Gülxanim qüDRƏT qızı VƏLİyeva

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 67.97 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü67.97 Kb.

GÜLXANIM QÜDRƏT qızı VƏLİYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Türkologiya kafedrasının dosenti

İş telefonu: 539-04-69

İmeyl: bgu-ul@bk.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1944-cü il oktyabr 7-də Bakı şəhərində anadan olub

 • 1953-1963-cü illərdə Bakı şəhəri 125 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1963-1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1970-ci ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI • 1984-cü ildə “Azərbaycan dili Şərqi Abşeron şivələrinin leksikası” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1990-ci ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-1970-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi

 • 1970-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında baş laborant

 • 1984-1990-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında baş müəllim

 • 1990-cı ildən indiyə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında dosent

 • 2000-2001-ci illərdə Bakı Qızlar Universitetində Elmi işlər üzrə prorektor

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Qədim türk dili

 • Azərbaycan dialektologiyası

 • Bədii mətnin linqvistik təhlili

 • Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türkologiya

 • Azərbaycan dialektologiyası

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2004/ Dədə Qorqud»: söykökü­müz, dilimiz / «Türk xalqlarının ədəbi keçmişi, türk dastanları» uluslararası simpoziu­mun materialları.Bakı: Qafqaz Universiteti

 • 2006, Buzovna sözünün etimologiyası haqqında // «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusun­da elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı

 • 2009, Bədii əsərin və bədii dilin qüdrəti / BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı

 • 2011, Диалекты азербай­джанского языка и проблема общности Дербентского диалекта / «Актуальные теории и методологии науки о языке». Материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург

 • 2011.Etnoqrafik səciyyəli bir türkizm haqqında // BDU-nun yubileyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər» mövzu­sunda Respublika konf­ransının materialları, Bakı

 • 2011, Dərbənd dialektinin bəzi morfoloji xüsusiyyətləri haqqında // «Azərbaycan filologiya­sının aktual problemlə­ri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 18-19 may

 • 2013, Krımtatar və türk dillərinin leksik paralelləri // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir Çobanzadənin ana­dan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr olunmuş “Bəkir Çoban­za­də və türkologiyanın müasir problemləri” möv­zu­sun­da Respublika elmi konfransının mate­rial­ları, 31 may 2013-cü il, Bakı

 • 2015, Oğuz qrupu türk dillərinin uyğun xüsusiyyətləri haqqında (Azərbaycan və türkmən dillərinin materialları əsasında) // “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologi­yası­nın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 29 oktyabr

 • 2016. Ayrımlar və ayrım şivəsi haqqında.T Hacıyevin 80illiyinə həsr olunuş elmi konfransın materialları Bakı

 • 2016. Сохранение диалектных особенностей в чужой языковой среде. Фундаментальные и прикладные исследования современные научно- практические решения и подходы. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Баку-Белгород, 27-28 октября

 • 2016. İlkin mənanın açılmasında etimologiya əsas mənbə kimi. “Azərbaycan filologi­yası­nın aktual problemləri” konfransı, Bakı.

 • 2017. İslam dəyərlərinin dildə təzahürü. “İslam həmrəhliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik konfransın materialları. 25-26 aprel

 • 2017. Ağızlarla ilgili Deyimlər Etnik Düşünçenin Tezahürü Gibi. IX Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 2-4 kasım Malatya

 • 2018. Leksik qat dialektin əsas göstəricisi kimi. “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” beynəlxalq elmi konfrans., BakıÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2008, Qədim türk dili (təkmilləşdirilmiş nəşri) . Dərs vəsaiti. Bakı, 7 ç.v.

 • 2008, Azərbaycan dialektolo­giyası . Dərs vəsaiti. Bakı, 8 ç.v.

 • 2013, Qədim türk dili. Dərs vəsaiti. Bakı, 118 s.

 • 2014, Azərbaycan dialektologiyası . Dərs vəsaiti. Bakı, 120 s.

 • 2018. Qədim türk dili. Metodik vəsait. Təkmilləşdirilmiş nəşr, Bakı, 130 s.


Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2004, Qədim türk dili. Metodik vəsait. Bakı, 6 ç.v.

 • 2009, Qədim türk yazılı abidə­ləri (Tarix fakültəsi üçün). Proqram. Bakı, 0,5 ç.v.

 • 2009, Azərbaycan dialektologi­yası. Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş. Bakı, s. 125-137

 • 2015, Язык древнетюркских памятников. BDU-nun tarix fakültə­sinin tələbələri üçün proqram. Bakı, 12 s.


Məqalələr

 • 2004/ Dədə Qorqud»: söykökü­müz, dilimiz / «Türk xalqlarının ədəbi keçmişi, türk dastanları» uluslararası simpoziu­mun materialları.Bakı: Qafqaz Universiteti, s.322-323

 • 2005, Qədim türk yazılı abidələ­ri və müasir türk dilləri // AMEA, Elmi araşdırma­lar, Bakı, s.146-149

 • 2005, Dilimizin cəfakeşi // «El sözü» elmi-metodik jurnalı. №1-2, s.111-113

 • 2006 Azərbaycan dili şivələrinin sintaktik xüsusiyyətləri // BDU-nun «Elmi xəbər­ləri», V buraxılış, Bakı, , s.107-111

 • 2006, Azərbaycan və türkmən dillərinin uyğun xüsusiyyətləri haqqında // BDU-nun «Xəbərləri», Bakı, № 2, s.82-86

 • 2006, Qədim türk yazılı abidə­ləri və müasir türk dilləri // AMEA, Elmi araşdırma­lar, Bakı, № 1-4, s.261-264

 • 2006, Buzovna sözünün etimologiyası haqqında // «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusun­da elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s.99-104

 • 2007. Azərbaycan dili şivələri­nin fonetik xüsusiyyətləri // AMEA, Tədqiqlər, Bakı, № 2, s.269-280

 • 2007, Göy türklərin bahadırı // Gəncə Dövlət Universite­tinin əsərləri, Gəncə, № 1, s. 68-72

 • 2008, Bir toponimin izi ilə // «Onomastika» elmi-metodik jurnal, Bakı № 1-2, s. 56-59

 • 2008. Şivə frazeologiyası haq­qında // Filologiya məsələləri, Bakı, № 2, s. 31-38

 • 2009, Azərbaycan dili şivələ­rində mürəkkəb sifətlərin yaranma yolları haqqında // Filologiya məsələləri, Bakı.№ 3, s. 12-15

 • 2009, «Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan dilinin mən­bəyi kimi // «Elmi axtarışlar», Bakı, № 3, s. 39-43

 • 2009, Bədii əsərin və bədii dilin qüdrəti / BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, s.31-34

 • 2011, Azərbaycan dili şivələrin­də şəxs əvəzliklərinin hal­lan­masında fərqli xüsusiy­yətlər // «Filologiya məsələləri», Bakı, Şivələrimizə yeni baxış // Elman Mirzəyevin «Asta­ra və Lənkəran şivələrinin terminoloji leksikası» monoqrafii­yası. «Kredo» qəzeti, 21 may, № 19

 • 2011, Диалекты азербай­джанского языка и проблема общности Дербентского диалекта / «Актуальные теории и методологии науки о языке». Материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, с. 203-206

 • 2011.Etnoqrafik səciyyəli bir türkizm haqqında // BDU-nun yubileyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər» mövzu­sunda Respublika konf­ransının materialları, Bakı, s. 620-623

 • 2011, Dərbənd dialektinin bəzi morfoloji xüsusiyyətləri haqqında // «Azərbaycan filologiya­sının aktual problemlə­ri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 18-19 may, s. 264-269

 • 2012, Azərbaycan dili şivələ­rində say və onun mənaca növləri // Filologiya məsələləri, Bakı, s. 31-33

 • 2013, Krımtatar və türk dillərinin leksik paralelləri // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir Çobanzadənin ana­dan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr olunmuş “Bəkir Çoban­za­də və türkologiyanın müasir problemləri” möv­zu­sun­da Respublika elmi konfransının mate­rial­ları, 31 may 2013-cü il, Bakı: Bakı Universiteti nəşriy­yatı, s. 116- 119

 • 2014, Tat dilinin leksik fondunun geneoloji təhlili. «Tat dilinin leksik fondunun geneoloji təhlili» Gülsüm Hüseynovanın monoqrafiyasına rəy. Bakı, Müasir türk dilində qədim yazılı abidələrinin izləri // Ramiz Əskərə nəfis ərməğan. Bakı: «MBM», s. 270-278

 • 2014, Türk əlifbaları (Türk yazısının tarixi) // Türk əlifbaları (Türk yazısının tarixi). Proqram. Bakı, 13 s.

 • 2015. Türkoloji araşdırmalar // Türkoloji araşdırmalar – 1, Bakı: Elm və təhsil,

 • 2015, Azərbaycan dili şivələ­rinin terminoloji leksi­kası // Gəncə Dövlət Universi­te­tinin Elmi Xəbərləri, № 3 , s. 87-92

 • 2015, Oğuz qrupu türk dillərinin uyğun xüsusiyyətləri haqqında (Azərbaycan və türkmən dillərinin materialları əsasında) // “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologi­yası­nın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 29 oktyabr s. 281-284

 • 2016. Ayrımlar və ayrım şivəsi haqqında.T Hacıyevin 80illiyinə həsr olunuş elmi konfransın materialları B,, s.251-253

 • 2016. Сохранение диалектных особенностей в чужой языковой среде. Фундаментальные и прикладные исследования современные научно- практические решения и подходы. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Баку-Белгород, 27-28 октября, стр. 127-129.

 • 2016. İlkin mənanın açılmasında etimologiya əsas mənbə kimi. Konfrans materialı, B., s.39-41

 • 2017. E Əzizovun „Azərbaycan dialektologiyası“ proqramı

 • 2017. 2017 E Əzizovun maqistratura pilləsi üçün „Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası“ proqramı

 • 2017. Z.Teymurlunun bakalavr pilləsi üçün“Azərbaycan dialektologiyası“ proqramı

 • 2017. İslam dəyərlərinin dildə təzahürü. “İslam həmrəhliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik konfransın materialları. 25-26 aprel, s. 244-245

 • 2017. Ağızlarla ilgili Deyimlər Etnik Düşünçenin Tezahürü Gibi. IX Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 2-4 kasım Malatya, s. 23-25

 • 2018. E Əzizovun İPF-B05 bakalavr pilləsi üçün „Azərbaycan dialektologiyası“ fənninin proqramı

 • 2018. Leksik qat dialektin əsas göstəricisi kimi. “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” beynəlxalq elmi konfrans., B,, s. 113-114
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 1985-1990-ci Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin Həmkarlar İttifaqının sədri.

 • 2008-2011-ci illərdə Azərbaycan Respub­likasının Prezidenti ya­nın­da Ali Attestasiya Komis­siyasının Filologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının elmi katibi.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə