Fikrət Firuz oğlu Əlizadə

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 55.21 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü55.21 Kb.


Fikrət Firuz oğlu Əlizadə

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 538-02-23

İmeyl: 0504111351@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951- ci il mayın 13-də Bakı şəhərində ziyalı (həkim) ailəsində anadan olub.

 • 1958-1968 -ci illərdə Bakı şəhəri H.Cavid adına 132 saylı orta məktəbdə oxuyub.

 • 1964-1969 -cu illərdə Bakı şəhəri 2 saylı Musiqi məktəbində fortepiano üzrə ixtisaslaşıb.

 • 1970-1976 –cı illərdə BDU-nun (keçmiş ADU) Filologiya fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb.

 • 1976-1979 - cu il illərdə Xalq Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində oxuyub.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-1986 -cı illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının əyani aspirantı olub.

 • 1990 –cı ildə „Müasir Azərbaycan dilində cümlənin aktual üzvlənməsi“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1995 –ci ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2005 -2008 –ci illərdə əyani doktorant olub.

 • 2008 – ci ildə «Azərbaycan dili funksional sintaksisinin bəzi nəzəri problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını tamamlamışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969 -cu ildən H.Cavid adına 132 saylı orta məktəbdə pioner baş dəstə rəhbəri

 • 1970 -ci ildən C.Cabbarlı adına „Azərbaycanfilm“ kinostudiyasında filmüzüçıxaran

 • 1972 -1977 –ci illərdə T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayı, metodist, şahmat- dama dərnəyinin şöbə müdiri, şahmat dərnəyinin rəhbəri

 • 1977 – 1983-cü illərdə BDU-nun aspirantura şöbəsi baş laborant

 • 1987-1992-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında baş laborant

 • 1992-1993-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında müəllim

 • 1993-1995-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında baş müəllim

 • 1995-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Müasir Azərbaycan dili (Fonetika)

 • Müasir Azərbaycan dili (Leksikologiya)

 • Müasir Azərbaycan dili (Morfologiya)

 • Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis)

 • Nitqin elmi üslubu (əcnəbi tələbələrə)

 • Sintaqmatik fonetika (magistrantlara)

 • Azərbaycan dilinin üslubiyyatı

 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 • Mətn sintaksisi (cümlənin aktual üzvlənməsi)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan dilinin funsional sintaksisi, aktual üzvlənmə, mətn sintaksisi,etimologiya

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1978 – 1998, Bakı, Respublika ali məktəb aspirantlarının elmi konfransları

 • 1995, Qafqaz respublikalarının elmi konfransı

 • 1999-2000, Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 2002, Bakı, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 2002, Bakı, «Müstəqil Azərbaycanda elmin inkişaf istiqamətləri» elmi konfrans.

 • 2003, Bakı, «Azərbaycan elmi və mədəniyyəti: aktual problemlər», elmi-praktik konfrans

 • 2003, Bakı, «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası», elmi-praktik konfrans

 • 2004, Bakı, «Ali məktəblərdə dillərin öyrədilməsinin müasir problemləri», elmi-praktik konfrans

 • 2008, 1 Uluslararası Yunus Əmrə simpoziumu (Türkiyə)

 • 2008, Bakı, H.Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş konfrans

 • 2008, Bakı, Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans

 • 2009, Bakı, Baki Dövlət Universitetinin 90 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri

konfransı

 • 2010, Bakı, „Ali məktəblərdə dilçilik üzrə dərsıliklərin dili“ Respublika elmi konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci

ildönümünə həsr olunmuş „Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiy-

yətini yüksəltmək yolları“ mövzusunda ll Respublika elmi-metodik konfransı • 2011, Bakı, “Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri“ Respublika elmi

konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual problemlıəri“ mövzusunda

elmi-nəzəri konfrans

 • 2012, Bakı, M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfrans

 • 2012, Bakı, Görkəmli Azərbaycan alimi, BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb

filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi akademik Vasim Məmmədəli-yevin 70 illik yubileyinə həsrolunmuş „Şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri.Respublika elmi konfrans

 • 2013, Bakı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Res-publika elmi-nəzəri konfrans

 • 2014, Bakı, M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş”Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfrans

 • 2014, Bakı, Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş konfrans

 • 2014, Bakı, Ulu öndər H.Əliyevin xatirəsinə həsr olinmuş “Təhsildə gender araşdırmaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 • 2014, Azərbaycan Xalq yazıçısı Respublika Dövlət mükafatı laureatı İlyas Əfəndiyevin

anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfrans

 • 2015, Bakı, Görkəmli ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcüməçi prof. P.Xəlilovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2015, Bakı, “Kitabi-Dədə Qorqud” və Türk dünyası” Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2015, Bakı, “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərinin təcəssümü”

mövzusunda Respublika elmi konfransı

olmasının 90 illiyinə hısr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2016, Bursa, Türkiyə, “Muhammet Hüseyin Şehriyar” bilgi şöleni (Beynəlxalq elmi konfrans)

 • 2016, Bakı, 1 türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Akad.Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş

“Azərbaycan filologiyası:inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi

konfransı • 2016, Bursa, Türkiyə, “Muhammet Hüseyin Şehriyar” bilgi şöleni (Beynəlxalq elmi konfrans)

 • 2017, Bakı, “M.P.Vaqif və müasirlik” Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2017, Bakı, “Gender problemi və müasir Azərbaycan” Respublika elmi konfransı

 • 2017, Bakı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadanolmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş „Filologiyanın aktual problemləri“ möbzusunda

Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Görkəmli yazıçı,ədəbiyatşünas alim,və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Bəkir Çobanzadə -125.„Azərbaycan dili:dünən və bu gün“ mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfransıÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 1998, Bakı, Cümlənin aktual üzvlənməsi (metodik vəsait), 125 s.

 • 1998, Bakı, Cümlənin aktual üzvlənməsi (xüsusi kurs proqramı)

Məqalələr

 • 1993, Sözdüzəldici şəkilçilərin semantik qruplara görə təsnifatı //Semantika məsələləri

(Elmi konfrans məruzələrinin tezisləri),BDU, Bakı, s.49-50

 • 2002, Həmcins xəbərlərin sıralanması və aktual üzvlənmə //Azəırbaycan filologiyası,

BDU,Filologiya fakültəsi,Bakı, s.99-102

 • 2005, Dil və cins //“Hikmət“ jurnalı, 5-6, Bakı, s.149-157

 • 2006, Polifunksional (polisituativ) cümlələr//Tədqiqlər, №4, Bakı,s.20-30

 • 2007, Vilem Matezius və funksional qrammatika // AMEA-nın Humanitar elmlər

seriyası, Xəbərlər, №3,Bakı,s.143-148

 • 2007, Dil təfəkkürün ifadəçisi kimi (çoxaspektli yanaşma)//“Tədqiqlər“ jurnalı,AMEA-

nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, s.97-106

 • 2007, Funksional sintaksisdə aktantların rolu // Türkologiya jurnalı,№3-4,Bakı,s.65-72

 • 2008, Gender və dil (çoxaspektli yanaşma) //“Gender və mədəniyyət“ – Respublika ali

təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələri üçün Yay Məktəbinin materialları, Bakı,51-57

 • 2008, Mir Cəlalın hekayələri və mətn // „Yazıçı və zaman“. Mir Cəlalın 100 illik yubi-leyinə həsr olunmuş konfransın materialları, BDU,Bakı,s.274-276

 • 2008, Funksional sintaksisin əsas prinsipləri və anlayışları // Ümummilli lider H.Ə.Əli-yevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın mate-rialları, BDU, Filologiya fakültəsi,Bakı,s.26-28

 • 2009, Frazelogizmlərin yaranmasına dair bəzi qeydlər //Baki Dövlət Universitetinin 90

illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları,BDU,Filologiya fa-kültəsi, Bakı,s.196-198

dili“ Respublika elmi konfransının materialları, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İns-titutu, Bakı,s.68-74

 • 2010, Ali məktəb dərsliklərində qrammatik quruluşun bəzi mübahisəli məsələləri// „Ali məktəblərdə dilçilik üzrə dərsıliklərin dili“ Respublika elmi konfransının materialları, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, s.75-80

 • 2011, Nitq mədəniyyəti və orfoqrafik norma //“Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın

aktual problemləri“ Respublika elmi konfransının materialları, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı,s.97-102

 • 2011, Məktəb təlimi həyata ilk vəsiqədir! // Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstə-qilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş „Müasir şəraitdə ümumtəhsil mək-təblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları“ mövzusunda II Respublika elmi-metodik konfransın materialları,BDU, „Gənc istedadlar“ liseyi, Bakı, s.18-19

 • 2011, Canlı danışığın daxili imkanlarına dair //Bakı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş „Azərbaycan filologiyasının aktual problemlıəri“ mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları, BDU,Filologiya fakültəsi, Bakı, s.284-288

 • 2012, Bəzi dilçilik qeydləri //M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, BDU, Filologiya fakültəsi, Bakı, s.344-348

 • 2012, Azərbaycan dili və etimoloji etüdlər //Görkəmli Azərbaycan alimi, BDU-nun İla-hiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsrolunmuş „Şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, BDU, Bakı, s.138-141

 • 2013, Morfoloji variantlılıq// „B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri“ Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s.257-260

 • 2013, Situativ gerçəklik və qrammatik forma//Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 8 may 2013-cü il, s.483-488

 • 2014, Dilçilik palitrası (tarixi-linqvistik yanaşma)// M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş”Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Res-publika elmi-nəzəri konfransın materialları, 25 may 2014, s.319-325

 • 2014, Kök samitlərinin hesabına söz yaradıcılığı// Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, dekabr, 2014, s.232-237

 • 2014, Azərbaycan qadını və təhsil// Ulu öndər H.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Təh-sildə gender araşdırmaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, dekabr, 2014, s.25-30

 • 2014, Azərbaycan dilində iltisaqiliyin pozulması// Azərbaycan Xalq yazıçısı Respublika Dövlət mükafatı laureatı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2014, s.508-512

 • 2015, Kök samitlərində metateza söz yaradıcılığı vasitəsi kimi (dünya dilləri nümunə-sində)// Görkəmli ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcüməçi prof. P.Xəlilovun 90 illik yubi-leyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Res-publika elmi konfransın materialları, 18 dekabr, Bakı, 2015, s.302-306

 • 2015, Kök samitlərində eliziya və proteza söz yaradıcılığı vasitəsi kimi (dünya dilləri

nümunəsində)//“ Kitabi-Dədə Qorqud” və Türk dünyası” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı,2015, s.605-608

 • 2015, Müxtəlifsistemli dillərdə DRV kök samitlərinin leksik-semantik inkişafı (dünya dilləri nümunəsində)// “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərinin təcəssümü” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları,”Elm və təhsil”, Bakı,2015, s.84-93

 • 2015, Kök samitlərində səs əvəzlənmələri (dünya dilləri nümunələrində)// Görkəmli ictimai xadim, xalq şairi,akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 29 oktyabr,Bakı,2015, s. 339-342

 • 2016, Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığında məntiqi-semantik bağlar// “Muhammet Hüseyin Şehriyar” bilgi şöleni (Beynəlxalq elmi konfrans), Bursa (Türkiyə), Çengiz Mete Merkezi,7-8.11.2016, s. 39-45

 • 2016, Dilçilik etüdləri (dilçilik həqiqətləri, anomaliyalar, fərziyyələr)//1 türkoloji qurul-tayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 26 dekabr, 2016, s. 96-100

 • 2016, Etimoloji etüdlər//“Folklor və etnoqraqfiya” jurnalı № 2, Bakı, 2016, s.73-76

 • 2016, Kök samitlərində spontan əvəzlənmələr söz yaradıcılığı vasitəsi kimi (dünya dilləri nümunəsində)// Akad.Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik \ yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası:inkişafın yeni mərhələsi” \ mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.Bakı, 2.11.2016, s.105-109

 • 2016 –Dünya dillərindəki açar səs birləşmələrindən biri //“Folklor və etnoqrafiya”

Jurnalı № 3, Bakı, 2016, s.59-67

 • 2017, Gender və psixoloji araşdırmalar//“Gender problemi və müasir Azərbaycan”

Respublika elmi konfransının materialları (25.11.17), Bakı, Azərbaycan, s.167- 171

 • 2017, Kök samitləri və semantik şaxələnmə (dünya dilləri nümunəsində) //Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, BDU, Filologiya fakültəsi, Bakı, s.188-191

 • 2017, Musiqi tariximiz və yeni araşdırmalar //“M.P.Vaqif və müasirlik” Respublika

elmi-nəzəri konfransı, Bakı, 2017,s. 492-493

 • 2017, Azerbaijani language and etymological studies (in the case of world languages)

// “Folklorşünaslıq” elmi nəzəri jurnal, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, Bakı,2017, s.83-87

 • 2017, Dil və gender // Dilçilik İnstitutunun əsərləri (R.Eyvazovanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış), №2, Bakı, s.137-148

 • 2018, Mir Cəlal yaradıcılığında ekspressivlik //Görkəmli yazıçı,ədəbiyatşünas alim,və

pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın ma-terialları, BDU,Bakı,s.256-263

 • 2018, Çoxfunksiyalı cümlələr // „Təhsil“ jurnalı,(iyun),Bakı, s.56-60

 • 2018, Dil norması və cəmiyyətimiz //“Təhsil“ jurnalı,(yanvar),Bakı,s.72-75

 • 2018, Лексико-семантическое развитие корневых согласных ДРВ в разносистем-ных языках // Bəkir Çobanzadə -125.„Azərbaycan dili: dünən və bu gün“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s.320-325

TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 1987- ci ildə Həvəskar bəstəkarlarln mahnı müsabiqəsinin qalibi kimi SSRİ Bəstəkarlar

İttifaqının sədri bəstəkar Tixon Xrennikovun imzası ilə Fəxri Diplom

 • 2007-ci ildə BDU-nun müəllim-professor heyəti arasında şahmat üzrə lll yer

 • 2009-ci ildə Finlandiya səfirinin təltif etdiyi Azərbaycan-Finlandiya dostluğunin rəmzi olan „Qızıl arzu“ medalı

 • 2009-cu ildə BDU-nun rəsm müsabiqəsində lll yer

 • 2011-ci ildə „Əsrin ziyalılları“ Xeyriyyə İctimai Birliyinin „Əsrin ziyalısı-ilin musiqiçisi“ Fəxri Diplomu

 • 2011-ci ildə „Mərhəmət elçisi“ jurnalının „Nəsir İmanquliyev adına“ Diplomu

 • 2011-ci ildə „Qafqaz-media“ İctimai Birliyinin „Ustad“ mükafatı

 • 2011-ci ildə Azərbaycan KİV İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə verilmiş „Azərbaycan bayrağı“ media mükafatı laureatı Diplomu

 • 2012-ci ildə BDU-nun müəllim-professor heyəti arasında şahmat üzrə ll yer tutduğuna görə Fəxri Fərman

 • 2013-cü ildə BDU-nun müəllim-professor heyəti arasında şahmat üzrə çempion olduğuna görə Fəxri Fərman

 • 2014-ci ildə „Qızıl qələm“ media mükafatı laureatı Diplomu

 • 2014-cü ildə Universitetdaxili 50+50 qrant müsabiqəsinin qalibi

 • 2015-ci ildə „İncə qələm“ Fəxri media mükafatı laureatı Diplomu

 • 2017-ci ildə BDU-nun müəllim-professor heyəti arasında şahmat üzrə lll yer tutduğuna görə Fəxri Fərman


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə