I. Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmeleriYüklə 39,23 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü39,23 Kb.
#27034

TEST-1

1.


I.Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmeleri

II. Mezhep savaşlarına son vermeleri

III. İslamiyet’i geniş alanlara yaymaları

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’e katkıları arasında yer almaktadır?A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I-II E)I-II-III
2. Türk İslam tarihinde pozitif bilimlerin başlatıcısı olarak kabul edilen ve batıda Al-Pharabius adıyla tanınan Türk İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İbni Sina

B)Farabi

C)Biruni


D)Gazali

E)Harezmi

 

3.


I.Divanı İstifa-Mali işlerden sorumlu olan divan

II. Divanı İşraf-Askeri ve idari işleri denetleyen divan

III. Divanı İnşa-Yazışmalardan sorumlu olan divan

Yukarıda verilen divanlardan hangisinin ilgi alanı doğru verilmiştir?

 A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız IIID)I-III E)I-II-III
4.

l.Kervansarayların inşa edilmesi


II. Devlet sigortacılığının uygulanması
III. Düşük gümrük uygulamasının yapılması
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki olayların hangileri ticareti geliştirmek amacıyla yapılmıştır?

 A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız IIID)I-III E)I-II-III

5.

I. Büyük Selçukluların Dandanakan ve Malazgirt Savaşları'nı kazanmaları,


II. Anadolu Selçukluları'nın Miryokefalon'da Bizans'ı yenilgiye uğratmaları,
III. Osmanlıların Çimpe Kalesi'ne sahip olmaları. Edirne'yi almaları, II. Kosova Zaferi ve İstanbul'u fethetmeleri,
Olaylarının ortak sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Anadolu'nun fetih koşullarını hazırlaması
B) Türker’in Batı'ya ilerleyişini hızlandırması
C)Bizans'ın tarihsel işlevini sona erdirmesi

D)Doğu ticaret yollarının Türkler' in eline geçmesi


E)İslamiyet'in Avrupa'ya yayılması
 6. Gazneliler'in sarayda Türkçe kullanmalarına rağmen resmi dil olarak Arapça ve Farsçayı benimsemeleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Birçok ulus üzerinde egemenlik kurmalarıyla
B) Ulusal bir birlik sağlayamamalarıyla
C) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olmalarıyla
D) Değişik ulusların konuştuğu farklı dillerde bir uyum ve birlik yaratma amaçlarıyla
E) Devlet olarak varlıklarını sürdürmek istemeleriyle

 


7. Büyük Selçuklu Devleti, döneminin en güçlü Türk-İslam devleti olmasına rağmen, Haçlı saldırılarına doğrudan karşı koyamamış, ancak bazı Selçuklu Atabeyleri Haçlılara karşı savaşabilmiştir.
Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
 A) Batiniler'in zararlı faaliyetlerde bulunması
B) Merkezi güç ve otoritenin zayıflamaya başlaması
C) Doğu' da Moğol tehlikesinin başlaması
D) Anadolu'nun fethine öncelik tanınması
E) Gazneliler ile savaş döneminin başlaması

 


8.1250 yılında Aybeg tarafından kurulan ve Moğolları Aynı Calud Savaşı ile mağlup eden Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eyyubiler

B)Memlükler

C)Akşitler

D)Harzemşahlar

E)Tolunoğulları


9. XI. yüzyılda Anadolu'ya akınlar yapmaya başlayan Türkler, XIII. yüzyılda Anadolu'yu tam bir Türk Yurdu haline getirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun Anadolu'da ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak söylenemez? 

A) Dinsel yapının köklü değişikliğe uğraması


B) Sosyal yapıda Töre'nin egemen olması
C) "Türkiye" kavramının anılmaya başlaması
D) Siyasal yetkinin Türklere geçmesi
E) Türklerin telam Dünyası'nın lideri haline gelmesi
10. Bizans, Anadolu'da kurulmaya başlanan Türk Siyasi Birliği'ne varlığı için tehlikeli gördüğünden engel olmak istemiştir.
Bizans'ın bu amaçla yaptığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miryokefalon     B) Malazgirt  C)Pasinler      

D) Koyunhisar     E) Pelakanon

11.Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir?

A)Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı.

B) Maveraünnehir Abbasilerin eline geçti.

C) Orta Asya'da Çin etkinliği arttı.

D) Çin'in dışında da kâğıt üretimi yapılmaya başlandı.

E) Ticaret yolları Müslümanların denetimine girdi.

 
12. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde  aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?


A)İslam’ın evrensel bir din olması
B) Gök tanrı dini ile İslamiyet arasındaki  benzerlikler
C)Talas savaşındaki Abbasi-Türk ittifakı
D)Türklerdeki, ganimet tutkusu
E)Abbasilerin Türklere yumuşak davranması

13.Türklerin islamı kabul etmeleri İslam tarihi açısından dönüm noktası olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslama yaptığı hizmetlerden değildir?


 A) Hindistan’a islamı yaymaları
B) Çok sayıda bilim ve sanat adamı yetiştirmeleri
C) Anadolu’nun  İslamlaşması
D) Haçlılara karşı İslam yurtlarının korunması
E) Avrupa'da islamiyetin yayılması

14.


I.Karaman oğulları

II. Osmanlı Devleti

III. Memluklular

Yukarıdaki devletlerden hangileri Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır?

A)Yalnız I   B)I-II     C)Yalnız III  

D)II-III     E)I-II-III

 15. Hindistan'a yaptığı seferler sonrası burada İslamiyeti yayarak bu günkü Afganistan, Pakistan ve Bangladeş gibi Müslüman devletlerin temellerini atan Türk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Sultan Alparslan            

 B)Gazneli Mahmut      

 C)Melikşah        

D)Alaaddin Keykubat        

E)Celaleddin Harzemşah

 16. Müslüman Türk devletlerinin, bağımsızlıklarının ilanından sonra Abbasi halifelerinden "menşur" (rütbe ifade eden ferman) almalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâkimiyetini yasallaştırmak
B) Yaygın Türk geleneklerine uymak
C) Halifeliğin nüfuzundan yararlanmak
D) Rakiplerine karşı avantaj elde etmek
E) Dini görevi yerine getirmek

 

17.Gaznelilerin ve Selçukluların, halife tarafından İslamiyet’in koruyucusu unvanı ile adlandırılmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması
B) Abbasileri Büveyhoğulları'nın baskısından korumaları
C) Haçlı seferlerine karşı koymaları
D) Moğollara karşı direnmeleri
E) Hindistan'a sefer düzenlemeleri

 


18. 1187 Hittin Zaferiyle Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başaran Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlılar


B) Büyük Selçuklular
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) Türkiye Selçukluları

 

19.Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte aşağıdaki alanlardan hangisinde her hangi bir değişiklik olması beklenemez? A)Hâkimiyet anlayışında 

B)Hukuk sisteminde

C)Askeri yapıda

D)Veraset anlayışında

E)Dini hoşgörüde

 

20.Aşağıdakilerden hangisi Memlukler için doğru bir bilgi değildir?A)Moğollara karşı mücadele etmişlerdir.

B)Halifeyi himaye altına almışlardır.

C)Osmanlı Devleti ile mücadele etmişlerdir.

D)Mısırda ilk Türk İslam eserlerini vermişlerdir.

E)Eyyubi komutanlarından Aybeg tarafından kurulmuştur.
 21.

I.Divanı Hikmet

II. Atabetül Hakayık

III. Muhakemetül Lügateyn

Hangileri Türkçenin üstünlüğünü ispatlamak için yazılmıştır?

A)Yalnız I     B)I-II     C)Yalnız III  

 D)II-III   E)I-II-III
22.

I.Nişabur Medresesi

II. Mescidi Cuma

III. Yakutiye MedresesiYukarıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti mimari eserler arasında yer almaktadır?

A)Yalnız I     B)I-II     C)Yalnız III  

 D)II-III   E)I-II-III

 

23.

I. Amil: Taşrada mali işlerden sorumlu olan kişi II. Divan-ı Saltanat: Devlet işlerinin görüşüldüğü yer

III. Dizdar: Kale komutanı

IV. Subaşı: Adalet işlerinden sorumlu olan kişi

V. Naip: Hükümdar vekili

Yukarıdaki kavramlardan hangisi yanlış  açıklanmıştır?

 A) I       B) II     C) III    D) IV         E) V

 

24.Türk İslam devletlerinde taşrada idari işlerden sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?A)Muhtesip       B)Pervaneci     C)Amid   D)Müstevfi     E)Arzül Ceyş

 

25.Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da egemenlik kuran Türk-İslam devletleri arasında yer almamaktadır.?A) Eyyübiler

B) Samanoğulları

C) Tolunoğulları

D) Memlükleri

E) Akşitler
 
 26.

I.Asker beslemek

II. Bulundukları yerin güvenliğini sağlamak

III. Köylüyü gerektiği zaman yargılamak

Yukarıdakilerden hangisi İkta sahibinin görev ve yetkileri arasında yer almaktadır?

 A)Yalnız I   B)I-II     C)Yalnız III  

D)II-III     E)I-II-III

27.Türk-İslam devletlerinde halkın sorunlarının dinlendiği ve büyük davaların görüşülüp karara bağlandığı divan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı İşraf                   

B) Divan-ı İstifa              

 C) Divan-ı Arz

D) Divan-ı Mezalim            

E) Divanı Berid

28.


I. Kubadabat Sarayı

II. Alay Han

III. Sahip Ata Cami

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait eserler arasında yer almaktadır?

A)Yalnız I   B)I-II     C)Yalnız III  

D)II-III     E)I-II-III

CEVAPLAR:

1-E 2-B 3-D 4-E 5-B 6-C 7-C 8-B 9-E 10-A

11-C 12.D 13-E 14.E 15.B 16.A 17.B18.C 19.D 20.D 21.C 22.B 23.D 24.C 25.B

26.B 27.D 28.E
Yüklə 39,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin