##Fakültə: Biologiya ##İxtisas: BiologiyaYüklə 1,01 Mb.
səhifə1/16
tarix01.01.2022
ölçüsü1,01 Mb.
#103139
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

##Fakültə: Biologiya

##İxtisas: Biologiya

##Bölmə Azərbaycan

##Şöbə - Qiyabi

##Qrup - 401

##Fənnin adı: Bioloji kimya və molekulyar biologiya

##Tərtib edən müəllimin adı: dos. R. K. Məmmədova

##Kafedra müdiri: : k.e.d.,dos. Ə.Z.Zalov

##İşçi qrupu:

##1. dos. V. S. Həsənov

##2. dos. Ə.Ə.Mahmudova

##3. b/m G. V. Babayeva##num=1// level= 1// sumtest=23 // name=// I. Bioloji kimya və molekulyar biologiya fənninə giriş. Zülallar //


1.Молекул формаларына эюря зцлаллар нечя група бюлцнцр?

А) 5

Б) 3

Ъ) 7

Д) 2

Е) 6

2.Фибрилйар вя глобулйар зцлаллар арасында кечид тяшкил едян зцлал щансыдыр?

А) Пепсин

Б) Щемоглобин

Ъ) Зеин

Д) Миозин

Е) Фиброин

3.Щистонлара щарада раст эялинир?

А) Вятяр вя баьларын тяркибиндя

Б) Щейван вя биткилярин бцтцн тохумаларында

Ъ) Истинад тохумаларында

Д) Епидермис гаты вя онун тюрямяляриндя

Е) Тимус вязисиндя вя еритроситлярдя

4 .Коллаэенин тяркибиндя олмайан аминтуршулар:

А) Лейсин, изолейсин

Б) Триозин

Ъ) Метионин

Д) Глцтамин

Е) Систин, систеин, триптофан

5.Ня цчцн щистонлар ясаси хассяйя маликдир?

А) Тяркибиндя нуклеин туршулары олдуьундан

Б) Тяркибиндя диаминкарбон туршулары олдуьундан

Ъ) Тяркибиндя сулфат туршусу олдуьундан

Д) Тяркибиндля ЩЪл олдуьундан

Е) Тяркибиндя кящряба туршусу олдуьундан

6. Tərkibində müsbət yüklənmiş radikallar olan amin turşular sırasını müəyyən edin.

A) lizin, asparagin, arginin

B) alanin, valin, histidin

C) lizin, arginin, histidin

D) asparagin, qlutamin, histidin

E) lizin, izoleysin, alanin7. Qeyri polyar (hidrofob) radikallara hansılar aiddir?

A) Neytral radikallar

B) Oksiamin turşuları, amid saxlayan qruplar

C) Mənfi və müsbət yüklanmiş radikallar

D) Alifatiklər, kükürd saxlayanlar, aromatiklər və imin turşusu

E) Yalnız alifatik və aromatiklər8. Requlyar α spiralın ideintiklik dövrü neçə amin turşusuna (a) və neçə buruma (b) bərabərdir?

a b

A) 15 5


B) 20 6

C) 25 5

D) 18 5

E) 17 79. Zülallar hansı faiz nisbətində qlobulyar (q) və fibrilyar (f) olurlar?

q f

A) 99 1


B) 70 30

C) 90 10

D) 50 50

E) 95 510. Orqanizmdə ammonyakın tam zərərsizləşdirilməsi hansı reaksiya vasitəsilə həyata keçirilir?

A)

B) Hec biri

C)


D)

E)


T2 çoxseçimli testlər11. Tərkibində  - alanin, histidin və metil histidin qalıqları olan və bütün onurğalıların əzələlərində tapılan hansı peptidlərdir?

1 - karnozin

2 - kreatin

3 - bradikinin

4 - oksitosin

5 - qlutation.

6 - qliadin

7 - anserin

A) 5, 7


B) 1, 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 7

E) 4, 612. Aşağıda göstərilən rabitə və qarşılıqlı əlaqələrdən hansı zülal molekulunun üçüncülü quruluşunun formalaşmasında iştirak etmir?

1 - koordinasion rabitələr

2 - ion rabitələri

3 - hidrogen rabitələr

4 - hidrofob əlaqələr

5 - kovalent rabitələr

6 - disultid rabitələr

A) 4


B) 2, 6

C) 3, 5

D) 1

E) 6


13.Nüvə və sitoplazmanın tərkibinə daxil olan mütləq komponentləri göstərin?

1 - DNT

2 - N - RNT

3 - M - RNT

4 - amin turşular

5 - ferritin

6 - rodopsin

7 - qlükoza

A) 2. 6, 7

B) 1, 2. 3. 4

C) 1, 2, 4. 5

D) 3, 4, 6. 7

E) 1, 2. 3, 514. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində zülallardan başqa, xırda molekullu peptidlər hansılardır?

A) 4, 5, 7

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 8

D) 1, 2, 4

E) 2, 5, 815. Transkripsiyanın prinsiplərini seçin?

1 - komplementarlıq

2 - Unipolyarlıq

3 - Birmənalılıq

4 - assimetriklik

5 - Seçicilik

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 416. Prolaminlərin nümayəndələrin sıra ilə göstərin.

1 - qliadin,

2 - prokollagen

3 - qordein

4 - fibroin

5 - zein

6 - kollagen

7 - keratin

8 - lizin

9 - arginin

A) 4, 5, 6

B) 2, 8

C) 1. 3. 5

D) 4, 6, 7

E) 2, 7, 9


T3

17.Mürəkkəb zülalların nümayəndəsi olan metalloproteidlərin, xromoproteidlərin xronoloji ardıcıllığı hansıdır.

A) I - 3, 4, 5 II - 1, 2, 6

B) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

C) I - 1, 4; 6 II - 2, 3, 5

D) I - 2, 5, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

18 . Təmiz halda zülalın alınma ardıcıllığı hansı variantda düzgün göstərilib?

1 . Məhlul qeyri – üzvi duzları və xırdamolekullu maddələrdən təmizləmək

2 . Təbii material seçmək

3 . Zülalı bir neçə dəfə həll edərək yenidən kristallaşdırmaq

4 . Zülalı toxumalardan ayırmaq

A ) 2, 3, 4, 1

B ) 1, 3, 4, 2

C ) 3, 2, 1, 4

D ) 4, 2, 3, 1

E ) 2, 4, 1, 3

19 . Aşağıda verilmiş təbii peptidlərə xas olan xüsusiyyətləri ardıcıl olaraq göstərin.

I Qlutation

II Karnozin

III Anserin

1 . Hüceyrələrdə geniş yayılmış spesifik funksiyalı tripeptiddir

2 . Quşların və balıqların əzələsində olur, tərkibə β - alanin daxildir

3 . Məməlilərin əzələsində olur, tərkibində β - alanin olur

4 . Tərkibinə qlisin, sistein, qlutamin turşusu daxildir

5 . Eritrositlərdə, qaraciyərdə, böyrəküstü vəzilərdə nisbətən daha çox olur.

A ) I – 1, 2; II – 3, 5; III – 4

B ) I – 1, 3; II – 2, 4; III – 5

C ) I – 1, 4, 5; II – 3; III – 2

D ) I – 1, 4; II – 2, 5; III – 3

E ) I – 1, 5; II – 4; III – 2, 3


T 4 – uyğunluq testləri

20. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallar, təbii peptidlər və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

A) I - 1, 7, 8; II - 2, 5, 9; III - 3, 4. 6

B) I - 2. 4, 8; II - 1, 9, 3; III - 6, 7, 5

C) I - 3, 8, 9; II - 1, 6, 7; III - 5, 4, 2

D) I - 2, 4, 6; II - 3, 5, 7; III - 1, 8, 9

E) I - 1, 3, 5; II - 7, 8, 9; III - 2, 4. 621. Orqanizmin tərkibində zülalların, yağların və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9

B) I - 5, 8, 9; II - 1, 2, 4; III - 3, 6, 9

C) I - 7, 8, 9; II - 1, 2, 5; III - 3, 4, 6

D) I - 1, 5, 7; II - 2, 8, 9; III - 3, 4. 6

E) I - 3, 4, 7; II - 2, 5, 6; III - 1, 8, 922. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan metalloproteidlər, fosfoproteidlər, qlükoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

A) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5; III - 2, 6, 7

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 6, 7; III - 4, 7, 8

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 6, 8; III - 5, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 1, 3, 6; III - 4, 5, 7

E) I - 2, 7, 8; II - 4, 5, 8; III - 6, 8, 923. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan qlükoproteidlər, fosfoproteidlər, xromoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

A) I - 5, 6, 9; II - 4, 5, 6; III - 1, 2, 4

B) I - 1, 4, 7; II - 2, 3, 9; III - 3, 6, 8

C) I - 5, 6, 8; II - 1, 5, 7; III - 3, 4, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 5, 6, 7; III - 2, 1, 8

E) I - 1, 3, 5 II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin