Embrionnin` neshinshi ku`ninde qarashiq payda boladi`?Yüklə 417 Kb.
tarix11.10.2023
ölçüsü417 Kb.
#130026
1-тема


1-тема

Русс

кк

узб
 1. Embrionnin` neshinshi ku`ninde qarashiq payda boladi`? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

 1. 22*

 2. 25

 3. 23

 4. 26

 1. 22 ha`ptelik embrionda alding`I miyde bir jup shuqir bolmag`an invaginaciyalar ( ko`z bu`rtikleri ) ko`rinisinde payda bolatug`in zat? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)


 1. Ko`z jas kanali

 2. Ko`z qarashig`i *

 3. Gawhar

 4. Kirpik ta`rizli dene

 1. Invaginaciyanin` u`lkeyiwinen ne na`rse payda boladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

 1. Ko`z po`pekshe *

 2. To`mengi murin shig`anag`i

 3. Kirpik ta`rizli dene

 4. Mu`yiz perde

 1. Ishki rawajlaniwdin` 5- ha`ptesinde basinda optic pu’peksheniin` distal bo`limi basilg`anda ne payda boladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

 1. Cinn baylami`

 2. Shlem kanali`

 3. Ko`riw nervi

 4. Ko`z shiyshasi` *

 1. Ko`z qapqag`inin` sirtqi diywalina ne sebep boladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

A.Qabaqlar
B.Kirpikler
C.Tor perdenin` pigmentli epiteliyi *
D.Sirtqi qiysiq bulshiq et

 1. Gawhar plakoidlari ko`z rawajlaniwinin` qaysi basqishinda payda boladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

 1. Uzaqqa ketedi

 2. Ko`z pu`pekshesi *

 3. Terminal

 4. Progressivleniwshi

 1. Ko`z qapqag`I u`stindegi ektoderma neden kelib shig`adi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 14-bet)

A.Xoroideya
B.Macula
C.Mu`yiz perde epiteliyi*
D.Tor perde

 1. Qanday elementler sfinkterdin` mioneyronal toqimasin ha`m ko`z qarashig`in ken`eytiredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

 1. Neyroglial *

 2. Bezli

 3. Su`yekli

 4. Biriktiriwshi

 1. Ekinshi ay axirinda ektodermadan ne rawajlandi ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Ko`z jas bezi *
B.Nerv toqimasi
C.Bulshiq et toqimasi
D.Tu`pirik bezleri

 1. Ko`zdi ha`reketlentiriwshi bulshiq etler neden rawajlanadi ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A. miotom*
B.Dermatom
C.Tamirli perde
D.Epiteliy

 1. Teri bu`rmesi sipatinda ne na`rse rawajlandi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Shig’anaq
B.Shashlar
C.Til
D.Qabaqlar *

 1. Intraorgan rawajlaniwdin` qaysi ayinda konyunktiva qapshasi ashila baslaydi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.7*
B.5
C.3
D.2

 1. Jan`a tuwilg`anlarda ko`z almasi qanday du`zilgen ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Kishi , uzin
B.U`lken , kelte *
C.Konus ta`rizli
D.Cilindr ta`rizli

 1. Jan`a tuwilg`anlarda mu`yiz perde qanday du`zilgen ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.U`lken , jalpaq *
B.Domalaq , kishi
C.Prizmatik
D.Dag’al

 1. Gawhar tuwilg`an waqitda qanday formada boladi`? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Tegis emes
B.Sferik *
C.Tegis
D.Konus ta`rizli

 1. Piramidani esletiwshi , bas su`yeginin` alding`i bo`limindegi ko`rinisdegi juplasqan su`yek formalaniwi qanday ataladi , onin` to`besi biraz arqag`a ha`m biraz medial ta`repke bag`darlang`an ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A. orbita *
B.murin
C.qulaq
D.jaq

 1. Ko`z kesesinde neshe diywal pariqlanadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.4*
B.3
C.2
D.1

 1. Bas su`yeginin` qaysi bo`limi ishki , joqarg`I , sirtqi, to`mengi diywallardan ibarat( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Bosliq
B.Murin
C.Ko`z esesi*
D.Til

 1. Orbitanin` qaysi diywali ju`da` juqa su`yek plastinkadan ibarat , ko`z boslig`inan qalbir ta`rizli su`yek menen ajirali`p turadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Ishki *
B.Sirtqi
C.Joqarg`i
D.Sirtqi

 1. Orbitanin` qaysi bo`limi ziyanlang`anda orbitag`a ha`m qabaq astina hawa an`sat kiredi, emfizema shaqiradi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 15-bet)

A.Su`yek plastinkasi *
B.To`mengi diywal
C.Ko`z asti jarig`I
D.Alding`I ko`z jas taragi`

 1. Orbita ishki joqarg`I mu`yesh benen ne menen shegaralanib turadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 16-bet)

A.Joqarg`I jaq
B.To`mengi jaq
C.Man`lay boslig`I *
D.Qas u`sti dugasi

 1. Orbitanin` qaysi diywali onin` quramin joqag`I jaq sinusdan ajiratip turadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 16-bet)

A.Lateral
B.To`mengi *
C.Medial
D.Ishki

 1. Orbitanin` qaysi diywali tez tez jaraqatlanip turadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 16-bet)

A.To`mengi*
B.Ishki
C.Joqarg`I
D.Medial

 1. Tazoorbital fasciya ha`m og`an ornatilg`an ko`z almasi nege xizmet qiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Arqa diywal
B.Lateral diywal
C.Alding`I diywal *
D.Medial diywal

 1. Ko`z almasin limbusdan ko`riw nervina shekem ne menen qaplang`an ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Epiteliy
B.Tenon kapsula *
C.Macula
D.Tor perde

 1. Tenon kapsula aldinan ne menen birigedi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Macula
B.Xoroideya
C.Konyunktiva *
D.Nerv

 1. Tenon kapsula aldinan ne menen birigedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.episklera*
B.ko`z tubi
C.tamir
D.qarashiq

 1. Ko`z almasi orbital kletchatkadan ne arqali ajiralg`an? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Pigment daq
B.To`mengi shig`anaq
C.Medial diywal
D.Tenonova kapsula* 1. Barliq ko`zdi ha`reketlendiriwshi bulshiq etler ushi`n qindi ne payda etedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Mu`yiz perde
B. Ren` perde
C.Tamirli qabat
D.Tenon kapsula* 1. Orbitanin` tiykargi` saqlaytug`in zati? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.May kletchatka*
B.Tayaqshalar , kolbashalar
C.Kirpik ta`rizli dene
D.Ganglionar kletkalar

 1. Orbitanin` tiykargi` saqlaytug`in zati? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Nerv kletkalari
BKo`zdi ha`reketlindiriwshi muskuller *
C.Ko`riw diski
D.Ko`z tubi

 1. Ko`z bo`slig`I orbita boslig`I menen qanday baylanisqan ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.joqarg`I ,to`mengi orbital jariq ha`m ko`riw nervi kanali arqali *
B.ko`zdin` alding`I ha`m arqa kamerasi arqali
C.u`sh neyronli nerv joli arqali
D.qa’lbir ta`rizli su`yekdin` qa’lbir ta`rizli yacheykasi arqali

 1. Orbita boslig`I orta bas miy shuqirshasi arqali ne menen baylansiqan ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Ko`z jas bezi qaltashasi shuqirshasi
B.Murin kanali
C.Qalbir ta`rizli sinus
D.Joqarg`I ko`z jarig`I * 1. Joqargi` ko`z jarig`inan qaysi nerv o`tedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.3,4,5,6*
B.10,11,12
C.7,8,9
D.1,2,3,4 1. Joqargi` ko`z jarig`inan qaysi tamir o`tedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Uliwma uyqi arteriyasi
B.Iyin belbew stvoli
C.Joqarg`I ko`z venasi *
D.U’sh shaxli nerv 1. Ptoz, ko`z almasinin` toliq ha`reketsizligi , midriaz , akkomodaciyanin` ha`lsizligi , ko`z almasinin` , man`lay ha`m joqari qabaq terisinin` sezgirligi buzilisi , ekzoftalmnin` payda boliwina alip keletug`in qannin` venoz shig`iwina tosqinliq qiliw qanday sindromg`a tiyisili? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Gu`belek sindromi
B.Joqarg`I ko`z jar`ig`I sindromi *
C.Bos qabaq sindromi
D.Qurg`aq ko`z sindromi

 1. Bas su`yegi boslig`inan o`tkennen keyin vena qay jerge quyiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.alding`I bas miyi venasi
B.sigma ta`rizli sinus
C.kavernoz sinus *
D.to`mengi bas miy venasi 1. Orbita boslig`I pterygoplataina ha`m sheke to`mengi jaq shuqirshasi menen qanday baylanisadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 17-bet)

A.Cinn baylami
B.Shlemm kanali
C.To`mengi ko`z jarig`I *
D.Tor tar`izli kletka

 1. Enoftalm qashan payda boladi (ko`z lamasinin` tu`siwi )? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Tegis bulshiq etler tutaminin` simpatik innervaciyasi buzilisi *
B.Shiysha ta`rizli dene ziyanlaniwiw
C.Ko`riw nervi kanali bloki
D.Ko`z ishi suyuqligi` shig`iwi buzilisi 1. Gorner sindromi bul ne? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Shiysha ta`rizli dene
B.Toliq emes ptoz , mioz , enoftalm *
C.Ashiq mu`yeshli ha`m jabiq mu`yeshli glaucoma
D.Miopiya , gipermetropiya 1. Pana ta`rizli su`yektin` kishi qanatinda orbitanin` joqarg`I bo`liminde jaylasqan ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Alding`I kamera
B.Tis ta`rizli liniya
C.Macula
D.Ko`riw nervi kanali * 1. Ko`riw nervi kanalinan qaysi nerv shig`adi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Blok
B.Qaytiwshi
C.Ko`riw *
D.Iyis biliw

 1. Ko`riw nervi kanalinan orbitag`a qaysi nerv kiredi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Ko`z arteriyasi *
B.Yarim taq vena
C.Ko`zdi ha`reketlendiriwshi nerv
D.Iyin bas stvoli


 1. Ko`z almasi qanday qabatlardan turadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 18-bet)

A.Lateral , medial
B.Sirtqi , orta , ishki *
C.Nurli , piramidali
D.Da`nesheli , tor ta`rizli

 1. Ko`z almasi ne na`rse saqlaydi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Balg`asha ,to’s ,u`zengi


B.Joqarg`I , to`mengi shig`anaq
C.Shiysha ta`rizli dene, gawhar, ko`z ishi suyuqlig`i *
D.Epidermis , derma , gipoderma

 1. Ko`zdin` sirtqi qatlamina neler kiredi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Ren` perde ,gavhar
B.Mu`yiz perde , sklera *
C.Balg`asha , to`s
D.Derma , gipoderma 1. Ko`zdin` sirtqi qabig`inin` tiniq bo`limi ne delinedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Mu`yiz perde*
B.Ko`riw diski
C.Ko`riw tu’bi
D.Xoroideya 1. Ko`zdin` qaysi bo`limi usi funkciyani orinlaydi : jaqtiliq nurlarinin` o`tkeriwshen`ligi ha`m siniwi , ko`z almasinin` quramin unamsiz sirtqi ta`sirlerden qorg`aydi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Macula
B.Ciliar dene
C.Mu`yiz perde *
D.Tis ta`rizli siziq 1. Mu`yiz perdenin` nur sindiriw ku`shi neshege ten`? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.27
B.43*
C.55
D.32

 1. Mu`yiz perde neshe qabattan turadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.2
B.3
C.4
D..5* 1. Mu`yiz perdenin` alding`I ko`p qabatli jalpaq mu`yizlenbegen epiteliyi qanday funkciyani atqaradi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Qorg`aw *
B.Almasiw
C.Reproduktiv
D.Regulyaciyalawshi 1. Mu`yiz perdenin` boumen kapsulasi qanday funkciyani atqaradi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Mexanik ta`sirlerge shidamliliq *
B.Shilimshiq ajiratadi
C.Ko`zdi ig`allab turadi
D.Nur o`tkeredi

 1. Mu`yiz perdenin` qaysi qabati ko`plegen jin`ishke plastinkalar , olardin` arasinda jaylasqan tegis kletkalar ha`m ko`p sandag`I seziwshi nerv axirlarina iye ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Makula
B.Cinn baylami`
C.Tu`bi
D.Stroma * 1. Mu`yiz perdenin` qaysi qabati infekciya tarqaliwinda baryer funkciyasin atqaradi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Shig`anaq
B.U`zengi
C.derma
D.descement membrana*

 1. Mu`yiz perdenin` qaysi qabati alding`i kamera ig`allig`inan shax perde stromasina suw kiriwine tosqinliq qiladi ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.Mu`yiz perde
B.Artqi epiteliy *
C.sandon
D.gipoderma

 1. Mu`yiz perdenin` sklerag`a o`tiw jeri ne dep ataladi? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.mu`yiz perde
B.sklera
C.limb*
D.macula 1. Limb qatlaminda ne jaylasqan? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.shlemm kanali *
B.gipoderma
C.u`zengi
D.ko`riw tu`bi 1. Mu`yiz perde ha`m skleradag`i patologik o`zgerislerde orient bul ne ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 19-bet)

A.limb*
B.balg`asha
C.sandon
D.u`zengi 1. Ko`z perdesinin` tiniq emes bo`limi dep aytilatug`in , aq ren`li bo`limi? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.limb
B.sklera*
C.mu`yiz perde
D.macula 1. Skleranin` funkciyasina ne kiredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.filtarciya
B.almasiniw
C.qorg`aw , forma payda etiw *
D.regeneraciya , toplaw 1. Ko`zdin` orta (tamirli ) perdesi qanday bo`limlerden ibarat? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.ren` perde , ciliar dene , xoroideya *
B.balg`asha , to`s ,u`zengi
C.joqarg`I, to`mengi shig`anaq
D.mu`yiz perde , sklera

 1. Ko`zdin` avtomatik diafragmasi qanday funkciya atqaradi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.mu`yiz perde
B.sklera
C.macula
D.ren` perde*

 1. Qaysi na`rse biriktiriwshi toqimali stroma , tamirlar , epiteliy , aldinnan mu`yiz perde menen qaplang`an , arqadan eki qabatli pigmentli epiteliy menen qaplang`an bolip bul onin` tiniq emesligin ta`miynleydi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.ren` perde *
B.sklera
C.tor perde
D.gauxar 1. Ren` perdenin` orayinda jaylasqan domalaq tesik ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.gauxar
B.tor perde
C.qarashiq*
D.ren` perde

 1. Ko`zdin` tamirli qabati bolip , ren` perde tamiri qabati ha`m xorioideya o`tedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.ciliar dene *
B.tor perde
C.qarashiq
D.mu`yiz perde

 1. Ciliar dene ha`m xoriodeya arasindag`i shegara qay jerden o`tedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.konyunktiva
B.tis ta`rizli liniya *
C.cinn baylami
D.alding`I kamera 1. Ko`zdin` qaysi bo`limi ko`z ishi suyuqlig`in islep shig`aradi ha`m akkomodaciyada qatnasadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 20-bet)

A.konyunktiva
B.mu`yiz perde
C.sklera
D.ciliar dene * 1. Uveal traktdin` arqa bo`limi , ciliar deneden tis ta`rizli liniya meen ajiralip turiwshi bo`lim ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 21-bet)

A.xoriodeya *
B.limb
C.sklera
D.mu`yiz perde 1. Ko`zdin` ishki qabig`I ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 21-bet)

A.limb
B.tor perde*
C.sklera
D.mu`yiz perde

 1. Tor perdenin` aziqlaniwi qalay ta`miynleniledi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 22-bet)

A.xorioideya , orayliq arteriya *
B.berruma zona
C.sari dene
D.artreiola , venula

 1. Tor perdenin` funkcional orayi ne esaplanadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 22-bet)

A.mu`yiz perde
B.macula *
C.gauxar
D.qarashiq

 1. Ko`riw analizatorinin` birinshi neyroni qay jerde jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.bipolyar kletkalar
B.ganglionar kletkalar
C.tayaqsha , kolbashalar*
D.ko`z jas bezi 1. Ko`riw analizatorinin` ekinshi neyroni qay jerde jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.bipolyar kletkalar *
B.fotoreceptorlar
C.ganglionar kletkalar
D.mu`yiz perde 1. Ko`riw analizatorinin` ekinshi neyroni qay jerde jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.fotoreceptorlar
B.ganglionar kletkalar*
C.bipolyar kletkalar
D.tayaqsha , kolbashalar

 1. Ko`riw maydani ha`m jaqtiliq seziwge ne juwap beredi? ko`riw analizatorinin` ekinshi neyroni qay jerde jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.tayaqshalar *


B.sklera
C.gauxar
D. reń perde 1. Ko`riw o`tkirligi ha`m ren` seziwge ne juwap beredi? ko`riw analizatorinin` ekinshi neyroni qay jerde jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.reń perde
B.gauxar
C.sklera
D.kolbashalar*

 1. Ko`z almasi quramina neler kiredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.shiysha ta`rizli dene , gauxar , ko`z jas bezi *
B.mu`yiz perde , sklera
C.tor prde , gawxar , ren`li perde
D.tayaqsha , kolbasha

 1. Tiniq tamirsiz irkildek zat bolip tor perde , ciliar dene , cinn baylami talshiqlari ha`m xrustalik arasin toltirip turiwshi zat ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.Mu`yiz perde
B.sklera
C.shiysha ta`rizli dene*
D.ren` perde 1. Shiysha ta`rizli dene 99% neden quralg`an? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 23-bet)

A.suw*
B.natriy
C.kaliy
D.belok

 1. Tiniq , tamirsiz , elastic du`zilme , eki ta`repi bo`rtken linza formasinda , qalin`lig`I 4-5mm ha`m diametri 9-10mm bolg`an du`zilme qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.limb
B.gauxar*


C.mu`yiz perde
D.sklera

 1. Xrustalikdin` sindiriw ku`shi neshege ten`? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.10-15
B.15-10
C.18-19*
D.5-10

 1. Ciliar denede ne islep shig`ariladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.qan
B.belok
C.ko`z ishi suyuqlig`I *
D.limfa

 1. Mu`yiz perde , ren` perde ha`m xrustalik arasindag`I bosliq ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.limb
B.konyunktiva


C.sari dene
D.ko`zdin` alding`I suyuqlig`I *

 1. Ren` perde ha`m cinn baylamli xrustalik arasindag`I tar bosliq qanday dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.ko`zdin` arqa kamerasi *
B.sari daq
C.limb
D.sclera 1. Ko`zdin` tamirsiz ortalig`I ne menen aziqlanadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 24-bet)

A.macula
B.tor perde
C.ko`z jas bezi *
D.mu`yiz perde

 1. Ko`z almasina arteriya qay jerden keledi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 25-bet)

A.A.ophtalmica*
B.A.ulnaris
C.A.basilaris
D.A.nasalis

 1. Ko`zde neshe ciliar arteriyalar bar? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 25-bet)

A.5-8
B.6-12*
C.1-2
D.10-11

 1. Ko`zde neshe alding`I ciliar arteriyalar bar? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 25-bet)

A. 4-6*
B.1-3
C.2-8
D.5-10

 1. Ko`z almasinin` seziwshi innervaciyasi qalay a`melge asiriladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 25-bet)

A.G`altak nerv
B.Iyis biliw piyazshasi
C.U`sh shaxli nervtin` birinshi shaxi*
D.Uzaqlastiriwshi nerv

 1. Ko’z almasinin’ arqa polyusinan 7-10mm araliqta jaylasqan ha’m ko’riw nervine qon’si ne?

(Е.А.Егоров «Офтальмология» ГЕОТАР-медиа 2021 стр 26)
A.Ciliar tu`yin *
B.Ko`riw nervi
C.Shlemm kanal
D.Cinn baylami

 1. Ko`riw nervi , ko`riw kesilispesi , ko`riw trakti , qabiq asti ha`m qabiq oraylarinan ibarat bolg`an du`izilme? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 26-bet)

A.Foveolar shuqirsha
B.Ko`riw joli *
C.Myuller talshig`I
D.Yadro qabati

 1. Tor perdenin` ganglioz neyronlari aksoninan ne formalanadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 26-bet)

A.xiazma
B.ko`z tu`bi
C.fotoreceptorlar
D.ko`riw nervi *

 1. Ko`riw nervlerinin` ishki yarmi talshiqlari toplamlari kesiliskende ne payda boladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 26-bet)

A.xiazma*
B.makula
C.sklera
D.mu`yiz perde

 1. Tirsek ta`rizli dene sirtqi ta`repinde ne jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 26-bet)

A.Myuller talshig`I


B.Foveola
C.Qabiq asti ko`riw orayi *
D.Fotoreceptorlar 1. Ko`zdin` ja`rdemshi apparatlarina ne kiredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 28-bet)

A.Ko`zdi ha`reketlendiriwshi bulshiq etler , ko`z jas bezi organi , qabaqlar , konyunktiva *
B.Mu`yiz perde , sklera , tor perde
C.Fotoreceptorlar , bipolyar ganglionar kletkalar
D.Iris, tor perde, qarashiq

 1. Ko`z almasinin` ha`reketin ne ta`miynleydi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 29-bet)

A.qabaqlar
B.ko`z jas bezi organalari
C.mu`yiz perde
D.ko`zdi ha`reketlentiriwshi bulshiq etler *

 1. Ko`zdi ha`reketlendiriwshi bulshiq etler neshew? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 29-bet)

A. 4
B.3
C.6*
D.5

 1. Ko`zdi ha`reketlendiriwshi tuwri bulshiq etler neshew? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 29-bet)

A.4*
B.3
C.2
D.1

 1. Ko`zdi ha`reketlendiriwshi qiysiq bulshiq etler qansha? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 29-bet)

A.5
B.4


C.3
D.2*

 1. Sirtqi qiysiq bulshiq etdi qaysi nerv innervaciyalaydi ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 29-bet)

A.6 jup *
B.3 jup
C.7 jup
D.10 jup

 1. Ko`z almasinin’ sirtqi bo’limin qaplaytug’in ha’reketshen’ bulshiq et teri bu’rmeleri qanday ataladi?? (Е.А.Егоров «Офтальмология» ГЕОТАР-медиа 2021 стр 29)

A.kirpikler
B.sklera
C.qabaqlar*
D.bulshiq etler

 1. Teri bulshiq et ha`m shemirshek qabatiinan ibarat organ? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.Ko`z jas bezi
B.qarashiq
C.ren` perde
D.qabaqlar*

 1. Qabaqqa qosimsha forma berip turatug`in tig`iz yarim ay ta`izli fibroz plastinka qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.qabaqtin` shemirshegi *
B.kirpikler
C.ko`z jas bezi
D.kirpik ta`rizli dene

 1. Jin`ishke , teri asti kletchatkasi tegis emes may toqimasin saqlamaytug`in zat ne dep ataldi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.Qabaqtin` bulshiq eti
B.Qabaqtin` shemirshegi
C.Qabq terisi *
D.Qabaq baylami`

 1. Qabaqtin` toqimasinda qaysi bulshiq et jaylasqan? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.tuwri
B.domalaq*
C.qiysiq
D.uzin

 1. Ko`z jarig`inin` birlespewi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.lagoftalm*
B.mioz
C.ptoz
D.akkomodaciya

 1. Qabaqtin` seziwshi innervaciyasi qalay a`melge asiriladi? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 30-bet)

A.bet ju`z nervi
B.uzaqlastiriwshi nerv
C.u`sh shaqli nervdin` 1 ha`m 2 shaqi 1*
D.iyis biliw nervinin` 1 neyroni 1. Ko`p qabatli epiteliy menen qaplng`an , jin`ishke tiniq membrane ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 31-bet)

A.konyunktiva *
B.qarashiq
C.gauxar
D.mu`yiz perde

 1. Qabaqtin` konyunktivasi ko`p qabatli silindr epiteliyinen ne ajiralip shig`adi? ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 31-bet)

A.suw
B.belok
C.mucin*
D.shilimshiq

 1. Ko`z jasi bezi organina neler kiredi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 31-bet)

A.ko`z jas islep shig`arishi apparat , ko`z jas alip ketiwshi jol *
B.Ko`z jas bezi qaltasi , ko`z jas bezi joli
C.Orta murin shig`anag`I
D.Duris juwap joq

 1. Orbitanin` joqarg`I sirtqi ko`z jas bezi shuqirshasinda ne jaylasadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 31-bet)

A.ko`z jas bezi*
B.fotoreceptorlar
C.konyunktiva
D.kirpikler

 1. Joqarg`I qabaq ha`m ko`z alamsi arasindag`I tar bosliq ne dep ataaldi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 32-bet)

A.qarashiq
B.gauxar
C.ko`z jas bezi *
D.genle saqiynasi

 1. Orbita boslig`I sirtinda ha`m onin` suyek shuqirshasi ishki mu`yeshinde ne jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 32-bet)

A.Ko`z jas qaltashasi *
B.Mu`yiz perde
C.qabaqalar
D.fotoreceptorlar

 1. Suw ,belok , lizocim ,glyukoza , Na,K,Cl dan quralg`an zat? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 32-bet)

A.makula
B.ko`z jas suyuqlig`I *
C.manca bezi
D.gauxar 1. Ko`z jas suyuqligini`n normal pH neshege ten`? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 32-bet)

A.5,5
B.8,25
C.7,35*
D.3,55

 1. Konyukntivanin` bokal ta`rizli kletkalarinan ne na`rse ajiralip shig`adi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 32-bet)

A.mucin*
B.makula
C.suw
D.lizocim

 1. Ko`z qanday uzunliqtag`I elektromagnit tolqinlardi sezedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 33-bet)

 1. 200-250

 2. 380-760*

 3. 150-255

 4. 255-355

 1. Ko`riw funkciyasin ta`miyinleytug`in tiykargi` morfologik strukturalar? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 33-bet)
 1. silekey

 2. mu`yiz perde

 3. fotoreceptorlar*

 4. sklera

 1. tor perdede qansha tayaqsha bar? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 34-bet)

 1. 120 mln*

 2. 7 mln

 3. 50 mln

 4. 80 mln

 1. Tor perdede qansha kolbasha bar? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 34-bet)

 1. 18 mln

 2. 10 mln

 3. 7 mln*

 4. 120 mln
 1. U`lken intensivliktegi jaqtiliqti sezide qaysi kolbashalar qatanasadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 35-bet)

 1. gewgimde

 2. ku`ndizgi*

 3. tu`ngi

 4. aralas

 1. to`men intensivliktegi jaqtiliqti qaysi tayaqshalar sezedi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 35-bet)

 1. gewgimde*

 2. ku`ndizgi

 3. aralas

 4. tu`ngi

 1. mu`yiz perde boylap ha`m mu`yiz perde astindag`I jaqtiliqti seziw qanday ko`riwge kiredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 35-bet)

 1. aralas

 2. ku`ndizgi

 3. gewgimde

 4. tu`ngi*

 1. ko`riwdin` xromoproteid pigmenti neden turadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 35-bet)

 1. Xromofor (retinal ) aldegid vitamin A , opsin *

 2. Suw , belok, glyukoza

 3. Eozinofil , fibrin

 4. melanin, trombaksin

 1. kolbashalar qayerde jaylasadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 36-bet)

 1. Ko`zdin` periferik bo`liminde

 2. Ko`zdin` orayliq bo`liminde *

 3. Ren` perdenin` barliq bo`limlerinde

 4. Qarashiqtin` qaptalinda

 1. Orayliq formali ko`riw ha`m ren` seziwdi ne ta`miynleydi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 36-bet)

 1. tayaqshalr

 2. mu`yiz perde

 3. kolbashalar*

 4. sklera

 1. formalardi ajiratiw , detallardag`I formalardi ajiratiw qa`bilityeti ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 36-bet)

 1. Orayliq formali ko`riw *

 2. Ko`z refrakciyasi

 3. Ko`z akkomodaciysi

 4. jaqtiliqtin` buldirawi

 1. Eki noqat jaqin jaylasqan waqtinda olar arasindag`I minimal araliqti ajiratiw qa`bilyeti ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 36-bet)

 1. Ren` perde

 2. Ko`riw o`tkirligi *

 3. ambliopiya

 4. astigmatizm

 1. Ko`rip shig`ilip atirg`an obiekttin` shetki noqatlari ha`m tu`yin noqatinan payda bolg`an mu`yesh fiziologik optikada qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 37-bet)

 1. Ko`riw mu`yeshi*

 2. Kolbashalar

 3. Fotoproekciya

 4. Jaqtiliqtin` buldirawi
 1. Ha`ripler, sanlar yamasa ha`r qiyli o`lshemdegi belgiler ha`m balalar sizilmasi bolg`an arnawli kesteler qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 37-bet)
 1. tayaqshalar

 2. kolbashalar

 3. tor perde

 4. optotip*

 1. ko`riw o`tkirligin aniqlaw ushi`n pacient tablitsadan neshe m uzaqliqta turiwi kerek? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 38-bet)

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5*

 1. Ko`riw o`tkirligi qanday fomula menen aniqlaniladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 38-bet)

 1. Pasternacskiy formulasi

 2. Sinelnikov formulasi

 3. Snellen formulasi *

 4. Preobajenskiy formula

 1. Spektrde neshe ren` aniqlanadi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 40-bet)

 1. 7*

 2. 6

 3. 5

 4. 4

 1. Kim ko`zdin` barliq gamma ren`lerinen tek g`ana u`sh tiykarg`I ren`di qabillawi aniqlag`an ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 40-bet)

 1. Shayn , Kolesnikov

 2. Dolina , Raziev

 3. Nyuton , Lomonosov*

 4. Jarikov , Sklyar

 1. Ren`di qaysi receptorlar menen qabillaymiz ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 40-bet)

 1. kolbashalar*

 2. dendrit

 3. akson

 4. tayaqshalar


 1. qizil ren`di qabillawdin` anomaliyasi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 41-bet)

 1. deyteroanomaliya

 2. protanomaliya *

 3. teritanomaliya

 4. tetraanomaliya

 1. jasil ren`di qabillawdin` anomaliyasi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 41-bet)
 1. deyteranomaliya*

 2. protanomaliya

 3. tritanomaliya

 4. tetranomaliya


 1. Ku`lren` ren`di qabillawdin` anomaliyasi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 41-bet)

 1. deyteranomaliy

 2. protanomlaiya

 3. tritanomaliya*

 4. pentanomaliya

 1. eki ren`di qabillawdin` anomaliyasi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 41-bet)

 1. dixromaziya*

 2. gipotoniya

 3. ekzoftalm

 4. glaukoma

 1. bir ren`di qabillawdin` anomaliyasi ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. gipotoniya

 2. gipertoniya

 3. enoftalm

 4. monoxromaziya*

 1. kataraktanin` ekstrakciyasinan keyin ne buyuriladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. ekzoftalm

 2. akkomodaciya

 3. cianopsiya *

 4. otopsiya

 1. awqattan za`ha`rleniw ha`m intoksikaciya qaysi kesellikte gu`zetiledi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. Nistagm , xromaziya

 2. Midriaz , trixiaz

 3. Ptoz ,mioz

 4. Ksantopsiya , xloropsiya *

 1. Polixomatik Rabkin tablicasi ha`m Yusta tablicasinda ne aniqlaniladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. Ren`li ko`riw *

 2. Ko`riw o`tkirligi

 3. Ko`riw maydani

 4. Orayliq ko`ri

 1. Eger barliq tablicani(27) tuwri aytsa ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. Normal trixromaziya *

 2. Xloropsiya

 3. Anomal tetraxromaziya

 4. Ksantopsiya

 1. 1 den 12 ge shekem bolg`an tablicani natuwri aytsa ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. Deyteranopiya Дейтероанопия

 2. Trixromaziya anomaliyasi *

 3. Katarakta

 4. Belmo
 1. 12 tablicadan ko`p bolg`an tablicani natuwri aytsa ne dep aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 42-bet)

 1. Refrakciya

 2. Akkomodaciya

 3. Astigmatism

 4. Dixromaziya *

 1. Birinshi gruppa testlerin ( № 1-4) de ne na`zerde tutiladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 43-bet)

 1. 1 2 3 da`rejeli prodeficit , protanopiya *

 2. Xrustalikdin` uzayiwi

 3. Jaqtiliq seziw ha`m ko`riw o`tkirligi buziliwi

 4. Deyteranopiya

 1. ekinshi gruppa testlerin ( № 5-8) de ne na`zerde tutiladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 43-bet)

 1. Lateral gemiplagiya

 2. O`sipbariwshi ko`z qiysiqlig`I

 3. 1 2 3 da`rejeli deyterodeficit , deyteranopiya *

 4. Ko`riwdin` toliq jog`aliwi

 1. U`shinshi gruppa testlerin ( № 9-11) de ne na`zerde tutiladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 43-bet)

 1. 1 2 3 da`rejeli triterodeficit *

 2. Skatoma

 3. Gemiplegiya

 4. Cianopatiya

 1. Tor perdenin` barliq optic funkciyalari ( kolbasha , tayaqsha ) ha`m ko`riw maydanin aniqlawdi o`z ishine aladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 44-bet)

 1. Miopiya

 2. Gipermetropiya

 3. Periferik ko`riw *

 4. Sumerik ko`riw

 1. Fiksaciyalang`an qarasta ko`zge ko`rinetug`in bosliq qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 44-bet)

 1. Ko`riw maydani *

 2. Ku`ndizgi ko`riw

 3. Tu`ngi ko`riw

 4. Sumerik ko`riw

 1. Bosliqta orientaciya ushin ne xizmet qiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 44-bet)

 1. Mu`yiz perde

 2. Periferik ko`riw*

 3. Alding`I ko`z suyuqlig`I

 4. Sumerik ko`riw

 1. Periferik ko`riw nege sezgir? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 44-bet)

 1. Regeneraciya

 2. Metastazlaniwshi

 3. Ha`reket *

 4. kesellik

 1. tor perdenin` perifeik bo`liminde ne jaylasqan? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 44-bet)

 1. kolbashalar

 2. qarashiq

 3. makula

 4. tayaqshalar*

 1. eger nawqas qandayda bir radiusda qandaydir zatdin` payda boliwin shipakerden kesh bilse , ko`riw maydani qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 45-bet)

 1. Tarayg`an*

 2. normal

 3. gemiplegiya

 4. ekzotropiya

 1. nawqastin` ko`riw tarawinda qandayda bir obiekt jog`alip qalsa ne dep aytiladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 45-bet)

 1. gemiplegiya

 2. qiysiq ko`zlik

 3. skotoma*

 4. refrakciya

 1. ko`riw nervi diskinde ne jetispeydi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 46-bet)

 1. neyroelementler*

 2. arteriya

 3. vena

 4. epiteliy

 1. qaysi perimetrde arnawli qural ja`deminde duga ju`zesine proekciyalang`an jaqtiliq noqatin ko`riniwindegi obektler isletiledi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 47-bet)

 1. Sonografiya

 2. Magnit rezonans tomografiya

 3. Proekcion – registracion *

 4. scintigrafiya

 1. qaysi perimetr jaqtiliqtin` differencial sezgirligi shegarasin ha`m retinanin` sezgirligin aniqlawg`a imkan beredi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 49-bet)

 1. Statik *

 2. scintigrafiya

 3. angiogrfiya

 4. sonografiya

 1. tu`rli da`rejedegi ko`riw tarawinin` patologiyalarin aniqlaw ha`m avtomatik tu`rde klassifikaciyalaw imkanin beredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 49-bet)

 1. refrakciy

 2. akkomadciya

 3. skotoma

 4. perikom*

 1. ko`riw tarawinda sheklengen bolip ko`rinetug`in sheklengen tarawdi qayta bo`listiriwde ko`riw qa`biliyetin jog`altiw ne dep aytiladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. miopiya

 2. uzaqti ko`riw

 3. qiysiq ko`zlik

 4. skotoma*

 1. qayta bo`listiriw devizual funkciya toliq tu`sip ketetug`in skotoma qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. Joqarg`I

 2. absolyut*

 3. to`mengi

 4. lateral

 1. obektdi qabillaw kemeyetug`in skotoma qanday aytiladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. Medial

 2. lateral

 3. salistirmali*

 4. aralas

 1. nawqastin` o`zi ta`repinen ku`lren` yamasa qarang`I noqat ko`rinisindegi skotomanin` ati qanday? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. On`*

 2. medial

 3. aralas

 4. lateral

 1. nawqas sezbeytug`in ha`m tek obektiv tekseriw menen aniqlanatug`in skotomanin` ati qanday? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. aralas

 2. lateral

 3. medial

 4. teris*

 1. tosattan jaqti miltillewshi zigzag siziqlari ko`rinisinde ko`riw tarawinda qisqa mu`ddetli jog`altiw payda bolg`anda skotoma qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 51-bet)

 1. On`

 2. Teris

 3. aralas

 4. lateral *

 1. makulyar tarawda kesellik shaqiriwshi skotoma qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 52-bet)

 1. orayliq*

 2. lateral

 3. on`

 4. teris

 1. miopik o`zgerislerde bolatug`in skotoma qaysi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 52-bet)

 1. aralas

 2. medial

 3. lateral

 4. paracentral*

 1. ken` shen`ber ko`rinisinde defektli skotoma qanday? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 52-bet)

 1. On`

 2. Aylana ta`rizli *

 3. teris

 4. lateral

 1. ko`riw maydaninin` tu`rli jerlerinde jaylaqsan , ko`binshe bir neshe nuqsanlar menen sheklengen skotomanin` ati qanday? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 52-bet)

 1. lateral

 2. medial

 3. aralas

 4. periferik *

 1. barliq meridianlardag`I shegaralar fiksaciya noxatina ten` darejede jaqin bolg`an tarayiw qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 52-bet)

 1. Aniq konsentrlengen*

 2. Aniq emes

 3. Patologik

 4. Periferik

 1. Ko`riw maydaninin` eki ta`repleme jog`aliwi ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 53-bet)

 1. Katarakta

 2. trixiaz

 3. gemianopsiya

 4. miopiya

 1. bir ko`zde ko`riw maydaninin` temporal yarimin , ekinshisinde murindi jog`altiw menen ta`riyplengen gemianopsiya qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 53-bet)

 1. aralas

 2. gomonim*

 3. lateral

 4. medial

 1. ko`riw maydaninnin` sirtqi yarimin jog`altiw menen ta`riyplengen ha`m optic xiazma tarawinda ko`riw jolinin` jaaqatlaniwi na`tiyjesinde ju`zege keletug`in gemianopsiya qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 54-bet)

 1. geteronim*

 2. joqarg`i

 3. to`mengi

 4. aralas

 1. ko`riw maydanin` sirtqi yarimin jog`altiw menen ta`riyplengen gemianopsiya qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 54-bet)

 1. kesip o`tiwshi

 2. kesip o`tpeytug`in

 3. bitemporal*

 4. aralas

 1. ko`riw maydaninin` murin yarminin` polapsasi menen keshetug`in gemianopsiya ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 55-bet)

 1. En`se

 2. To`be

 3. sheke

 4. binazal*

 1. ko`zdin`` jaqtiliqti qabillaw ha`m onin` jaqtilig`inin` tu`rli da`rejelerin aniqlaw qa`bilyeti qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 55-bet)

 1. Jaqtiliq seziw*

 2. Refrakciya

 3. Qiysiq ko`zlik

 4. Skatoma

 1. Turli jaqtiliq sh`arayatinda ko`zdin` jaqtiliq sezgirligin ko`rsetiw qa`biliyeti qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 55-bet)

 1. midriaz

 2. ptoz

 3. adaptaciya*

 4. miopiya

 1. Gemeralopiyanin` qaysi tu`ri optic disktin` mum ta`rizli ren`I menen klassifikaciyalanadi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 58-bet)
 1. simptomatik*

 2. on`

 3. lateral

 4. isingen

 1. Gemeralopiyanin` qaysi tu`ri vitamin A jetispewshiligi menen baylanisli? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 59-bet)

 1. nazal

 2. sheke

 3. essencial*

 4. pigmentli

 1. jaqtiliqti toliq ko`rmew ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 60--bet)

 1. axromaziya*

 2. miopiya

 3. gipermetropiya

 4. ptoz

 1. Ren`li perdede pigment islep shig`ariliwinin joq boliwi qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 60-bet)

 1. midriaz

 2. albinizm*

 3. miopiya

 4. ptoz

 1. Diplopiyasiz eki ko`zde ten`dey ko`riw qa`bileti ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 60-bet)

 1. Binokulyar ko`riw *

 2. Gemiplegiya

 3. Akkomodaciya

 4. Orayliq ko`riw

 1. Ko`z kesesesi ha`m ko`z almasinda jag`imsiz sezimnin` boliwi, man`lay qas aymaqlarin tarqaliwshi awiriw, kewil ayniw ha`m qusiw qanysi kesellikte ju`z beredi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 65-bet)

 1. miopiya

 2. astenopiya*

 3. miopiya

 4. ptoz

 1. Qabaqtin` toliq jabilmawi ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 67-bet)

 1. lagoftalm*

 2. skotoma

 3. gemiplegiya

 4. gemeralopiya

 1. Joqari qabaqtin` tu`siwi ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 67-bet)
 1. Jaqinnan ko`riw

 2. Uzaqtan ko`riw

 3. ptoz*

 4. skotoma

 1. Qabaqtin` teris aylaniwi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 67-bet)
 1. ambliopiya

 2. albinism

 3. katarakta

 4. entopion*

 1. Qabaqtin` ishke aylaniwi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 67-bet)

 1. ektropion*

 2. katarakta

 3. uveit

 4. skotoma

 1. Palpebral jariq ishindegi konyunktivanin` buziliwi ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 69-bet)

 1. xemoz*

 2. mioz

 3. midriaz

 4. ptoz

 1. Ko`zdin` arqag`a tartiliwi qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 69-bet)

 1. endoftalm

 2. ekzoftalm*

 3. glaukoma

 4. akkomodaciya

 1. Ko`z almasinin` tartiliwi qanday ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 69-bet)

 1. enoftalm*

 2. ekzoftalm

 3. qiysiq ko`zlik

 4. miozit

 1. Ko`zdin` toqimali mikroskopiyasi ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 77-bet)

 1. biomikroskopiya*

 2. autopisiya

 3. tonometriya

 4. oftalmoskopiya

 1. Aldin`g`I kameranin` mu`yeshin aniqlaw ne dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 77-bet)

 1. scintigrafiya

 2. gonioskopiya*

 3. angiografiya

 4. sonografiya

 1. Ko`zdin` ishki strukturasin aniqlaw ushin jaqtiliq ko`zge sclera arqali jo`neltiriliw qanday tekseriw dep ataladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 77-bet)

 1. diafanoskopiya*

 2. mikroskopiya

 3. biomikroskopiya

 4. scintigrafiya

 1. Tor perde ha`m xoroid ajiraliw, o`speller ha`m jat denelerdi aniqlaw ushin qanday izertlew qollaniladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 78-bet)

 1. mikroskopiya

 2. Exokg

 3. Uzi*

 4. sonografiya

 1. Tor perdenin` jag`dayin aniqlaw ushin qanday tekseriw usilinan paydalaniladi? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 78-bet)

 1. Entoptik testler *

 2. Vasserman reakciyasi

 3. Radioizotopli

 4. biomikroskopik

 1. ko`z almasini`n basqanda ko`zde jariqliq sezimi qanday ataladi “ GEOTAR – media 2021 78-bet)

 1. Qurgaq kozlik

 2. Mexanofosfen *

 3. buldirasiw

 4. refrakciya

 1. ko`zdin` tiniq bolmag`an optik ortalig`inda tor perdenin` funkcional jag`dayi qa`wipsizligin bahalawg`a imkan beretug`in usul qanday ataladi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 78-bet)

 1. tonometriya

 2. oftalmoskopiya

 3. autooftalmoskopiya*

 4. sonografiya

 1. tor perde tamirlarin kontrast qiliw ushin tirsek venag`a qanday eritpe jiberiledi ? ( E.A.Yegorov “Oftalmologiya “ GEOTAR – media 2021 79-bet)

 1. Steril 5-10% li natriy fluorescein *

 2. 0,9 % natriy xlordin` izotonik eritpesi

 3. 5 % glyukoza infuziya ushin

 4. 1% lyugol glicerinli eritpesi


Yüklə 417 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin