Erzurum tekniKÜNİversitesi edebiyat faküLtesi tarih böLÜMÜ Lİsans programi dersiÇERİkleri I. yariyil dersleriYüklə 444.38 Kb.
səhifə1/7
tarix26.01.2018
ölçüsü444.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

ERZURUM TEKNİKÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERSİÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

TRH101

Dersin Adı

OSMANLI TÜRKÇESİ- I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

4

0

4

6

Dersin Amacı ve İçeriği

Osmanlı Türkçesi alfabesinin öğretilmesi ve gerekli olan dil bilgisi kurallarının belletilerek matbu metinler üzerinde okuma yazmanın geliştirilmesi.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Muharrem Ergin, 1995; Osmanlıca Dersleri, İstanbul.

Timurtaş, Faruk K, 1981; Osmanlı Türkçesine Giriş I, Umur Reklamcılık ve Matbaacılık, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Erünsal, İsmail E, 1990; Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Kurt, Yılmaz, 2000; Osmanlıca Dersleri I, Akçağ Yayıncılık, Ankara.

Sami, Şemseddin, 1989; Kamus-i Türki, Enderun Yayınları, İstanbul.


Dersin Kodu

TRH103

Dersin Adı

İSLAM TARİHİ

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

4

Dersin Amacı

Bir insan ve peygamber olarak Hz. Muhammed'in hayatı ve mücadelesi; İslâm'ın yayılışı ve İslam medeniyetinin ortaya çıkmasına temas edilecektir.

Dersin İçeriği

Bir insan ve peygamber olarak Hz. Muhammed'in hayatı ve mücadelesi; İslâm'ın yayılışı ve İslam medeniyetinin ortaya çıkmasına temas edilecektir. İslamiyet’in Dünya tarihindeki yeri ve neden olduğu değişiklikler örnekleriyle anlatılacaktır.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Apak, Adem, 2006; İslam Tarihi, I-II-III, İstanbul.

Sarıçam, İbrahim, 2002; Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Çağatay, Neşet, 1999; İslam Tarihi, İstanbul

Hizmetli, Sabri, 2000; İlk Dönem İslam Tarihi, Ankara

Komisyon,2000; Doğuştan Günümüze İslam Tarihi Ansiklopedisi, I-XV, İstanbul


Dersin Kodu

TRH105

Dersin Adı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ- I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

2

Dersin Amacı ve İçeriği

Türklerin eski tarihleri, anayurtları ve buralarda kurdukları devletler ve medeniyetler ile çevre medeniyetlerle olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bunları en son yapılan araştırmalara göre sunmak ve öğrencilerin geçmiş, hâl ve gelecek arasında ilişki kurmalarına imkân sağlamak. Hunlar, Göktürkler, Tabgaçlar, Uygurlar, Oğuzlar, Karluklar ve Orta Asya'daki diğer Türk devlet ve topluluklarının tarihi. İskitler-Sakalar, Batı Hunları, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Kuzey Karadeniz ile Avrupa'daki diğer Türk devlet ve topluklarının tarihi hakkında bilgi vermek.


Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Ahmetbeyoğlu, Ali, 2001; Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara.

Çandarlıoğlu, Gülçin, 2004; Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, İstanbul.

Kafesoğlu, İbrahim, 1988; Türk Milli Kültürü, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Gömeç, Saadettin, 1997; Kök Türk Tarihi, Ankara.

Grousset, Rene, 2011; Stepler İmparatorluğu: Attila, Cengiz Han, Timur, Türk Tarih Kurumu: Ankara.

Kurat, Akdes Nimet, 1992; IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara.

Kuzgun, Şaban, 1985; Hazar ve Karay Türkleri, Ankara.

Ögel, Bahaeddin, 1981; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I-II, Ankara.

Taşağıl, Ahmet, 2012; Göktürkler, C. I-II-III, Ankara.

Togan, A. Zeki Velidî, 1981; Umumî Türk Tarihine Giriş, C. I, İstanbul.
Dersin Kodu

TRH107

Dersin Adı

ÇAĞDAŞ DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ– I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

4

Dersin Amacı ve İçeriği

Bu dersin amacı, akademi ile yeni tanışan tarih bölümü birinci sınıf öğrencilerine günümüz dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan XX. Yüzyılı genel hatlarıyla ve Türkiye merkezli olarak belletmektir. XX. yüzyılda Türkiye’de meydana gelen büyük değişim ana hatlarıyla ve Dünya’daki gelişmelerle mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. I. Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeninin Türk devlet ve toplum yapısına etkileri, 1929 Ekonomik Krizinin Dünya ve Türkiye’deki yansımaları, II. Dünya Savaşı sürecinde demokrasi ve liberalizmden kopuş, savaş sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu dünya, özellikle Türkiye ve Avrupa bağlamında ele alınacaktır. İki dünya savaşı arasında yaşanan sürecin Türkiye üzerindeki en önemli sonucu olan tek partili devlet ve toplum düzeni temel unsurlarıyla ve toplumsal bir bakış açısıyla irdelenecektir.Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Fahir Armaoğlu, 2011; 20Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul.
Hobsbawm, Erich, 2011; Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Çev: Yavuz Alogan, Everest Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Gökay, Bülent, 2006; Emperyalizm İle Bolşevizm Arasında Türkiye, Çev: Sermet Yalçın, İstanbul.
Zücher, Erik Jan, 2012; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul.
Dersin Kodu

TRH109

Dersin Adı

İLKÇAĞ TARİHİ-I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

4

Dersin Amacı ve İçeriği

Tarihin tanımı, konusu, tarih öncesi devirler, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da kurulan ilkçağ devletleri ile bunların medeniyet tarihine katkıları

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Ekrem Memiş, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi

Firuzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi

Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Anahatları

Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi


Dersin Kodu

TRH111

Dersin Adı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

3

Dersin Amacı ve İçeriği

Türk-Arap ilişkilerinin başlaması, Türklerin İslamiyet’i kabulleri, Türklerin halifelik merkeziyle ilişkileri, Türk valileri tarafından kurulan devletler (Yarı Bağımsız) ile bağımsız Türk devletlerinin siyasi tarihi yanında kültür ve teşkilatları konularının öğretilmesi.

Türklerin yeni bir din ve medeniyet dairesine girmeleri dolayısıyla bu değişimi takip etmek ve bu durumun sonraki Türk-İslam Devletlerine etkilerini anlamlandırabilmekDers Kitabı ve/veya Kaynakları

Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013

Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013

Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri, Ötüken, İstanbul 2013
Dersin Kodu

ENF 10

Dersin Adı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİKULLANIMI

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

3

Dersin Amacı ve İçeriği

Temel kavramlar, işletim sistemi kullanımı, kelime işlem programı kullanımı, elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı ve sunu hazırlama programı kullanımı internet hizmetlerinin kullanımı

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Yılmaz E.- Doğu A.-Güner A.- Bingöl Ö.- Sönmez S.- Sönmez A.- Akay. A.- Kocabaş A.- Kaya Y.- Gürcan F. 2011; Temel Bilgi Teknolojileri; Derya Kitabevi, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

Doğu A.- Mısır N.- Bingöl Ö.- Sönmez S.- Sönmez A., Oğuz Y.- Yılmaz E.- Akay A.- Kocabaş A.- Şimşek H.- Şimşek M.- İmamoğlu M.- Karadeniz T.- Kaya Y. 2007; Uygulamalı İleri Excel 2003, Derya Kitabevi, Trabzon.
Dersin Kodu

UOZTD 1

Dersin Adı

TÜRK DİLİ-I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

2

Dersin Amacı ve İçeriği

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan anadil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Banguoğlu, Tahsin, 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul.

Ergin, Muharrem, 1986; Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Çotuksöken, Yusuf, 2001; Uygulamalı Türk Dili, I, Papatya Yayıncılık, İstanbul.

Çotuksöken, Yusuf, 2002; Uygulamalı Türk Dili, II, Papatya Yayıncılık, İstanbul.

Eker, Süer, 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara.

İnce, Yılmaz ve diğerleri 2006; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Celebler Matbaacılık, Trabzon.
Dersin Kodu

UOZYD 1

Dersin Adı

İNGİLİZCE-I

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

2

Dersin Amacı ve İçeriği

Öğrencilere temel dil bilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. to be, possessive adjectives objective pronouns indefinite &definite article have got has got , there is - are, this, that adverb of place/ time in ,on , at simple present, how often , frequency adverbs simplepresent, related exercises some, any, a lot, much, many nobody/ no one/ nothingsomebody, anyting, nowhere not+any, no, non, not+anybody/ anyone/ anythingpresent cont., and, so, because, but past simple, past cont. future tense,modals modals.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

MurphyR. 2006; Essential Grammar In Use,Cambridge, Great Britain.

Yardımcı Ders Kitapları

RedstonC. 2006; Face2face Elementary Course Book,Cambridge, Great Britain.

ArslanA. 2009; English Panorama, KeyPublishing, Ankara.

II.YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

TRH100

Dersin Adı

OSMANLI TÜRKÇESİ - II

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

4

0

4

6

Dersin Amacı ve İçeriği

Matbu metinleri okuma ve yazma çalışmalarının sağlanması ve dil bilgisinin geliştirilmesi. Osmanlıca matbu metinlerin okunması yoluyla okumanın geliştirilmesi ve basit el yazısı metinlerin gösterilmesi.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Dersin Kaynakları

Muharrem Ergin, 1995; Osmanlıca Dersleri, İstanbul.

Timurtaş, Faruk K, 2012; Osmanlı Türkçesine Giriş I, Alfa Yayınları, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Erünsal, İsmail E, 1990; Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Kurt, Yılmaz, 2000; Osmanlıca Dersleri I, Akçağ Yayıncılık, Ankara.

Sami, Şemseddin, 1989; Kamus-i Türki, Enderun Yayınları, İstanbul.

Pakalın, Mehmet Zeki, 1993; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I-III, MEB Yayınları, İstanbul.Dersin Kodu

TRH102

Dersin Adı

İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

4

Dersin Amacı ve İçeriği

Müslüman devletlerin siyasi, askeri, iktisadi, sosyal, kültürel ve ilmi gelişmelerinin incelenmesi, insanlık âlemine katkıları ve tesirlerinin tahlil edilmesi. İslamiyet’in doğuşundan Selçuklu Devleti’ne kadar (Peygamber, 4 Halife, Emeviler, Abbasiler). İslam Medeniyetinin kaynakları, siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmeler, düşünce hayatı ve fikir hareketleri, İslam Medeniyeti unsur ve ürünleri ile müesseselerinin ele alınması. İslam Medeniyetinin oluşumuna etki eden faktörler.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Barthold, W., 1977; İslam Medeniyeti Tarihi, çev: F. Köprülü, Ankara

Cüneyt Kaya, İslam felsefesi, Hüseyin Hatemi, İslam Felsefesi.

Erşahin, Seyfettin, 2004; İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara MEB-İslam Ansiklopedisi

Yardımcı Ders Kitapları

Azami, Mustafa, 2006; Kuran Tarihi, İstanbul.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İbni Rüşd Kongresi Tebliğleri 1993; ed: Ahmet Hulusi Köker, Kayseri.

Sezgin, Fuat, 2000; İslam’da Bilim ve Teknik, İslam Kültürü ve Bilim Dünyasındaki Yeri, İstanbul.

Turan, Osman, 2003; Selçuklu Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul


Dersin Kodu

TRH104

Dersin Adı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-II

Dersin Saati/Kredisi/

AKTS

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS Kredisi

2

0

2

2

Dersin Amacı ve İçeriği

Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Akhunlar, Birinci ve İkinci Göktürk Devletleri ile Uygurlar.

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Ahmet Taşağıl, Göktürkler

Saadettin Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə