FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?


Mürəkkəb dövlət quruluşları hansılardır?Yüklə 1.21 Mb.
səhifə3/10
tarix08.04.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

163. Mürəkkəb dövlət quruluşları hansılardır?


 1. Federasiya , komfederasiya

 2. Monarxiya, Konstitusiyalı monarxiya

 3. Respublika , federasiya

 4. Mütləq monarxiya, komfederasiya

 5. Aristokratiya , demokratiya164. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında hansı nəzəriyyələr olmuşdur


 1. Müqavilə, teoloji, patriarxal, zorakılıq

 2. Zorakılıq, müqavilə, mifoloji, sinfi.

 3. Teoloji, sinfi, Mifoloji müqavilə

 4. Texnokratik, patriarxal, zorakılıq

 5. Sinfi, zorakılıq, müqavilə könüllük

165. “Ekoloji böhranın” əsas səbəbi nədir?


 1. Təbii sərvətlərin hədsiz istismarı , kortəbii istifadə edilməsi

 2. Qlobal idarəçiliyin təşkil edilməməsi

 3. Təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi

 4. Məhsuldar qüvvələrin zəif inkişaf etməsi

 5. Meşələrin qırılması, tikinti işlərinin aparılması


166.Eksistensializm nə haqqında fəlsəfi cərəyandır?


 1. İnsanın mövcudluğu haqqında

 2. Dini mistik baxışlar haqqında

 3. Partlayışlı inkişaf haqqında

 4. ETİ Fetişləşdirmək haqqında

 5. İnformasiya cəmiyyəti haqqında


167.Dinin erkən formaları hansılardır?

 1. Fetişizm, Animizm, totemizm

 2. İudaizm, Mifologiya, budizm

 3. Fideizm, Deizm, Panteizm

 4. Totenizm, Xristianlıq İslam

 5. Mifoloji, Teoloji, Fideizm

168. Brahmanizm dini təlimi hansı ölkədə yaranmışdır?

 1. Hindistanda

 2. Çində

 3. Yunanistanda

 4. Romada

 5. Almaniyada


169.Leqizm- dini fəlsəfi cərəyan hansı ölkədə yaranmışdır?


 1. Çində

 2. Romada

 3. Yunanıstanda

 4. Hindistanda

 5. Almaniyada

170.Sivilizasiya ilk dəfə olaraq öz konkret tarixi təcəssümünü tapır ?

 1. İndustirial cəmiyyətdə

 2. Qədim Yunanıstanda

 3. Feodalizmdə

 4. Ərəb Xilafətində

 5. Qədim Yunanıstanda


171.Elmi idrakın ən yüksək forması nədir?

A) nəzəriyyə.

B) bilik.

C) təcrübə.

D) ideya

E) praktika


172.Elmi idrakın formaları?

A) fakt, problem, məsələ, ideya, prinsip, qanun, model, fərziyyə, hipotez, nəzəriyyə.
B) söz, metod, ideya, baxış, ziddiyyət, məntiq, əxlaq.
C) problem, həqiqət, misal, sosial, mənəvi, fərziyyə, nəzəriyyə.
D) əməl, hipotez, hiss, empirik, maddi.
E) məntiq, idrak, fakt, ideologiya, ziddiyyət, model.
173.Determinlik əlaqələri ifadə edən kateqoriyalar hansılardır?


 1. Səbəb və nəticə, zərurət və təsadüf, imkan və gerçəklik

 2. Zaman və məkan, kəmiyyət və keyfiyyət, ölçü

 3. Səbəb və nəticə, məzmun və forma, inkişaf

 4. Səbəb və nəticə, məzmun və forma , kəmiyyət və keyfiyyət

 5. Zaman və məkan, tək və ümumi, mahiyyət və hadisə


174.Universial əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır?

 1. Tək , xüsusi və ümumi, qanun və qanunauyğunluq, mahiyyət və hadisə

 2. Qanun və qanuna uyğunluq, mahiyyət və hadisə, kəmiyyət və keyfiyyət

 3. Zaman və məkan, Səbəb və nəticə, Zərurət və təsadüf

 4. İnkarı inkar, kəmiyyət və keyfiyyət, ziddiyyət

 5. Məzmun və forma , hərəkət, inkişaf, səbəb və nəticə


175. Metafizika nədir ?

 1. Fəlsəfədə metoddur

 2. Fizika haqında elmdir?

 3. Təbiət haqında elmdir?

 4. Dini öyrənən metoddur

 5. Hərəkət haqqında təlimatdı


176.Dialektika nədir?

a) Fəlsəfədə elmi metoddur.

b) Fəlsəfədə dünya gürüşdür

c) Fəlsəfədə nəzəriyyədir

d) Fəlsəfənin əsas məsələsidir

e) Sinfi mübarizə haqqında təlimdir


177. İdrakı öyrənən təlim necə adlanır ?

a) Qnoseologiya

b) Aqnostsizm

c) Skeptizm

d) Metafizika

e) Sensualizm


178.İnsanla təbiət arasındakı münasibət daha çox nədə özünü göstərir?

A) istehsal fəaliyyətində.

B) mənəvi fəaliyyətdə. 

C) məişət fəaliyyətində.
D) yoldaşlıq fəaliyyətində.

E) ailə fəaliyyətində.179.İnsanla təbiət arasındakı ziddiyyəti nə yaratdı?

A) elmi-texniki tərəqqi

B) sənaye. 

C). elm.

D) mədəniyyət.


E) maddi amillər.
180.Cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı nədən asılıdır?

A) maddi və mənəvi amillərdən..

B) təbii amillərdən.

C) elmi-texniki amillərdən.


D) cəmiyyətdən

E) vətəndən.


181.İstehsal üsulunun neçə tərəfi vardır?

A) iki.

 B) dörd.

C) üç.

D) beş.


E) bir.
182.İstehsal üsulunun ən çevik dəyişən komponenti?

A) əmək aləti. B) mənəvi amil. 

C) istehlak münasibətləri 


D) istehsal üsulu.

E)əmtəə.


.

183. Realizmin başlıca nümayəndəsi?

A) Foma Akvinski.

  B) Y. Okkam.

  C) İ. Rossel.

D) Platon.

E) Fales.184. Substansiya nədir?

a)Mahiyyətin ilk əsasında duran

b) Hadisədən sonra yaranan

c)Səbəb və nəticə

d)Məzmun və forma

e)Mahiyyət və hadisə


185.Hakimiyyət bölgüsü haqqında klassik nəzəriyyə kimə məxsusdur?


 1. Ş.Monteskyeyə

 2. K.Marksa

 3. F.Engelsə

 4. V.İ.Leninə

 5. Hegelə


186. Fəlsəfə nə zaman meydana gəlmişdir?


 1. E.ə. IIIminillikdə

 2. E.Ə.VII əsrdə

 3. Eramızın V əsrində

 4. Eramızın IX əsrində

 5. Orta əsrlərdə


187. Aşağıdakılar nəyin kompanentləridirki özündə birləşdirir.

1.İnsanın obyektiv dünyaya və dünyada onun yeri haqqında baxışlar sistemidir.

2. İnsanın onu əhatə edən gerçəkliyə və özünün-özünə münasibətidir.

3.İnsanların bu baxışlarla şərtlənən həyat mövqeyi,idealı,fəaliyyəti. 1. Dünyagörüşünün

 2. Dialektikanın

 3. Metafizikanın

 4. İdealizmin

 5. Materializmin


188 . Sufilik fəlsəfi təliminin əsas qayəsi nədi?

A) İnsanın öz cisamni varlığını unutması və ruhən Allahla birləşməsinə şəhadət verirB) İnsanı ilahi varlığı ilə eyniləşdirir və onun təbiətin bir hissəsi olmasına şəhadət verir
C)İnsanın mənəvi varlığını inkar etməklə cismani varlığa şəhadət verir
D)Tərki-dünyalıq vasitəsilə Allah səviyyəsinə yüksəlməyə şəhadət verir
E)İnsanı öz mənindən ayırır,onu ruhən ilkin substansiyaya çevirir
189.Xüsusi anlayışı nədir?
a) ümumi ilə tək arasında əlaqənin ifadəsidir

b)hadisələrdə ümumi əlaqənin ifadəsidir

c) Hadisələrdən mahiyyət cəhətli əlaqənin ifadəsidir

d)ümumi ilə hadisələr arasında əlaqənin ifadəsidir

e) Hadisələrin özünə məxsus xüsusiyyətlərini ifadə edir.

190.Heliosentrizm nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?
a) A.Kopernik

b) Qaliley

c) N.Gəncəvi

d) Kant


e) Bekon

191. XX əsrdə Azərbaycanda fəlsəfənin inkişafınfa mühüm rolu olan filosoflar hansılardır
a) Makoveliski, M.Qasımov,H.Hüseynov, F.Köçərli, Z.Göyüşov,F.Qasımzadə

b)Ə.Əhmədov, M.Qasımov, S.Vurğun, B.Vahabzadə

c) F.Qasıımzadə, İ.Rüstəmov, H.Şirəliyev,M.Qasımov

d) C.Əhmədli, S.Vurğun, M.Kazımov, Ə.Əhmədov

e) F.Qasıımzadə, İ.Rüstəmov, H.İmanov, C.Əhmədli
192. Ən sadə bəşəri çağırışları rəhbər tutmaq;

2. öz hərəkətinə nəzarət etməyi bacarmaq;

3. müstəqilliyini heç vaxt itirməmək;

Yuxarıdakılar nəyin formalarıdır.


 1. Şəxsiyyətin

 2. Cəmiyyətin

 3. Qrupun

 4. Vətənin

 5. Feyerbaxın


193. Dialektik materialist sosial fəlsəfəyə görə şəxsiyyətin özünü nə formalaşdırır?. 1. Ictimai mühüt

 2. Təbiət yaradır

 3. Elm yaradır

 4. Kitab yaradır

 5. Fəlsəfə yaradır194. “Əmtəələr qızıla, qızıl da əmtəələrə mübadilə edildiyi kimi hər şey atəşə, atəş də hər şeyə mübadilə olunur”.ifadəsinin müəllifi olan filosof?

 1. Heraklit

 2. Hegel

 3. Kant

 4. Aristotel

 5. Engels


195. Sadəlövh dialektikanın banisi kimdir?

 1. Heraklit

 2. Hegel

 3. Aristotel

 4. Yum

 5. Sokrat


196. Çarvak təliminə görə bütün mövcudatın əsasında neçə ünsür durur və hansılardır?

 1. Dörd ünsür – Od, Su, Hava, Torpaq

 2. Beş ünsür – Od, Su, Hava, Yer, Torpaq

 3. Üç ünsür --- Od,Su, Yer

 4. Beş ünsür—Od, Hava, Torpaq, Su, Həyat

 5. Dörd ünsür --- Torpaq, Alov, Həyat,Elm


197.Aşağıdakılardan hansı İmkan nədir sualına cavab verir?
a) İmkan həyata keçməmiş gerçəklikdir.

b) Gerçəkliyin həyata keçməsi üçün şəraitdir.

c) İmkan grçəklikdir.

d) imkan hadisələrin daxili səbəbini bildirir.

e) Varlığın gerçəkliyə təsiridir

198. Atomiz nəzəriyyəsini yunan filosoflarından kimlər ilk dəfə irəli sürmüşlər?

A)Levkipp,Demokrit
B)Heraklit,Fales
C)Anaksaqor,Pifaqor
D)Anaksimen,Fales
E)Ksenafon,Zenon

199.Neotomizm fəlsəfəsinin mahiyyəti nədir?

A)Elmlə din arasında barışdırıcı mövqe tutmaq
B)Dini fəlsəfi fikirlə eyniləşdirmək
C)Elmi düzgün olmayan idrak hesab etmək
D)Dini təfəkkürü fəlsəfəyə qarşı qoymaq
E)Elmlə fəlsəfəyə fövqəl status vermək
200. Teosentrizmə görə ilkin reallıq nədir?

a) Allahın varlığı

b) İdeyalar aləmi

c) Kosmik aləm

d) Maddi aləm

e) Əşyavi və hisslər vasitəsilə duyulan aləm201.Fəlsəfənin funksiyaları hansılardır?

a) Ontoloji , fraksioloji, Qneoseoloji, metodoloji, aksioloji, dünyagörüşü, inteqrativ, tərbiyəvi, tənqidi, qabaqgörənlik, ideoloji

b) Mifoloji, fraksioloji, sosioloji, teoloji, materialist, inteqrativ

c) fraksioloji, mifoloji, soioloji, dünyagörüşü, tarixi, elmi, siyasi, teoloji, tərbiyəvi

d) Metodoloji, dini, fizioloji, kosmotoloji, qeoloji, bioloji

e) Demokratik, elmi, siyasi, dialektik, polotoloji, partiyalılıq


202. Dünyanın dərk olunmasını inkar edın fəlsəfi təlim?

A)Aqnostisizm
B)Skeptisizm
C)Obyektisizm
D)Materializm
E)Empirizm

203.Materiyanın hərəkət formalarının ardıcıllığını göstərin?A)Mexaniki,fiziki,kimyəvi,bioloji,sosioloji
B)Mexaniki,kimyəvi,fiziki,sosial,bioloji
C)Fiziki,mexaniki,kimyəvi,sosial,bioloji
D)Mexaniki,sosial,bioloji,kimyəvi,fiziki
E)Bioloji,kimyəvi,mexaniki,fiziki,sosial
204. Varlıq haqqında fəlsəfi təlim necə adlanır?

a) Ontologiya

b) Qnoseologiya

c) Dialektika

d) Sosiologiya

e) Metodologiya


205. Fəlsəfədə həqiqətin hansı növləri vardır?

A) Mütləq və nisbi


B) Sadə və mürəkkəb
C)İbtidai və ali
D)Bəsit və rəngarəng
E)Meyar və ölçü
206. İnkar anlayışının neçə növü var və hansılardır?

a) 2 növü var, dialektik və metafizik

b) 3 növü var, dialektik, metafizik, idealist

c) 3 növü var, obyektiv, subyektiv, idealist

d) 2 növü var, daxili, xarici

e) 2 növü var, fasiləli, fasiləsiz


207. Kateqoriya Yunan dilində “ kateqoriya ” sözündən olub, mənası nə deməkdir?

a) Fikir söyləmək, mülahizə yürütmək, mühakimə etmək

b) Uğur qazanmaq, irəliyə getmək, kamil olmaq

c) Fikir söyləmək, müdrik olmaq, kamil olmaq

d) Müşahidə etmək, nəzər yetirmək, müayinə etmək

e) Mühakimə etmək, yeni fikr söyləmək, kamil olmaq


208. Biliyin yuksək səviyəsini nə təşkil edir?

 1. Nəzəri bilik

 2. əməli bilik

 3. nisbi bilik

 4. empirik bilik

 5. məntiqi bilik209.Din və fəlsəfə insanın hansı köklü tələbatından qaynaqlanır ?

 1. Tamamlanmamış ( mütləq) biliyə can atmaq

 2. Maddi durumu yaxşılaşdırmaq

 3. Gözəlliyi sevmək

 4. Təbiət hadisələrini dərk etmək

 5. Şan- şöhrət qazanmaq

210. Sinfi mübarizənin ən yüksək forması nədir ?

a) Sosial inqilab

b) Tətil və nümayişlər

c) İqtisadi mübarizə

d) Siyasi mübarizə

e) İdeoloji mübarizə


211. Varlığın növləri hansılardır :

a) Maddi, mənəvi, sosial-siyasi , insan varlığı

b) Fiziki, kimyəvi, bioloji, maddi varlıq

c) Sosial-siyasi, mexaniki, insan varlığı

d) Materiya, bioloji, ilahi varlıq

e) Bioloji, mənəvi və ya ideal, mexaniki varlıq


212. Sinfi mübarizənin formaları hansılardır:

a) İqtisadi, siyasi, ideoloji mübarizə

b) Tətil, nümayiş, iqtisadi mübarizə

c) Küçə hərəkatı, siyasi, ideoloji mübarizə

d) Nümayiş, iqtisadi mübarizə, tətil

e) Tətil, nümayiş, siyasi mübarizə


213. Sosial inqilabların baş verməsinin iqtisadi qanunauyğunluğu nədir ?

a) İstehsal münasibətlərinin məhsuldar qüvvələrinə uyğunluğunun pozulması

b) Siniflər arcasında mənafelərin uyğunsuzluğu

c) Siniflərin əmək haqlarının qeyri-bərabərliyi

d) Siniflərin mənafelərinin barışmazlığı

e) Siniflərin siyasi hüquqlarının bərababər olmaması


214. Məhsuldar qüvvələrin ünsürlərini göstərin:

a) İstehsal alət və vasitələri, işçi qüvvəsi.

b) İşçi qüvvəsi, əmək haqqı, əmək cismi

c) Əmək alətləri, əmək məhsuldarlığı, əmək cismi

d) İstehsal münasibətləri, əmək cismi, işçi qüvvəsi

e) Əmək məhsuldarlığı, işçi qüvvəsi, əmək alətləri


215. İnkarı inkar qanunu nəyi göstərir?

A) İnkişafən istiqamətini


B)Əksliklərin vəhdətini
C) Kəmiyyət və keyfiyyəti
D)Ziddiyyətlərin növlərini
E)Metofizik inkişafı

216.İnsan əsasən necə varlıq kimi görünür?

A) Biososial,psixi varlıq


B)İctimai varlıq
C) Təbii varlıq
D)Neyrofizioloji varlıq
E)Bioloji varlıq
217. Siniflərin əmələ gəlməsi səbəbini gəlirin mənbəyində görən nəzəriyyənin müəllifi kimlərdir ?

a) A.Smit və D.Rikardo

b) L.Feyerbax və E.Dürinq

c) Hegel və Feyerbax

d) Holbax və Helvetsi

e) K.Marks və F.Engels


218. Siniflərin əmələ gəlmə səbəbini zorakılıqda görən nəzəriyyənin müəlliflərini göstərin:

a) E.Dürinq və K.Kautski

b) A.A.Bakıxanov və M.F.Axundov

c) İ.P.Pavlov və İ.M.Seçenov

d) K.Marks və F.Engels

e) Hegel və Feyerbax


219. Zərvanilik fəlsəfəsi nəyi ilk başlanğıc hesab edir?

A) Zamanı


B)Ziddiyyəti
C) Məkanı
D)Həqiqəti
E)Hərəkəti

220. Dialektikanın hansı qanunu “Avesta” da özünəməxsus şəkildə ifadə olunmuşdur:

a) Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu

b) Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu

c) İnkarı inkar qanunu

d) Maddə tərkibinin itməməsi qanunu

e) İnkişafın ibtidaidənaliyə, sadədən mürəkkəbə doğru getməsi qanunu


221. Eley fəlsəfi məktəbinin nümayəndələri kimlər idi?

A) Ksenofon,Parmenid,Zenon


B)Levkipp,Demokrit,Sokrat
C) Protaqor,Sokrat,Platon
D)Anaksimen,Fales,Anaksaqor
E)Parmenid,Demokrit,Aristotel

222. Aşağıdakılardan hansılar məhsuldar qüvvələrin komponentidir:

1. Müəyyən bilik və vərdişlərə malik olan insanlar- istehsalın subyekti

2. Əmək alətləri, mexanizmlər, dəzgahlar, texniki vasitələr və s.

3. Əmək cisimləri və obyektlər

4. Əmək məhsuldarlığı və işçi qüvvəsi

5. Müəyyən bilik və vərdişlərə malik olmayan insanlar

a) 1,2,3 b) 1,2,5 c) 2,3,4 d) 2,3,5 e) 3,4,5
223. Antik Yunanıstanda Likey məktəbini kim yaratmışdır?

A) Aristotel


B)Platon
C) Demokrit
D)Prataqor
E)Pifaqor

224. Orta əsr fəlsəfəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır:

a) Bütün ictimai şüur sistemində dinin hakim mövqe tutması

b) Onun kreasionist “latınca –yaradıcı ” səciyyə daşıması

c) Onun praqmatik xarakter daşıması

d) İnsanın problemlərinin Allahın iradəsi ilə həll olunması

e) Onun elektrik xarakter daşıması


225.Materiyanın yeganə əsas xassəsi nədən ibarətdir:

a) Onun maddiliyidir

b) Gerçək dünyanın insan şüurunda əks olunması

c) İdeya şəklində mövcud olanın sonradan yaranması

d) Onun insan şüurunda adekvat əks olunması

e) Onun dünyanın ilkin başlanğıcı olması
226. Cəmiyyət qanunlarına nisbətən təbiət qanunlarının fərqləndirici cəhətləri hansılardır:

1.İctimai qanunlar cəmiyyətin yaranması ilə yaranır, əbədi deyildir

2. Təbiət qanunları kor-təbii baş verir, cəmiyyət qanunları isə yaranır

3. Cəmiyyət qanunları varlığın mürəkkəb formasının qanunlarıdır

4. Cəmiyyət qanunları subyektiv xarakter daşıyır

5. Təbiət qanunları daha uzun ömürlüdür

a) 1,2,5

b) 1,4,5

c) 1,3,5

d) 3,4,5

e) 1,2,3
227. Antik dövrdə ilk materialist fəlsəfi məktəb hansı olmuşdur:

a) Milet məktəbi

b) Roma məktəbi

c) Afina məktəbi

d) Eley məktəbi

e) Fales məktəbi


228. Kəmiyyətdən keyfiyyətə keçid nə zaman baş verir?

A) Ölçü pozulduqda


B)Keyfiyyət pozulduqda
C)Əkslik baş verdikdə
D) Ziddiyyət kəskinləşdikdə
E)Əlaqələr pozulduqda

229. Orta əsrlərdə Avropada əsas fəlsəfi cərəyanlar hansılar idi?

a) Nominalizm, Realizm

b) Dualizm , Nominalizm

c) Metafizika, İdrak

d) Realizm, Metafizika

e) Sufilik, Realizm
230.Yeni dövr fəlsəfəsində hansı metod yaranmışdır?

a) Metafizika

b) Dialektika

c) Eklrktika

d) Materialist

e) Sxolostika


231.Sensualizm cərəyanının görkəmli nümayəndələri kimlərdir?

a)Bekon, Lokk

b) Didro,Kopernik

c) Berkli,Yum

d) Spinoza

e) Korernik, Dekart232.Hegelin fəlsəfədə yeni dövrdə hansı cərəyanın banisi hesab olunur?

a) Obyektiv idealism,

b) Metafizika, obyektiv idealism

c) Subyektiv idealism, idealist dialektika

d) Materializm, dialektika

e) Monizm, Dualizm


233.İnsanın formalaşmasında hansı amillər vəhdət təşkil edir.

a) Bioloji, psixoloji, social

b) Bioloji, kimyəvi, social

c) Siyasi , ideoloji, psixoloji

d) İdeoloji, Sosial, siyasi

e) Bioloji, mexaniki, fiziki


234. Cəmiyyətin mənəvi həyatına daxil deyildir?

A) İqtisadiyyat


B)Hüquq
C)İncəsənət
D) Siyasət
E)Elm
235.Dialektikanın qanunlarını kim kəşf etmişdir?


 1. Hegel

 2. Marks

 3. Feyerbax

 4. Kant

 5. Fixte

236. İstehsal üsulunun ən çevik dəyişən komponenti hansıdır?


 1. Əmək alətləri

 2. İşçi qüvvəsi-insan

 3. Mənəvi amil

 4. Istehsal üsulu

 5. İstehlak münasibətləri237. Şəxsiyyətlə cəmiyətin qarşılıqlı münasibətlərində onlar arasında hansı asılılıq münasibətləri olmuşdur?

1. Şəxsi asılılıq münasibətləri

2. Mülkiyyət asılılığı münasibətləri

3.Maddi-əşyavi asılılıq münasibətləri

4. Fərdiyyət azadlığı münasibətləri

5. Hüquqi asılılığı münasibətləri

a) 1,3,4 b) 1,2,5 c) 2,4,5 d) 3,4, 5 e) 1,2,5

238. Sufiliyin baniləri kim olmuşdur?

A) Əl-Həsən-Əl Bəsri,Rəbiyyə Əl-Ədəviyyə


B)Əl-Qəzali,İbn Rüşd
C) Əl-Xərraz,İbn Sina
D) İbn-Əl Ərəbi,Əl Həllac
E)Əl-Nəzzam,Əl Qəzali

239.Praqmatizm fəlsəfəsinin əsas nümayəndələri?

A) Ç.Pirs,U.Cemis,c.Dyui


B)K,Yaspers,A.Kemyu,J.Sartr
C)E.Qusserel,U.Cemis,Q.Marsel
D) Ç.Pirs,Q.Marsel,E.Cilson
E)Cilson,C.Mariten,J.Sart

240. İncəsənət hansı şüur formasına aiddir?

A) Estetik


B)Etik
C)Mədəniyyət
D) Hüquqi
E)Fəlsəfi
241. İctimai tərəqinin mərhələləri hansılardır?

a) İctimai iqtisadi formasiyalar

b) Vəhşilik , barbarlıq, mədəniyyət

c) Barbarlıq,mədəniyyət,sivilizasiya.

d) İntibah, yeni dövr, maarifçilik dövrü

e) Kapitalizm, sosializm, sivilizasiya


242. Varlıq terminini fəlsəfəyə ilk dəfə hansı filolosof gətirmişdir.

a) Parmenit

b)Platon

c)Aristotel

d)Nizami Gəncəvi

e)Bəhmənyar


243. İnsan birliyinin tarixi formaları hansılardlr.

1.Qəbilə -tayfa birliyi

2. Xalq birliyi

3.Sinfi birliyi

4.Millət birliyi

5.Sovet xalqı

a) 1,2,4. b) 2,3,4,5 c)1,3,4,5 d) 2,3,4,5 e) 1,3,4,5
244. Fəlsəfənin əsas məsələsi nəyə deylir?

a) Təfəkkürün varlığa , maddinin mənəviyə münasibəti məsələsinə

b) Təbiətin dərk edilməsi məsələsinə

c) Cəmiyyətin qanunlarının dərk edilməsi məsələsinə

d) Materiya və şüurun birinin digərinə münasibəti məsələsinə

e) Materiyanın fəlsəfi anlayışı məsələsinə
245.Fəlsəfənin əsas cərəyanları?
a) Materializm , idealizm

b) İdealizm , monolizm

c) Dializm, materializm

d) Antizm , idealizm

e) Puliarizm, materializm.
246. Qanun hansı əlaqələri ifadə edir?
a) hadisələr arasında təkrarlanan sabit, zəruri ən ümum əlaqələri ifadə edir.

b) hadisələr arasında dəyişən təsadüfi zəruri,əlaqədir

c)hadisələr arasında səbəb təkrarlanan,məzmun xarakterli əlaqələri ifadə edir.

d)hadisələr arasında sabit, təkrarlanan, inkişaf əlaqələri ifadə edir.

e) hadisələr arasında təsadüfi, ümumi, sabit əlaqədir.
247. İnkarın dialektik anlayışı nədir?
a). Köhnənin bəzi cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir..

b) Köhnənin bütün cəhətlərinin inkar edilməsidir

c) Köhnənin bütün cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

d) Köhnənin yox olunmasıdır

e) Köhnəni yeniyə qarşı qoymaqdır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə