Ekonomski fakultet beograd

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 26.64 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü26.64 Kb.

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA.......................................................................................................
Naziv kursa: Upravljanje projektima

Broj časova: 60 časova predavanja + 30 časova vežbi

Nastavno osoblje: 1. Dr Dragan Djuričin, redovni profesor

2. Dr Dragan Lončar, vanredni profesor
I OSNOVNE INFORMACIJE O KURSU


.......................................................................................................

Fokus kursa je na projektu kao planskoj odluci. Projekat se posmatra kao jedinstveni poduhvat preduzet sa ciljem stvaranja jedinstvenog rezultata. Takođe, projekat ćemo posmatrati kao osnovnu polugu za implementaciju strategije preduzeća i kao fleksibilan odgovor preduzeća na turbulentnost poslovnog okruženja. Analiza projekta se usmerava u četiri ključna pravca. Prvo se analizira preduzetnički aspekt upravljanja projektom, koji posvećuje najveću pažnju definiciji projekta, pojmu životnog ciklusa projekta, teorijskim postavkama projektne organizacije i projektne kulture, kao i distinkciji između dva koncepta: Menadžmenta projektom i Menadžmenta pomoću projekata. Drugi pravac analize je marketing aspekt upravljanja projektom. Suština marketing analize je u pažljivom sprovođenju istraživanja tržišta, definisanju kapaciteta i koncentracije tržišta i merenju konkurentnosti preduzeća i nacionalnih ekonomija. Treći pravac analize je finansijski aspekt upravljanja projektima. Suština ovog dela leži u analizi finansijskih karakteristika sponzora projekta, analizi finansijske izvodljivosti projekta, sagledavanju finansijske konstrukcije projekta i analizi relevantnih rizika. Poslednji četvrti pravac se odnosi na izvršni aspekt upravljanja projektima. Ovaj deo se bavi problematikom mrežnih modela, razjašnjenjem aplikativne metodologije i primenom računara u izvršenju projekata.
II CILJEVI


.......................................................................................................

Kurs treba da omogući studentima da razumeju paradigmu MP, savladaju osnovnu terminologiju projektnog pristupa, ovladaju osnovnim tehnikama upravljanja projektima, metodama finansijske analize i metodama za analizu tržišnih informacija. Konačno, veoma je važno da se studenti upoznaju sa metodologijom izvršenja projekata baziranoj na mrežnim modelima i aplikativnim softverima.III PREGLED KURSA PO TEMAMA


.......................................................................................................
Kurs traje 15 nedelja. Dinamika predavanja izgleda ovako:

 • Nedelja I: Preduzeće i projekti, Tvrdi elementi preduzeća, Meki elementi preduzeća

 • Nedelja II: Liderstvo, Novčani tok, Vrednost, Projekat, Nova preduzeća

 • Nedelja III: Projektno orijentisano preduzeće, Tri dimenzije Menadžmenta pomoću projekata, Projektna organizacija, Projektna kultura

 • Nedelja IV: Evolucija Menadžmenta projektom, Karakteristike Menadžmenta projektom, Vrste projekata, Životni ciklus projekata, Oportunitet projekta, Izvodljivost projekta, Izvršenje projekta

 • Nedelja V: Marketing shizofrenija, Koncept istraživanja tržišta, Proces istraživanja tržišta

 • Nedelja VI: Kapacitet tržišta, Projektovanje tražnje, Projektovanje troškova i cena

 • Nedelja VII: Konkurentsko okruženje i poslovna strategija, Konkurenti i njihove namere, Relevantno tržište, Koncentracija tržišta

 • Nedelja VIII: Konkurentnost: dva koncepta, Faze u razvoju konkurentnosti, Merenje konkurentnosti nacionalne ekonomije, Nacionalna strategija konkurentnosti

 • Nedelja IX: Model prelomne tačke, Evaluacija projekta uz pomoć prelomne tačke, Makro tokovi sredstava, Funkcije i karakteristike finansijskih tržišta, Finansijski posrednici i institucije, Vrednovanje nacionalnog tržišta kapitala, grane i preduzeća, Merenje konjukture na tržištu kapitala

 • Nedelja X: Finansijski izveštaji, Analiza finansijskih izveštaja, Relativni finansijski pokazatelji, Bonitet finansijskog položaja, Kredit rejting

 • Nedelja XI: Definicija vrednosti preduzeća, Procena vrednosti, Metodologija za procenu

 • Nedelja XII: Procena profitabilnosti projekta statičkim metodama, Procena profitabilnosti projekta dinamičkim metodama, Realne opcije, Međusobno isključive alternative i racioniranje sredstava, Tržišne informacije i izbor metoda evaluacije projekta

 • Nedelja XIII: Finansiranje projekata, Finansijski leveridž, Krediti, Lizing, Obveznice, Akcijski kapital, Prva javna ponuda, Uloga investicione banke, Prioritetne akcije, Obične akcije, Projektno finansiranje

 • Nedelja XIV: Konvencionalni načini kvantifikovanja rizika, Kapitalna adekvatnost, Kreditni rizik, Uloga regulatora u upravljanju rizikom, VaR merilo rizika, Ekonomski kapital i RAROC

 • Nedelja XV: Mrežni modeli, Aplikativna metodologija za Menadžment projekata u deset koraka.


Vežbe prate dinamiku predavanja. Osnovna ideja vežbi se bazira na naglašavanju bazičnih stvari sa predavanja, diskusiji kritičnih pitanja, analizi projekata iz prakse i primeni aplikativnih alata na računaru. Vežbe su vremenski strukturirane na sledeći način:

 • Nedelja I: Diskusija o vezi između preduzeća i projekta; Prikaz najvažnijih ideja vezanih za tvrde i meke elemente preduzeća; Izrada zadataka iz PRILOGA 1.

 • Nedelja II: Diskusija na temu liderstva; Prikaz osnovnih ideja vezanih za obračun novčanog toka i vrednosnih indikatora; Diskusija na temu komercijalizacije preduzetničkih ideja kroz osnivanje novih preduzeća; Izrada zadataka iz PRILOGA 1 koji se odnose na obračun novčanog toka, EBIT, EBITDA i EVA.

 • Nedelja III: Diskusija na temu tri elementa MpP, Studentske prezentacije projektno-orijentisanog preduzeća na bazi VEŽBE I-2-A.

 • Nedelja IV: Prikaz osnovnih ideja vezanih za karakterisitke projekta, životni ciklus projekta, elemente studije oportuniteta i izvodljivosti projekta, kritične aspekte izvršenja projekta; Prezentacija ('Studija izvodljivosti za fabriku za flaširanje vode' – primer iz prakse); Studentske prezentacije (primeri životnog ciklusa realnih projekata); Izrada zadataka iz PRILOGA 3.

 • Nedelja V: Prikaz osnovnih ideja vezanih za koncept marketing shizofrenije, koncept i proces istraživanja tržišta; Tehnički prikaz osnovnih metoda za istraživanje tržišta; Prezentacija realnog projekta ('Istraživanje tržišta potrošača soje u Srbiji'); Izrada zadataka iz PRILOGA 4.

 • Nedelja VI: Tehnički prikaz složenih metoda za istraživanje tržišta; Rezime predavanja i glavne poente na teme kapaciteta tržišta, projekcija tražnje, cena i troškova; Primena EXCEL-a za analizu tržišta; izrada zadataka iz PRILOGA 4.

 • Nedelja VII: Rezime predavanja i glavne poente na teme analize konkurenata, mogućih poslovnih strategija; tehnički prikaz indeksa koncentracije tržišta; izrada zadataka iz PRILOGA 5.

 • Nedelja VIII: Rezime predavanja i glavne poente na temu nacionalne konkurentnosti, merenja konkurentnosti i nacionalne strategije konkurentnosti; Studentske prezentacije na temu konkurentnosti Srbije; Izrada zadataka iz PRILOGA 6.

 • Nedelja IX: Rezime predavanja i glavne poente na teme prelomne tačke, operativnog leveridža, elemenata finansijskog tržišta, vrednovanja tržišta kapitala, grane i preduzeća; Tehnički prikaz berzanskih indeksa; Studentske prezentacije na temu stanja i trendova u finansijskom sektoru Srbije; Izrada zadataka iz PRILOGA 7 i PRILOGA 8.

 • Nedelja X: Rezime predavanja i glavne poente na temu analize finansijskih mogućnosti sponzora projekta; Tehnički prikaz metodologije za merenje kredit rejtinga; Izrada zadataka iz PRILOGA 9.

 • Nedelja XI: Rezime predavanja i glavne poente na temu procene vrednosti sponzora projekta; Prezentacija ('Projekat procene vrednosti domaćeg trgovinskog preduzeća'); Studentska prezentacija na temu važeće metodologije za procenu vrednosti kapitala i imovine u Srbiji; Izrada zadataka iz PRILOGA 10.

 • Nedelja XII: Rezime predavanja i glavne poente na temu metoda za procenu profitabilnosti projekta; Primena EXCEL-a za procenu profitabilnosti projekata; Prezentacija ('Prikaz vrednovanja realnog projekta uz pomoć metodologije realnih opcija'); izrada zadataka iz PRILOGA 11; TEST.

 • Nedelja XIII: Rezime predavanja i glavne poente na teme finansijskog leveridža, kredita, lizinga, obveznica, akcija i projektnog finansiranja; Studentska prezentacija na temu odnosa kreditnih i lizing uslova u Srbiji; Izrada zadataka iz PRILOGA 12.

 • Nedelja XIV: Rezime predavanja i glavne poente na temu analize rizika; Izrada zadataka iz PRILOGA 13.

 • Nedelja XV: Rezime predavanja i glavne poente na temu mrežnih modela i aplikativnih alata za upravljanje projektima; Izrada zadataka iz PRILOGA 14 i 15.


V METODOLOGIJA RADA


.......................................................................................................

Metodologija rada na kursu bazira na: (a) predavanjima i (b) vežbama. Na predavanjima se daju okviri problema i analiziraju objašnjavajuće činjenice dok se na vežbama nastava obavlja u interaktivnoj formi u smislu aktivnog učešća studenata u diskusiji i pripremi prezentacija. Konkretno, metodologija rada na vežbama uključuje sledeće oblike rada: • Prezentacije teorije i relevantnih tehnika

 • Grupna diskusija studenata u vezi prezentiranih teorija i tehnika

 • Analiza konkretnih projekata i slučajeva iz prakse

 • Prezentacije studenata

 • Izrada studentskih projekata u MS Excel-u ili MS Project-u.

Metod rada na kursu podrazumeva da se najmanje 40% vremena posveti aktivnom učešću studenata.


VI ISPIT I OCENJIVANJE STUDENATA


.......................................................................................................

Finalna ocena se daje na bazi uvida u rad na vežbama kao i na bazi rezultata na usmenom ispitu.

Ocenjivanje rada na vežbama obuhvata više elemenata: 1. ocenu na testu, 2. ocenu aktivnosti na času (koja uključuje učestvovanje u diskusiji na času i studentske prezentacije) i 3. ocenu studentskog projekta.

Radi se jedan test koji obuhvata 2/3 ispitne materije. Test predstavlja kombinaciju teorijskih pitanja, analitičkih pitanja i zadataka. Test je planiran za drugu polovinu decembra.

Dalje, na vežbama će se raditi analiza projekata i studija slučajeva iz prakse i zahtevaće se participacija studenata u diskusiji. Osim toga, studenti će imati priliku da pripreme prezentaciju na relevantnu temu, koja mora biti odobrena od strane predmetnog nastavnika.

Konačno, studenti mogu učestvovati u izradi projekata u timovima od najviše tri studenta. Temu projekta biraju studenti, ali je potrebno da dobiju odobrenje projektnog nastavnika za izradu izabranog projekta. Projekti se dostavljaju elektronskim putem i prezentuju se pred predmetnim nastavnikom u posebnom terminu po završetku semestra.

Za svaki segment rada na vežbama student može maksimalno dobiti sledeći broj poena:


 1. test (40 poena)

 2. aktivnost na času (30 poena)

 3. projekat (30 poena)

U zavisnosti od broja poena osvojenih na vežbama studenti dobijaju ocenu za rad na vežbama po sledećem kriterijumu:

95-100 poena ocena 10

86-95 poena ocena 9

76-85 poena ocena 8

66-75 poena ocena 7

56-65 poena ocena 6

-55 poena ocena 5
Studenti koji imaju najmanje 25 poena na testu i koji ukupno osvoje više od 80 poena tokom rada na vežbama stiču uslov da se na usmenom delu ispita oslobode prvog ispitnog pitanja, koje pokriva prvi i drugi deo knjige. Drugim rečima, ti studenti na ispitu odgovaraju samo drugo ispitno pitanje, koje pokriva treći i četvrti deo knjige.
BITNA NAPOMENA: Pravo prikupljanja poena, sa ciljem oslobođenja od jednog ispitnog pitanja, imaju samo studenti koji prethodnih godina nisu polagali test niti radili studentski projekat. Međutim, bitno je naglasiti da su svi studenti ohrabreni da učestvuju u nastavnom procesu, bez obzira da li prikupljaju poene ili ne.
Završni ispit na predmetu je u usmenoj formi. Finalna ocena se formira na bazi sagledavanja ocene sa vežbi i ocene na usmenom delu ispita.
Uslov za polaganje usmenog dela ispita za generacije koje studiraju po Bolonji (osim za studente koji su obnovili godinu):


Test će biti organizovan krajem zimskog semestra. Studentski projekat se može prijaviti i braniti samo tokom zimskog semestra u terminima koji su jasno naznačeni od strane predmetnih nastavnika.

VII UČILO


.......................................................................................................

D. Đuričin i D. Lončar (2010): Menadžment pomoću projekata, treće izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd.Gradivo koje nije uključeno u ispitnu materiju:

 1. GLAVA 4: Osnovne metode istraživanja tržišta, Složene metode istraživanja tržišta (strane 147-161)

 2. GLAVA 10: DCF metod, Projekcija slobodnog novčanog toka, Određivanje diskontne stope, Projekcija rezidualne vrednosti, Obračun i interpretacija rezultata (strane 330 – 361)

 3. GLAVA 16: Primena računara u izvršenju projekta (strane 557-581)

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə