FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


“Ekoloji böhranın” əsas səbəbi nədir?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə10/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

678. “Ekoloji böhranın” əsas səbəbi nədir?

 1. Təbii sərvətlərin hədsiz istismarı , kortəbii istifadə edilməsi

 2. Məhsuldar qüvvələrin zəif inkişaf etməsi

 3. Təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi

 4. Qlobal idarəçiliyin təşkil edilməməsi

 5. Meşələrin qırılması, tikinti işlərinin aparılması


679.Eksistensializm nə haqqında fəlsəfi cərəyandır? 1. İnsanın mövcudluq haqqında
 1. Dini mistik baxışlar haqqında

 2. ETİ Fetişləşdirmək haqqında

 3. İnformasiya cəmiyyəti haqqında

 4. Partlayışlı inkişaf haqqında


680.Dinin erkən formaları hansılardır? 1. Fetişizm, Animizm, Totemizm
 1. Mifoloji, Teoloji, Fideizm

 2. İudaizm,Mifologiya, budizm

 3. Fideizm, Deizm, Panteizm

 4. Totemizm, Xristianlıq, İslam


681.Ontologiya nə haqqında təlimdir.


a) Varlıq haqqında təlimdir.

b)Cəmiyyət haqqında təlimdir.

.

.


d) Təbiət haqqında təlimdir

c)Materiya haqqında təlimdir

e)Təfəkkür haqqında təlimdir
682.İdrakın obyekti nədir?


a) ətraf aləmdir


b)Cəmiyyətdir

c)Təfəkkürdür

d) təbiətdir

683.Ontoloji kateqoriyalar hansılardır?


 1. Varlıq, materiya, şüur, zərurət və təsadüf

 2. Səbəb və nəticə, Varlıq, Materiya, ideya, təfəkkür, şüur

 3. Zaman və məkan , imkan və gerçəklik, səbəb və nəticə

 4. Tək və ümumi, ideya, şüur, mahiyyət və hadisə

 5. Materiya , varlıq, ideya, təfəkkür , şüur


684.Atrubutiv kateqoriyalar hansılardır?

 1. Məkan, zaman, hərəkət, inkişaf, kəmiyyət, keyfiyyət, ölçü

 2. Səbəb və nəticə, materiya, şüur, Məkan , ölçü

 3. Zaman , hərəkət, inkişaf, imkan ,səbəb

 4. İnkişaf Ziddiyyət , materiya, zərurət, təsadüf, ölçü

 5. Mahiyyət, zərurət, səbəb, nəticə, hərəkət


685.Aşağıdakılardan hansılar ziddiyətlərin növləridir?

1. Daxili və xarici.

2. Əsas və qeyri - əsas.

3. Antoqonist və qeyri – antoqonist.

4. Reallıq və qeyri – reallıq

5. Sabit və qeyri - sabitlik

 1. 1.2.3
 1. 1.3.5

 2. 1.4.5

 3. 1.2.5

 4. 1.3.4


686.Determinlik əlaqələri ifadə edən kateqoriyalar hansılardır?

 1. Səbəb və nəticə, zərurət və təsadüf, imkan və gerçəklik

 2. Zaman və məkan, kəmiyyət və keyfiyyət, ölçü

 3. Səbəb və nəticə, məzmun və forma, inkişaf

 4. Səbəb və nəticə, məzmun və forma , kəmiyyət və keyfiyyət

 5. Zaman və məkan, tək və ümumi, mahiyyət və hadisə


687.Universial əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır?

   1. Tək , xüsusi və ümumi, qanun və qanunauyğunluq, mahiyyət və hadisə

   2. Zaman və məkan, Səbəb və nəticə, Zərurət və təsadüf

   3. Qanun və qanuna uyğunluq, mahiyyət və hadisə, kəmiyyət və keyfiyyət

   4. İnkarı inkar, kəmiyyət və keyfiyyət, ziddiyyət

   5. Məzmun və forma , hərəkət, inkişaf, səbəb və nəticə


689.Metafizika haqqında elmdir?


a) Fəlsəfədə metoddur


b)Dini öyrənən metoddur

c) Fizika haqında elmdir?

d)Hərəkət haqqında təlimatdı

e)Təbiət haqında elmdir?


690. Forma anlayışı nədir?

a) Pedmetin mövcudluğ formasını bildirir.

b) Hadisələrin daxili mahiyyətini ifadə edir.

c) hadisələrin ölçüsünü bildirir

d) hadisələrin təzahür formasıdır

e) hadisələrin daxili və xarici mahiyyətini bildirir.


691. İdrakı öyrənən təlim necə adlanır ?


a) Qnoseologiyab) Skeptizm

c) Metafizika

d) Sensualizm

e) Aqnostsizm


692. Hərəkətin neçə növü var?


a) 5 növü var

b) 4növü var
c) 3 növü var

d) 6 növü var

e) 7 növü var
693. İdrakın neçə mərhələsi var?


a) 3 mərhələsi var


c) 4 mərhələsi var

d) 2 mərhələsi var

b) 5 mərhələsi var

e) 1 mərhələsi var694. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyyfiyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu inkişafın hansı cəhətini öyrənir.

a) İnkişafın mexanizmini,qurluşunu öyrənir.

b) İnkişafda ziddiyətlərin xarakterini öyrənir.

c) İnkişafda kəmiyyət dəyişmələrini öyrənir

d) İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini öyrənir

e) İnkişafda köhnə ilə yeni arasında əlaqəni öyrənir.


695. Məntiqi idrakın neçə forması var?


a) 3 forması var


d) 5 forması var

e) 6 forması var

c) 4 forması var

b) 2 forması var


696. Heraklit hansı ölkənin filosofudur?


a) Yunanıstan filosofudur


d) Hindistan filosofudur

c) Fransa filosofudur

e) Çin filosofudur.

b) İtaliya filosofudur


697.Dünyagörüşü nədir?

a) İnsan ətraf aləmi haqqında top

b) İnsan təbiət haqqında forma bilikləri

c) İnsanın cəmiyyət haqqında topladığı məcmusu

d) İnsan özü haqqında
698. Cəmiyyətin nəzəri modelinin alınmasında hansı mövqelər olmuşdur?

a) Materialzm, volyuntarizm, idealizm

b) Fatalizm, dualizm, naturalizm

c) Empirizm, materializm, sensualizm

d) Naturalizm, rasionalizm, idealizm

e) Naturalizm, materializm, idealizm


699. Qədim Şərq filosofları mövcudatın əsasında necə maddi ünsürün olduğunu göstərirdiər? 1. 4 maddi ünsürün
 1. 1 maddi ünsürün

 2. 6 maddi ünsürün

 3. 2 maddi ünsürün

 4. 5 maddi ünsürün


700. “Avesta”-nın müəllifi kimdir? 1. Zərdüst
 1. N.Gəncəvi

 2. Platon

 3. Aristotel

 4. Demokrit


701. Aşağıdakılar nəyin kampanentləridirki özündə birləşdirir.

1.İnsanın obyektiv dünyaya və dünyada onun yeri haqqında baxışlar sistemidir.

2. İnsanın onu əhatə edən gerçəkliyə və özünün-özünə münasibətidir.

3.İnsanların bu baxışlarla şərtlənən həyat mövqeyi,idealı,fəaliyyəti.
a)Dünyagörüşününc)Metafizikanın

d)İdealizmin

e)Materializmin

b)Dialektikanın


702. Atributiv kateqoriyalar hansılardır?

a) Məkan, zaman, hərəkət, keyfiyyət,ölçü kəmiyyət.

b) imkan və gerçəklik, məzmun və forma, hərəkət

c) Səbəb, nəticə,mahiyyət,keyfiyyət, ölçü

d) məzmun, forma, tək, ümumi, xüsusi

e) Ziddiyət fərq əkslik,münaqişə


703.Xüsusi anlayışı nədir?

a) ümumi ilə tək arasında əlaqənin ifadəsidir

b)hadisələrdə ümumi əlaqənin ifadəsidir

c) Hadisələrdən mahiyyət cəhətli əlaqənin ifadəsidir

d)ümumi ilə hadisələr arasında əlaqənin ifadəsidir

e) Hadisələrin özünə məxsus xüsusiyyətlərini ifadə edir.


704.Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu inkişafı hansı cəhətdən öyrənir

a) inkişafın mənbəyini və hərəkətverici qüvvəsini izah edir.

b) İnkişafın istiqamətini və varisliyini ifadə edir

c) İnkişafda varisliyi və əlaqə mamentini ifadə edir.

d) İnkişafın məzmun və formasını izah edir

e) İnkişafın xarakterini və istiqamətini izah edir


705. İnkarı inkar inkişafı hansı cəhətdən öyrənir?

a) İnkişafın istiqamətini spiralvari xarakterini və varisliyini izah edir

b)İnkişafın keyfiyyətini xassəsni və varisliyini izah edir

c)İnkişafın kəmiyyətini zidiyyətli xarakterini vəəlaqə mamentini izah edir.

d) İnkişafın mənbəyini, xarakterini və varisliyini izah edir.

e)İnkişafın mahiyyətini onun ziddiyətli xarakterini, inkar xarakterli olmasını izah edir


706. Təkcə anlayışı nədir?

a) Özünə məxsus keyfiyyəti və xüsusiyyətləri ilə fərqlənən predmetdir.

b) Hadisələrin miqdarını ifadə edir

c) hadisələrin daxili əlaqəsini ifadə edir

d) hadisələrin kəmiyyətini bildirir

e) Ümumiyyə aid olan tərəfləri ifadə edir


707. Dialektik materialist sosial fəlsəfə öyrədir ki, şəxsiyyətin özünü. 1. Cəmiyyət yaradır
 1. Elm yaradır

 2. Kitab yaradır

 3. Təbiət yaradır

 4. Fəlsəfə yaradır


708. “Əmtəələr qızıla, qızıl da əmtəələrə mübadilə edildiyi kimi hər şey atəşə, atəş də hər şeyə mü-badilə olunur” ifadəsinin müəllifi olan filosof? 1. Heraklit

 1. Kant

 2. Aristotel

 3. Hegel

 4. Engels


709. Kortəbii dialektikanın banisi kimdir? 1. Heraklit
 1. Aristotel

 2. Yum

 3. Hegel

 4. Sokrat


710.Zərurət nədir?

a) hadisələrin mahiyyətindən doğan qanuna uyğun əlaqəninifadəsidir.

b) Hadisələr arasında təkrar olunanəlaqədir

c) hadisələr arasında təsadüfi əlaqənin ifadəsidir

d)Hadisələrin zəruri əlaqəsininifadəsdir

e) Hadisələr arasında ümumi əlaqədir


711.Aşağıdakılardan hansı İmkan nədir sualına cavab verir?

a) İmkan həyata keçməmiş gerçəklikdir.

b) Gerçəkliyin həyata keçməsi üçün şəraitdir.

c) İmkan grçəklikdir.

d) imkan hadisələrin daxili səbəbini bildirir.

e) Varlığın gerçəkliyə təsiridir.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə