Ders programı

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 44.94 Kb.
tarix28.05.2018
ölçüsü44.94 Kb.

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati

GİRİŞ

Dünya’da çağdaş gelişmeler, yeni yeni atılımlarla resim sanatı ala­nına da yansımaktadır. Kosova toplumunun Avrupa ve dünya standar­t­larını yakalama gereksinimi ortadadır. Bu nedenle, öncelikle eğitim sis­teminde yüksek kaliteye götürecek yeni değerlere yer verilmelidir. Bunu körüklemek, geliştirmek ve uygulamak doğrultusunda resim sanatına bü­yük yükümlükler düşmektedir. Çünkü onun dili herkes tarafınca anla­şılır ve algılanır bir yapıya sahiptir.
HEDEFLER

Resim iş dersinde eğitim çalışmalarının temel amacı öğrencide yara­tıcılığı körüklemek ve geliştirmektir. Bu doğrultuda öğrenciye resim sa­natı tekniklerini öğretmekle birlikte, çağdaş toplum değerlerine uyumlu bir şekilde onun ifade gücünü ve yaratıcı yeteneğini de geliştirmek ge­rekir.
GENEL HEDEFLERGözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değer­lendirme.


ÖZEL HEDEFLER

Gözlem ve çağrışım – yüzey, alan, şekil, renk ve değişik çizgiler.

Yaratıcılık ve ifade becerisi – çizgi, renk, hacım, uyum ve kon­trast.

Analiz ve değerlendirme – eleştiri ve iletişim.


ÖDEVLER

Öğrencide, şekil, renk ve alan ilişkileri konusunda gözlem, hafıza ve algılamayı olduğu gibi, resim sanatıyla ilgili olarak yasalaşmış doğa ve toplum kurallarını gözlemleme duyguları geliştirmek gerekir. Yanısıra, öğrencide değişik iş malzemesinin kullanma becerisini yaratma, analitik gözlemleme, estetik duygulara sahip olma, fikirleri tasarım yoluyla dışa vurma, sanat eserlerini anlama, kültürel değerlere ilgi duyma, mensubu olduğu kendi halkının ve diğer toplulukların sanat ve kültürel değerlerine saygı duyma, yaşam ve iş çevresini şekillendirme, hevesini uyandırma, ki­şisel yaratıcılığı geliştirme ve toplumda yapıcı olma özelliklerini geliş­tirmek gerekir.
STANDARTLAR

Öğrenciye, resim sanatına sağlıklı yaklaşma alışkalığını aşılamak; re­sim sanatı dilini ve öğelerini öğretmek; resim sanatı aracılığıyla multi kül­tür değerlerine ilgi uyandırmak, özeleştirisel davranmayı öğretmek gerekir.

Yanısıra, resim sanatı gösterileri, sergiler ve seksiyon çalışmaları sa­yesinde öğrencinin resim sanatına yönelik ilgisini uyandırıp kamçılamak, edindiği bilgileri kendi çevresinde olduğu gibi, daha geniş çapta da topluma yararlı bir şekilde kullanmasını öğretmek gerekir. Buna paralel ola­rak, ulus, din ve cinsiyet farklarına bakmaksızın insanlar arasında eşit­lik ve hoşgörüyü körüklemeyi ve karşılıklı saygıya dayalı yaşama kültü­rünü aşılamayı prensip olarak edinmelidir.

PROGRAM ÜNİTELERİNİN PLANLANMASI (Ders programı)
Programda yer alan ünitelerin baştaki amacı, öğrencinin yaratsal duygularını devreye sokarak resim sanatı dünyasına girmesini cesaret­len­dirmek; dolayısıyla girişimci ve atılımcı olmasını körüklemek; bu do­ğrultuda kendisine-moral desteği sunmak ve yol göstermektir.
Ders bütünlükleri
Repetisyon (2 ders)

Uyum (2 ders)

Orantı (2 ders)

Kompozisyon ve boşluk (20 ders)

Grafık (4 ders)

Hareket, oyun ve sesin birleşimi (3 ders)Kategori: Repetisyon (2 ders)

Alt kategoriler:
Repetisyon (1 ders)

Ayna ilkesine dayalı kompozisyon (Kaleidoskop)

Aynı öğeyi tekrarlama ritmi

(tasarım, resim çekimi, oyma...)

Repetisyon (1 ders)

Alıştırma ve estetik analiz

(tasarım, resim çekimi, oyma...)

Kategori: Uyum (2 ders)
Alt kategoriler:
Resim öğeleri arasında benzerlik ve uyum

Karşıtlıklar ritmi işlevinde derecelendirme (1 ders)

Kompozisyonda ritm ve denge

(simetri, radiyal denge, gizli denge)

Aynı öğenin tekrarlanma ritmi (1 ders)

(tasarım, resim çekimi, oyma...)Kategori: Orantılar (6 ders)
Alt kategoriler:
Orantı (4 ders)

Etüt: ilişki, büyüklü, ölçü...(1 ders)

Uslup: Mısır,Yunan, Gotik, Leonardo orantıları; kaba tasarım.

İnsan gövdesi boyutları açısından mimari orantılar

Perspektıf (1 ders)

Orantı üzerinde alıştırma ve estetik analiz

(Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi) (4 ders)

Kategori: Kompozisyon ve boşluk
Alt kategoriler:
Boşlukta şeklin dengelenmesi (2 ders)

(tasarım, çizim, oyma...)

Boşlukta renkler dengesi (2 ders) (çizim)

Boşlukta büyüklüğün oturtulması (1 ders) (tasarım)

Boşlukta birkaç büyüklüğün oturtulması (2 ders)

Boşlukta değişik anlam taşıyan ritmik unsurların oturtulması (2 ders)

(tasarım, çizim, oyma ...)

Belirli boşlukta kontrast dengesi (1 ders)

(tasarım, çizim, oyma...)

Boşlukta resim unsurlarının benzerlıği (1 ders) / tasarım, çizim, oyma...)

Kompozisyon ve boşluk – alıştırmalar (7 ders)

Kompozisyon ve boşluk – Estetik analiz (Resim sanatı eserleri ve kültürel

anıtların incelenmesi) ( 2 ders)

Kategori: Grafik (4 ders)
Alt kategori:

Grafik (2 ders)


Yüksek baskı ( teneke, odun, metal ve bakır üzerinde çalışmalar)

Düz baskı (litografi)

Derin baskı (kuru iğne, bakır üzerinde baskı, akvatinta)

Monotipya

Grafik: Alıştırma, estetik analiz (Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi)

(2 ders)


Kategori: Ses ve oyun hareketlerinin birleşimi (3 ders)
Alt kategoriler:
Masalların sahneye uygulanması: Hazırlık, tasarım, detayların çizimi,

ana ve yardımcı karakterlerin tasarlanması; ışık ve ses efektleri; akse­suar, maske ve kostüm tasarlanması ve uyarlamalar)

Gelişmeler ritmi (1 ters)

Değişik birleşimler

Karmaşık gözlemler

(tasarım, çizim ve heykel malzemesi, değişik teknikler...)

(maske ve kostüm tasarımı, sahne hazırlanması – grup çalışması)

Sahne programının gerçekleştirilmesi ve sahnede bulunmanın getirdiği heyecan ve coşku

(2 ders alıştırma)
Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi:

Leonardo Da Vinçi, Frans Hals,Ogist Roden, El Greko, Eduar Mane,Vinsent Van Gog, D. Zevad Hozo, Mersad Berber, Nadejda Petroviç, Muslim Muriçi, D.Zevdet D. Zafa, Vlado Radoviç...


Kültür anıtları: Sinan Paşa Camii, Saraybosna Bey Camii, İpek Patriyarşisi, Sultan Murat Turbesi, Prizren Hamamı...

UYGULANAN TEKNİKLER VE TEKNİK ARAÇLARI
Tasarım teknikleri ............. Kalem, mürekep, fırça,

kimyasal kalemler

Resim teknikleri .................. Akvarel, kuvas, temper, pastel...

Yontu teknikleri ................... Kil, plastelin, alçı, balmum, kağıt,

mukava, tel, metal

levha, değişik atık malzeme...

Grafik teknikler .................... Alçı ve metal üzerine

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Gruplar halinde çalışma

Bireysel çalışma

Cephe çalışması

Çiftler halinde çalışma

Medya çalışması

Akıl ve fiziksel özürlü çocukları eğitme çalışması

(İşitme, görme ve konuşma özürlü çocuklar)


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Uygulanacak çalışma biçimleri, bilimsel incelemeler sonucu elde edilen verilere

dayatılmalıdır. Söz konusu çalışma yöntemleri, ortada bulunan gereksinmeleri ve resim sanatı karşıtlıklarına cevap vermelidir. Bu arada, yapısal boyutları uyum içinde olan kaliteli kreasyonları hedeflemek gerekir. Didaktik yöntemlere dayalı bireysel ve ekip çalışması sayesinde pedagojik hedeflere ulaşmak gerekir. Bu yaratıcı çalışmalar sırasında ekip üyelerine özgüven duygusunu aşılamak gerekir.

Bu arada, uygulanan yöntem ve işlemlerin doğru olduğunu, çocukları neticeye götüreceğini inandırmayı da ihmal etmemek gerekir.

MOTİVASYON VE KÖRÜKLEME

Yaratıcılık

Güzelliği yaşamak

Özgürlük


Yeniyi merak etmeyi aşılamak

Başarı


Bireyi saygılamak

Özgüven


Doğa ile temas kurmak

Kişisel ve toplumsal gereksinmeleri tanımlamak

Yaratıcı ruhu körüklemek

Genel ve özenti sanat eserleri (İncelenecek olan sanat eserleri ara­sında)

Türk asıllı yaratıcıların eserleri vurgulanmalı, tüm ulusal topluluk­ların sanat değerlerinin tanıtılmasına özen gösterilmelidir)

DERSLER ARASI İLİŞKİ
Öteki ders alanları ile koordinasyon kurulmalı: Türk dili ve ede­bıyatı; çevre dilleri ve edebıyatları; bu arada, müzik, tarih, kültür, beden eğitimi ve benzer ders alanlarıyla ortak noktalar bulunup karşılıklı etki­leşim sağlanmalıdır.


KAZANIMLAR
Öğrenciler şu değerleri yakalamalıdır:

Kompozisyon ve boşluğun güzelliklerini fark etmeli;

Canlı ve ölü doğa ayrıcalıklarını yakalayabilmeli;

Çizgi tasarımı yapabilmeli, renk ve hacim boyutlarını fark etmeli;

Cismi oturturken kontrast ve uyum dengelerini ihmal etmemeli;

Boşlukta yer alacak olan şekil ve renkler arasındaki dengeleri otur­tabilmeli;

Boşlukta yer alacak bir ya da birden fazla unsurların kompo­zi­syonunu yapabilmeli

Orantı ve bakış açısı ile ilgili bilinmesi gerekenlere sahip olmalı;

İnsan vücudu ile ilgili orantılara hakim olmali;

Grafik tekniklerini tanımalı ve onları uygulayabilmeli;

Kendisinin ve başkalarının imzasını taşıyan resim sanatı eserlerini değerlendirmeyi bilmeli;

Bu arada, öğrencilerde, resim sanatı eserlerinde ve canlı gözlemlerde fark edilmesi gereken yapı unsurlarını gözlemleme becerisini geliştirmek; sanat eserlerini değerlendirme prensiplerini öğretmek de gerekir.

Yanısıra, öğrenci, kendi eserini var olan ses, hareket ve sahne ölçü­lerine göre değerlendirebilmeli;

Öğrenci, resim sanatının temel unsurlarına hakim olmalı, kendi başına ya da ekip dahilinde çalışırken söz konusu unsurları belirli boşluk içine oturtabilmeli;

Kendi başına ya da başkalarıyla işbirliği yaparak maddi ve manevi değerlerin geliştirilmesi doğrultusunda yapıcı emekler sarfetmeli; resim sa­natı sayesinde insanlararası iletişimi körüklemeli, kültür alanının de­mo­kratikleşmesi doğrultusunda emek sarfetmeli;

Kosova ‘nın kültürel değerleri konusunda doğru ve sağlıklı yaklaşımı olmalı;

Resim iş dersinde görecekleri eğitim sayesinde dünyada sanat gelişmelerini izleme gereğini duymalı.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERNEDİRİLMESİ
Ders ünitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında öğretmen, öğrencinin resim yaratıcılığını yönlendiren kişi rolünü üstlenmeli. O, öğrenci çalış­masını izler, ona destek olur, kalite düzeyini artırmak doğrultusunda önlemler alır.

Öğrenci çalışmaları değerlendirilirken, öğrenciler arasında farklı göz­lemleme yeteneğinin bulunduğunu, değişik öğrencilerin değişik anlama ve algılama gücüne sahip olduklarını gözden kaçırmamak gerekir.EK ÇALIŞMA
Yetenekli öğrenciye, fazla ilgiyi karşılayabilmek, resim sanatı bilgi­sini derinleştirebilmek ve resim sanatı yeteneğini geliştirebilmek doğrul­tusunda olanaklar yaratmak gerekir. Yetenekli öğrencinin sadece mesleki bakımdan değil. ahlaki bakımdan da gelişmesi önemlidir. Eğitmen, öğre­n­ciye mütevazilik, dirençlilik ve dayanışma duygularını aşılamalıdır.

Bu arada, öğrencide, resim sergisi ve değişik sanat gösterilerine katılım alışkanlığını da geliştirmeyi ihmal etmemek gerekir. Bu, resim iş dersinin daimi bir görevi olmalıdır.DERS ARAÇLARI VE KAYNAKÇA
Conson – Sanat tarihi

Harvard Aronson – Modern sanat tarihi

Sanat tarihi ansiklopedisi


Zermen Bazen – Sanat tarihçesi

İslam Sanatı


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə