Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə3/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5

195. Standart klaviaturalar ibarətdir:

A) 400-ə qədər düymədən

B) 420-yə qədər düymədən

C) 450-yə qədər düymədən

D) 430-a qədər düymədən

E) 490-a qədər düymədən196.Aşağıdakı verilən variantlardan düzgün olanını seçin.

A)4kb=243 bit.

B)4kb=4024 bit.

C)4kb=256 mb.

D)4kb=424bayt.

E)4kb=243 bayt.197.Verilənlərin ümumi halda xarakteristikası hansılardı?

A)Ad, qiymət, tip və struktura.

B)Çəki, qiymət, ölçü, növ.

C)Qiymət, uzunluq, ölçü və ad.

D)Kəmiyyət, kefiyyət, tip və forma.

E)Tip, uzunluq, çəki və növ.198.İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A)İnformasiyanın cari vaxtda uyğunluq dərəcəsidir.

B)Obyekt və ya hadisə barəsində informasiyanın kefiyyətini təyin edir.

C)İnformasiyanın axtarış və istifadə interfeysidir.

D)Baxılan sistemə məntiqi cəhətdən bağlayan, qapayan informasiya metodudur.

E)İnformasiyanın təhrif edilməmiş xarakteristikasıdır.199.İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi hansıdır?

A)Bit.


B)Sektor.

C)Bayt.


D)Kbayt.

E)Bod.
200.Bir bayt neçə bitdir?

A)23 bit.

B)22 bit.

C)26 bit.

D)28 bit.

E)243 bit.

201.Prosessor informasiyanı hansı formada emal edir.

A)2-lik kodda

B)4-lük kodda

C)8-lik kodda

D)46-lıq kodda

E)40-luq kodda202.İlk sadə hesablama maşını neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılıb?

A)4623-cü ildə Vilhelm Şikkard tərəfindən.

B)4623-cü ildə Blez Pascal tərəfindən.

C)4946-cı ildə P.L.Çebişov tərəfindən.

D)4942-ci ildə A.N.krılov tərəfindən

E)4939-cu ildə C.F.Neyman tərəfindən.203.III nəsl kompyuterlərin əsasını hansı marka təşkil edir?

A)IBM 360 və 370

B)ENİAK

C)Minsk-2D)Ural

E)Heç biri204.Müasir kompyuterlərin arxitekturasını kim təklif etmişdir?

A)Con Fon Neyman

B)Corc Bul

C)Ada Lavleys

D)Norbeil Viner

E)Vilhelm Leybnis205.Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir?

A)Analoq formasından diskret formaya.

B)Siqnal formasından əsas formaya

C)Rəqəm formasından simvol formasına.

D)Yalnız rəqəm formasında qalır.

E)Heç biri.206.BİS(böyül inteqral sxemlər) istifadə edilir:

A)İV nəsl kompyuterlərdə.

B)İ nəsl kompyuterlərdə.

C)İİ nəsl kompyuterlərdə.

D)V nəsl kompyuterlərdə.

E)İİİ nəsl kompyuterlərdə.207.İnformasiyalar formasına görə aşağıdakı növlərə bölünür:

A)Rəqəm, simvol-rəqəm, səs, qrafiki.

B)Rəqəm, simvol-rəqəm, məntiqi.

C)Rəqəm, qrafiki, məntiqi.

D)Simvol-rəqəm, qrafiki, məntiqi

E)heç biri.208.Neçənci ildən sonra fərdi kompyuterlərin kütləvi istehsalına başlanılmışdır?

A)4984


B)4970

C)4960


D)4956

E)4975


  1. Bit dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?

A)Yalnız 0 və ya 4.

B)Yalnız 0

C)Yalnız 4

D)(-4) və ya 4

E)Yalnız( -4)

210.Hansı söz kompyuter sözünü əvəz edir?

A)Hesablama maşını.

B)Alqoritm.

C)Modulyator.

D)Prosessor

E)Sistem blok  1. = ? bit

A)400*243

B)400*23

C)400*28

D)400*246

E)400*248

212.Aşağıdakı yazılardan hansı doğrudur?

A)2048 kb+2048 mb+4024 kb=2054 mb

B)20 kb+ 542 kb+= 2508bayt

C)35 mb+ 5420 kb= 40 Gb

D)8Gb+900 mb+ 2048 kb=8902 mb

E)4024 bayt + 35 mb=36 mb213.Aşağıdakı variantların hansında skanerin funksiyası düzgün verilmişdir?

A)Kağız üzərində verilmiş informasiyanə kompyuterə daxil edir.

B)kompyuterdə olan informasiyanı çap edir.

C)Verilmiş informasiyanı yadda saxlayır.

D)Daimi yaddaş qurğusudur.

E)Proqram yazmaq üçündür.214.Takt tezliyi nəyə deyilir?

A)Prosessorun sürətinə.

B)Əməli yaddaşın tutumuna.

C)Daimi yaddaşın tutumuna.

D)BİOS-un sürətinə.

E)monitorun görüntü effektinə.215.Aşağıdakılardan hansı periferiya qurğusudur?

A)Printer

B)BİOS

C)ProsessorD)Klaviatura

E)Modem


216.İkinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A)Tranzistorlar .

B)Elektron lampalar .

C)İnteqral sxemlər.

D)Relelər.

E)Böyük inteqral sxemlər.217.Üçüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A)İnteqral sxemlər .

B)Elektron lampalar.

C)Tranzistorlar.

D)Rrelelər.

E)Böyük inteqral sxemlər.218. bit neçə baytdır?

A)27


B)28

C)46


D)32

E)34


219.Say sistemi -

A)Ədədlərin yazılması və oxunması üçün müəyyən qaydalar və üsullar toplusudr.

B)Əşyalarin sayılması nəticəsində alınan ədədlər ardıcıllığına deyilir

C)Ədədlərin toplanması qayda və üsulları toplusuna deyilir.

D)Bölmə və vurma üsulundan ibarətdir.

E)Maşının icra edəcəyi hər bir kiçik əməliyyatın müəyyən əmrlərlə göstərilməsindən ibarətdir.220.85(40) ədədi 2-lik say sistemində necə yazılır?

A)4040404(2)

B)4044404(2)

C)4440404(2)

D)4040444(2)

E)4040004(2)221.2-lik say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 43 ədədinə uyğun gəlir?

A)404044(2)

B)440044(2)

C)404004(2)

D)440040(2)

E)404040(2)222.Keş-yaddaş harada yerləşir?

 1. Prosessorun daxilində

 2. Əməli yaddaşın daxilində

 3. CD və ya DVD disklərdə

 4. Xarici yaddaşın daxilində

 5. Sərt diskdə

223.Texnologiya sözü yunan sözü olub ________

A)istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün üsullar və vasitələr haqqında biliklər toplusunun və həmin proseslərin özlərini ifadə edir.

B)qeyri-dəqiq, həqiqətdə mövcud olmayan anlayışları ifadə edir.

C)maddi daşıyıcılar olan fiziki obyektləri, sosial, psixoloji prosesləri ifadə edir.

D)İnformasiyanın daxili və xarici xassələrini ifadə edir.

E)İnformasiya prosesləri haqqında bilikləri ifadə edir.224.Material məhsulu hansı texnologiya ilə alınır?

A)Material istehsalı texnologiyası

B)İnformasiya texnologiyası

C)Material istehsali və informasiya texnologiyası

D)Neft, qaz istehaslı texnologiyası

E)Dəniz yataqları, qazıntı texnologiyası225.İnformasiya emalı texnologiyasının əsas texniki vasitəsi

A)Fərdi kompyuter

B)Kommunikasiya vasitələri

C)İdarəetmə vasitələri

D)Telekommunikasiya vasitələri

E)Fərdi kompyuter və idarəetmə vasitələri226.Yeni informasiya texnologiyasının neçə əsas prinsipi var?

A)3


B)2

C)4


D)6

E)5


227.Aşağıdakılardan hansıları yeni informasiya texnologiyasının əsas prinsiplərinə aiddir

A)kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimdə işləmək;

B)həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi.

C)informasiyanın müxtəlif vasitələrlə ötürülməsini təmin edən kommunikasiya texnologiyaları.

D)İdarəetmə texnologiyasına qoşulmaq.

E)Idarəetmə üçün qərarların qəbulunun yeni texnologiyası228.Aşağıdakılardan hansıları yeni informasiya texnologiyasının əsas prinsiplərinə aid deyil?

   1. İnformasiya emalınm yeni texnologiyası.

   2. kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimdə işləmək.

   3. proqram məhsullarımn inteqrasiyası (birləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi).

   4. İdarəetmə texnologiyasına qoşulmaq.

   5. həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi.

  1. 4,4 ;

  2. 2,4 ;

  3. 2,3;

  4. 4,3;

  5. 4,5;

229.Verilənlər üzərində əməllərin, əməliyyatların, mərhələlərin aparılması üçün dəqiq reqlamentlənmiş qaydalardan ibarət olan proses –

A)İnformasiya texnologiyaları adlanır.

B)İnformasiya prosesləri adlanır.

C)Material istehsalı prosesi adlanır.

D)İnformasiya istehsalı prosesi adlanır.

E)Material texnologiyası adlanır.230.İnformasiya texnologiyasmın əsas məqsədi nədir?

A)ilkin informasiyanın məqsədyönlü emalı nəticəsində istifadəçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır.

B)İdarəetmə texnologiyasına qoşulmaqdır.

C)İnformasiyanın emalı və ötürülməsi üçün yeni vasitələr yaratmaqdır.

D)Bütöv texnoloji sistemlər yaratmaqdır.

E)İnformasiyanm hazırlanması, ötürülməsi, saxlanması və əks etdirilməsinin məqsədyönlü təşkili.231.Hesablama mərkəzində kollektiv istifadə rejimində verilənlərin emalı mərhələsi informasiya texnologiyalarının hansı mərhələsinə uyğundur?

A)4-ci


B)2 - ci

C)3 - cü


D)4 - cü

E)5 – ci


232.Strateji məsələlərin həllinə yönəlmiş informasiya texnologiyalarının yaradılması mərhələsi informasiya texnologiyalarının hansı mərhələsinə uyğundur?

A)2-ci


B)4 - ci

C)3 - cü


D)4 - cü

E)5 – ci


233.Cəmiyyətin informasiyalaşması istiqamətində duran problemlərə görə informasiya texnologiyaları neçə mərhələdən keçmişdir?

A)4


B)5

C)3


D)4

E)2


234.İnformasiya texnologiyalarının 80 ci illərin əvvəllərindən başlayan 2 ci mərhələsi hansı mühüm hadisə ilə bağlı idi?

A)Fərdi kompyuterlərin yaranması ilə.

B)İnformasiya sistemlərinin yaranması ilə.

C)biznesdə strateji üstünlüyün analizi ilə.

D)İnternet şəbəkəsinin yaranması ilə.

E)Elektron pçtun yaranması ilə.235.Texnologiyanın instrumentari növlərinə görə informasiya texnologiyalarının 4 ci mərhələsi necə adlanır?

A)Əl texnologiyası.

B)Kağız texnologiyası.

C)Kommunikasiya texnologiyası.

D)Mexaniki texnologiya.

E)Elektrik texnologiyası.236.Texnologiyanın instrumentari növlərinə görə informasiya texnologiyalarının 2- ci mərhələsi necə adlanır?

A)Mexaniki texnologiya.

B)Kağız texnologiyası.

C)Kommunikasiya texnologiyası.

D)Əl texnologiyası.

E)Elektrik texnologiyası.237.Texnologiyanın instrumentari növlərinə görə informasiya texnologiyalarının 3 - cü mərhələsi necə adlanır?

A)Elektrik texnologiyası.

B)Kağız texnologiyası.

C)Kommunikasiya texnologiyası.

D)Əl texnologiyası.

E)Mexaniki texnologiya.238.Texnologiyanın instrumentari növlərinə görə informasiya texnologiyalarının 4 - cü mərhələsi necə adlanır?

A)Kommunikasiya texnologiyası.

B)Elektron texnologiyası.

C)Kağız texnologiyası.

D)Elektrik texnologiyası.

E)Mexaniki texnologiya.239.Texnologiyanın instrumentari növlərinə görə informasiya texnologiyalarının 5 - ci mərhələsi necə adlanır?

A)Elektron texnologiyası.

B)Kağız texnologiyası.

C)Kommunikasiya texnologiyası.

D)Elektrik texnologiyası.

E)Mexaniki texnologiya.


240.Lazımi ilkin verilənlərə malik olan, emal üçün alqoritmlər və digər standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan texnologiya ..... adlanır.

A)verilənlərin emalı texnologiyası

B)idarəetmənin informasiya təminatı texnologiyası

C)Kommunikasiya texnologiyası

D)Elektrik texnologiyası

E)Mexaniki texnologiya241.İnformasiya inqilabının 4 ci mərhələsi hansı hadısə ilə bağlıdır?

A)yazının meydana gəlməsi ilə

B)kitab çapının ixtirası ilə

C)elektrik cərəyanının kəşfi ilə

D)fərdi kompüterlər meydana gəlməsi ilə

E)Kommunikasiya texnologiyalarının yaranması ilə242.Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesi dedikdə…….. anlaşılır.

A)İnformasiyanın axtarışı, seçimi, yaradılması, saxlanması, ötürülməsi, kodlaşdırılması, emalı və qorunması

B)informasiyanın əldə edilməsi, emalı, saxlanması və ötürülməsi

C)hər-hansı nəticə əldə etmək məqsədilə informasiya üzərində aparılan əməliyyatlar ardıcıllığı

D)Təhsil sahəsində fasiləsiz təhsil sistemi yaradılması

E)Sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçmək

Bura qədər A) bəndi

243.Cəmiyyətin informasiyalandırması prosesinin texniki aspekti dedikdə -

A)onun elektronlaşdırılması, meditizasiya, kompyuterləşdirmə və internetləşdirməsi

B)onun informasiya ilə məqsədyönlü işləməsi və onu əldə etməsi, emalı və ötürməsi

C)onun kompyuter texnologiyasından, çağdaş texniki vasitə və metodlardan istifadə bacarığı

D)onun hər-hansı nəticə əldə etmək məqsədilə informasiya üzərində apardığı əməliyyatlar ardıcıllığı

E)onun kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimdə işləmək bacarığı nəzərdə tutulur.244.İnformasiya prosesləri dedikdə -

A)informasiyanın toplanması, saxlanılması, ötürülməsi ( təqdimatı) və emalı

B)kompyuter texnologiyasından, texniki vasitə və metodlardan istifadə bacarığı

C)kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimdə işləmək bacarığı

D)informasiyanın axtarışı, seçimi, yaradılması, saxlanması

E)informasiya sistemlərinin yaradılması prosesləri başa düşülür.245.Siqnalların (informasiyanın) saxlanılması üçün istifadə olunan fiziki (maddi) obyetklərə

A)İnformasiya daşıyıcısı deyilir

B)Fiziki daşıyıcı deyilir

C)Maddi daşıyıcı deyilir

D)Maddi-fiziki daşıyıcı deyilir

E)Baza daşıyıcısı deyilir246.İnformasiya daşıyıcılarını təyinatına görə neçə qrupa bölmək olar.

A)3


B)2

C)5


D)4

E)6


247.Kitab informasiya daşıyıcılarının hansı növünə aiddir?

A)Sənəd


B)Emalatxana

C)Kargüzarlıq

D)Kommunikasiya

E)Texnoloji248.İnteraktiv lövhə informasiya daşıyıcılarının hansı növünə aiddir?

A)Emalatxana

B)Sənəd

C)KargüzarlıqD)Kommunikasiya

E)Maşın


249.Kodlaşdırma nədir?

 1. bir əlifba vasitəsilə digər əlifbanın simvollarının təqdim olunmasıdır.

 2. çap edilmiş və ya şifahi formada mövcud olan şifahi fikirdir.

 3. Yaddaşa yazmaq, uzun müddətli saxlamaq üçün mətni daşıyıcıda saxlamaq imkanıdır.

 4. Mətni printerdə çap etmək, təkrar yığmadan sürətini çıxarmaq, elektron poçtla göndərmək imkanıdır.

 5. Mətni yenidən yazmamaqla onda dəyişiklik edə bilmək imkanıdır.

250.Müxtəlif rəqəmli verilənləri əyani şəkildə təsvir etmək üçün aşağıdakıların hansından istifadə edilir?

A)Diaqram

B)Cədvəl

C)Şəkil


D)Sxem

E)Rəsm


251.Eyni tipli informasiyanın təqdim edilməsi və emalı üçün aşağıdakıların hansından istifadə edilir?

A)Cədvəl

B)Diaqram

C)Şəkil


D)Sxem

E)Rəsm


252.Bizi əhatə edən obyektlərin (predmetlər, proseslər, hadisələr) necə təşkil edildiyini və onların bir-biri ilə necə bağlı olduğunu göstərmək üçün aşağıdakıların hansından istifadə edilir?

A)Sxem


B)Diaqram

C)Şəkil


D)Cədvəl

E)Rəsm


253.Fərdi kompyuterdə informasiyanı təsvir edən qurğu hansıdır?

A)Monitor

B)Sistem blok

C)Klaviatura

D)Prosessor

E)Mouse


254.Xarici informasiya daşıyıcılarında informasiya hansı şəkildə saxlanılır?

A)Fayl


B)Proqram

C)Sənəd


D)Yazı

E)Qovluq


255.Kompyuter istifadəçisinin proqramlaşdırma imkanlarının, əmrlər sisteminin, ünvanlanma sisteminin, yaddaşın təşkilinin hər hansı ümumi səviyyədə təsvirinə ...... deyilir.

A)Kompyuterin arxitekturası

B)Kompyuterin struktur sxemi

C)Kompyuterin daxili quruluşu

D)Kompyuterin xarici təsviri

E)Kompyuterin funksional sxemi256.Kompyuterin funksional elementlərinin və onlar arasında olan əlaqələrin yığımına ...... deyilir.

A)Kompyuterin strukturu

B)Kompyuterin arxitekturası

C)Kompyuterin daxili quruluşu

D)Kompyuterin xarici təsviri

E)Kompyuterin funksional sxemi257.Aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur?

 1. Çoxmaşınlı hesablama sistemində bir neçə prosessor var və hər prosessor ayrıca əməli yaddaşa malikdir.

 2. Çoxmaşınlı hesablama sistemində bir neçə prosessor var və onlar ümumi əməli yaddaşa malikdir.

 3. Paralel prosessorlu arxitekturada bir neçə HMQ bir İQ-nun idarəsi altında işləyir.

 4. Paralel prosessorlu arxitekturada hər bir HMQ-u ayrı-ayrı İQ-nın idarəsi altında işləyir.

 5. Hesablama maşını 40 luq say sistemində işləyir.

A)4,3;

B)4,5;


C)2,4;

D)4,5;


E)2,3;

258.Əməli yaddaş nə üçündür?

 1. Proqramların və verilənlərin saxlanılması və növbəti emal prosesində onların EHM-in digər qurğularına ötürülmələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 2. onda olan proqram və məlumatların oxunmasını və ona yeni məlumatın yazılmasını təmin edir.

 3. yalnız onda olan proqramların və məlumatların oxunmasını yerinə yetirməyə icazə verir.

 4. proqramların və məlumatların uzunmüddətli saxlaması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 5. müxtəlif formada təqdim edilmiş məlumatların və proqramların daxil edilməsini, düzəlişini, nəticəsinin çıxardılmasını təmin edir.

259. Prosessor –

 1. verilmiş proqram üzrə verilənlərin emalını həyata keçirən qurğudur.

 2. Proqram və məlumatların oxunmasını həyata keçirən qurğudur.

 3. Proqramların və məlumatların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan qurğudur.

 4. proqramların və məlumatların uzunmüddətli saxlaması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 5. məlumatların və proqramların daxil edilməsini həyata keçirən qurğudur.

260. Sistem şini neçə hissədən ibarətdir?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

261. İlk mikroprosessorun yaradıcısı kim olub?

A)Ted Hoff

B)Niklaus Virt

C)Çarlz Bebbic

D)Alan Tyurinq

E)Pol Allen262. Prosessorun dərərcəsi nə ilə bağlıdır?

A)tərkibində olan registrlərin uzunluğu ilə

B)takt tezliyi ilə

C)Tərkibində olan cəmləyicilərin sayı ilə

D)Şinin tezliyi ilə

E)Keş yaddaşla263. Keş-yaddaş –

A)Abufer yaddaşı olub, verilənlər üçün yığıcı rolunu oynayır.

B)informasiya magistralı olub, onun sayəsində prosessor kompyuterin digər qurğuları ilə verilənlər mübadiləsini apara bilir.

C)yalnız oxumaq üçün istifadə olunan yaddaşdır.

D)proqramların müvəqqəti saxlanması üçün istifadə olunur,

E)informasiyanın saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə olunan yaddaşdır.


264.85(40) ədədi 2-lik say sistemində necə yazılır?

A)4040404(2)

B)4044404(2)

C)4440404(2)

D)4040444(2)

E)4040004(2)265.2-lik say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 43 ədədinə uyğun gəlir?

A)404044(2)

B)440044(2)

C)404004(2)

D)440040(2)

E)404040(2)266.4000000004444400004442 ədədini 46-lıq say sistemində yazın.

A)200F8746

B)452C4246

C)A85346

D)F89546

E)CD946267.İnformasiyanı ötürən kanalın əsas xarakteristikaları hansılardır?

A)tezlik (sürət), etibarlılıq və doğruluq.

B)Tezlik, kefiyyət, güc.

C)Etibarlılıq, doğruluq, ətraf mühit.

D)Etibarlılıq, doğruluq, güc.

E)Heç bir cavab doğru deyil.268.İnformasiyanı ötürən kanallar tezliyə görə neçə qrupa bölünür?

A)3


B)2

C)4


D)5

E)6


269.İnformasiya kanalının doğruluq xarakteristikası nəyi xarakterizə edir?

 1. Qəbul edilmiş informasiyanın uyğunluq dərəcəsini.

 2. Kanaldakı təhriflərin sayını.

 3. Kənar təsirlərin sayını.

 4. Kanalın müqavimətini.

 5. Kod artıqlığını.


270.Aşağıdakı sistemlərdən hansılar məlumatların ötürülmə sistemlərinə daxildir?

   1. fasiləsiz və diskret

   2. yaddaş qurğulu sistemlər

   3. analoq və ya rəqəmli

   4. diferensial sistemlər

   5. informasiya sistemləri

 1. 4,3;

 2. 4,2;

 3. 2,4;

 4. 4,5;

 5. 3,4;

271.Siqnalın mənbədən qəbulediciyə çatdırılmasını təmin edən texniki qurğular kompleksi

A)əlaqə kanalı

B)rabitə xətti

C)rabitə kanalı

D)ötürmə xətti

E)qəbuledici272.Siqnal-

A)Bütün cavablar doğrudur.

B)İnformasiyanın təqdimat formasıdır.

C)müəyyən üsullarla kodlaşdırılmaqla ötrülən informasiyanın fiziki olaraq dəyişdirilməsidir.

D)müəyyən üsullarla kodlaşdırılmaqla ötrülən və qəbul edilən məlumatlar toplusudur.

E)siqnallar analoq, diskret, kvantlanmış və rəqəmli şəkildə olur.273.Yalnız verilən zaman anlarında dəyişən siqnallar -

A)diskret siqnaldır

B)analoq siqnaldır.

C)kvantlanmış siqnaldır.

D)analoq-rəqəmli siqnaldır.

E)rəqəmli siqnaldır.274.Amplitud üzrə kvantlanmış diskret siqnal

A)rəqəmli siqnaldır

B)analoq siqnaldır

C)analoq-rəqəmli siqnaldır

D)diskret-analoq siqnaldır.

E)Heç bir cavab doğru deyil.275.İnformasiyanı təqdimetmə formasına görə (iş prinsipinə görə) hesablama maşınları neçə yerə bölünür?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

276.Hansı EHM-da ilk məlumatlar hər hansı fiziki vahidlərin qiymətlərinin, ən çox da elektrik gərginliyinin fasiləsiz sxemi şəklində verilir?

A)Analoq EHM –da

B)Rəqəmli EHM-də

C)Hibrid EHM-də

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.277.Hansı EHM-da məsələnin həlli tərtib olunmuş alqortmə uyğun olaraq riyazi və məntiqi həllərin məcmusundan ibarət olur?

A)Rəqəmli EHM-da

B)Analoq EHM –da

C)Hibrid EHM-da

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə