##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)Yüklə 1.1 Mb.
səhifə4/5
tarix28.04.2020
ölçüsü1.1 Mb.
1   2   3   4   5

b – Mərkəzi binası (Alaqapı)

c - 1920 iyun

A) I - b, II - a, III - c

B) I - a, II - b, III - c

C) I - c, II - a, III - b

D) I - b, II - c, III - a

E) I - c, II - b, III - a

36. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Bakı təşkilatı

II – “Təcəddüd” qəzeti

III – İngiltərə - İran müqaviləsi

a- 1919, 9 avqust

b- Azərbaycan qəzetini nəşr etdi

c- Əyalət Komitəsi tərəfindən

A) I - b, II - c, III - a

B) I - a, II - c, III - b

C) I - c, II - a, III - b

D) I - a, II - b, III - c

E) I - b, II - a, III - c

##num=11// level= 1// sumtest=21 // name= Azərbaycanda sovet rejiminin bərqərar olması. Azərbaycan 1920 - 1941 - ci illərdə //

1. “Müsəlman gənclik təşkilatı” sonralar hansı ad altında gizli fəaliyyət göstərmişdir?

A) “Hümmət”

B) “Difai”

C) “Müsavat cəmiyyəti”

D) “Müdafiə”

E) “Qeyrət”

2. ADR – in yaranmasında hansı partiya həlledici rol oynamışdı?

A) Müsavat

B) Müdafiə

C) Difai

D) Hümmət

E) Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti

3. 1921 - ci ilin mayında qəbul edilmiş Azərbaycan SSR Konstitusiyasına əsasən Azərbaycanda ali icraedici hakimiyyət:

A) Fəhlə - Kəndli Müfəttişliyi;

B) Müvəqqəti İnqilab Komitəsi;

C) Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti;

D) Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi

E) Müvəqqəti İnqilab Komitəsi;

4. Azərbaycanda bolşeviklərin 3 - cü islahatı olan mədəni inqilabın əsas nailiyyəti:

A) Kitabxanaların yaradılması;

B) Savadsızlığın ləğvi;

C) Fəhlə fakültələrinin yaradılması;

D) Pedaqoji kursların açılması;

E) Muzeylərin təşkili;

5. 1941 - 1945 - ci illər müharibəsi illərində azərbaycanlıların Orta Asiya və Qazaxıstana köçürülməsinin qarşısını kim aldı?

A) M. C. Bağırov

B) İ. Mustafayev

C) H. Aslanov

D) V. Axundov

E) N. Nərimanov

6. Müharibə illərində Berlində yaradılmış «Mühacir Azərbaycan hökuməti» nə kim başçılıq edirdi?

A) Ə. Fətəlibəyli - Düdənginki;

B) M. Ə. Rəsulzadə;

C) Cabbar Əliyev;

D) Fuad bəy Əmircan;

E) M. Musayev;

7. SSRİ neçənci ildə qoşununu İrana yeritdi?

A) 1941 - ci il sentyabr

B) 1941 - ci il dekabr

C) 1941 - ci il iyul

D) 1941 - ci il avqust

E) 1942 - ci il yanvar

8. 1920 - ci il mayın 1 - də verilən dekretə əsasən

1 – qəza

2 - nahiyə

3 - mahal

4 - kənd inqilab komitələri

5 - yoxsul komitələr

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 2, 1, 5

D) 3, 1, 5

E) 4, 5, 3

9. Müvəqqəti inqilab komitəsinin dekreti ilə nələr yaradıldı?

1 – Xalq məktəbləri

2 - Xalq məhkəməsi

3 - Fəhlə kəndli ___

4 - Xalq maarif komissarlığı

5 – Fəhlə kəndli müfəttişliyi

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 2, 1

10. Sosialistcəsinə yenidənqurma hansı istiqamətlərdə aparıldı?

1 - sənayeləşdirmə

2 - aqrarlaşdırma

3 - kollektivləşdirmə

4 - mədəni inqilab

5 - kommunastiscəsinə

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 5

11. 1937 - 1938 - ci illərdə represiya qurbanı olmuş şair və yazıçılarımız:

1 - Əli Nəzmi

2 - H. Cavid

3 - C. Cabbarlı

4 - Ə. Cavad

5 - Ə. Vahid

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 3

E) 2, 3, 4

12. Kollektivləşdirmə xəttinə aiddir?

1- qolçomaqlar bir sinif kimi ləğv edildi

2- maşın - traktor stansiyaları (MTS) yaradıldı

3- torpağı birgə əkib - becərmək

4- istehsal məişət ən yüksək səviyyədə həyata keçirildi

5- artellər yaradıldı

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5

13. 1927 - ci illər Stalin modeli əsasda nələr bərqərar oldu?

1 - totalitar sosializm cəmiyyəti

2 - avtoritar dövlət sistemi

3 - inzibati - amillik sistemi

4 - mülkədar, qolçomaq siniflər

5 – konstitusiya

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 5

14. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 - Azərbaycan rəssamlar ittifaqı

2 - Kinostudiya yaradıldı

3 - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı

4 - Azərbaycan proletar yazıçılar cəmiyyəti

5 - Dövlət dram teatrı yarandı

A) 1, 3, 5, 2, 4

B) 2, 3, 1, 4, 5

C) 3, 4, 5, 1, 2

D) 5, 2, 4, 1, 3

E) 3, 4, 1, 2

15. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Dostluq və qardaşlıq haqqında məqalə

2- Qars konfransı

3- Gümrü sülh konfransı

4- Azərbaycan SSRİ - nin I Sovetlər qurultayı

5- Yoxsul komitələr yaradıldı

A) 3, 4, 1, 2, 5

B) 2, 3, 5, 1, 4

C) 5, 1, 2, 3, 4

D) 2, 1, 4, 3, 5

E) 5, 3, 1, 4, 2

16. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Neft sənayesi milliləşdirildi

2- Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət

3- I Ümumittifaq qurultayı

4- Azərbaycan Rəssamlıq ittifaqı

5- Azərbaycan arxeoloji cəmiyyəti

A) 1, 5, 2, 3, 4

B) 2, 3, 1, 5, 4

C) 1, 2, 3, 5, 4

D) 2, 1, 5, 3, 4

E) 1, 5, 3, 2, 4

17. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 - Azərbaycan Opera və Balet teatrı

2 - Dövlət Dram teatrı

3 - Gənc tamaşaçılar teatrı

4 - Musiqili teatrı

5 - Azərbaycan kukla teatrı

A) 5, 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 1, 5, 4

C) 1, 5, 3, 4, 2

D) 4, 5, 1, 3, 2

E) 5, 4, 1, 2, 3

18. Uyğunluğu müəyyən et

1 - 1920, 12 may

2 - 1920, 15 may

3 - 1920, 7 may

a - bütün silki və dini ictimaiyyətlər ləğv edildi

b - vicdan azadlığı elan olundu

c – ordu və donanmasını yenidən təşkili haqqında dekret verildi

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

19. Uyğunluğu müəyyən et

1 - Neft sənayesi milliləşdirildi

2 - Gəncədə sovet rejiminə qarşı güclü çıxış

3 - Gümüş Sülh Müqaviləsi

a - 1920, mayın 25 - 26 - sı

b - 1920 - ci il mayın 24

c - 1920 - ci il dekabrın 2 - si

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

20. Uyğunluğu müəyyən et

1- Cənubi Qafqaz Sovet federativ sosialist respublikası

2- Yeni iqtisadi siyasət

3- Kollektivləşmə xətti

a - Kənd təsərrüfatı artellər

b - neft sənayesi ağır vəziyyətə düşdü

c - Azərbaycanın formal müstəqilliyi ləğv edildi

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - b, 2 - a, 2 - c

21. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Məhsul vergisi haqqında qanun

II - Məişət, istehsalın ümumiləşdirilməsi

III - Maşın, traktor stansiyaları (MTS) yaradıldı

a - kollektivləşdirmə xətti

b - ərzaq vergisinin tətbiqi

c - 1930 - cu il

A) I - b, II - a, III - c

B) I - b, II - c, III - a

C) I - a, II - b, III - c

D) I - c, II - a, III - b

E) I - c, II - b, III - a

##num=12// level= 1// sumtest=44 // name= Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində. Milli suverenlik uğrunda mübarizə //

1. Yuqoslaviyada partizan hərəkatında iştirak etmiş, «Mixaylo» adı ilə məşhur olan, 1957 - ci ildə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş azərbaycanlı partizan:

A) İsrafil Məmmədov;

B) Ziya Bünyadov;

C) Əjdər Hüseynov;

D) Əhmədiyyə Cəbrayılov;

E) Mehdi Hüseynzadə;

2. Novqorod yaxınlığındakı rəşadətinə görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülən ilk azərbaycanlı kim olmuşdur?

A) İsrafil Məmmədov;

B) Həzi Aslanov;

C) Adil Quliyev;

D) Ziya Bünyadov;

E) Mehdi Hüsenyzadə;

3. Hansı Azərbaycan diviziyasının döyüşçülərindən 8 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layq görülmüşdür?

A) 416 - cı Taqanroq diviziyası;

B) 223 - cü Belqrad diviziyası;

C) 77 - ci Simferopol diviziyası;

D) 402 - ci diviziya;

E) 44 - cü diviziya;

4. 1942 - ci ildə Stalinqrad vuruşmsında Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş tank polkunun komandiri?

A) H. Aslanov

B) İ. Məmmədov;

C) Z. Bünyadov;

D) M. Abbasov;

E) A. Quliyev;

5. Belqrad uğruda gedən döyüşlərdə fərqlənən və fəxri «Belqrad divi ziyası» adına layiq görülən Azərbaycan diviziyası?

A) 223;


B) 77;

C) 402;


D) 416;

E) 242;


6. Hansı Azərbaycan diviziyasının döyüşçülərindən 20 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür?

A) 402 - ci diviziya;

B) 416 - cı Taqanroq diviziyası;

C) 77 - ci Simferopol diviziyası;

D) 223 - cü Belqrad diviziyası;

E) 44 - cü diviziya;

7. Əsasən azərbaycanlılardan olan 416, 223 - cü atıcı diviziyaların döyüş yolu haradan başlandı?

A) Şimali Qafqazdan;

B) Don çayı sahilində;

C) Volqa sahilindən;

D) Krımdan;

E) Bakıdan;

8. Armed Mişel adı ilə məşhur olan, əsgərə parada generaldan irəlidə getmək hüququ verən «Hərbi medal» la təltif olunmuş, Fransa müqavimət hərəkatında iştirak etmiş azərbaycanlı kim olmuşdur?

A) Gəray Əsədov;

B) Vəli Hüseynov;

C) Mehdi Hüseynzadə;

D) Əli Babayev;

E) Əhmədiyyə Cəbrayılov;

9. 1941 - 1945 - ci illər müharibəsi illərində azərbaycanlıların Orta Asiya və Qazaxıstana köçürülməsinin qarşısını kim aldı?

A) V. Axundov

B) İ. Mustafayev

C) H. Aslanov

D) M. C. Bağırov

E) N. Nərimanov

10. M. Ə. Rəsulzadənin Almaniyanı tərk etməsi barədə göstəriş verilməsinə səbəb nə oldu?

A) Azərbaycanın Almaniyanın müstəmləkəsi olması fikri ilə razılaşmadığına görə;

B) Milli ordu yaradılmadığına görə;

C) Azərbaycan əsirləri milli legiona daxil olmadıqlarına görə;

D) Azərbaycan legionlarından başqa xalqlara qarşı istifadə edildiyinə görə;

E) Almaniyanı azərbaycanı parçalamaq əleyhinə çıxması

11. Müharibə illərində Berlində yaradılmış «Mühacir Azərbaycan hökuməti» nə kim başçılıq edirdi?

A) Ə. Fətəlibəyli - Düdənginki;

B) M. Ə. Rəsulzadə;

C) Cabbar Əliyev;

D) Fuad bəy Əmircan;

E) M. Musayev;

12. Azəbaycanlı təyyarəçi qız Züleyxa Seyidməmmədova hansı vuruşmada 40 döyüş uçuşu keçirmşdir?

A) Oryol - Kursk vuruşmasında;

B) Moskva uğrunda vuruşmada;

C) Stalinqrad vuruşmasında;

D) Leninqrad vuruşmasında;

E) Smolensk vuruşmasında;

13. İkinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş azərbaycanlı snayperçi qadın:

A) Ziba Quliyeva;

B) Leyla Vəkilova;

C) Aliyə Rüstəmbəyova;

D) Züleyxa Məmmədbəyova;

E) Züleyxa Seyidməmmədova;

14. SSRİ neçənci ildə qoşununu İrana yeritdi?

A) 1941 - ci il sentyabr

B) 1941 - ci il dekabr

C) 1941 - ci il iyul

D) 1941 - ci il avqust

E) 1942 - ci il yanvar

15. Əbdürrəhman Əli oğlu Fətəlibəyli - Düdənginski kim tərəfindən, neçənci ildə qətlə yetirilmişdir?

A) Mikayıl İsmayılov tərəfindən, 1954 - cü ildə;

B) Mikayıl İsmayılov tərəfindən, 1945 - ci ildə;

C) 1964 - cü ildə, DTK tərəfindən;

D) 1949 - cu ildə, faşistlər tərəfindən;

E) 1945 - ci ildə, sovet döyüşçüləri tərəfindən;

16. 1945 - ci ildə yaradılmış Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti kim olmuşdur?

A) H. Abdullayev;

B) M. Mirqasımov;

C) Z. Xəlilov;

D) Y. Məmmədəliyev;

E) E. Salayev;

17. Qafqaz müsəlmanlarından təşkil olunan döyüş dəstələri necə adlanırdı?

A) Legion, Frtibat, Şimali Qafqaz;

B) Həyacan, Berqman, Tatarıstan;

C) Vətən yolu, Stalin uğrunda, İrəli;

D) Döyüşən Krım, Ulduz, Partizan;

E) Aslan, Dönməz, Qorxmaz, Vətən;

18. Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş azərbaycanlıların sayı:

A) 400 min;

B) 450 min;

C) 380 min;

D) 480min

E) 500 min;

19. Represiyadan sonra Azərbaycan SSR - də bəraət alanların sayı nə qədər olub?

A) 5. 607 nəfər

B) 10. 790 nəfər

C) 7. 550 nəfər

D) 5. 438 nəfər

E) 6. 542 nəfər

20. Akademik Heydər Hüseynov yazdığı hansı əsərinə görə təqiblərə məruz qalmış?

A) XIX - əsr Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən

B) Azərbaycan tarixinin qısa oçerki

C) Tarixi sənəd

D) Faşizm elmin düşmənidir

E) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

21. Böyük vətən müharibəsində ilk Sovet ittifaqı qıhrımanı adı almış Azərbaycanlı?

A) Qafur Məmmədov

B) Həzi Aslanov

C) Hüseynbala Əliyev

D) İsrafil Məmmədov

E) Ziya Bünyadov

22. «Dönməzlər» in məktubunun əsas qayəsini təşkil edirdi:

1 - Azərbaycan xalqının milli hüquqlarından istifadə edə bilməməsi;

2 - Yeni ali məktəblərin açılması və tədrisin Azərbaycan dilində olması;

3 - Ali məktəblərdə tədris edilən kitabların dilimizə tərcümə edilməməsi;

4 - Ədəbiyyatın sosialistləşdrilməsi;

5 - Ədəbiyyatımızın süniləşdirilməsi; Hamıya bərabərtəhsi imkanı yaradıldığı;

6 - Təhsil almaq istəyən uşaqların imkanlarının olmaması;

7 - Azərbaycanlıların milli dövlət dilinə malik olmamaları;

8 - Təhsilin inkişaf etdiyi;

A) 1, 3, 5, 6, 8;

B) 2, 4, 7, 8; 6

C) 1, 2, 4, 7; 3

D) 1, 2, 3, 4; 5

E) 2, 4, 6, 7, 8

23. 223 - cü diviziyanın azad etdiyi yaşayış məntəqələrinə aiddir:

1 - Naursk qələbəsi

2 - Qafqaz uğrunda

3 - Taqanroq şəhərini

4 - Sağsahil Ukraynanın

5 - Novorossiysk

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4

24. “İldırım” adlı antisovet təşkilatını nədə təqsirləndirirdilər?

1 - Almanlarla əlaqədə

2 - Türkiyəyə meyl etməkdə

3 - antisovet vərəqələr yaymaqda

4 - Azərbaycanı SSRİ - dən ayırmaq

5 - S. C. Pişəvərini dəstəklədiyinə görə

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

25. Azərbaycanda yaradılmış diviziyaları göstərən cavabı müəyyən edin:

1 - 404


2 - 202

3 - 409


4 - 448

5 - 223


6 - 402

7 - 810


8 - 416

A) 7, 3, 6, 1;

B) 1, 3, 4, 7;

C) 2, 5, 7, 8;

D) 2, 5, 6. 8;

E) 3, 4, 5, 6

26. Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası hansı təşklatlar əsasında yaradılmışdır?

1 - Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Bakı Komitəsi;

2 - İttihad;

3 - Hümmət;

4 - Müsavat;

5 - Ədalət;

6 - Əhrar;

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 6, 3, 2

D) 4, 1, 6

E) 1, 4, 6

27. 1921 - ci ilin mayında Bakıda keçirilmiş Azərbaycan SSR I Sovetlər qurultayında müzakirə edilmiş məsələləri müəyyənləşdirin:

1 - Azərbaycan SSR - in I Konstitusiyası qəbul edildi;

2 - Azərbayan SSR yaradıldı;

3 - Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi ləğv edldi;

4 - Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradıldı;

5 - 73 nəfərdən ibarət Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi seçildi və onun sədri M. Hacıyev oldu;

6 - Azərbaycan SSR MİK sədri N. Nərimanov oldu;

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 4, 6

D) 2, 6, 1

E) 1, 4, 6

28. Əsgəri rəşadətə görə Azərbaycan SSR - dən Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, «Şöhrət ordeni», SSRİ orden və medalları ilə təltif olunmuş azərbaycanlı döyüşçülərin sayını göstərən cavabı müəyyən edin:

1 - 121 nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı;

2 - 154 nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı;

3 - 30 nəfər «Şöhrət» ordeni;

4 - 205 min nəfər SSRİ orden və medalları;

5 - 42 nəfər «Şörət» ordeni»

6 - 176 min nəfər SSRİ orden və medalları;

A) 3, 4, 6;

B) 2, 4, 5,

C) 5, 3. 2;

D) 4, 2, 1;

E) 1, 3, 6;

29. 1941 - 1945 - ci illər müharibəsi illərində İrana hansı ölkələrin qoşunları daxil oldular?

1 - SSRİ;

2 - Fransa;

3 - İtaliya;

4 - İngiltərə;

5 - ABŞ;

6 - İspaniya;

A) 1, 4, 5;

B) 2, 3, 6;

C) 4, 6, 2;

D) 3, 5, 2;

E) 4, 5, 6;

30. II Dünya müharibəsi zamanı Azərbaycanda olan məşhur rəssamlar:

1- Maral Rəhmanzadə

2- Yusif MƏmmədəliyev

3- Əzim Əzimzadə

4- İsmayıl Axundov

5- Şamil Əzizbəyov

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 5, 3

D) 1, 3, 4

E) 4, 3, 2

31. SSRİ, İngiltərə və ABŞ dövlətləri arasında bağlanan müqaviləyə görə:

1- İranın daxili işinə qarışmamalı idi

2- Vacib məsələləri birgə həll etməli

3- Ordu saxlamağa icazə verilmirdi

4- Müharibədən sonra qoşunlarını İrandan çıxartmalı idi

5- İrana təzminat ödənməli idi

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

32. 1941 - ci ildə olmuşdur

1 - Almaniya SSRİ - nin üzərinə hücuma keçdi

2 - H. Aslanov “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adına layiq görüldü

3 - İsrafil Məmmədov azərbaycanlılar arasında ilk dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü

4 - Faşistlər tərəfindən Xarkovun ələ keçirilməsi

5 - Böyük Vətən müharibəsi başlandı

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5

33. Sovet ordusu ölkənin ərazisini düşməndən təmizləyəndən sonra

1- Şərqi Avropa ölkələrini azad etməyə başladı

2- Kommunist rejimi yaradıldı

3- “223 - cü diviziya” Qırmızı bayraq ordeni ilə təltif edilmişdi

4- Təyyarəçi Adil Quliyev “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adı verildi

5- Stalinqrad vuruşması oldu

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4

34. Müharibə dövründə azərbaycanlı partizanlar:

1- Mehdi Hüseynzadə

2- M. Ə. Rəsulzadə

3- Əli Babayev

4- Şamil Əzizbəyov

5- Ələkbər Əliyev

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 3

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5

35. Qafqaz uğrunda döyüşmüş Azərbaycan diviziyaları

1- 77 - ci diviziya

2- 223 - cü diviziya

3- 416 - cı diviziya

4- 402 - ci diviziya

5- 271 - ci diviziya

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4

36. Almaniyanın Azərbaycanla bağlı işğalçılıq planı:

1- Komissarlıq idarə forması yaradılmalı

2- Bakı neftinin inkişafını artırmaq

3- Almaniyadan asılı olan “Böyük Türküstan” dövləti yaradılmalı idi

4- İşğal planında Azərbaycan yox idi

5- Cənubi və Şimali Azərbaycanı bu dövlətin tərkibinə daxil etmək

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

37. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- H. Aslanov “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif edildi

2- Qreyd - Kursk vuruşması

3- II Dünya Müharibəsinin başlanması

4- Leninqradın 900 günlük mühasirəsi

5- 402 - ci milli diviziyanın yaradılması

A) 4, 1, 5, 3, 2

B) 1, 3, 4, 2, 5

C) 2, 5, 1, 3, 4

D) 3, 5, 1, 4, 2

E) 1, 2, 3, 4, 5

38. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Azərbaycan Xalq Konqresi çağırıldı

2- ADR - in I qurultayı

3- Mühacir Azərbaycan parlamenti yarandı

4- Faşist Almaniyası təslim oldu

5- Respublika yardım komitəsi yarandı

A) 5, 3, 2, 1, 4

B) 3, 2, 5, 1, 4

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 1, 5, 4

E) 5, 4, 3, 1, 2

39. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- 402 - ci diviziya yarandı

2- 271 - ci milli atıcı diviziyası

3- 416 - cı diviziya

4- 77 - ci diviziya yenidən təşkil edilməsi

5- 77 - ci diviziyanın yaradılması

A) 1, 2, 3, 5, 4

B) 2, 3, 1, 4, 5

C) 5, 1, 3, 2, 4

D) 1, 3, 5, 2, 4

E) 2, 5, 1, 4, 3

40. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1- SSRİ qoşunlarını İrandan çıxartdı

2- Təbrizdə “Vətən yolunda” qəzetinin çapı

3- ADR yaradılması haqq bəyanatla çıxış

4- ADR - nin I qurultayı

5- Azərbaycan Xalq Konqresi çağırıldı

A) 2, 3, 4, 5, 1

B) 3, 4, 5, 1, 2

C) 3, 5, 2, 4, 1

D) 1, 2, 3, 5, 4

E) 5, 4, 3, 1, 2

41. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Milli Hökumətin aqrar qanun qəbul etməsi

2- Pİşəvərinin başçılığı ilə Milli hökumət yarandı

3- “Əmək haqqında qanun”

4- Azərbaycan Xalq Konqresi çağırıldı

5- II Dünya müharibəsi başlandı

a- 1939, 1 sentyabr

b- 1946 - cı il, 12 may

c- 1945 - ci il 21 noyabr

d- 1946 - cı il, 16 fevral

e- 1945 - ci il, dekabr 12

A) 1 - d, 2 - e, 3 - b, 4 - c, 5 - a

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - e, 5 - d

C) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b, 5 - e

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - d, 5 - e

E) 1 - e, 2 - b, 3 - c, 4 - e, 5 - d

42. Uyğunluğu müəyyən edin

1- 1946 - cı il mayın 8

2- 1941 - ci il oktyabr

3- 1947 - ci il iyunun 12

4- 1945 - ci il noyabrın 21

5- 1945 - ci il noyabrın 27 - dən dekabr 1 - dək

a- SSRİ qoşunları İrandan çıxarıldı

b- Azərbaycan Xalq Konqresi çağırıldı

c- Pişəvəri həlak oldu

d- Təbrizdə Azərbaycan Opera və Balet Teatrının ilk qastrol tamaşaları başlandı

e- Azərbaycanın hər yerində Milli Məclisə seçkilər keçirildi

A) 1 - e, 2 - a, 3 - b, 4 - d, 5 - e

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d, 5 - e

C) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - e, 5 - c

D) 1 - d, 2 - e, 3 - c, 4 - b, 5 - a

E) 1 - a, 2 - d, 3 - c, 4 - b, 5 - e

43. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Aqrar islahat keçirildi

2- İngiltərənin İranın neft sənayesində inhisarına son qoyuldu

3- Təbrizdə Azərbaycan Dövlət Universiteti

a - 1946

b - 1962

c - 1949 - 1953

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

44. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Böyük Türküstan

2- Vilvet

3- “Qırmızı Ulduz”

a - ABŞ və Böyük Britaniya

b - Həzi Aslanov

c – Almaniya

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

##num=13// level= 1// sumtest=26 // name= Çarizmin Qafqaz siyasətinin reallaşmasında ermənilərin rolu. Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deportasiyası //

1. 1948 - 1953 - cü illərdə Ermənistandan Azərbaycana nə qədər azəri türkü köçürülmüşdür?

A) 114 min;

B) 150 min;

C) 120 min;

D) 95 min;

E) 54 min;

2. 1991 - ci il dekabrın 8 - də Belovejdəki «Viskuli» iqamətgahında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılmasını imzalayan dövlətlərin adları cavablardan hansında tam əhatə edilmişdir?
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə