Deme pek getirilmemiştir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə35/35
tarix17.08.2018
ölçüsü1.09 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

273 Bk. Arap (Yazı)

274 Bk. Medyentyye

275 Bk. Hacamat

276 6 Aralık 1560

277 8 Mart 1553

278 Şezerât, X, 472

279 I-IV, Kahire 1351

280 1-IV, Kahire 1319-1320; I-VI, nşr Hilâl Mu-saylihî Mustafa, Riyad 1968; Beyrut 1982

281 Kahire 1343. 1345-1379, 6. bs; Mekke 1348

282 Dımaşk 1304; Hindistan 1305; Kahire 1324, 1348, 1352; nşr. Ahmed Mu­hammed Şâkir ve Ali Muhammed Şâkir, Kahire 1954; nşr. Muhammed Abdurrah-man Avad. Beyrut 1405/1985

283 nşr. Yahya b. Ahmed Yahya el-Cürdî, Kahire 1412/1992

284 Bk. Veda Haccı

285 Bk. Hoca

286 Bk. Herevî, Hâce Abdullah

287 Bk. Erdebîü, Alâcddin

288 Yahya b. Ahmed es-Serhendî, s. 50

289 Dihhudâ, XII, 791

290 Bk. Ali Tebrîzi, Mîr

291 Bk. Hızır

292 Bk.Bezirgânbaşı Camii

293 Bk. Derd

294 Bk. Muhammed Pârsâ

295 Bk. Ubeydullah Ahrâr

296 Vâsıf, I, 33

297 Subhî, vr. 122

298 Meh­med Süreyya, s. 40-41; 1254'te [1838] ye­ni idarî rütbelerin ihdası İçin bk. Lutfî, Târih, 114

299 Seyyid Hasib Üsküdârî, vr. 28b

300 Sâlı, s. 20-28

301 Muhammed b. Hüseyin Kazvînî, vr 9b-123

302 Aynî, X, 16; Tecrid Tercemesi, VI, 520

303 a.g.e., "her" md; EJd., VII, 1075

304 Tekvîn. 16/1

305 Tekvîn, 12/10-20

306 Tek­vîn, 16/1-14

307 Tek­vîn, 16/15-16

308 Tekvîn, 21/1-21

309 İfekvîn, 16/1-16, 21/1-21

310 Tekvîn, 16/6, 21/14

311 Tekvîn, 16/7-12, 21/ 17-18

312 Tekvîn, 16/14, 21/19

313 Taberî, I, 245

314 İbn Hişâm, I, 6; Aynî. X, 16

315 Buhârî, "Büyûc", 100; "Hibe", 28, 36

316 Müsned, V, 174; Müslim, "Fezâ'ilü'ş-sahabe", 227

317 es-Sâffât 37/100

318 İbrahim 14/37

319 Müsned, I, 347; Buhârî, "Enbiyâ"', 9

320 EzrakI, I, 62-66, 322-329; Fâkihî, I, 81-97, Süheylî, II, 270-275

321 Cevâd Ali, VI, 436-437

322 Mahmud Rsad, s, 326

323 Mir'âtü't Haremeyn, I, 264

324 Meselâ bk. el-Bakara 2/ 125, 158; el-Hac 22/29

325 Müsned, 111, 318; Müslim, "Hac", 310

326 Buhârî, "Hac", 60; Müslim, "Hac", 249-250; Ebû Dâvûd, "Menâsik", 46

327 Buhârî, "Hac", 62

328 Buhârî, "Hac", 58, Müslim, "Hac". 254

329 Müsned, I, 28

330 Bk. Fâkihî, 1,97-1 10; Beyhaki, V. 79; Heysemî, III, 239-240

331 Mu.F, XVII, 107

332 Bk. el-A'râf 7/172

333 Ezraki, I, 324; Süheylî, II, 273

334 İbn Mâce, "Menâsik", 27;Tir-mizî, "Hac", 113

335 ibn Mâce. "Menâsik", 32; Muttaki el-Hindî, XII. 219

336 Heysemî, lll, 242; Muttaki el-Hindî, XII, 215, 217

337 Heysemî, III, 242; Muttaki el-Hindî, XII, 219

338 Fâkihî, I, 81-97, naşirin notları

339 Fâkihî, I, 85; Süheylî, II. 273

340 Müs­ned,I, 307, 329, 373; Tirmizî, "Hac", 49

341 er-Ravzü't-ünüf, II. 275

342 Ezraki, I, 65

343 Fâkihî, I, 92; Fâsî, I, 315

344 ibn Mâce, "Menâsik", 27

345 Buhârî, "Hac", 57; Müs­lim, "Hac", 249-250

346 Buhârî, "Hac". 60

347 Muhibbüddinet-Taberî, s. 281

348 Bk. İhtiyaç

349 Yû­suf 12/68; Gâfir 40/80; el-Haşr 59/9

350 Bk. Wen-sinck, el-Mu'cem, "hvc" md.

351 ibn Mâce, "İkâme", 189; Tirmizî, "Vitir", 17; Hâkim. I, 320

352 İbn Mâce, "İkâme", 189; Tirmizî, "Da'avât", i 18; Hâkim, I, 313

353 Aritatü'l-ahüezî, II, 261 -262

354 Bk. Heysemî. II, 278-279; Zebîdî, 111, 471-472

355 Mir'-âtü't-Haremeyn, 1, 545

356 1 Nisan 1797

357 Bk. Hac

358 Bk. Yozgatli Hacı Ahmed Efendi

359 Bk. Ali, Hacı

360 27 Mart 1692

361 Anonim Os­manlı Tarihi, vr. 22a

362 Silâhdar Târih, II, 640

363 Anonim Osmanlı Tarihi, vr. 48

364 20 Re­ceb 1104/27 Mart 1693

365 Târih, II, 695-696

366 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 441

367 25 Ekim 1700

368 Osmanlı İmparatorluğu 'nun Yükseliş ue Çöküş Tarihi, III, 223, 228

369 Şeyhî, II, 357

370 İstanbul 1290

371 Öztuna, I, 103-108

372 Hacı Bayrâmı Velî, İstan­bul 1329

373 Hacı Bayrâm-ı Veli, İstanbul 1343

374 Hacı Bayram-ı Veli, Yaşamı-Soyu-Vakfı, l-ll, Ankara 1983

375 Hacı Bayrâm-ı Velî, s. 4

376 Ha­ziran 1428

377 Bayramoğlu, I, 12; Ateş, s. 21

378 Hacı Bayrâm-i Velî, s. 50

379 Gölpınarlı, s. 33

380 Hacı Bay­ramı Veli, I, 12

381 Târih, s. 201

382 Nefehât Tercümesi, s. 684

383 eş-Şekâik, s. 55-56

384 Şekâik Tercümesi, s. 77

385 Wien 1966

386 Ha­cı Bayram-ı Veli,I, 17-18

387 Erünsal, Ekrem Hakkı Ayuer-di Hâtıra Kitabı, s. 302

388 Semerâtü'l-fuâd, s. 234

389 Erünsal, Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtıra Ki­tabı, s. 300, 301

390 Bayramoğlu, 1, 21

391 8 Mart 1403

392 Haziran 1403

393 Bursalı Mehmed Tâhir, s. 3

394 Mehmed Ali Ayni, s. 67; Bay­ramoğlu, 1, 22

395 Erünsal, Ekrem Hakkı Ayuerdi Hâtıra Kitabı, s. 302

396 Seme-râtü't-fuâd, s. 235

397 Halil b. İsmail, s. 87

398 Semerâtü'l-fuâd, s. 235-240

399 a.g.e., s. 236-237

400 İnalcık, s. 55-56

401 Semerâtü'l-fuâd, s. 241; Hacı Bay-râm-ı Vetî, s. 55

402 San Abdullah Efen­di, s. 240

403 Erünsal, Ekrem Hakkı Ayver-di Hâtıra Kitabı, s. 302

404 Bay­ramoğlu, 1, 85, 102-104

405 Menâkıb-ı Akşemseddin, s. 131

406 Semerâtü't-fuâd, s. 143-144

407 Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efen-di'den naklen Sun'ullah Gaybî, Sohbetnâ-me, vr 39a

408 Sun'uilah Gaybî, Biat-nâme, vr. 4a

409 Semerâtü'l-fuâd, s. 145

410 Hacı Bayramı Veli, l, 48-57

411 Bilgin, s. 123-139

412 Nefehât Tercümesi.s. 685

413 Meselâ bk. Mecdî, s. 240; Enîsî, s. 130

414 Bk. Gaybî, Sohbetnâme.vt. 18

415 Nesimi, Usüti, Ruhi, s. 27

416 Nesîmî Dî­vânı, hazırlayanın önsözü, s. 31

417 Şekâik Tercümesi, s. 94

418 Tercüme-i Lemeât, vr. 2a~b

419 Semetûta'l-fijâd, s. 241 vd

420 Sergüzeşt, s. 18-19

421 Risâle-i Melâmiy-ye-i Şüttâriyye, vr. 4a vd.

422 Tornar-Metamtik, s. 35

423 Enîsî, s. 140

424 Sitsile-i Celuetiyye, s. 76

425 Hediyyetü's-sâlikîn, s. 4

426 Şiirlerin karşılaş­tırmalı metinleri için bk. Mazıoğlu, s. 103-108

427 Hacı Bayram-ı Ve­li, I, 234-237

428 I. Hacı Bayram-ı Velî Sempozyu­mu Bildirileri, s. 109-113

429 a.g.e., s. 39-49

430 Meselâ bk. Süieymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 619, vr 205"-206b; Hacı Mahmud Efendi, nr. 267, vr. 169b-172a

431 Çevriyazı metinleri için bk. Bayramoğlu, II, 238-241

432 Menâkıb-ı Akşemsed­din, s. 131

433 Yûnus 10/62

434 Bk. Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi

435 Beldiceanu-Steinherr, sy. 81 (1991) s. 21-79

436 Birge, s. 41

437 Bu eserin pek çok nüsha­sı mevcuttur, meselâ bk. Süleymaniye Ktp , Lâleli, nr. 1500

438 İÜ Ktp., TY, nr. 55

439 Hacı­bektaş İlçe Halk Ktp., nr. 29'daki mec­mua içinde

440 Bu mescidi Şehsuvâr Bey oğlu Ali, Bayezid Han oğlu ulu sut­tan Selim Şah zamanında 926 yılında yap­tırdı

441 Hacıbektaş'ta Pir Evi ve Diğer Zi­yaret Yerleri, s. 26-28

442 Das Vilâjetnâme des Haggi Bek-tasch, Leipzig 1927

443 Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş Veli, Ankara, ts.

444 Bk. Beşir Ağa, Hacı

445 Mehmed Ziya, I, 75

446 Bk. Bibl

447 İstanbul 1298

448 Receb 853/EyIüİ 1449

449 Zil­hicce 837/Femmuz 1434

450 8 Şevval 1094/30 Ey­lül 1683

451 Defter­dar San Mehmed Paşa, s. 101, 104, 170

452 25 Aralık 1683

453 Haziran 1684

454 Bk. Kâtib Çelebi

455 Nefehât Ter­cümesi, S- 556

456 Taşköprizâde, s. 243

457 Nisan 1662

458 nr. 90.761

459 Cemâziyelâhir 793/Mayıs 1391

460 Cemâziyelâhir 805/Ocak 1403

461 Bk. Hâşim Bey

462 İstanbul 1289

463 Türkiye Maarif Tarihi, III. 966

464 İstanbul 1305

465 İstanbul 1308

466 Mecmualar, nr. 336. 337

467 İstanbul 1289

468 İstanbul 1298

469 İstanbul 1299

470 İs­tanbul 1301

471 İs­tanbul 1304

472 İstan­bul 1304-1306, 1323

473 İstanbul 1305

474 sy. 1-3. İstanbul 1304

475 Neşrî, I. 165

476 Mayıs-Haziran 1330

477 Seya­hatname, IX, 210

478 Kitabeler, II, 156; ayrıca bk. İA, VIII, 313

479 nr. 224, 2/1, I862

480 Dukas. s. 174

481 Âşıkpaşazâde, s. 94

482 Emecen, s. 122

483 Mecdî, s. 51

484 20 Ağustos 1428

485 Târih,s. 190

486 Gökbilgin, s. 119

487 Sehî, s. 58

488 Uzuncarsılı. TD, X/ 14119591. s 50

489 Gökbilgin, s. 28, 119

490 28 Şubat 1427

491 Âşıkpaşazâde, s. 190

492 Latîfî, s. 245

493 Sehî, s. 58

494 Bk. Hacı İvaz Mescidi

495 Geniş bilgi için bk. Yeşilca­mi Külliyesi [Bursa]

496 Bk DİA. Viıı, 262-263

497 BA,A,RSK (nr. 157), s. 9

498 BA, Ali Emîrî, I. Mahmud, nr. 65

499 12 Temmuz 1735, BA, Atik Vûzerâ Defleri, nr. 2, s. 40

500 BA, MD, nr. 142, s. 291

501 9 Temmuz 1738

502 23 Mart 1739

503 BA, HH, nr. 58471, 58472

504 BA, HH, nr. 58455. 58456-A

505 27 Rebîül-evvel 1153/22 Haziran 1740

506 BA, MD, nr. 147, s. 162, 194

507 a.y., nr. 147, s. 219, 327, 355

508 a.y., nr. 149, s. 21, 57, 160

509 a.y, nr 150, s 50

510 Gabriel, 1, 52

511 29 Ekim 1832

512 13 Kasım 1840

513 17 Şu­bat 1841

514 Aralık 1846

515 Ha­ziran 1848

516 6 Ağus­tos 185I

517 25 Kasım 1851

518 5 Mayıs 1852

519 trc. Cüneyd Emiroglu, İstanbul 1972


Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə