##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= CTM tədqiqat metodları //Yüklə 0.64 Mb.
səhifə3/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= CTM tədqiqat metodları //


1. CTM tədqiqatlarının nəzəri metodlarına aiddir:

A) Müşahidə, anket sorğusu, eksperiment.

B) Şifahi şərh, əyani, praktik.

C) Riyazi, müqayisə, tarixi.

D) Müsahibə, məktəb mühazirəsi, nağıletmə.

E) Kartoqrafik, şifahi şərh, eksperiment.

2. Metodiki tədqiqatlarda tipoloji yanaşma nəyə xidmət edir:

A) obyekt və hadisələrin müqayisə edilməsi

B) tipik planların köməyi ilə coğrafi xarakteristikaların hazırlanmasına

C) öyrənilən obyekt və hadisələrin qruplaşdırılması və əsas əlamətlərinin müəyyən edilməsinə

D) tədqiqatın predmeti və vəzifələrinin müəyyən edilməsi

E) pedaqoji tədqiqatın məntiqi və ardıcıllığının seçilməsi

3. Metodiki tədqiqatlarda riyazi metodun əsas funksiyası nədən ibarətdir:

A) coğrafiya dərslərində riyaziyyatla fənlərarası əlaqəyə

B) coğrafiyanın riyaziyyatla əlaqəsindən

C) pedoqoji hadisələrin mürəkkəb əlaqələri və qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi və izahından

D) coğrafi tədqiqatlarda praktik biliklərin geniş istifadə edilməsindən

E) coğrafiya dərslərində riyazi hesablamalardan istifadə edilməsindən

4. Metodiki tədqiqatlarda tarixi metodun mahiyyəti nədən ibarətdir:

A) tarixlə fənlərarası əlaqənin yolları araşdırılır.

B) tarixi hadisələrin coğrafiya elminə təsiri öyrənilir

C) tədqiq edilən hadisələrin zaman etibarı ilə dəyişməsi və inkişafının izlənilməsi

D) tarixi inkişaf dövründə coğrafiyanın elm kimi formalaşması

E) tarixlə coğrafiyanın müqayisəli təhlili

5. Nəzəri tədqiqat metodlarına aiddir:

1 - Riyazi

2 - Tarixi

3 - Müşahidə

4 - Eksperiment

5 - Müqayisə

6 - Anket sorğusu

A) 1. 3. 5

B) 3. 4. 6

C) 1. 2. 5

D) 2. 4. 6

E) 1. 2. 4

6. Empirik tədqiqat metodlarına aiddir:

1 - Riyazi

2 - Tarixi

3 - Müsahibə

4 - Eksperiment

5 - Müqayisə

6 - Anket sorğusu

A) 1. 3. 6

B) 1. 2. 5

C) 3. 4. 6

D) 3. 4. 5

E) 4. 5. 6

7. Metodiki tədqiqat zamanı müşahidələrin aparılmasına verilən tələblər hansılardır:

1 - sistematiklik

2 - fasiləsizlik

3 - məqsədyönlülük

4 - konkret proqramın olması

5 - təbii mühitlə əlaqəlilik

A) 1. 2. 3

B) 2. 3. 5

C) 1. 2. 4

D) 1. 4. 5

E) 1. 2. 5

8. Empirik tədqiqat metodlarına aiddir:

1 - Müsahibə

2 - Müqayisə

3 - Tarixi

4 - Statistik

5 - Eksperiment

6 - Müşahidə

A) 3. 5. 6

B) 2. 4. 5

C) 2. 3. 4

D) 1. 5. 6

E) 1. 3. 5

9. Sistem - struktur yanaşma metoduna aid xüsusiyyətləri müəyyən edin

1 - Obyekt və ya proses digər köməkçi sistemlərlə əvəz olunur

2 - Tədqiq olunan obyekt bütöv sistem şəklində qavranılır.

3 - Tədqiqatın predmeti bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan vahid sistem kimi nəzərdən keçirilir

4 - Tədqiqat zamanı hadisə müəyyən zaman daxilində inkişafda və dəyişilikdə nəzərdən keçirilir

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 1, 2

D) 2, 4

E) 1, 3

10. Fəal təlimin mərhələləri hansılardır:

I – düşünməyə yönəltmə

II – motivasiya

III – dərketmə

IV – düşünmə

V – tədqiqatın təşkili

A) I. III. V

B) I. III. IV

C) II. III. IV

D) I. II. V

E) III; IV; V

11. Ardıcıllığı seçin:

1 - problemin qoyuluşu

2 - obyekt və predmet

3 - metodların seçilməsi

4 - fərziyyənin seçilməsi

5 - eksperiment

A) 1. 2. 5. 4. 3

B) 2. 1. 4. 3. 5

C) 1. 4. 5. 2. 3

D) 1. 2. 4. 3. 5

E) 4. 1. 2. 3. 5

12. Tədqiqat prosesinin ardıcıllığını göstərin:

1 - Problemin qoyuluşu

2 - Obyekt və predmetin seçilməsi

3 - Tədqiqatın vəzifələrinin təyin edilməsi

4 - Fərziyyənin irəli sürülməsi

5 - Tədqiqatın məqsədinin seçilməsi

A) 1. 2. 5. 3. 4

B) 1. 2. 4. 5. 3

C) 2. 1. 4. 5. 3

D) 1. 4. 5. 2. 3

E) 4. 1. 2. 5. 3

13. Tədris problemlərinin həlli mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Fərziyyənin irəli sürülməsi

2 - Ümumi nəticələr çıxarılması

3 - Problem situasiyasının dərk edilməsi

4 - Fərziyyənin yoxlanılması

5 - Problemin formalaşdırılması

A) 5, 1, 4, 3, 2

B) 1, 5, 3, 4, 2

C) 5, 3, 1, 2, 4

D) 5, 4, 1, 2, 3

E) 5, 1, 2, 1, 3

14. Metodiki tədqiqatın məntiqi ardıcıllığının düzgün sırasını müəyyən edin:

1 - fərziyyənin müəyyən edilməsi

2 - tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin qoyuluşu

3 - tədqiqatın əsas probleminin müəyyən edilməsi

4 - eksperimentin hazırlanması və keçirilməsi

5 - nəticələrin praktik əhəmiyyətinin göstərilməsi

6 - tədqiqatın nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi

7 - tədqiqat metodlarının seçilməsi

A) 3, 1, 2, 7, 4, 6, 5

B) 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6

C) 3, 2, 1, 7, 4, 5, 6

D) 2, 3, 1, 4, 7, 6, 5

E) 3, 1, 2, 4, 7, 5, 6

15. Uyğunluğu göstərin:

I - Tarixi metod

II - tipoloji yanaşma

1 - obyekt və hadisələrin qruplaşdırılması və əsas əlamətlərinin seçilməsi

2 - hadisələrin inkişafının izlənilməsi

3 - xarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət edilməsi

A) I - 2; II - 1

B) I - 1; II - 2

C) I - 2; II - 3

D) I - 3; II - 1

E) I - 3; II - 2

16. Uyğunluğu göstərin:

I - Tarixi metod

II - Müqayisə metodu

1 - obyekt və hadisələrin qruplaşdırılması və əsas əlamətlərinin seçilməsi

2 - hadisələrin inkişafının izlənilməsi

3 - xarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət edilməsi

A) I - 2; II - 1

B) I - 3; II - 2

C) I - 1; II - 2

D) I - 2; II - 3

E) I - 3; II - 1

17. Uyğunluğu göstər:

I - tipoloji yanaşma

II - müqayisə metodu

1 - obyekt və hadisələrin qruplaşdırılması və əsas əlamətlərinin seçilməsi

2 - hadisələrin inkişafının izlənilməsi

3 - xarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət edilməsi

A) I - 2; II - 3

B) I - 3; II - 1

C) I - 1; II - 3

D) I - 1; II - 2

E) I - 2; II - 1

18. Uyğunluğu seçin:

I - empirik tədqiqat metodları

II - nəzəri tədqiqat metodları

1 - praktikada mövcud olan prosesləri öyrənir

2 - proses və hadisələrin qanunauyğunluqlarını öyrənir

3 - əşyaların daxili məzmununu öyrənir

4 - əşyaların xarici görünüşünü əks etdirir

A) I - 1. 3; II - 2. 4

B) I - 2. 3; II - 1. 4

C) I - 1. 4; II - 2. 3

D) I - 1. 2; II - 3. 4

E) I - 3. 4; II - 1. 2

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I Məntiqi metodlar

II Formalaşdırıcı metodlar

1 - ümumiləşdirmə

2 - tipoloji yanaşma

3 - deduksiya

4 - sistem - struktur

5 - modelləşdirmə

6 - müqayisə

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

B) I - 1, 5, 6 ; II - 2, 3, 4

C) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

20. Tədqiqat metodlarına aid xüsusiyyətləri müvafiq olaraq qeyd edin

1 - Tədqiqat zamanı hər hansı bir obyekt və ya proses digər köməkçi və süni sistemlərlə əvəz olunur

2 - Metodun mahiyyəti öyrənilən obyekt və hadisələrin müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırılmasından və hər bir qrupun ən mühüm əlamətlərinin aşkar edilməsindən ibarətdir.

3 - Metod öyrənilən obyektə müəyyən əlamətləri özündə birləşdirən vahid kimi baxmağı və bu zaman digər əlamətləri nəzərə almamağı tələb edir

a - idellaşdırma

b - tipoloji yanaşma

c - modelləşdirmə

A) a - 3, b - 1, c - 2

B) a - 2, b - 1, c - 3

C) a - 1, b - 2, c - 3

D) a - 3, b - 2, c - 1

E) a - 2, b - 3, c - 1
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə