Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə2/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5

92. Aşağıdakı cümlədə bitlərin sayını təyin edin.

I*WORK*IN*THE*FIRM

A) 444

B) 45


C) 694

D) 476


E) 4000
93. ASC II kod sistemində neçə kod vardır?

    1. 256

    2. 428

    3. 542

    4. 64

    5. 250


94. İnternetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

A) Modem

B) Monitor

C) TV kart

D) Şəbəkə kartı

E) Ekran kartı


95. Hansı e-mail ünvanıdır?

A) admin. @ qafqaz.edu.az

B) adımın .edu.az

C) www.tex.edu.az

D) yahoo-com

E) www. rambler.ru


96. e – poçtun vəzifəsi nədir?

A) məktublara baxmaq   1. proqramma baxmaq

   2. qrafik işləmək

   3. internet şəbəkəsinə baxmaq

   4. heç biri


97. Bir bit nəyə bərabərdir?

A) 0 və ya 4 B) 0 C) 40 D)2 E) 4

95. İnformasiya hansı xassələrə malikdir:

A) obyektivlik, tamlıq, dəqiqlik, aktuallıq

B) nəticəlik, tamlıq, dəqiqlik, aktuallıq

C) aydınlıq, tamlıq, nəticəlik

D) diskretlik, obyektivlik, tamlıq

E) nəticəlik, obyektivlik, diskretlik


98. bu blok-sxem hansı blokdur.

A) Dövrü

B) Çap

C) Şərti


D) Hesabı

E) Şərtsiz


99. Alqoritmin neçə növü var

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6
100. Alqoritmin xassələri

A) Nəticəlik

B) Budaqlanan

C) Xətti

D) Sonlu


E) Heç biri

101. Fayl nədir?
A) İnformasiyanın disk daşıyıcılarında tutduğu adlandırılmış sahə;

B) Qovluq;

C) Disk;

D) İcra olunan proqram;

E) Operativ yaddaşda yerləşən informasiya
102. İnformasiya hansı vasitə ilə ötürülür?

A) İnformasiya məlumat vasitəsilə ötürülür.

B) Ünvana görə müraciət olunan kiçik tutumlu yaddaş vasitəsilə.

C) İnformasiya ixtiyari vasitə ilə ötürülür.

D) İnformasiya xarici yaddaş bloku vasitəsilə ötürülür.

E) Böyük tutumlu yaddaş.


103. İnformasiyanın ümumi nəzəriyyəsinin yaradıcısı kim hesab olunur?

A ) Fon Neyman B) Klod Şenon C) Blez Paskal D) Qotfrid Leybnits E) Çarlz Bebbic


104. Say sistemi nədir?

A) say sistemi miqdar bildirmək və təsvir etmək üçün istifadə olunan işarələr toplusu;

B) Hesablama əməlləri; C) riyazi model; D) funksyalar sistemi; E) heç biri;
105. UNİX ailəsinin əməliyyat sistemlərinə aid etmək olmaz:

A) birməsələli B) çoxistifadəçili C) 32 mərtəbəli əməliyyat sistemi

C) internetə çıxış imkanı E) lokal şəbəkədə işləmək imkanı

106. Əməliyyat sistemi hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Giriş/çıxış qurğularının birləşdirilməsini

B) Istifadəçi ilə dialoqu, qurğuların və kompüter ehtiyatlarının idarə olunmasını .

C) Faylların təşkilini və saxlanılmasını

D) Kompüterlə müxtəlif periferik qurğular arasında verilənlər mübadiləsini

E) Kompüter viruslarının yox edilməsini.


107. Modemin ötürmə sürəti nə ilə ölçülür?

A) bod B) Bps C) bayt D) mbayt E) dyum108. Daimi yaddaş qurğusu nə üçün nəzərdə tutulub

A) Daimi işlənən proqramları yadda saxlayır

B) İstifadəçi proqramlarını yadda saxlayir və prosessora ötürür

C) Tətbiqi proqramlari yadda saxlayır, qurğuları testdən keçirir.

D) Hasablama zamaı icra olunan proqramları yadda saxlayır

E) İlkin yükləmə proqramlarını yadda saxlayır, qurğuları testdən keçirir.


109. İnternet Explorer nə proqramıdır?

A) Brauzer B) Antivirus; C) Tərcümə; D) Arxivləşdirmə E) Xidməti;110. Əməlliyyat sisteminin ikinci mərhələsinə aiddir:

A) hesablamanın paket idarəetməsi

B) Hesablama əmrlərinin idarə edilməsi

C) Verilənlər saxlayıcılarının idarə edilməsi

D) xüsusi qurğuların idarəedilməsi

E) vaxt bölgüsü prinsipi


111. .ppt hansı proqtramın fayl genişlənməsidir?

A) Microsoft Power Point B) Paint C) Microsoft Word D) AdobePhotoshop E) heç biri


112. EHM-in işinin əsas prinsipləri kim tərəfindən verilmişdir?

A) Fon Neyman B) Blez Paskal C) Qotfrid Leybnits D) Çarlz Bebbic E)Norbert Viner.


113. Faylların pozulması zamanı nə baş verir?

A) Fayllar səbətdə saxlanılır, lakin onlar yerləşdikləri qovluqda olmurlar.

B) Fayllar diskdən pozulmurlar, onlar əvvəl olduqları qovluqda saxlanılırlar.

C) Onlar diskdən pozulur, səbətdə yalnız onların siyahısı saxlanılır

D) Onlar kompüterin daimi yaddaşına keçirilir.

E) Faylların surəti diskdə qalır, özləri isə diskdən pozulurlar114. Provayder nədir?

A) İnternet xidməti göstərən təşkilat

B) Ümumdünya informasiya kompüter şəbəkəsi

C) Lokal kompüter şəbəkəsi

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) şəbəkə resurslarını paylayan kompüter


115. HTML nədir ?

A) Hipermətni nişanlama dili

B) sistem proqram təminati

C) Protokol

D) Alqoritmik dil

E) Proqramlaşdыrma dili


116. İnformasiya nədir?

A) Kompyuterlərdə istifadə edilən məlumatlar informasiyadır

B) İnformasiya məqsədəyönlü istifadə üçün nəzərdə tutulan məlumatlardır

C) Hər hansı hadisə informasiyadır

D) İnformasiya insanlar arasında yayılan məlumatlardır

E) Ətrafımızda baş verən hadisələrə informasiya deyilir


117. İcra olunan fayl adlanır:

A) proqram yükləyən fayl B) İstifadə edilən fayl C) sistem faylı

D) arxivləşdirilmiş fayl E) silinib yenidən bərpa olunan fayl
118. Xətti alqoritmin tərkibində

A) hesabi blok var

B) dövrü bloklar var

C) dövrü və şərti blok var

D) heç biri

E) məntiqi bloklar var


119. Budaqlanan alqoritmin tərkibində

A) şərti keçid bloku var

B) dövrü blok var

C) dövrü və çap bloku var

D) hesabi və dövrü blok var

E) dövrü, şərtikeçid və hesabi blok var


120. Dövrü alqaritm

A) təkrarlanma baş verən hesablama

B) təkrarlanma baş verməyən hesablanma

C) təkrar olunmadan

D) şərti əsasında

E) heç biri


121. Fərdi kompüterlərin yaddaş qurğusu əsasən hansı iki növə bölünür?

A) Daxili və xarici B) Daxili və operativ C) Xarici və daimi

D) Fləş və disket E) Daxili və xarici əməliyyat yaddaşı
122 Faylın adı neçə hissədən təşkil olunur:

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 4


123. LPT hansı portu göstərir?

A) paralel B) ardıcıl C) infraqırmızı D) USB E) elektromaqnit


124. Şriftlərin dəyişdirilməsi mətn redaktorunda hansı menyuda yerləşir?

A) Format

B) Fayl

C) Edit


D) Okna

E) View


125. Word redaktorunda pəncərənin xarici görnüşünü dəyişmək üçün hansı menyudan istifadə edilir?

A) View


B) Fayl

C) Insert

D) Table

E) Tools
126. Word redaktorunda cədvəllə bağlı olan əməliyyatlar hansı menyuda yerləşir?

A) Table

B) Insert

C) Tools

D) View


E) Format
127. Server nədir ?

A) şəbəkə resurslarının paylamaq funksiyanı yerinə yetirən kompüter

B) kompüterlərin kabelə birləşmə vasitəsi

C) İnternet xidməti göstərən təşkilat

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

128 «Tələbə» sözü kompüter yaddaşında nə qədər yer tutur

A) 6 bayt B) 46 bayt C) 32 bit D) 64 bit E) 48 bayt


129. “İnformatika” bir anlayış kimi elmi ədəbiyyata daxil edilmişdir?

A) Fransız mütəxəssisləri tərəfindən

B) İngilis mütəxəssisləri tərəfindən

C) Amerika alimləri tərəfindən

D) Amerika və Fransiz mütəxəssisləri tərəfindən

E) Yaponiya araşdırma qrupu tərəfindən


130. Kompüteri yenidən yükləmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

 1. Shut Down (Выключение)

 2. Restart (Перезагрузка)

 3. Hybernate (Спящий режим)

 4. Switch Users (Смена пользователя)

 5. Log Off (Выход из системы)


131. İnformatika termini neçənci ildə istifadə edilmişdir:

A) 4960 B) 4970 C) 4980 D) 4950 E) 4982


132. Qovluğun bütün obyektlərini seçmək üçün istifadə olunan əmr hansı menünun tərkibinə daxildir?

 1. Edit (Правка)

 2. File (Файл)

 3. View (Вид)

 4. Favorites (Избранное)

 5. Tools (Сервис)133. İlk EHM neçənci ildə yaradılıb:

A) 4946 B) 4940 C) 4950 D) 4955 E) 4960


134. İlk yaranan EHM-nin adı nədir:

A) ENİAC B) BESM C) Ural D) Minsk E) M-4


135. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrini tam ifadə edir:

 1. dövrlük 2) kütləvilik 3) diskretlik

 1. müəyyənlik 5) nəticəlik 6) xətti

 1. 2,3,4,5

 2. 4,2,3,4

 3. 6,5,4,3

 4. 4,2,3,6

 5. 2,3,4,6


136. Faylın tam adının düzgün yazılışını seçin:

A) paper.doc

B) s3

C) bad?c.txtD) a.bgdk

E) document\.c


137. Mətn fayllarının genişlənməsi hansıdır?

A) *.ТХТ

B) *.СОМ

C) *.ВМР

D) *.ЕХЕ

E) *.SYS
138. Alqoritm kompüterdə nə ilə icra oluna bilər:

A) proqramla

B) sxemlə

C) təbii dildə

D) səslərlə

E) video ilə
139. Alqoritmin blok-sxem vasitəsi ilə təsviri zamanı müqayisə bloku hansı fiqurla işarə olunur:

A) romb


B) paraleloqram

C) düzbucaqlı

D) dairə

E) altıbucaqlı


140. TYPE əmrinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) faylın məzmununu ekrana çıxarır

B) baş kataloqdakı kataloqların adlarının siyahısını verir

C) faylı kağıza çap edir

D) baş kataloqdakı faylların siyahısını ekrana çıxarır

E) yeni mətn sənədi yaradır


141. Mətnin formatını başqa bir mətnə köçürmək üçün istifadə olunan düymə hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


142. Düstur yazmaq üçün istifadə edilən proqramın adı nədir?

A) Microsoft Equation 3.0

B) Windows Media Player

C) PaintBrush

D) Adobe Acrobat Document

E) Presentation Microsoft Power Point


143. Unix nədir:

A) əməliyyat sistemi

B) mətn redaktoru

C) arxiv proqramı

D) qrafiki redaktor

E) heç biri


144. Cari sənədi yeni adla yaddaşda necə saxlamaq olar?

A) File – Save as (Файл/Сохранить как)

B) File – Print Preview (Файл/Предварительный просмотр)

C) File – Save (Файл/Сохранить)

D) Window – New (Окно/Новое)

E) View – Print Layout (Вид/Разметка страницы)


145. Siyahını əlifba sırasına görə düzmək üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

A)

B)

C)

D)

E)


146. Aşağıdakılardan hansının avtomatik hesablama xassəsi olmamışdır?

A)Abakda B) Mexaniki saatlarda C) Mexaniki kalkulyatorda

D) ENİAC – da E) İBM 360 – da
147. III nəsil kompyuterlərin yaradılması üçün zəmin oldu?

A) Yeni element bazasının aradılması

B) Inteqral sxemlərin yaradılması

C) Yeni proqram təminatının yaradılması

D) İnformasiyanın təhlükəsizliyinin artırılması

E) Hesablama maşınlarının sayının artması


148. Biri kompüterin əsas qurğularından sayıla bilməz:

A) Modem B) Mouse C) Klaviatura D) Sistem blok E) Monitor


149. Hansının daxilində kompüterin ən vacib qurğuları yerləşir?

A)sistem blok B) RAM C) Modem D) Monitor E) Mikroprosessor


150. .Fayl nədir?

A) İnformasiyanın disk daşıyıcılarında tutduğu adlandırılmış sahə; B) Qovluq;

C) Disk; D) İcra olunan proqram; E) Operativ yaddaşda yerləşən informasiya
151. İnformasiya hansı vasitə ilə ötürülür?

A) İnformasiya məlumat vasitəsilə ötürülür.

B) Ünvana görə müraciət olunan kiçik tutumlu yaddaş vasitəsilə.

C) İnformasiya ixtiyari vasitə ilə ötürülür.

D) İnformasiya xarici yaddaş bloku vasitəsilə ötürülür.

E) Böyük tutumlu yaddaş.


152. İnformasiyanın ümumi nəzəriyyəsinin yaradıcısı kim hesab olunur?

A ) Fon Neyman B) Klod Şenon C) Blez Paskal D) Qotfrid Leybnits E) Çarlz Bebbic


153. Klaviaturada rejim düymələri?

A) Shift,Ctrl,Alt

B) Tab,Home,End

C) Home,End,İnsert

D) Delete,Alt,Enter

E) Capslock,İnsert,Enter


154. Mətnin əvvəlinə qayıtmaq üçün hansı düymədən istifadə edilir?

A) Home B) End C) Alt D) Delete E) Ctrl


155. Klaviatura neçə hissədən ibarətdir?

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 6

156. Internet nədir?

A) Ümumdünya informasiya kompüter şəbəkəsi

B) Ümumdünya rabitə şəbəkəsi

C) Lokal şəbəkə sistemi

D) Uzaq məsafədən əlaqə sistemi

E) Vizual görüntü


157. Word proqramında yeni mətn yaratmaq və yadda saxlamaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) file


B) View

C) Edit


D) insert

E) table
158. Word proqramında cədvəl yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) table

B) View


C) file

D) insert

E) Edit
159. Word proqramında mətni bütünlüklə secmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) Edit


B) View

C) file


D) insert

E) table
160. Sənədi çap etmək üçün hansı əmrdir?

A) file-print

B) tools-custoimize

C) tools-options

D) File-page setup

E) edit-cut
161. Cədvəli avtomatik formatlaşdırmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) Table

B) File

C) FormatD) Insent

E) Help
162. Şəkillə işləmək üçün hansı alətlər panelindən istifadə etmək lazımdır?

A) Picture

B) Insent

C) Simvol

D) Formur

E) Table
163. Word proqramında sənədi nömrələmək hansı əmrlə yerinə yetirilir?

A) Insent=>Page numbers

B) File=>Page setup

C) Idare etme elementleri

D) File=>Print

E) Hec biri


164. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
165. Faylın genişlənməsi faylın nəyini göstərir?

A) tipini

B) sayını

C) modelini

D) adını


E) heç biri
166. Faylın genişlənməsi neçə hərfdən ibarətdir?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 4

E) 2
167. Baş menyuda Find əmri hansı əmri yerinə yetirir?

A) sənədlərdə axtarmaq

B) qovluqları yazmaq

C) papkalari yerləşdirmək

D) sənədləri silmək

E) sənədi cap etmək
168. Seçilmiş hissəni hansı əmrlə kəsmək olar?

A) Cut


B) Copy

C) Paste


D) Insert

E) Page Layout


169. Kəsilmiş hissəni hansı əmrlə yapışdırmaq olar?

A) Paste

B) Cut

C) Copy


D) Enter

E) Save
170. Hansı əmr vasitəsi ilə riyazi düsturları daxil etmək olar?

A) Equation

B) Chut


C) Worksheet

D) Clip Art

E) Create New
171. İnformatika hansı sözlərin birləşməsindən alınmışdır:

A) informasiya və avtomatika

B) informasiya və məlumat

C) informasiya və ötürmə

D) informasiya və öyrənmə

E) heç biri


172. Mətn redaktoru nədir?

A) Mətn sənədlərinin hazırlanması

B) Cədvəl yaradılması

C) Qrafiklərin çəkilməsi

D) Mühasibat məsələlərinin istifadəsi

E) heç biri


173. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram təminatına daxil deyil?

A) əməliyyat sistemləri B) ekspert sistemləri C) mətn redaktorları

D) elektron cədvəllər E) verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri
174. Elektron məktub göndərmək üçün istifadə olunan proqram:

A) Outlook Express B) Google Chrome C) Windows Explorer

D) İnternet Explorer E) Macromedia Dream Weaver
175. Fon-Neyman arxitekturalı kompüter hansı prinsip əsasında qurulur?

A) Proqramla idarə olunma prinsipi əsasında

B) Xarici qurğularla qarşılıqlı əlaqə prinsipi əsasında

C) Prosessorla işləmə prinsipi əsasında

D) Daxili və xarici yaddaşa malik olması prinsipi əsasında

E) Modul prinsipi əsasında


176. Şəbəkədə kompüterin öz resuslarını nə idarə edir?

A) əməliyyat sistemi B) tətbiqi proqramlar C) elektron cədvəllər

D) verilənlər bazasının idarəetmə sistemi E) Visual Basic dili
177. İnternet Explorer nə proqramdır?

A) Brauzer B) Antivirus; C) Tərcümə; D) Arxivləşdirmə; E) Xidməti;178. İnternetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir.

A) Explorer B) İnternet Explorer C) Ms İnternet D) My Komputer E) New Flash


179. LPT hansı portu göstərir?

A) paralel B) ardıcıl C) infraqırmızı D) USB E) elektromaqnit


180. “İnformatika” bir anlayış kimi elmi ədəbiyyata daxil edilmişdir?

A) Fransız mütəxəssisləri tərəfindən

B) İngilis mütəxəssisləri tərəfindən

C) Amerika alimləri tərəfindən

D) Amerika və Fransiz mütəxəssisləri tərəfindən

E) Yaponiya araşdırma qrupu tərəfindən


181. İnformatikanın predmetinə hansını aid etmək olmaz?

A) Informasiya bazalarının qurulması

B) Hesablama texnikasının vasitələrinin aparat təminatı

C) Hesablama texnikasının vasitələrinin proqram təminatı

D) Aparat və proqram təminatı vasitələrinin qarşılıqlı əlaqə vasitələri

E) Aparat və proqram vasitələrilə insanın qarşılıqlı əlaqə vasitələri


182. İnterfeys nədir?

A) İnsanın aparat və proqram vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqə metodları və vasitələri

B) İnsanın şəbəkə və aparatla qarşılıqlı əlaqə vasitələri və metodları

C) Aparatın proqram təminatı ilə olan əlaqə vasitələri və metodları

D) İnsanın şəbəkə və proqram vasitələrilə qarşılıqı əlaqə metodları və vasitələri

E) Şəbəkə və insane arasında qarşılıqlı əlaqə metodları və vasitələri


183. Aşağıdakılardan hansını əsas təcrübi vəzifələri baxımından informatikanın istiqaməti saymaq olmaz?

A) Informasiyanın silinməsi B) Proqramlaşdırma C) Informasiyanın mühafizəsi

D) Hesablama sistemlərinin arxitekturası E) Hesablama sisteminin interfeysi

184. Kompyuterlərin “elektron hesablama maşınları” adlandırılmasının səbəbi nədir?

A) Inkişaf dövrünün iyirmi ilində ancaq ədədlərlə işləməsi

B) Ilk dövrlərdə proqram təminatının zəif olması

C) Ilk dövrlərdə istifadə çətinliyinin olması

D) Ancaq hərf və ədədlərlə işləməsi

E) Istifadə etdiyi say sistemi ilə əlaqədar olaraq185. Aşağıdakılardan hansının avtomatik hesablama xassəsi olmamışdır?

A) Abakda B) Mexaniki saatlarda C) Mexaniki kalkulyatorda

D) ENİAC – da E) İBM 360 – da

186. III nəsil kompyuterlərin yaradılması üçün zəmin oldu?

A) Yeni element bazasının aradılması

B) Inteqral sxemlərin yaradılması

C) Yeni proqram təminatının yaradılması

D) İnformasiyanın təhlükəsizliyinin artırılması

E) Hesablama maşınlarının sayının artması187. Hansı I nəsil kompyuterlərə aiddir?

A) Elektron lampalı elementlərdən ibarət idi, iş etibarlılığı az idi

B) Yaddaş tutumu, işləmə sürəti və avadanlığın iş etibarlılığı yüksək idi

C) Yarımkeçiricilərdən ibarət idi

D) Mikroelektronikalardan təşkil olunmuşdu

E) Inteqral sxemlər vasitəsilə yaradılmışdı188. Aşağıdakılardan hansı informasiyanın xassələri hesab olunur?

A) Obyektivlik, dolğunluq B) Etibarlılıq, aydınlıq C) Idarəlilik, izafilik

D) Obyektilik, etibarlılıq E) Sadəlik, mürəkkəblik

189. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) Informasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliliyidir

C) Informasiyanın sürətli axtarışıdır

D) Informasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) Informasiyanın dolğunluğudur190. Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) Informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsi

B) Informasiyanın silinməsini

C) Şəbəkədə məlumatların silinməsini

D) Qrafiki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

E) Hesablama prosesinin yerinə yetirilməsi191. 4946 – cı ildə elektron lampalı elementlərlə yaradılan kompyuterin adı nə idi?

A) ENİAC B) MARC C) Apple D) İBM PC E) RIAKİS192. İdarəetmənin pultunun vəzifəsi nədir?

A) Hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və operator tərəfindən system əməliyyatlarını yerinə yetirmək

B) Kompyuter qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək

C) Kompyuterin hissələri arasında informasiya mübadiləsinin yüksək sürətlə aparılmasını təmin etmək

D) İnformasiyanı kompyuterə daxil və xaric etmək

E) Verilənlərin təyin edilməsini aparat səviyyəsində deyil, tam səviyyədə aparmaq193. Böyük EHM – lərə aiddir?

A) Iri müəssisələrdə istifadə olunması

B) Məhsuldarlığın az olması

C) Qiymətinin ucuz olması

D) Yaddaşın az olması

E) Electron lampalı elementlərdən təşkil olunması194. “informatika” sözü hansı sözlərin birləşməsində əmələ gəlmişdir

A) “informasiya” və “avtomatika”

B) “informasiya” və “informatika”

C) “metod” və “avtomatika”

D) “nformatika” və “avtomatika”

E) “elm” və “avtomatika”192. Biri kompüterin əsas qurğularından sayıla bilməz:

A) Modem B) Mouse C) Klaviatura D) Sistem blok E) Monitor193. Hansının daxilində kompüterin ən vacib qurğuları yerləşir?

A) sistem blok B) RAM C) Modem D) Monitor E) Mikroprosessor194. Verilənlərin visual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor B) Web-kamera C) Printer D) Skaner E) Mouse
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə