Emirdağ organize sanayi BÖlgesi atik su sözleşmesiYüklə 25.12 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü25.12 Kb.

EMİRDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ATIK SU SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile diğer taraftan …………………………………………………………….…………………………………..arasında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının, parsel bacalarının hangi şart ve şekillerde bağlantılarının yapılacağına dair sözleşmedir.

Bu sözleşmede Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü EMİRDAĞ OSB, ile……………………………………………………………………………………….……adresindeki ……………………………………………………………………….. FİRMASI olarak ifade edilmiştir.

MADDE 1- Firmaya ait atık su ve yağmur suyu hatlarının, parsel bacalarına bağlantısı EMİRDAĞ OSB’nin izni ile yapılır. EMİRDAĞ OSB tarafından yaptırılan Kollektörü, Firma yalnız kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacaktır. EMİRDAĞ OSB’nin yazılı muvaffakatı olmadan 2. (ikinci) şahıs ve firmalar direkt veya endirekt olarak bu hattan faydalandırılamaz.

MADDE 2- Her parsel sınırına kanalizasyon için bir adet parsel bacası, arsa büyüklüğü ve ihtiyaca göre bir veya daha fazla yağmur suyuna ait parsel bacası inşa edilmiştir.

MADDE 3- Kanalizasyon hatlarına yağmur suyu, yağmur suyu hatlarına da kanalizasyon hattı bağlanamaz.

MADDE 4- Firma, parsel bacasına kanalizasyon deşarjını yapmadan önce parsel sınırları içine gerektiğinde numune alınabilinecek bir numune alma musluğu ve gerektiğinde Debimetrenin bağlanabileceği bir deşarj odası yapmak zorundadır. Yapılacak olan debimetre odası ve numune alma odasının teknik detayları Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 5- Deşarj odası sözleşme tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yapılacaktır.

MADDE 6- Kanalizasyon şebekesine verilmeyecek atıklar, artıklar ve diğer maddeler aşağıda ki 4 Madde ile detaylı olarak açıklanmıştır.
1-) Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalışan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır.

Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez.
a) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler,
b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde,
c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler,
ç) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6,5 dan düşük, 10 dan yüksek ve boşaldıkları kanalizasyon sisteminde 1700 mg/lt’den fazla sülfat konsantrasyonu oluşturacak atıklar, kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde, konsantrasyonu 400 mg/lt’den fazla deterjanlı sular,
d) Sıcaklığı 5 0C ile 40 0C arasında değişen, çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde,
f) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar,
g) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar,
ğ) Her türlü katı atık ve artıklar, ve Radyoaktif özelliğe sahip maddeler,
h) OSB’nin yazılı izni olmadan kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma suları.
2-) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar, OSB’nin belirleyeceği yere yada katılımcının kendisinin belirleyeceği bir yere ve uygun teknik önlemleri alarak ve yasal mevzuat gereği getirerek uzaklaştırmak zorundadır.
3-)Katılımcı; madde 6. da bulunan atıkların OSB kanalizasyon sistemine verilmesi halinde oluşacak tüm hasar ve zararlardan doğrudan sorumludur.

4-)FİRMA, atık suyunun niteliğinin ve birleşiminin değişmesi veya deşarjın tamamen kesilmesi ile sonuçlanabilecek imalat prosesi değişikliklerini, hammadde değişikliklerini veya diğer benzeri durumları Emirdağ OSB’ne bildirecektir.

MADDE 7- Firma, Emirdağ OSB’in yetkili temsilcilerinin atık su ile ilgili tesisat ve teçhizat incelemelerinde ve atık analizi için atıksudan numune almalarında kolaylık gösterecektir.

MADDE 8- Bölge yetkili elemanları, FİRMA’nın atık su deşarjı yaptığı deşarj odasından gerekli görülen zamanlarda (rutin kontroller, üretim değişikliği ilavesi, şikayet vb.) numune alır. Alınan numunelerinin analizleri Bölge Müdürlüğü tarafından yetkili bir kuruma, Emirdağ OSB’ KANALİZASYONA DEŞARJ SATANDARTLARI (Tablo-1'de verilmiştir.) çerçevesinde analizi yaptırılır. Masrafı FİRMA’dan tahsil edilir.

MADDE 9- Analiz sonucunda atık su değerlerinin KANALİZASYONA DEŞARJ SATANDARTLARI limitlerine uyması zorunludur. Firmaya ait deşarjı yapılan atık suların kimyasal arıtma gerektirmesi veya KANALİZASYONA DEŞARJ SATANDARTLARI uygun olmaması halinde FİRMA, atık sularının istenilen kirlilik oranına getirilebilmesi için ÖN ARITMA TESİSİ yapmak zorundadır. Firma her koşulda KANALİZASYONA DEŞARJ SATANDARTLARINI sağlamak zorundadır.

MADDE 10- Analiz sonucunda atık su değerlerinin EMİRDAĞ OSB deşarj limitlerinin sağlanması durumunda firma gerekli diğer yasal koşulları yerine getirmesi halinde, firmaya ‘’KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ’’ verilir. Kanal Bağlantı İzin Belgesi için EMİRDAĞ OSB Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılır. Geçerlilik süresi 3 yıl olan ‘’Kanal Bağlantı izin Belgesi’’ için firmanın atıksu kontrolü yıl içinde değişik zamanlarda numuneler alınarak analiz yapılır. Bu analiz bedelleri firma tarafından ödenir.

MADDE 11- Yağ tutucu konması veya proseslerinden dolayı dinlendirme havuzu yapılması gerektiği hallerde FİRMA itiraz etmeden bunları yaptıracaktır. Aksi takdirde, EMİRDAĞ OSB yapacağı kontrol sonucu standartlara uyulmadığını tespit ederse, 15 gün süre verilir, bu süre sonunda deşarjı iptal edilerek gereği yapılır.

MADDE 12- Yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde FİRMA’dan atık su miktarının tespiti amacıyla, atık suyun miktarını otomatik olarak kaydedecek bir gösterge ve kayıt cihazını (Debimetre) deşarj odasına taktırılmasını isteyebilir. Bu debimetreyi Bölge Müdürlüğü gerektiğinde Bedeli firmaya yansıtılmak kaydı ile değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 13- Debimetre cihazının arızalanması durumunda, atık su bedeli Debimetrenin tam çalıştığı son 3 aya ait, aylık atık su miktarlarının ortalaması, atık su miktarı olarak fatura edilir.

MADDE 14- FİRMA yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını ayırmadığı tespit edildiği takdirde, debimetrenin fazla okuduğuna dair herhangi bir itirazda bulunma hakkı olmayacaktır.

MADDE 15- FİRMA veya Katılımcı EMİRDAĞ OSB Kanalizasyon sistemine verilmemesi gereken atıksular ile EMİRDAĞ OSB Biyolojik Atıksu arıtma tesisine zarar veren tüm suların kanalizasyona verilmesi yasaktır. Bu tür zararlı atıksu veren firmanın tespiti halinde oluşacak tüm hasar ve zararlardan doğrudan sorumlu olup hasar bedeli firmaya yansıtılır.

MADDE 16- Atık su bedeli, kullanılan su miktarı, oluşan atıksu miktarı ve çalışan kişi sayısına göre olmak üzere çeşitli şekillerde Yönetim Kurulunun Kararı doğrultusunda toplanır.

MADDE 17- Her ayın sonunda debimetre montajı yapılan firmalardan debimetre değeri okunacak olup, bu değere göre fatura edilecektir.

MADDE 18- İşbu sözleşme 18(Onsekiz) maddeden ibaret olup ……………………… tarihinde taraflarca 2(iki) nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. FİRMA iş bu sözleşme maddelerinde geçen hüküm ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.

FİRMA EMİRDAĞ OSB

EMİRDAĞ OSB Kanalizasyon Deşarj Standartları Tablosu;
Atıksu Arıtma Sistemi tasarımında kullanılacak temel kirletici parametrelerin konsantrasyonları aşağıda tanımlanmıştır. Firmaların kanalizasyona verdikleri noktadan çeşitli zamanlarda numuneler alınacak ve analizler yapılacaktır. Kirlilik konsantrasyonları tablodaki değerlerin üzerinde çıkması durumun da firmaların EMİRDAĞ OSB Atıksu Arıtma Tesisi'ne göndermeden kendi bünyesinde bir ön arıtma tesisi yapmak zorundadır. Aksi halde atıksular EMİRDAĞ OSB Atıksu Arıtma Tesisi'ne kabul edilmeyecek ve ‘’KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ’’ verilmeyecektir.
Tablo : Projelendirmede Baz Alınan Atıksu Kriterleri


FİRMA BİLGİLERİ EMİRDAĞ OSB

FİRMA İSMİ

Tarih:

Kaşe:

İmza:Emirdağ O.S.B. Müdürlüğü

Hükümet Konağı Kat:2 ………… 03600 – Emirdağ/AFYONKARAHİSAR

Tel: (0-272) 442 50 30 / Dahili 132

Faks: (0-272) 441 81 51 Elektronik Ağ: www.emirdag.gov.tr

e-posta:emirdagosb@hotmail.com
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə