Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.56 Mb.
səhifə4/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

257. Bunlardan hansı zədələnməyə aid deyil?

 1. əsəbiləşmə

 2. əzilmə

 3. sümüklərin sınması

 4. yaralanma

 5. kimyəvi yanma

258. Əməyin gigiyenası bunlardan hansını öyrənmir?

 1. işçinin hərəkət edən orqanlarını

 2. əmək fəalliyəti prosesində orqanizmin vəziyyətini

 3. işçinin hərəkət xarakterini

 4. işçinin hərəkət xüsusiyyətini

 5. iş vaxtı insan bədəninin vəziyyətini

259. İş vaxtı insan bədəninin vəziyyətini əmək gigiyenası bunlardan hansını öyrənmir?

 1. əmək alətlərinin yüngülləşdirilməsi

 2. əmək alətlərinin işçiyə fizioloji təsirini

 3. əmək vasitələrinin işçiyə fizioloji təsirini

 4. əmək proseslərinin işçiyə fizioloji təsirini

 5. istehsalat mühitinin fiziki amillərin işçiyə fizioloji təsiri

260. əmək məcəlləsi hansı ildə qüvvəyə minmişdir?

 1. 1999 –cu ildə

 2. 1993 –cü ildə

 3. 2000 –ci ildə

 4. 2005 –ci ildə

 5. 2007 –ci ildə

261. İstehsalatla əlaqədar olan bədbəxt hadisəsi təhqiqi edən komissiya neçə saat ərzində H – 1 formalı aktı tərtib etməlidir?

 1. 24

 2. 12

 3. 8

 4. 18

 5. 36

262. H – 1 formalı akt neçə nüsxədən ibarət tərtib edilir?

 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 1

 5. 3

263. Bunlardan hansılar zədələnmələrin təhlil üsulu deyil?

 1. sanitariya üsulu

 2. Statistik üsul

 3. Qrup üsulu

 4. Topoqrafik esul

 5. Texniki üsul

264. Bunlardan hansılar zədələnmələrin təhlil üsulu deyil?

 1. Diaqnostik üsul

 2. Monoqrafik üsul

 3. İqtisadi üsul

 4. Erqonomik üsul

 5. Psixofizioloji üsul

265. Zədələnmələrin tezlik əmsalı neçə nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyənləşdirilir?

 1. 1000

 2. 100

 3. 250

 4. 500

 5. 50

266. Zədələnmələrin tezlik əmsalı düsturu ilə hesablanır. Burada A nəyi ifadə edir?

 1. hesabat dövründə baş vermiş bəbbəxt hadisələrin sayı

 2. 1 gün ərzində baş vermiş bədbəxt hadisələrinsayı

 3. 8 saat ərzində baş vermiş bədbəxt hadisələrin sayı

 4. 24 saat ərzində baş vermiş bədbəxt hadisələrin sayı

 5. 1 kvartal ərzində baş vermiş bədbəxt hadisələrin sayı

267. İstehsalat zərərli və təhlükələrinin faktiki səviyyəsi hansı cihazlarla ölçülmür?

 1. analitik tərəzi

 2. qaz analizator

 3. lüksmetr

 4. aspirator

 5. səsölçən

268. Zərərli və təhlükəli istehsalat amili olmayanı qeyd et.

 1. analoji

 2. bioloji

 3. fiziki

 4. kimyəvi

 5. psixofizioloji

269. Mütəşəkkil ventilyasiyaya aid olmayanı qeyd et.

 1. tavan

 2. qapı

 3. deflektor

 4. pəncərə

 5. baca

270. Təbii ventilyasiya hansı amilin hesabına baş verir?

 1. xüsusi çəki

 2. istilik

 3. soyuqluq

 4. hündürlük

 5. qapı – pəncərənin çox olması

271. Əmək məcalləsi bunlardan hansını öyrənmir?

 1. dövlət müqaviləsi

 2. kollektiv müqavilə

 3. əmək müqaviləsi

 4. iş və istirahət vaxtı

 5. əmək normaları və əmək haqqı

272. Əmək məcəlləsi bunlardan hansını özündə əks etdirmir?

 1. əmək haqqının hesablanması

 2. əmək intizamı

 3. əmək mühafizəsi

 4. qadınların və gənclərin əməyi

 5. əmək mübahisələri

273. İş günü ərzində azı neçə saat işdə olmadıqda proqul yazılır?

 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 7

 5. 5

274. İstehsalın fiziki təhlükə və zərərliklərinə hansılar aid deyil?

 1. elektrik şəbəkəsinin yüksək gərginliyi

 2. avadanlığın qızmış səthləri

 3. avadanlığın xoşagəlməyən rənglə rənglənməsi

 4. səs - küy

 5. şüalanmalar

275. İstehsalat sanitariyası nəyi öyrənmir?

 1. texnoloji prosesin temperaturunu

 2. istehsalat otağındakı havanın sürətini

 3. havadakı zərərli maddələri

 4. su buxarlarının miqdarını

 5. otaq havasının temperaturunu

276. III sinif müəssisələr üçün qoruyucu sanitariya zonası normalarını qeyd et.

 1. 300 m

 2. 25 m

 3. 100 m

 4. 500 m

 5. 50 m

277. II sinif müəssisələr üçün qoruyucu sanitariya zonası normalarını qeyd et.

 1. 500 m

 2. 100 m

 3. 150m

 4. 50 m

 5. 300 m

278. İş vaxtının müddəti 16 yaşından 18 yaşınadək olan işçilərin həftəlik iş saatlarını qeyd et.

 1. 36

 2. 38

 3. 40

 4. 34

 5. 32

279. İstehsalın fiziki təhlükə və zərərliklərinə hansılar aid deyil?

 1. məhsulun keyfiyyətsiz hazırlanması

 2. hərəkət edən maşın

 3. avadanlığın hərəkət edən hissələri

 4. iş zonasında havanın yüksək tozluluğu

 5. havanın zərərli qazlılığı

280. Qoruyucu sanitariya zonası normalarına uyğun olmayan ölçünü qeyd et.

 1. 200 m

 2. 500 m

 3. 1000 m

 4. 300 m

 5. 100 m

281. Meteoroloji şərait olmayanı qeyd et.

 1. havanın yağmurlu və ya günəşli olması

 2. temperatur

 3. təzyiq

 4. havanın sürəti

 5. nəmliyin çox və ya az olması

282. İstehsalat binasında havanın temperaturu nəyə görə normalaşır?

 1. işin kategoriyasına görə

 2. emal edilən hissənin həcminə görə

 3. emal edilən hissənin uzun və gödək olmasına görə

 4. emal edilən hissənin ağır və ya yüngül olmasına görə

 5. işin keyfiyyətinə görə

283. Texniki səbəbdən zədələnmələrə aid olmayanı qeyd et

 1. ağır işlərin mexanikləşdirilməsi

 2. bloklama vasitələrinin qeyri - mükəmməlliyi

 3. bloklama vasitələrinin nasazlığı

 4. çəpərləmə sistemlərinin qeyri - mükəmməlliyi

 5. qoruyucu quruluşların qeyri - mükəmməlliyi

284. İlin soyuq və keçid dövrünü qeyd et otaq xaiıcində havanın temperaturunu.

 1. 100 C - ə qədər olduqda

 2. 9 0 C - ə qədər olduqda

 3. 80 C - ə qədər olduqda

 4. 11 0 C - ə qədər olduqda

 5. 15 0 C - ə qədər olduqda

285. Sanitariya normasına görə hər bir işçiyə qapalı bina daxilinin ən az lazım olan həcmi qeyd et.

 1. 15 m3

 2. 8 m3

 3. 12 m3

 4. 6,5 m3

 5. 20 m3

286. Sanitariya normasına görə hər bir işçiyə qapalı bina daxilində lazım olan ən az sahəni qeyd et.

 1. 4,5 m2

 2. 2 m2

 3. 2,5 m2

 4. 4 m2

 5. 1,5 m2

287. Bunlardan hansı əməyin gigiyenası öyrənmir ?

 1. əməyin qiymətləndirilməsi

 2. əməyin təşkilini

 3. əmək fəaliyyəti prosesində orqanizmin vəziyyətini

 4. işçinin hərəkətinin xarakterini və xüsusiyyətini

 5. istehsalat mühitinin işçiyə fizioloji təsirini

288. Bunlardan hansı əməyin gigiyenası öyrənmir?

 1. işçinin işə səhlənkar yanaşması, keyfiyyətsiz iş görməsi

 2. iş vaxtı insan bədəninin vəziyyətini

 3. prosesin texnologiyasının işçiyə fizioloji təsirini

 4. kimyəvi amillərin işçiyə təsirini

 5. əmək alətlərinin işçiyə təsirini

289. Otaq daxilində havanın sürəti necə normalaşdırılır?

 1. işin ağırlıq dərəcəsinə görə

 2. otaqda işıqlanmanın çox olmasına görə

 3. işin keyfiyyətli görülməsinə görə

 4. emal edilən hissənin ölçüsünə görə

 5. emal edilən hissənin rənginə görə

290. Qapı və baca səviyyəsindəki hava axınının təzyiqi belə hesablanır. Burada - nəyi ifadə edir?

 1. xaricdəki havanın xüsusi çəkisi

 2. otaqdan çıxan havanın xüsusi çəkisi

 3. işçi səth üzərində olan havanın xüsusi çəkisi

 4. doşəmə üzərindəki havanın xüsusi çəkisi

 5. tavana yaxın olan havanın xüsusi çəkisi

291.Giriş təlimatı harada keçirilir?

 1. Təhlükəsizlik texnikası mühəndisinin otağında

 2. Sex rəisinin otağında

 3. Baş mühəndisinin otağında

 4. Direktor muavininin otağında

 5. Usta otağında

292. İş yerində təlimatı kimlər keçə bilər?

 1. İş yerinin rəhbəri

 2. Direktor

 3. Baş mühəndi

 4. Baş mühasib

 5. Təchizat şöbəsinin rəhbəri

293. İş yerində təlimat kimlərə keçirilmir?

 1. Ezamiyyətə gedənə

 2. İşə yeni gəbul edilənə

 3. Bir bölmədən digərinə keçənə

 4. Tədris – istehsalat praktikasına gələn şagirdə

 5. Müəssisəyə yoxlama məqsədilə gələnə

294. Giriş təlimatının proqramını kim təsdiq edir?

 1. Baş mühəndis

 2. Sex rəisi

 3. Həmkarlar ittifaqının sədri

 4. Direktor

 5. Baş mexanik

295. Giriş təlimatı alanların sayı neçə nəfərdən artıq olmamalıdır?

 1. 15 –dən

 2. 5 –dən

 3. 3 –dən

 4. 7 –dən

 5. 17 –dən

296. İş yerində ilk təlimatlandırma nə vaxt aparılır?

 1. İş vaxtı

 2. Fasilə vaxtı

 3. İşdən sonra

 4. Təmir vaxtı

 5. Qəza vaxtı

297. Təkrar təlimatı kimlər keçə bilər?

 1. İş yerinin rəhbəri

 2. Əmək mühəfizəsi mühəndisi

 3. Baş mühəndis

 4. Mexanik

 5. Baş energetik

298. Növbədənkənar təlimat hansı halda keçirilmir?

 1. Rəhbərliyin dəyişməsi

 2. Tərtibatın dəyişməsi

 3. Alətin yeniləşməsi

 4. Texnoloji prosesin dəyişməsi

 5. Avadanlığın dəyişməsi

299. Növbədənkənar təlimat hansı halda keçirilmir?

 1. İş yerində işçiyə verilən tapşırıq (plan) müdiriyyəti qane etmədikdə

 2. İşçi 60 təqvim günü işdən fasilə verdikdə

 3. İşdə qəza baş verdikdə

 4. Yanğına səbəb ola biləcək tərzdə iş aparıldıqda

 5. İş yerində partlayış baş verdikdə

300. Birtipli istehsalat binası sxemi üzərində təbii ventilyasiyanı nəzərdən keçirdikdə oradakı A – A xətti hansı səviyyəni göstərir:

 1. neytralописание: c:\users\texnologiya_user\desktop\12.tif

 2. horizontal

 3. sıfır

 4. işçi

 5. nəzarət

301. Təbii ventilyasiyada pəncərə və bacanın ümumi sahəsi düsturu ilə hesablanır. Burada L–nəyi ifadə edir:

tələb olunan hava mübadiləsi (m3/saat)

tozlu havanın həcmini (m3)

otağın həcmini (m3)

təmiz havanın həcmini (m3)

1 saatda lazım olan oksigenin miqdarı (m3/saat)302. Süni ventilyasiyada işlədilən bu düsturlardan hansı hava mübadiləsinin dövrüyyə dərəcəsini hesablamaq üçündür:

 1. Qiz = Qay – Qti (Vt) 2. L = N ∙ q, (m3/saat)

303. Qutusu ağ rəngdə olan əleyhqazlar hansı maddələrdən qorunmaq üçündür?

 1. karbon iki oksid

 2. xlor

 3. efir

 4. benzol

 5. benzin

304. Qutusu sarı rəngdə olan əleyhqazlar hansı maddələrin insan bədəninə keçməsinin qarşısının alınması üçündür?

 1. xlor

 2. karbon iki oksid

 3. benzin

 4. benzol

 5. efir

305. Otaq xaricindəki t.i.ə. nəyi göstərir?

 1. otaq xaricindəki işıqlanmanın hansı hissəsini

 2. buludluluğun işıqlanmaya təsiri

 3. pəncərə sahəsinin otağın sahəsinə nisbətini

 4. işıqlanmanın qiymətini (lyukslə)

 5. otaqdakı işıqlanmaya otaq xaricindəki amillərin təsiri

306. Bir tərəfli işıqlanmada eminqiyməti bina daxilində işçi səht üzərində pəncərədən hansı məsafədə ölçülür və normalaşdırılır

 1. pəncərədən ən uzaq məsafədə

 2. pəncərə qabağında

 3. avadanlıq üzərində

 4. otağın ortasında

 5. pəncərəsi olmayan divarın yaxınlığında

307. Mütləq nəmlik Bmüt = Pn - (tq - tn) ∙ H; q/m3 düsturu ilə hesablanır. Burada Pn – nəyi ifadə edir?

 1. yaş termometrə uyğun havadakı su buxarının miqdarı

 2. otaqdakı təzyiq normasını

 3. otaqdakı nəmliyin miqdarını

 4. quru termometrin göstərdiyi temperaturda su buxarının miqdarı

 5. otaqdakı su buxarının norma üzrə miqdarını (qr/m3)

308. Normal meteoroloji şərait yaratmaq üçün normalaşdırma otağın havasında aparılır?

 1. Döşəmədən 2 m hündürlükdə

 2. stolun üzərində

 3. avadanlıq üzərində

 4. pəncərə qabağında

 5. döşəmədən 1 m hündürlükdə

309. Yüngül işlərdə enerji itgisi neçə Vt – a qədər olur:

 1. 172

 2. 132

 3. 152

 4. 120

 5. 192

310. Orta ağırlıqlı işlərdə (2a kateqoriyada) enerji itgisini qeyd et, (Vt -la):

 1. 172 – 232

 2. 152 – 192

 3. 162 – 212

 4. 192 – 262

 5. 202 – 252

311. Ağır işlərdə enerji itgisi neçə vatdan artıq olur:

 1. 293

 2. 252

 3. 192

 4. 283

 5. 332

312. İlin soyuq və keçid dövrünün hansı temperaturaya qədər olduğunu qeyd et (0S ilə):

 1. 10

 2. 3,0

 3. 5,0

 4. 12

 5. 1,0

313. Tozun insan orqanizminə zərərli təsiri olmayan amili göstər:

 1. rəngi

 2. miqdarı

 3. dispersliyi

 4. hissəciklərin forması

 5. kimyəvi tərkibi

314. Sakit havada hansı ölçüdən kiçik tozlar havadan asılı qalır (mikronla):

 1. 0,1

 2. 0,02

 3. 0,3

 4. 0,5

 5. 0,01

315. Havanın tərkibində olan tozun miqdarını təyin etdikdə bu üsulların hansından istifadə edilmir:

 1. təcrübi

 2. laboratoriya

 3. indikasiya

 4. ekspres

 5. optiki

316. Zərərli maddələrin iş zonası havasındakı buraxıla bilən qatılığın vahidini qeyd et:

 1. mq/m3

 2. mq/m2

 3. qr/m3

 4. qr/m2

 5. mq/m

317. İlin soyuq və keçid dövründə norma üzrə ağır işlərdə havanın sürətini qeyd et, (m/san. ilə):

 1. 0,1

 2. 0,2

 3. 0,5

 4. 0,4

 5. 0,3

318. Tozun havada çəki üsulu miqdarı belə hesablanır burada V0 – nəyi göstərir, (l/dəq):

 1. normal şəraitə gətirilərək bir dəqiqə ərzində süzgəcdən keçən havanın miqdarı

 2. təcrübə müddətində süzgəcdən keçən havanın həcmi

 3. bu dəqiqə müddətində 1 krandan keçən havanın miqdarı

 4. 5 dəqiqə müddətində süzgəcdən keçən havanın həcmi

 5. aspirator cihazından keçən havanın ümumi həcmi

319. İstehsalat prosesini davam etdirmək üçün qəza işıqlandırması işçi işıqlandırmanın neçə faizindən az olmamalıdır:

 1. 10%

 2. 8%

 3. 5%

 4. 12%

 5. 15%

320. Keçidlərdə və pilləkənlərdə qəza işıqlandırmasının qiymətini qeyd et, (lk –ilə):

 1. 0,3

 2. 0,5

 3. 0,4

 4. 0,1

 5. 1,0

321. Yer kürəsinə düşən günəş şüalarının neçə faizi görünəndir:

A) 38


B) 42

C) 47


D)) 52

E) 56,5


322. Yer kürəsinə düşən günəş şüalarının neçə faizi ultrabənövşəyi şüalardır:

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 10

 5. 15

323. Nöqtəvi üsulda A nöqtəsinin işıqlanması belə hesablanır burada J - nəyi ifadə edir: описание: f:\gülgün.tif 1. işıq şiddətini

 2. işıqlanmanı

 3. işığın gücünü

 4. süni işıqlanma əmsallarını

 5. cərəyan şiddətini

324. Bunlardan hansı süni işıqlanmanın hesabat üsullarına aid deyil:

 1. işıqlanmanın tədqiqi üsulu

 2. işıq axınından istifadə üsulu

 3. nöqtəvi üsul

 4. xüsusi güc üsulu

 5. qrafiki üsul

325. Döyünən işıq şüaları təsirindən hərəkətli hissələr haqda səhv təsəvvür yənistroboskopik effekt yaranır. Bu hansı halda yarana bilər:

 1. lüminessent lampasının tək işləməsindən

 2. işığın göz qamaşdırmasından

 3. lampalara gərginliyin artıq verilməsindən

 4. lüminessent lampalarının bir neçəsinin birgə işləməsindən

 5. lüminessent lampasının işə ləng başlamasından

326. Vatt üsulunda bir lampanın gücü düsturu ilə hesablanır. Burada W nəyi ifadə edir:

 1. 1 m2 sahəyə düşən gücü

 2. otaqda döşəməyə düşən gücü

 3. 10 m2 sahəyə düşən gücü

 4. stolun üstünə düşən gücü

 5. avadanlığın üzərinə düşən gücü

327. İşıq axınından istifadə üsulunda düsturunda Fis – nəyi ifadə edir:

 1. 1 ədəd işıqlandırıcının işıq selini

 2. 1 ədəd közərmə lampasının işıq selini

 3. 1 ədəd lüminessent lampasının işıq selini

 4. yerli işıqlanmanın işıq selini

 5. ümumi işıqlanmanın işıq selini

328. Təbii işıqlanma əmsalının qiyməti neçə faizdən az olduqda işçilərə süni sürətdə ultrabənövşəyi şüa verilir?

 1. 0,1

 2. 0,5

 3. 0,3

 4. 1,0

 5. 0,2

329. Adi danışıq səsləri neçə paskal təzyiq yaradır?

 1. 0,1

 2. 0,01

 3. 1,0

 4. 0,5

 5. 0,05

330. Sənaye müəssisəsində alınan səslərin tezliyi neçə hersə qədər dəyişir?

 1. 9600

 2. 1990

 3. 2690

 4. 8500

 5. 900

331. Əgər binada eyni növ avadanlıq işləyərsə onda səs səviyyəsinin ümumi qiyməti hansı düsturla hesablanır:

 1. Lüm = L1 + 10 lgn

 2. Lüm = Lmak + ∆L

 3. Lüm = Lmak - Lmin

 4. Lüm = Lmak

 5. Lüm = Lmin

332. Əgər binada müxtəlif növ avadanlıq işləyərsə onda səs səviyyəsinin ümumi qiyməti necə hesablanır:

 1. Lüm = Lmak + ∆L

 2. Lüm = Lmak – Lmin

 3. Lüm = Lmak

 4. Lüm = L1 + 10 lgn

 5. Lüm = Lmin

333. Səslə mübarizə tədbiri olaraq bunlardan hansı tətbiq edilmir:

 1. səsin sürətinin azaldılması

 2. səsin söndürülməsi

 3. səsin ekranlaşdırılması

 4. səsin izolə edilməsi

 5. səsin mənbədə azaldılması

334. Hansı tezlikli titrəyişləri azaltmaq üçün rezin izoləedicilərdən istifadə edilir:

 1. yüksək

 2. normal

 3. orta

 4. alçaq

 5. ifrat yüksək

335. Elektrik cərəyanın insan orqanizminə təsirində zədələnmələrin növlərinə aid olmayanı qeyd et:

 1. elektrik yığması

 2. elektrooftalmiya

 3. elektrik yandırması

 4. elektrik zərbəsi

 5. dərinin metallaşması

336. Cərəyanın buraxıcı qiymətini qeyd et (mA ilə):

 1. 10 – 15

 2. 30 – 40

 3. 1,5 – 5

 4. 20 – 25

 5. 25 – 30


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə