IdentificationYüklə 70,72 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü70,72 Kb.
#7074
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Basic Mathematics MATH 224: (3 credits)

Departament

Mathematics

Proqram (bakalavr, magistr)

Undergraduate

Tədris semestri

Fall,2014

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Vugar Aliyev

E-mail:

vugaralisoy77@mail.ru

Telefon:

(+994 55) 602 01 88

Mühazirə otağı/Cədvəl

V-cü gün 900-1020; 1030-1150
Konsultasiya vaxtı
Prerekvizitlər

MATH 235: Introduction to Mathematical Logic

Tədris dili

Azəri

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər

1. H.M. Xəlilov, M.F. Heydərov, R.H.Məmmədov, B.B.İskəndərov , Ş. T. Hüseynov, Riyaziyyat I , Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 1993

Əlavə ədəbiyyat

  1. 2. Mərdanov M.C, Mirzəyev S.S və b. IX siniflər üçün ˝ Cəbr ˝ dərsliyi, Bakı-2005

3. Mərdanov M.C, Mirzəyev S.S və b. ˝Cəbr və Analizin başlanğıcı˝, X siniflər üçün dərslik, Bakı-2009 4. Yaqubov M.H, Abdullayev İ.M və b. Riyaziyyat, Bakı, 2008 5. Сборник задач по математике, Алгебра. Под редакцией М.И. Сканави, Москва, 2006


Kursun vebsaytı

www.bymath.com, www.mathsisfun.com

Tədris metodları

Mühazirə
Qrup müzakirəsi

x

Praktiki tapşırıqlar

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ
x

Fəallıq
15

Tapşırıq və testlər
15

Kurs işi (Layihə)
x

Prezentasiya/Qrup müzakirə
x

Final imtahanı
40

Digər
x

Yekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri

• Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsinin tələblərinə tədris kursunun cavab verməsi.

• Tələbələri elementar riyaziyyatın bəzi əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək və öyrətmək

• Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha da təkmilləşdirmək.

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılmasıTədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bütün kurs boyu tələbələr inkişafda olmalı və aşağıdakı bacarıq və vərdişlərini qoruyub saxlamalıdırlar:

• Özündə kök işarəsi saxlayan ifadələri çevirməyi bacarmalı

•Ədədi və həndəsi silsilələrə aid məsələləri həll edə bilməli

•Xətti, kvadrat, kəsr-rasional, irrasional tənlikləri həll etməyi bacarmalı

•Xətti, kvadrat, kəsr-rasional, irrasional bərabərsizlikləri həll etməyi bacarmalı

•Üstlü və loqarifmik ifadələri çevirməyi, üstlü və loqarifmik tənlikləri həll etməyi bacarmalı

•Triqonometrik ifadələri çevirməyi, triqonometrik tənlik və bərabərsizlikləri həll edə bilməliGeneric Objective of the Course:


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərslərdə iştirak etmək:

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur.

Ümumiyyətlə, tələbənin 20% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır.

Gecikmə:

Əgər tələbə dərsə fənn müəllimindən sonra daxil olarsa, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər.Dərsə hazırlaşma

Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız.

Semestr ərzində çoxlu sayda yoxlamalar olacaqdır. Bu yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir.

İmtahanda iştirak qaydası

Əgər siz yekun imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır kimi qiymətləndiriləcəkdir.İmtahan (keçmə / kəsilmə )

Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər

Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır.Professionalizmə doğru

Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur.Kursun uğurlu alınması

Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır.Öyrənmə və Öyrətmə üsulları

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları


Dərslik/Tapşırıqlar

1

19 sentyabr

Kəsr ədədlər.Kəsrlərin müqayisəsi.Kəsrlər üzərində əməllər. Onluq kəsrlər.Onluq kəsrlər üzərində əməllər.Dövri kəsrlər.Kəsrlərin çevrilməsi. -ci dərəcədən kök anlayışı. İrrasional ədədlər, onların müqayisəsi və bu ədədlər üzərində əməllər. Həqiqi ədədlər. Həqiqi ədədin mütləq qiyməti. Həqiqi üstlü qüvvət. Cəbri ifadələr və onlar üzərində əməllər. Cəbri ifadə və onun ədədi qiyməti. Hərflərin mümkün qiymətləri. Birhədlilər və onlar üzərində əməllər. Çoxhədlilər və onlar üzərində əməllər. Müxtəsər vurma düsturları və onların tətbiqləri. Cəbri ifadələrdən kökalma. Kəsrin surət və ya məxrəcini irrasionallıqdan qurtarmaq. Köklər üzərində əməllər. Mürəkkəb kökalma düsturu. Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər və onların çevrilməsi.

[1]səh.32-102, 120-1272

26 sentyabr

Ədədi silsilə. Ədədi silsilənin hədlərinin xassələri. Ədədi silsilənin ilk həddinin cəmi. Həndəsi silsilə. Həndəsi silsilənin hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilənin ilk həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəmi.

[1]səh.287-299
3

3 oktyabr

Tənlik və onun həlli. Eynigüclü tənliklər. Tənliklərin təsnifatı. Xətti tənliklər. Kvadrat tənlik. Viyet teoremi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. Məchulu modul işarəsi daxilində olan tənliklər. Yeni məchul daxil etməklə kvadrat tənliyə gətirilən bəzi tənliklər. Bikvadrat tənliklər. Qayıtma tənliklər. Simmetrik və çəp simmetrik tənliklər.

[1]səh.128-140, 154-176
4

10 oktyabr

İrrasional tənliklər. İrrasional tənliklərin həllində tətbiq olunan bəzi süni üsullar.

[1]səh.184-195

5

17 oktyabr

İkiməchullu xətti tənliklər sistemi. Üçməchullu üç xətti tənlik sistemi. Biri ikidərəcəli, o biri birdərəcəli olan tənliklər sistemi. Yüksəkdərəcəli tənliklər sistemi

[1]səh.142-153, 176-1846

24 oktyabr

Bərabərsizliklər və onların əsas xassələri. Eynigüclü bərabərsizliklər və onların əsas xassələri. Birdərəcəli və ikidərəcəli bərabərsizliklər. Birməchullu tam rasional bərabərsizliklərin həlli. Kəsr-rasional və irrasional bərabərsizliklər. Bərabərsizliklər sistemi.

[1]səh.199-2217

31 oktyabr

Aralıq imtahan
8

7 noyabr

Funksiya anlayışı. Funksiyanın qrafiki. Funksiyanın verilmə üsulları. Funksiyanın təyin və qiymətlər oblastı. Tək və cüt funksiyalar. Monoton və məhdud funksiyalar. Xətti, kəsr-xətti, kvadratik funksiyalar. Qüvvət funksiyası və bəzi tipik funksiyalar. Düz və tərs funksiyalar. Üstlü funksiya və onun xassələri.

[1]səh.221-2529

14 noyabr

Loqarifm. Loqarifmik funksiya və onun xassələri. Loqarifmik ifadələrin çevrilməsi.

[1]səh. 253-267

10

21 noyabr

Üstlü tənlik və bərabərsizliklərin həlli.

[1]səh.267-271, 280-281

11

28 noyabr

Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli. Üstlü və loqarifmik tənliklər sistemi.

[1]səh.271-287

12

5 dekabr

Triqonometrik funksiyalar. Triqonometrik funksiyaların dövrülüyü. Çevirmə düsturları. Triqonometrik eyniliklər.

[1]səh.308-354

13

12 dekabr

Tərs triqonometrik funksiyalar. Arkfunksiyalar üzərində triqonometrik əməllər. Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan eyniliklər.

[1]səh.354-363

14

19 dekabr

Triqonometrik tənliklər. Ən sadə triqonometrik tənliklər. Triqonometrik tənliklərin əvəzetmə üsulu ilə həlli. Bircinsli triqonometrik tənliklər. şəklindəki tənliklərin həlli. Triqonometrik tənliklərin bəzi xüsusi həll üsulları. Triqonometrik tənliklər sistemi.

[1]səh.363-391

15

26 dekabr

Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli.

[1]səh.391-395Final imtahanıBu tTədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər ververiləcək.


Yüklə 70,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin