Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə4/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5

278.Hansı EHM-da analoq və rəqəmli metodların birləşməsindən istifadə olunur?

A)Hibrid EHM-da

B)Analoq EHM –da

C)Rəqəmli EHM-da

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.279.Kompyuterin sürəti dedikdə ...... başa düşülür.

A)vahid zaman anında maşında yerinə yetrilən əməliyyatların miqdarı

B)vahid zaman anında maşının yaddaşına yazılan məlumatların miqdarı

C)vahid zaman anında maşının yaddaşından oxunan məlumatların miqdarı

D)vahid zaman anında maşının daimi yaddaşından oxunan məlumatların miqdarı

E)vahid zaman anında əldə edilən nəticələrin miqdar280.Təyinatı üzrə EHM lərin bölündüyü qruplar hansılardır?

 1. universal, ixtisaslaşdırılmış, idarəedici və fərdi EHM

 2. kiçik, orta, yüksək və ultrayüksək EHM

 3. analoq, rəqəmli və hibrid EHM

 4. Bioloji və molekulyar EHM

 5. Super kompyuterlər.

281.Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən forması ........ adlanır.

A)model


B)Sxem

C)Alqoritm

D)Diaqram

E)Blok sxem282.Sistem proqram təminatı_____________________

A)Hesablama sisteminin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə edir.

B)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.

C)Kompyuter ekranında müxtəlif formalı şəkillər yaratmaq və redaktə etməyə imkan verir.

D)Böyük ölçülü ədədlər cədvəli ilə işləməyə imkan verir.

E)Sənəd-məktub, məqalə, hesabat və s. hazırlamaq işlərini idarə edir.283.Tətbiqi proqramlar____________________________________

A)Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə edir.

B)İstifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

C)Hesablama sisteminin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə edir.

D)İstifadəçilərlə kompyuterin qurğuları arasında əlaqə yaradır.

E)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.284.Drayverlər vasitəsilə ____

A)Kompyuterə yeni qurğular qoşmaq və eyni zamanda mövcud qurğuları standartdan kənar formada işlətmək olar.

B)Kompyuterdə daha əlverişli və əyani şəkildə işləmək olur.

C)Kompyuterdə işə salınan proqramlar üçün yeni imkanlar yaradılır.

D)Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə etmək olar.

E)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.285. Kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?

 1. Hesablama texnikası , proqramlaşdırma , informasiya sistemlərində və texnologiyada

 2. Texnikada

 3. Elektronika , radiotexnikada , mühəndislikdə

 4. Məişətdə , ali məktəblərdə

 5. Göstərilənlərin heç birində

286. Kompyuter elmi bir elm kimi nə vaxt yaranmışdır?

 1. XX əsrin 40-cı illərində

 2. XIX əsrin 40 – cı illərində

 3. XVIII əsrdə

 4. XVII əsrdə

 5. XIX əsrin sonunda

287. Kompyuter elmində əsas bölmələr:

 1. Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

 2. Kodlaşma nəzəriyyəsi , Bul cəbri

 3. Paralel hesablama nəzəriyyəsi

 4. Məsələ həllində fikir yürütmək prosesi

 5. Verilənlər bazasının yaradılması , informasiya axtarış sistemi

288. Kompyuter elminə hansı bölmələr daxil deyil ?

 1. Heç biri

 2. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi

 3. İnformasiya axtarış sistemi

 4. Bul cəbri və həndəsəsi

 5. Avtomatlar nəzəriyyəsi

289. Kompyuter elminin əsas bölmələrinə hansılar aiddir ?

 1. Hamsı

 2. Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

 3. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 4. Verilənlərin baza və deduktiv nəzəriyyəsi

 5. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

290. Kompyuter elminin əsas bölmələri ?

 1. Hamsı

 2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 3. Kriptoqrafiya nəzəriyyəsi

 4. Obrazların tanınma nəzəriyyəsi

 5. Paralel hesablama nəzəriyyəsi

291. Tədqiqatın nəticəsini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün əsas neçə istiqamət mövcuddur:

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

 5. 4

292. Tədqiqatlarin nəticələrini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün nəyə fikir vermək lazımdır ?

 1. Hamsına

 2. Alqoritmik düşüncə

 3. Informasiya təqdimatı

 4. Proqramlaşdırma

 5. Sistemlərin layihələndirilməsi

293. Kompyuter qrafikası

 1. Real və virtual obyektlərin vizual verilmə prosesi

 2. Sensor siqnalların verilmə prosesi

 3. Dərk etmə prosesini modelləşdirmə

 4. Hesabatın effektiv kordinasiyası

 5. Səslərin, obrazların ayırd edilməsi

294. Proqram təminatının

 1. Tapşırıqda verilmiş xüsusiyyətə malik olmalı, etibarlı olmalı, təhlükəsizliyə və mühafizəyə görə fərqlənməlidir

 2. Tapşırıqdakılara cavab verərək sadə olmalıdır

 3. Mühafizə və təhlükəsizlik əsas şərt deyil

 4. Qlobal proqramlaşdırmaya malik olmalı

 5. Heç biri

295. İnsan və heyvanların dünyanı dərk etmə prosesini modelləşdirilməsi, immitasiyası

 1. Süni intellekt və robototexnika

 2. Kompyuter qrafikası

 3. Avtomatik modelləşdirmə

 4. Avtomatik rəqəmli təhlil

 5. Kompyuterin ekranında üçölçülü qoloqrama

296.Hesablayıcı qurğuların növləri (tipləri)

 1. Kalkulyator, fərdi kompyuter, noutbuk, sənaye kompyuteri

 2. Ulduzbucaqlar, say çubuqları

 3. Abaklar

 4. Düyünlənmiş kəndirlər

 5. Bitkalar

297.Analoq-hesbalayıcı qurğu olub , vurma , bölmə, triqonometrik funksiyaların tapılması, kvadrata yüksəltmə əməliyyatlarını aparan .......... qurğu

 1. Laqorifmik xətkeş

 2. Abak

 3. Arifmometr

 4. Rəqəmsal cihaz

 5. Elektromexaniki abak

298. Elektron hesablayıcı qurğu olaraq kalkulyator nə üçündür ?

 1. Ədədlər və cəbri formullar üzərində əməliyyat aparmaq

 2. Proqramlaşdırmaq

 3. Kolkulyasiya etmək

 4. Toplama və çıxma mexaniki intiqalla baş verir

 5. Heç biri

299.Fiziki olaraq mexaniki hissəciklərin hərərkkəti ilə funksiyalaşdırılan elektronların , fotonların , kvant hissəciklərinin hərəkəti və başqa hadisələrə əsaslanan ........

 1. Kompyuter

 2. Arifmometr

 3. Loqarifmik xətkeş

 4. Komparator

 5. Analoq-hesab qurğusu

300. Kompyuterlərin əsas qurulma prinsipləri

 1. Analoq və rəqəmsal

 2. Mexaniki

 3. Analitik

 4. Avtomatlaşdırılmış-mexaniki

 5. Heç biri

301. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A)bit


B)bayt

C)kilobayt

D)meqobayt

E)kilobit302.Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

A) Modem


B)Klaviatura

C)Sistem bloku

D)Siçan (Mouse

E)Monitor303.Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A)Sistem bloku

B)Modem

C) RAM


D)Monitor

E)Mikroprosessor304.Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A)Monitor

B)Printer

C)Scanner

D)Siçan (Mouse)

E) Web - camera305.Klaviaturanın hansı klavişi daxiletmə klavişi adlanır?

A)Enter


B)Delete

C)Shift


D)Backpace

E)Alt


306.Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

A)Monitor

B)Kamera

C)Mikrofon

D)Əməliyyat sistemi

E)Modem


307.Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

A)ƏS


B)Ms. PowerPoint

C )Ms. Word

D)Paint

E)Tədbiqi proqram308.Hansını skanerin funksiyası hesab etmək olar

A)Informasıyanın surətini kompyuterə daxil etmək

B )Informasıyanı çap etmək

C)İnformasiyanı uzaq məsafələrə ötürmək

D)İnformasiyanı mühafızə etmək

E)İnformasiyanı emal etmək


309.Aşağıda göstərilmiş monitorlardan hansı maye kristallarda (LCD) monitordur

A)3


B)2

C)4


D)4

E)LCD-monitor yoxdur310.Aşağıda göstərilmiş qurğulardan hansı şırnaqlı printerdir?

A)3


B)2

C) 4


D)4

E)hamısı


311.Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

A)Photoshop

B )Power Point

C)Word


D)Excel

E)Access


312.Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A)elektron təqdimatların hazırlanması

B)mətnin fayla yazılması

C)şəkillərin mətnə daxil edilməsi

D)mətnlərin sürətli çap edilməsi

E)orfoqrafiyanın yoxlanması313.Hansı proqram MS Office paketinə daxil deyil:

A) Paint


B )Word

C)Excel


D)Access

E)Power Point314.Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

A)PowerPoint

B)Corel Draw

C)Corel Photo-Paint

D)Paint

E)PhotoShop315.Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

A) .jpg


B).mp3

C).xls


D).pas

E).ppt


316.Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

A)Paint


B) Photoshop

C)İllustrator

D)İmageReady

E)Photo editor317.Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:

A)Simvol


B)Piksel

C)Abzas


D)Söz

E)Blok


318.Microsoft Word proqramında File menyusunda hansı əməliyyatları aparmaq olar?

        1. Yaddaşda saxlamaq

        2. Çapdan əvvəl baxış

        3. Simvol əlavə etmək

        4. Sənədi çap etmək

        5. Başqa adla yaddaşda saxlamaq

A)4, 2, 4, 5

B) yalnız 3

C)l, 4, 3

D)3, 4 "


E)4,2,3,4

319."Kəs, köçür, yapışdır, hamısını seç, tap, dəyişdir" əmrləri Microsoft Word proqramında hansı menyudadır?

A)Edit


B)File

C)View


D)Insert

E)Table


320.Word sənədlərinin genişlənməsi nədir?

A) .doc


B).xls

C).txt


D).rtf

E).bat


321.Microsoft Word proqramında simvol əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edirlər?

A)Insert


B )View

C)File


D)Edit

E)Format


322.Yazdan yazıya effekt vermək üçün hansı menyudan istifadə edirik?

A)Format


B)Insert

C)Table


D)Edit

E )Table


323.Bəlli bir mətnin şrift ölçüsünü dəyişdirmək üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A)Format  Font

B)Tools Customize

C)View  Document Map

D)Edit  Replace

E)View  Customize324.Aşağıda göstətilən elementləri hansı ilə sənədə WordArt obyektini yerləşdirmək olar?

A)2


B)4

C)3


D)4

E)5


325.Microsoft Word proqramında bir paraqrafı nömrələmək əməliyyatı haradan yerinə yetirilir?

A)Format  Bullets and Numbering

B)Format  Paragraph

C)Edit Paste Special

D) İnsert  Symbol

E)EditParagraph326.Word proqramında aşağıdakı klaviatura əməliyyatlarından hansı səhv göstərilmişdir?

A)CapsLock: Rəqəmlərlə işləməyi ləğv et

B)Del: Sağdakı simvolu sil

C) Page Up: Səhifə yuxarı

D)Enter: Alt sətirə keç

E)Backspace: Soldakı simvolu sil327.Word sənədi üzərində söz axtarma əməliyyatı aşağıdakılardan hansı ilə həyata keçirilir?

A) Ctrl + F

B)Ctrl + S

C)Alt + Ctrl + F

D)Ctrl + B

E)Alt + B328.Microsoft Equation adlı düstur redaktorunu işə salmaq üçün istifadə olunur:

A)Insert  Object

B)Insert Field

C)Insert  Bookmark

D)Insert  Chart

E)Insert  File329.Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

A)WordPad, Notepad

B) Publisher, WordPad

C)WordPad, Microsoft Word

D)Publisher, Notepad

E)Notepad, Microsoft Word330.Abzas hesab olunur:

A)Təyin olunmuş şəkildə mətn fraqmentlərinin tərtibatı

B) Sənəd mətnlərini nümunəvi elementi

C)Sənədə təsir etməyən hissə

D)Əsas mətndən sonra səhifənin aşağısında verilən izahat

E)Ancaq rəqəm məlumatlarının bir sırada yerləşməsi331.Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?

A) Ctrl + P

B) Alt + D

C) Ctrl + N

D) Ctrl + O

E) Alt + K332.Mövcud sənəd əsasında yeni sənəd yaratmaq üçün addımları düzgün qurun.

 1. Sənədin bütün məzmunu seçilir (ayrılır) (Edit - Select All)

 2. Məzmunun (mətnin) silinməsi (Delete)

 3. Yeni ad altında sənəd mühafızə edilir (File - Save As)

 4. hazır sənəd ekrana çıxarılır (File - Open)

A)4, 3, 4,2

B)2, 4, 3, 4

C) 4, 3, 2,4

D)3, 4,2,4

E)4,2, 4, 3

333.Nə vaxt ki, Caps Lock indikatoru yanır:

A) Shift saxlaması vaxtı sətri hərflər daxil edilir

B) Xüsusi nişanlar daxil edilir

C) Sətri hərflər daxil edilir

D) Yalnız rus hərfləri daxil edilir

E) Yalnız ingilis hərfləri daxil edilir.334.Başlanğıc üçün yeni abzasın mətninin daxil etməsi vaxtı basırıq....

A) [Enter]

B) [Boşluq]

C) [Delete]

D) [ESC]

E) [HOME].335.Mətnin daxil edilməsi vaxtı kursor yeni sətirə keçir....

A) avtomatik

B) klaviş [Delete] basma üzrə (görə)

C) klaviş [Enter] basma üzrə (görə)

D) klaviş [Home] basma üzrə (görə)

E) istifadəçi tələbinə görə336.Yanlış yığılmış simvolların redaktəsi üçün .... klavişlərdən istifadə olunur:

A) Backspace, Delete

B) Home, End

C) Home, End, Insert

D) Shift, Enter

E) Bütün cavablar doğrudur (əsldir)337.Klaviaturanın köməyi ilə yığılmış mətnin yerdəyişməsi üçün hansı klavişlər tətbiq edilir…

A) İdarəedici düymələr

B) Hərf-rəqəmlər

C) Funksionallar

D) Rəqəmlilər

E) Shift, Tab, Alt338.Mətn fraqmentinin yerdəyişməsi üçün hansı komandanı yerinə yetirmək lazımdır:

A) Kəsmək, Yerləşdirmək

B) Kəsmək

C) Köçürmək, Yerləşdirmək

D) Saxlamaq, Yerləşdirmək

E) [Delete], Yerləşdirmək339.Hansından istifadə etməklə sənədi yaddaşda saxlamaq olmaz.

A)File  Page Setup əmrindən

B)Klaviaturada Ctrl + S kombinasiyasından

C)File  Save əmrindən

D)Standart alətlər paneli üzərindəki Save düyməsindən

E) File  Save As əmrindən340. Microsoft Word-un mətn prosessorunda çəkilmiş bu təsvir hansı kompyuter qrafikasına aiddir?

A) vektor

B)fraktal

C)rastr


D)üçölçülü

E)həndəsə341. Microsoft Word proqramında şəkil daxil etmək üçün aşağıdakı komandaları seçmək lazımdır:

A)İnsertPicture

B)Edit Paste

C)FormatFont

D)İnsertObject

E)İnserttable342.Excel proqramı hansı məqsəd üçün istifadə olunur...

A)Elektron cədvəllərin yaradılması üçün

B) Mətn sənədlərinin yaradılması üçün;

C)Qrafik təsvirlərin yaradılması üçün;

D)Təsvirin montajı üçün;

E)Nümayiş üçün slaydın yaradılması üçün.343.MS Excel sənədləri necə adlanır?

A)Kitablar

B) Slayd

C)Unitiled

D)Sənəd

E)Təqdimat344.Excel proqramında hansı düstur düzgün yazılmayıb?

A) = C4-/B8

B) = 2 * 3

C) = 3 + Q4

D) = C4 /2

E) = C8-C9/B2345.Excel proqramında hansı işarənin yerinə yetirdiyi əməliyyat yanlışdır?

A) (*) Qüvvətə yüksəltmə

B) (/) Bölmə

C) (-) Çıxma

D) (+) Toplama

E) (^) Qüvvətə yüksəltmə346.Microsoft Excel proqramı daha çox hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Hesablama əməliyyatlarının aparılmasını sadələşdirmək üçün

B) Məktub yazmaq və göndərməkdə

C) Şəkillər üzərində işləmək üçün

D) Səhifə kənarlarınm formatlaşdırılmasını aparmaq üçün

E) Yazılara effekt verilməsində347.Microsoft Excel proqramında düsturu yazmağa başlarkən hansı işarədən istifadə olunur?

A) =


B) ( )

C) *


D) /

E) –


348.Microsoft Excel riyazi əməliyyatlarında hansı istifadə olunmaz?

A) :

B) +

C) /


D) *

E) -


349.Microsoft Excel proqramında bölmə işarəsi hansıdır?

A) /


B) +

C) %


D) *

E) :


350. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir?

A) informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi

B) informasiyanın məxfililiyinin təmini
C) informasiyanın başqa obyektlərə ötürülməsi
D) informasiyanın mübadilə buferinə ötürülməsi
E) informasiyanın toplanması, saxlanması və həlli

351. İnformatikanın əsas anlayışı nədir?

A) İnformasiya

B) Kompyuter

C) Alqoritm

D) Disket

E) Printer352. İnformasiya nədir?

A) məlumat, xəbər

B) anlayış

C) bildiriş

D) arayış

E) heç biri353. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) İnformasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliyidir

C) İnformasiyanın sürətli axtarışıdır

D) İnformasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) İnformasiyanın dolğunluğudur354. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A) bit


B) bayt

C) kilobayt

D) meqobayt

E) kilobit355. Fikirdən asılı olmayan informasiyanı adlandırırlar:

A) obyektiv

B) etibarlı

C) aktual

D) faydalı


 1. aydın

356. İnformasiyanı emal edən qurğu -…

A) prosessor

B)əməli yaddaş

C)klaviatura

D)monitor

E)maus


357. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) dövrülük

B)tamlıq

C)aktuallıq

D)dəqiqlik


 1. obyektivlik

358. İnformasiya daşıyıcısıdır:

A) qrup jurnalı

B) nagillər

C) printer

D) qələm

E) monitor359. Məlumatların, bilik və bacarıqların informasiya resurslarına çevrilməsi prosesi necə adlanır?

A) informasiya texnologiyaları

B) təhsil texnologiyaları

C) təlim texnologiyaları

D) kommunikasiya texnologiyaları

E) innovasiya texnologiyaları360. “Kompyuter” sözü ingilis dilindən tərcümədə hansı mənanı verir?

A) Hesablayıcı

B)Emal edən

C)Yadda saxlayan

D)Şəkil çəkən

E)Mətn yazan361. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

A) printer, monitor

B) klaviatura, siçan

C) skaner, monitor

D)system bloku, klaviatura

E)skaner, system bloku362. Hansı bənddə funksional düymələr səhv verilib?

A) F4, F8, F43

B) Fl, F3, F42

C) F3, F6, F8

D) Fl, F9, F44

E) F8, F9, FI0363. Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?

A) F4


B) F2

C) F3


D) F4

E) F5


364. Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A) elektron təqdimatların hazırlanması

B) mətnin fayla yazılması

C) şəkillərin mətnə daxil edilməsi

D) mətnlərin sürətli çap edilməsi

E) orfoqrafiyanın yoxlanması365. Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

A) Excel


B) hotoShop

C) Corel Draw

D) Corel Photo-Paint

E) Paint366. Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

A) .jpg


B) .mp3

C) .xls


D) .pas

E) .ppt


367. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

A) Paint


B) Photoshop

C) İllustrator

D) İmageReady

E) Photo editor368.Aşağıdakı bəndlərdən hansında sıxışdırma proqram faylı tipi göstərilmişdir?

A) .arj, .rar

B) .zip, .xls

C) .rar, ppt

D) .zip, .pdf

E) .arj, .ppt369. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramları tipinə aid deyil?

A) Statistiklər

B) Filtrlər

C) Həkimlər

D) Vaksinlər

E) Müfəttişlər370. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

A) Modem

B)Siçan (Mouse)

C)Klaviatura

D)Sistem bloku

E)Monitor371. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A) Sistem bloku

B) RAM

C) ModemD) Monitor

E) Mikroprosessor372. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor

B) Web - camera

C) Printer

D) Scanner

E) Siçan (Mouse)373. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

A) Skaner

B)Printer

C)Mouse


D)Modem

E)Monitor374. Klaviaturadakı F4 düyməsi adətən nəyə xidmət edir?

A) Məlumat - arayış sistemini ekrana çağırmaq üçün

B)Axtarış pəncərəsini ekrana çagırmağa

C)Bir qayda olaraq hər hansı bir rejimi ləğv etməyə

D)Baş hərfləri yazmaq üçün

E)Kursorun bir neçə mövqe yerini dəyişdirmək üçün
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə