Dərslik «Çİnar-çAP» baki 2002 Az2 B19Yüklə 4,26 Mb.
səhifə38/38
tarix14.01.2017
ölçüsü4,26 Mb.
#41
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
§ l. Ümumi psixologiya haqqinda malumat 79

§ 2. Psixoloji fənlərin təsnifatı 80

§3. Etnik psixologiyamn əsas problemhri 82

 1. Psixologiya elminin başqa elmlərlə olaqəsi 97

 2. Nəzəriyyo, eksperiment və praktika 100

 3. Psixoloji todqiqatın mctodlan 102

§1. Psixoloji tədqiqatların metodoloji əsasları 102

§ 2. Psixologiyada tədqiqat metodlarımn təsnifatı 108

§3. Psixologiyamn tədqiqat metodları [ 109

 1. Psixologiyada statistik (riyazi) metodlann tətbiqi 116

 2. Psixologiya elminin ohəmiyyəti, vozifələri və

praktika ilə əməkdaşlığının formalan 118
II HİSSƏ

İNSAN ŞƏXSİYYƏTİ: QURULUŞU VƏ İNKİŞAFI

IV FƏSİL

ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOLOJİ CƏHƏTDƏN ÖYRƏNİLMƏSİ

 1. Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışlan 128

 2. Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri

vo sosial şəraiti __133

 1. Şəxsiyyət vo foaliyyot 138


V FƏSİL TƏLƏBATLAR, MOTİVLƏR VƏ EMOSİYALAR

 1. Tələbatlar .

 2. Motivlər И5

§1. Təlim motivləri _147

§ 2. Motivhr və şüur 150

617


3. Emosiyalar və hisslər 152

 1. Emosional halətlər ' 163

 2. Emosional stress və psixosomatik xostəliklər 168

 3. Ali hisslər 175


VI FƏSİL ŞƏXSİYYƏT QARŞILIQLI SOSİAL TƏSİRİN OBYEKTİ KİMİ

 1. Fəaliyyətin sosial (normativ) tənzimi:

sosial mövqc, gözləmələr və nozarət 180

 1. Rol davranışının qanunauyğunluqlan 185

 2. Sosial yönümlər 187

 3. İnsanların bir-birini qavraması və anlaması 198

III HİSSƏ

İDRAK PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN TƏNZİMİ
IX FƏSİL HİSSİ-PERSEPTİV PROSESLƏR

 1. İdrakın formalan və soviyyəlori .252

 2. Qavrayış vo onun əsas xüsusiyyətləri _257

 3. Sensor keyfıyyətlərin (duyğulann) təsnifatı,

həssaslığın növləri 261

 1. Pcrseptiv mütəşəkkiliyin xiisusiyyotlori 265

 2. Qavrayışın növləri, perseptiv surətlərin yaradılmasının

aktiv xarakteri 269


VII FƏSİL ŞÜUR VƏ MƏNLİK ŞÜURU

 1. Şüurun konkret psixoloji xarakteristikası

 2. Şüur və şüursuzluq: dərk edilməyən hadisələr

 3. Mənlik şüuru

§ 1. «Mən»in kəşf olunması

§ 2. Mən - obraz

§ 3. ÖzünüqiymətləndirmD haqqinda

§ 4. ÖzünüqiymətləndirmD və iddia səviyyəsi _
§ 5. Psixoloji
müdajiə haqqinda

_209 _212-_217 _218 _223 _226 _230 235X FƏSİL DİQQƏT VƏ HAFİZƏ

 1. Diqqət və hafizə çoxcəhətli psixi proses kimi 279

 2. Diqqot və hafizənin fizioloji əsaslan 285

 3. Diqqot vo hafızənin növləri, onlann tosnifi 291

§ 1. Diqqətin növləri _292

§ 2. Diqqətin xüsusiyyətləri 297

§ 3. Hafizənin növləri 303

5. Ali psixi funksiya kimi diqqətin inkişafı və

onun pedaqoji prosesdə təşəkkülü 310

5. Hafizə prosesləri, mnemotexniki üsullar 315
VIII FƏSİL ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFI

 1. Şəxsiyyətin inkişafinın hərəkətverici mcxanizmləri 236

 2. İnsanın fərd və şəxsiyyət kimi inkişaf mərhələləri 241

 3. Aparıcı foaliyyot və şəxsiyyətin ontogenetik

inkişafında onun rolu 244

 1. Şəxsiyyətin inkişafında ünsiyyətin və qarşılıqlı munasibətlərin rolu 249

618


XI FƏSİL TƏFƏKKÜR VƏ NİTQ
1. Təfəkkürü öyrənməyin xiisusiyyotlori _326

§ 1. Şüur və təfəkkür 326

§ 2. Təfəkkürün mahiyyəti 330

§ 3. Təfəkkürün əsas formaları 333

§ 4. Təfəkkür prosesləri və ya fıkri əməliyyatlar 341

§ 5. Təfəkkür və məsəfo həlli 347

619 § 6. Təfəkkürün növhri 352§ 7. Ağılın keyfiyyəthri 355

§ 8. İnsan təfdkkürünün inkişafında nitqin rolu 358

§ 9. Nitq və onun funksiyaları 359

§10. Nitqin növləri və xüsusiyyətləri 363
XII FƏSİL
TƏXƏYYÜL VƏ YARADICILIQ

 1. Təxəyyül haqqında anlayış 369

§ 1. Təxəyyülün növləri 371

§ 2. Təxəyyül surətlərinin yaradılması prosesi 374

 1. Təxəyyül və yaradıcı fəaliyyət 375


XIII FƏSİL

İDRAK VƏ FƏALİYYƏTİN DAXİLİ TƏNZİMİ

 1. İdrak vo motivləşmə 381

 2. Fəaliyyətin emosional tənzimi 390

 3. Əməl və məqsəd, məqsədgüdmənin qanunauyğunluqlan 393

 4. Əsas foaliyyot növünün əşyavi məzmunu və idrak
  proseslərinin inkişafı 397IV HİSSƏ

İNSANIN FƏRDİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XIV F Ə S İ L İNSANIN CİNS-YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XV F Ə S İ L QABİLİYYƏTLƏR VƏ İNTELLEKTİN QURULUŞU

 1. Qabiliyyotlor 420

§ 1. Qabiliyyətlər haqqında anlayış 420

§ 2. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər 424

§ 3. Qabiliyyətlərin formalaşması:

təbii imkanlar fəaliyyət 425

§ 4. QabiliyyM və istedad 431

 1. Qabiliyyətlərin ölçülməsi və əqli inkişaf əmsalı 432

 2. Şəxsi konstrukt nozəriyyəsi haqqında 438

 3. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlori və qabiliyyətlərin
  formalaşması _442


XVI FƏSİL TEMPERAMENT XARAKTER

 1. Temperament ' 447

§ 1. Davranışın dinamik xarakteristikası 448

§ 2. Temperamentin təsnifatı və sinir sisteminin

xassələri 450

§ 3. Temperamentin xassələri 455

§ 4. Peşəfəaliyyətində və təlim foaliyyətində fərdi üslub 462

 1. Xarakter 465

§ 1. Xarakter və şəxsiyyətin motivasiya sahəsi 465

§ 2. Xarakter əlamətləri 471

§ 3. Xarakterin aksentuasiyası 476

 1. Foaliyyotin iradi tənzimi 478

 1. Cinsin formalaşması prosesindo bioloji vo sosial amillor 402

 2. Yetkinliyin üç səviyyəsi: cinsi, psixoloji

vo sosial yetkinlik 406

 1. Şagirdlərin cins-yaş xüsusiyyətləri 408

 2. Cinsi tərbiyənin psixoloji problemləri 416

620


XVII FƏSİL FƏRDİYYƏTİN TİPOLOGİYASI

 1. Fərdiyyətin tipologiyası haqqında 485

 2. Bədən quruluşu vo xarakter ^487

 3. Psixiatriyada fordi xarakterin öyrənilməsi ənonəlori

vo psixopatiyanın növləri , 494

 1. Şəxsiyyətin təlim-tərbiyəsi işində fordi xususiyyotlorin təhlili
  vo nəzərə alınması 498

621

V HİSSƏ İNSAN İNSANLAR ARASINDA

XVIII FƏSİL ÜNSİYYƏTİN PSIXOLOGIYASI
1. Ünsiyyətin xüsusiyyetleri 501

2. Ünsiyyət, insanlann qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı

münasibətləri 508

§1. Ünsiyyət qarşılıqlı təsir kimi 508

§ 2. Insanlann qarşılıqlı münasibətləri və ünsiyyət 511

§ 3. Ünsiyyət çətinlikləri və onlann aradan

qaldırılması yolları 513

XIX FƏSİL
ŞƏXSİYYƏT ƏMƏK VƏ TƏDRİS

KOLLEKTİVLƏRİNDƏ


 1. Qrup və kollektiv haqqinda 515

§ 1. Qrup haqqinda anlayış 515

§ 2. Qrupun aşaqı həddi haqqinda 519

§ 3. Qrupların təsnifatı 520

 1. Birgo işləməyə alışma və uyuşma 529

 1. Liderlik problemi .533

 2. Kollektiv, iinsiyyot və şəxsiyyətin inkişafı 540

 3. İnsan vo siyasot, yaxud siyasəto qoşulmanın başlıca
  motivləri 548XX FƏSİ L
ŞƏXSİYYƏT VƏ AİLƏ

 1. Ailə: məhəbbət və şəxsiyyət 556

 2. i\ilədə psixoloji uyuşma haqqinda 560

 3. Ailədaxili münaqişolor, böhranlar və onlarm

aradan qaldırılması 565

 1. Ailədaxili iinsiyyot - 571

 2. Ailo münasibətləri və uşaq şəxsiyyətinin inkişafı 577

622

XXI F Ə S İ L
ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİ VƏ PSİXOLOJİ YARDIM
1. Psixoloji mosləhot və həkimsiz psixoterapiya:

problemlər və perspektivlər 584
 1. 613
  Psixikanın ehtiyatları 592

 2. Psixi sağlamlıq 600

 3. Özünüidarə və psixi sağlamlıq 603

 4. Psixoloji tosir prosesindo şəxsiyyot amilinin rolu 609

ƏDƏBİYYAT
Yüklə 4,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin