoksa faizim gayrımızdan mı?" diye sordu. Buyurdular ki: Bilâkis Bizdendir. Cenâb-ı Hak
IsISmı nasıl Bizimle başlatmışsa O'nunla sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse, (Onun gelişi ile) yine öyle olacaktır.
ü Hz.Mehdi*nin Hz. Abbas (r.a.) evlâdından olduğu
2.24- Naimb. Hammad Kâb'dun tcıhric etti. Buyurdu ki: Mehdi Hz. Abbas evlâdındandır.
2.25 - Dârekutni İfmd'du. Ibni A şakirde Tarih'lnde Hz. Osman Jbni Affan 'dan lahric eltiler. O dedi. Peygamber (<>,a.v.)'den şöyle işittim. Buyunıyordtt ki: Mehdi amcam Abbas'ın evlâdındandır.
(Bu hadis-i şerifler, Hz. Mehdi'nin anne cihetinden nesebinin Hz. Abbas (r.a.) dayanabileceğini göstermektedir.)

2 - Hz. MEHDİNİN VASIFLARI


D Hz. Mehdinin ismi, künyesi ve ahlâkı
2.9 - Ebu Naim, Huzeyfe'den mhricelli, Resulüllah(s.a.v.) buyurdu: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, ismi Benim ismime, ahlâkı Benim ahlâkıma uyan ve künyesi de Ebu Abdullah olan bir Reculü gönderecektir.
2.11 - Tabarani Kehir'inde ve Ebu Naim Ibni Mes'ud'dan lahric elliler. O dedi, Resulüllah (s.a.v.) buyurdu: Ehli Beytimden ismi Benim ismim, ahlâkı Benim ahlâkım olan bir evlâdım çıkacak ve daha Önce zulümle dolu olan dünyayı, O adaletle dolduracaktır.
Q Hz. Mehdi'nin amelinde ayıb ve zulüm olmayacağı
!,18 - Naim Kaâh'dan tahric elti, Buyurdu ki: Ben Mehdi'yi Peygamberlerin Suhufun'da şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıb yoktur.
n Hz, Mehdi'nin, kemer burunlu ve açık alınlı olduğu
3.1 - Ebu Davud, Naim b. Hammad ve Hâkim Ebu Said'den tahric elliler. RemlüUah (s.a.v,) buyurdu: Mehdi Bendendir. Kemer burunlu ve açık alınlıdır. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak ve yedi yıl malik olacaktır.
3.2 - Ebu Said'den lahric edildi, Peygamber (s.a,v.)'den: Mehdi Bizdendir, alnı açık ve kemer burunludur.
D Hz. Mehdi'nin kaşları, gözleri ve yüzünün parlaklığı
3.5 - Keza (N. b. Hammad) Muhammed b. Ciibeyr'den tahric etli: Buyurdu ki: Mehdi'nin kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hicaz'dan gelip Şam'da minbere oturduğunda 18 (40) yaşında olacaktır.
D Sağ yanağında siyah bir benin olduğu ve yaşı
2.15 - Ebu Naim, Ebu Umame'den tahric etti, O dedi, Resuiüilah (s.a.v.) buyurdu: Sizinle insanlar arasında dört sulh anlaşması olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam "Ya Resulallah (s.a.v.) O gürt insanların imamı kimdir?" dedi. Buyurdu ki: Evlâdımdan kırk yaşındaki "Mehdi"dir. Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavn beni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder.
D Dişlerinin aralıklı olduğu
J.30 - Ebu Naim, Abdurrahman b. Avfdan tahric etti, Resuiüilah (s.a.\>.) buyurdu: Yemin ederini ki Allah Benim soyumdan bir adam gönderecektir. Onun dişleri aralıklı ve alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.

Yüklə 168,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə