Investisiya menecmenti

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 454.78 Kb.
səhifə3/4
tarix27.06.2018
ölçüsü454.78 Kb.
1   2   3   4

150. Təsərrüfatın üstün sahələrinin seçilməsi və ona investisiya yardımı edilməsi ilə müşayət olunan investisiya siyasəti necə adlanır?

A) Sahə


B) Regional

C) İnfrastruktur

D) Dövlət

E) Sosial151. Müəssisədə aparılan investisiya siyasəti nədən asılıdır?

A) Biznes-planın strateji məqsədindən

B) Dövlətin apardığı iqtisadi islahatlardan

C) Cəmiyyətdə baş verən proseslərdən

D) Vergi sistemində gözlənilən güzəştlərdən

E) Müəssisə ətrafında formalaşan imicdən152. Qarşıdakı dövrün kapital qoyuluşunun ümumi həcminə daxil edilir :

A) Həyata keçiriləcək tikinti quraşdırma işlərinin dəyəri

B) Yarımçıq tikililər üzrə obyektlərin dəyəri

C) Haqqı ödənilmiş quraşdırılmamış avadanlığın dəyəri

D) Keçmiş ilin məsrəfləri

E) Imicin yaradılmasına yönəldilən məsrəflər153. İstehsal güclərinin təkrar istehsalına, istehsal qurğuların və qeyri-istehsal dairəsi obyektlərinin tikilməsinə yönəldilən məsrəflərin məcmusu necə adlanır?

A) Kapital qoyuluşu

B) Maliyyə qoyuluşu

C) Investisiya qoyuluşu

D) Amortizasiya

E) Əsas fondların yenidən istehsalı154. Ölkənin əsas fondlarının yaradılması, fəaliyyətdə olan əsas fondların yenidən qurulması və texnika ilə təchizatı necə adlanır?

A) Əsaslı tikinti

B) Modernləşdirmə

C) Investisiya qoyuluşu

D) Innovasiya

E) Lizinq155. Tikinti prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 5

E) 7


156. Tikintinin hazırlanması hansı istiqamətdə həyata keçirilir?

A) Obyektin tikintisinin məqsədyönlülüyünün texniki-iqtisadi tədqiqi, obyektin layihələndirilməsi və tikintiyə mühəndis-texniki hazırlıq

B) Obyektin lahiyələndirilməsi, tikintiyə mühəndis texniki hazırlıq və hazır tikinti obyektinin işə salınması

C) Gələcək obyektin əsas texniki iqtisadi göstəriciləri müəyyən etdirir və tikinti məhsulunun reallaşdırılması baş verir

D) Tikinti istehsalının məcmu faktiki ustehsal xərcləri, bina və qurğuların maddi-cisim elementləri, onların sturuktur-tikinti ifadəliliyi və keyfiyyəti formalaşır

E) Tikinti meydançasının hazırlanması üzrə iş, işin istehsal texnologiyası hazırlanır və tikinti obyektinin əsas fond kimi sifarişçiyə verilməsi157. İnşaat meydançasında tikinti prosesinin bütün texnoloji elementlərinin birləşməsi hansı mərhələdə baş verir?

A) Xüsusi tikinti

B) Tikinti məhsulunun reallaşdırılması

C) Tikintinin hazırlanması

D) Hazır tikinti obyektinin işə salınması

E) Tikinti obyektinin əsas fond kimi sifarişçiyə verilməsi158. Tikinti məhsulunu reallaşdırılması mərhələsində nə baş verir?

A) Hazır tikinti obyektinin işə salınması və onların əsas fond kimi sifarişçiyə verilməsi

B) Gələcək obyektin əsas texniki iqtisadi göstəriciləri müəyyən edilir və işin istehsal texnologoyası hazırlanır

C) Obyektin tikintisinin məqsədyönlüyü qiymətləndirilir

D) Tikintiyə mühəndis-texniki hazırlıq həyata keçirilir

E) Tikinti istehsalının məcmu faktiki istehsal xərcləri, bina və qurğuların maddi cisim-elementləri, onların sturuktur-tikinti ifadəliliyi və keyfiyyəti formalaşır159. Layihələşdirmə neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5


160. Tikintidə qiymətqoyma mexanizminin öz spesifik xüsusiyyətləri vardır :

A) Tikinti məhsulunun çoxcəhətliliyi, tikintinin istehsal tsiklinin uzunluğu, tikinti məhsulunun yüksək material tutumluluğu, tikinti obyektlərini qiymət kəmiyyətinə coğrafi amillər və tikinti fəhələrinin əməyinin ödənilməsində ərazi fərqləri

B) Tikinti obyektlərini qiymət kəmiyyətinə coğrafi amillər, tikinti fəhələrinin əməyinin ödənilməsində ərazi fərqləri və xüsusi nəzarətedici qurumların təsiri

C) Tikinti məhsulunun yüksək material tutumluluğu və tətbiq edilən vergilərin səviyyəsi

D) Tikinti məhsulunun çoxcəhətliliyi və maliyyələşdirilmə mənbələrinin

E) Tikinti məhsulunun yüksək material tutmluluğu161. Texniki-iqtisadi əsaslandırma, texniki layihə və tikintinin layihə əsasında yerinə yetirilən iş cizgiləri hansı prosesin mərhələləridir?

A) Layihələşdirmə

B) Lizinq

C) Nou-xau

D) Injinirinq

E) Audit162. Layihədə nəzərdə tutulmuş bütün obyektlərin tam başa çatdırılması üçün lazım olan vəsaitin smeta limtini müəyyən edən sənəd necə adlanır?

A) Müəssisənin, biznes və qurğuların tikintisi dəyərinin icmal smeta haqq-hesabı

B) Biznes-plan

C) Müqavilə

D) Mexaniki-iqtisadi əsaslandırma

E) Hesabat162. Tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyəri hesablama metoduna və iqtisadi məzmununa görə neçə əsas hissəyə bölünür?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 6


163. Qaytarılmaq şərti ilə respublika büdcəsindən kommersiya bankllarının vasitəsilə verilmiş vəsait necə istifadə edilə bilər?

A) Öz təyinatına görə

B) Banklararası kreditlər vermək

C) Azad dönərli valyuta almaq üçün

D) Qısamüddətli kredit əməliəyyyatların aparılması

E) Depozit hesaba keçirilə bilər164. Kommersiya bankları vasitəsilə müəssisənin xüsusi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən qeri-mərkəzləşdirilmiş kapital qoyuluşu hesabına aşağıdakılar həyata keçirilir:

A) Fəaliyyətdə olan müəssisələrin texnika ilə təchiz olunması və yenidən qurulması, istehsalın genişləndirilməsi, sosial və təbiəti mühafizə xarakterli obyektlərin tikintisi

B) Qiymətli kağızların alınması

C) Qısamüddətli kredit əməliyyatları aparılır

D) Azad dönerli valyuta almaq üçün

E) Faktorinq əməliyyatlarının aparılması üçün165. Əsas fondların dəyərinin onların normativ xidmət müddəti ərzində buraxılan məhsulun üzərinə keçirilməsi prosesi necə adlanır?

A) Amortizasiya

B) Lizinq

C) Francayzinq

D) Injinirinq

E) Nou-xau166. Qayıtmayan maliyyələşdirmə dövlət ehtiyacları üçün tikilən hansı tikinti və obyektlərin maliyyələşdirilməsi üçün tətbiq edilir?

A) Yeni istehsal fəaliyyətinə, konversiya, müdafiə, ekoloj i və kommersiya obyektlərinə

B) Kommersiya obyektlərinin və yollrın tikintisinə

C) Bankların

D) Limanların yenidən qurulmasına

E) Neft və qaz kəmərlərinin tikintisinə167. Sifarişçi ilə podrat təşkilatları arasında hesablaşmada əsas sənəd necə adlanır?

A) Podrat müqaviləsi

B) Lisenziya

C) Sertifikat

D) Biznes-plan

E) Smeta168. Aşağıdakı əsas fondlara amortizasiya hesablanır:

A) Bina, qurğu, iş və güc maşınları, avadanlıq və nəqliyyat vasitələri

B) Istehlak xassəsi zaman keçdikcə dəyişməyən əsas vəsaitlərin obyektləri

C) Özəlləşdirmə prosesində əvəzsiz olaraq alınmış əsas vəsait obyektlərinə

D) Mənzil fondu

E) Incəsənət əsərləri və qanunvericiliklə müəyyən edilən köhnəlməyə məruz qalmayan digər aktivlər169. Əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları harada əks etdirilir?

A) Onların aid olduğu hesabat dövrünün mühasibat uçotunda

B) Biznes-planda

C) Podrat müqaviləsində

D) Vergi bəyənnaməsində

E) Smetada170. Sahibini əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını və bu hüquqların verilməsi imkanını müəyyən edilmiş formaya və məcburi rekvizitlərə riayət etməklə təsdiqləyən sənəd necə adlanır?

A) Qiymətli kağız

B) Konosament

C) Müqavilə

D) Biznes-plan

E) Sertifikat171. Qiymətli kağızlar bazarda alınmaq və satılmaq, həmçinin bir çox hallarda digər əmtəələrin tədavülünün asanlaşdıran müstəqil tədiyə aləti kimi çıxış etmək qabiliyyəti necə adlanır?

A) Tədavül etmək

B) Emissiya

C) Dövriyyə

D) Likvidlik

E) Risklilik172. Qiymətli kağızların onun sahibi üçün böyük itgisiz, bazar dəyərinin cüzi dəyişməsi və cüzi satış xərcləri ilə az vaxtda satılıb-alınmaq qabiliyyəti necə adlanır?

A) Likvidlik

B) Emissiya

C) Tədavül

D) Risklilik

E) Dövriyyə173. Səhmdarın səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bir hissəsini divident şəklində almaq, səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək və o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu təsbit edən emissiya qiymətli kağızı necə adlanır?

A) Səhm


B) Istiqraz

C) Çek


D) Veksel

E) Opsion174. "Qiymətli kağızlar haqqında " Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 14 iyul 1998-ci il

B) 16 yanvar 1995-ci il

C) 24 aprel 1996-cı il

D) 14 noyabr 1994-cü il

E) 29 dekabr 1993-cü il175. Qiymətli kağızlar bazarında münasibətlərin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirir:

A) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

C) Hesablama Palatası

D) Prezident aparatı

E) Milli Məclis176. Öz fəaliyyəti dövrü ərzində avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərini və ya onun çox hissəsinin və habelə icarəyəverənin mənfəətini ödəyən məbləğin verilməsini nəzərdə tutan sazişdir:

A) Maliyyə lizinqi

B) Operativ lizinq

C) Forfeytinq

D) Injinirinq

E) Audit177. Bir ilədək müddətə qısa müddətli icarə necə adlanır?

A) Rentinq

B) Lizinq

C) Xayrinq

D) Oferta

E) Reinjinirinq178. Bir ildən üç ilədək müddət - orta müddətli icarə necə adlanır?

A) Xayrinq

B) Francayzinq

C) Lizinq

D) Rentinq

E) Oferta179. İcarə verən tərəfindən onun məhsuldar istifadəsi məqsədilə icarədara – maşın və avadanlıqların 3 ildən 20 ilədək və ya daha çox müddətə icarəyə verilməsi necə adlanır?

A) Lizinq

B) Reinjinirinq

C) Rentinq

D) Xayrinq

E) Klirinq180. "Lizinq xidməti haqqında " AR Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 29 noyabr 1994

B) 19 dekabr 1996

C) 12 yanvar 1997

D) 29 sentyabr 1995

E) 16 iyun 1993181. Tikintidə fasilələr baş verdikdə, ayrılmış kredit səmərəli istifadə edilmədiyi hallarda kommersiya bankı nə edir?

A) Bank krediti müqaviləsində nəzərdə tutlmuş iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir

B) Dövlət icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edir

C) Danışıqlar aparır

D) İqtisad Məhkəməsinə müraciət edir

E) Vergilər Nazirliyinə müraciət edir182. İpoteka krediti aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

A) Müəyyən girov ilə verilən ssudadır və onlar həm tikililərin, mənzillərin və istehsal binalarının alınmasına, tikilməsinə və yenidən quraşdırılması və habelə torpaq sahələrinin mənimsənilməsinə istifadə edilə bilər

B) Uzun müddətə verilir və heç bir girov tələb edilmir

C) Kommersiya xarakterli əməliyyatların aparılmasına yönəldilir

D) Dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin alınmasına yönəldilir

E) Ciddi məqsədli təyinata malik deyil183. Mülki əmlakın təmin edilməsinə görə buraxılan uzunmüddətli qiymətli kağızlar necə adlanır?

A) Ipoteka istiqraz vərəqələri

B) Opsion

C) Çek


D) Veksel

E) Vauçer184. İpoteka haqqında müqavilə nə zaman qüvvəyə minir?

A) Dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra

B) Müqavilə bağlandığı gündən

C) 1 aydan sonra

D) Mətbuatda dərc edildikdən sonra

E) Ekspertlərin rəyi alındıqdan sonra185. İpoteka sənədlərin daxil olmasından sonra neçə gün ərzində qeydə alınmalıdır?

A) 15


B) 30

C) 20


D) 7

E) 3


186. İpotekanın qeyd olunması haqqında məlumatlar daxil edilir?

A) Girov qəbzinə

B) Sertifikata

C) Müqaviləyə

D) Lisenziyaya

E) Vekselə187. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) D.Rikardo

B) A.Smit

C) C.Keyns

D) C.S.Mill

E) E.Hekşer188. Dünyada ilk dəfə olaraq ölkələr arasında kapital hərəkətinin nəzəri əsaslarını hansı iqtisadçı araşdırmışdır?

A) C.S.Mill

B) C.Keyns

C) D.Rikardo

D) A.Smit

E) K.İverson189. Beynəlxalq kapital hərəkətinin neoklassik nəzəriyyəsi hansı iqtisadçılar tərəfindən formalaşdırılmışdır?

A) E.Hekşer, B.Ohlan, R.Nurse və K.İnverson

B) T.Maltus, S.Sismondi və P.Prudona

C) K.Menger, E.Bem-Baverk və F.Vizer

D) E.Çemberlin, D.Robinson və E.Xansen

E) T.Veblen, A.Marşal və P.Kommons190 R.F.Xarrod özünün "iqtisadi dinamika " modelində göstərirdi :

A) Kapital bol olan ölkədə iqtisadi artım sürəti nə qədər aşağıdırsa bu ölkədən kapital ixracı meyli bir o qədər yüksəkdir

B) Kapital ixracı həmin ölkənin xaricdəki kapitalından gələn gəlirin artım surəti ilə yerli investisiyaların artım surəti arasındakı nisbətdən asılıdır

C) Kapital hərəkəti müxtəlif ölkələrin ödəniş balansında tarazlığın pozulması ilə əlaqədar meydana gəlir

D) Kapitalın məhsuladarlıq həddi aşağı olan ölkədən, yüksək olan ölkəyə aparılması hər iki ölkədə istehsal amillərinin daha səmərəli istifadə olunduğunu göstərir

E) Mal ixracının surətlə artması ilə yanaşı kapitala tələb də artır və idxal olunur və ya əksinə191. Birbaşa investisiyalar haqqında nəzəriyyə hansı iqtisadçılar tərəfindən yaradılıb inkişaf etdirilmişdir?

A) S.Haymer, G.P.Kindleberq, R.E.Keyvz, Stefan, P.Maqi, Q.C.Conson, R.Lakrua

B) D.Robinson, R.F.Xarrod, R.Nurkse

C) F.Maxlun, E.Hekşer, A.Marşal

D) K.İnverson, C.Keüns, P.Kommons

E) C.A.Qobson,M.B.Seyn, T.Veblen192. Yaranma mənbələrinə görə xarici investisiyalar aşağıdakı qruplara bölünür :

A) Dövlət və xüsusi

B) Dövlət və sahibkarlıq

C) Borc və xüsusi

D) Qisa müddətli, orta və uzun müddətli

E) Sahibkarlıq və borc193. İstifadə olunma xarakterinə görə xarici investisiya qoyuluşları hansı iqtisadi formada həyata keçirilir?

A) Sahibkarlıq və borc

B) Dövlət və qısa müddətli

C) Xüsusi və borc

D) Sahibkarlıq və dövlət

E) Orta, uzun müddətli və xüsusi194. Sahibkarlıq formasında investisiya qoyuluşu neçə yolla həyata keçirilir?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 4

E) 6


195. "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" AR qanununa görə xarici investorlar Azərbaycan iqtisadiyyatına neçə yolla kapital qoya bilərlər?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


196. Birbaşa və ya dolayısı ilə istehsala yönəldilmiş, divident, mənfəət və ya digər formalarda gəlir əldə edilməsinə istiqamətləndirilmiş kapital necə adlanır?

A) Sahibkar

B) Borc

C) Dövriyyə

D) Əsas

E) Xüsusi197. Mülkiyyətin xarakterinə görə xaricə göndərilən investisiya neçə növə ayrılır?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 6

E) 4


198. Xarici investisiyaların tənzim edilməsində dövlət hansı maliyyə metodla -

rından istifadə edir?

A) Amortizasiyanın sürətləndirilməsi, vergi güzəştləri, pul yardımı,

borc verilməsi, sığorta tədbirləri, təminatlı kredit verilməsi

B) Təminatlı kredit verilməsi, vergi güzəştləri və texniki yardım gös-

tərilməsi

C) Pul yardımı, sığorta tədbirləri və zəruri infrastruktur ilə təchiz

edilməsi

D) Amortizasiyanın sürətləndirilməsi, təminatlı kredit verilməsi və

torpaq sahəsinin ayrılması

E) Vergi güzəştləri, qiymətlərin tənzimlənməsi və texniki xidmət

göstərilməsi

199 Xarici investisiyaların tənzim edilməsində dövlət hansı qeyri-maliyyə

metodlarından istifadə edir?

A) Torpaq sahəsinin ayrılması, zəruri infrastruktur ilə təchiz edilməsi, texniki yardım göstərilməsi

B) Texniki yardım göstərilməsi və təminatlı kredit verilməsi

C) Vergi güzəştləri, torpaq sahəsinin ayrılması

D) Zəruri infrastruktur ilə təchiz edilməsi, texniki yardım göstərilməsi

E) Gömrük güzəştləri, qiymətlərin tənzimlənməsi və texniki yardım göstərilməsi200. Xarici investorlar təbii ehtiyyatlardan istifadə etmək hüququnu nəyin əsasında əldə edə bilərlər?

A) Konsesiya

B) Müqavilə

C) Sertifikat

D) Lisenziya

E) Normativ aktlar201. İnvestisiyalaşmanın məqsədindən asılı olaraq neçə qrupa ayırmaq olar?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 3

E) 6


202. İnvestisiya lahiyəsinin işlənməsi prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 8

E) 2


203. Avropa İqtisadi Birliyinin tələblərinə görə, investisiya layihələrinin tərkibində neçə əsas bölmənin olması vacibdir?

A) 7


B) 5

C) 4


D) 8

E) 6


204. Müsabiqədə iştirakı üzrə və dövlət yardımı göstərilməsinə görə layihələr neçə kateqoriya üzrə təsnifləşdirilir?

A) 4


B) 5

C) 2


D) 6

E) 3


205. Dövlət büdcəsi hesabına qaytarılmaq şərti ilə verilən dövlət yardımının həcmi "B" kateqoriyalı layihə üçün aşağıdakından artıq ola bilməz (layihənin dəyərindən faizlə):

A) 40%


B) 30%

C) 50%


D) 60%

E) 20%


206. Dövlət büdcəsi hesabına qaytarılmaq şərti ilə verilən dövlət yardımının həcmi "C" kateqoriyalı layihə üçün aşağıdakından artıq ola bilməz (layihənin dəyərindən faizlə):

A) 30%


B) 40%

C) 20%


D) 10%

E) 50%


207. Dövlət büdcəsi hesabına qaytarılmaq şərti ilə verilən dövlət yardımının həcmi "Ç" kateqoriyalı layihə üçün aşağıdakından artıq ola bilməz (layihənin dəyərindən faizlə):

A) 20%


B) 30%

C) 10%


D) 40%

E) 50%


208. Neçə formada layihə maliyyələşdirilməsi fərqləndirilir?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 4

E) 6


209. Maliyyə bazarı neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 3

E) 6


210. Qiymətli kağızların birja məzənnəsinin formalaşması zamanı dünyanın bütün fond birjalarında neçə əsas qaydaya əməl edilir?

A) 5


B) 3

C) 2


D) 4

E) 6


211. Fond bazarında sazişin bağlanması formasından asılı olaraq onun əsas iştirakçıları neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6


212. Fond bazarında yardımçı funksiya həyata keçirən iştirakçılara aiddir?

A) Fond və valyuta birjaları, qiymətli kağızların depozitarisi,qiymətli kağızları qeyd edənlər, hesablaşma-klirinq mərkəzləri, informasiya-məsləhət mərkəzləri

B) Kommersiya bankları və informasiya-məsləhət mərkəzləri

C) Trast kompaniyaları və qiymətli kağızların depozitarisi

D) Maliyyə-sənaye qrupları, xoldinq kompaniyaları və hesablaşma-klirinq mərkəzləri

E) Qiymətli kağızları qeyd edənlər və maliyyə evləri213. Hüquqi şəxsin müəyyən qiymətli kağızlarının alış və ya satış qiymətlərini elan edib, bu qiymətli kağızların həmin qiymətlər üzrə alınması və satılmasını öhdəsinə götürməklə, öz adından və öz hesabına qiymətli kağızlara alqı-satqı əqdləri bağlayan fond bazarının peşəkar iştirakçıları kimdir?

A) Diler

B) Broker

C) Makler

D) Aqent

E) Komissioner214. Fond bazarında fəaliyyət göstərən maliyyə vasitəçiləri aşağıdakılardır :

A) Broker və diler

B) Makler

C) Aqent

D) Komitent

E) Komissioner215. Maliyyə mexanizmi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan neçə elementdən ibarətdir?

A) 5


B) 3

C) 8


D) 4

E) 6


216. " Qızıl bank qaydası " prinsipinin tətbiq edilməsi nəyi nəzərdə tutur?

A) Vəsaitin alınması və istifadəsi müəyyən edilmiş vaxtda baş verməli, uzunmüddətli kapital qoyuluşunu isə uzunmüddətli borc vəsaiti hesabına maliyyələşdirmək məqsədə uyğun hesab olunur

B) Elə kapital qoyuluşu seçmək məqsədə uyğundur ki, investorun maksimum gəlirliyə nail olması təmin edilsin

C) Xüsusi riskli investisiyaları öz xüsusi vəsiti hesabına maliyyələşdirmək məsləhət görülür

D) Investisiyanın rentabelliyi infilyasiya indeksindən həmişə yüksək olmalıdır

E) Mövcud kapital qoyuluşundan alınan xalis mənfəət vəsaitin bank depozitində yerləşdirilməsindən əldə edilən kəmiyyətindən artıq olmalıdır217. Müəyyən maliyyə vəsaitinin istifadə edilməsinə görə ödəmək lazım gələn vəsaitin ümumi kəmiyyətininin bu həcmə faizlə ifadəsi necə adlanır?

A) Kapitalın qiyməti

B) Bank faizi

C) Inflyasiyanın səviyyəsi

D) Indeksasiya

E) Marja218. Bu və ya digər maliyyə vəsaiti mənbəyinin toplanması müəssisə üçün hansı xərclərə bağlıdır?

A) Səhmdarlara ödənən divident, korporativ istiqraz sahiblərinə ödənilən faiz, banklara onların verdiyi ssudaya görə ödənilən faiz

B) Səhmdarlara ödənən divident və nəqliyyat xərcləri

C) Korporativ istiqraz sahiblərinə ödənilən faiz və mühasibat işçilərinin əmək haqları

D) Torpaq sahibinə ödənilən renta və banklara, onların verdiyi ssudaya görə ödənilən faiz

E) Broker və dillerlərə ödənilən vəsait219. Beynəlxalq praktikada neçə əsas prinsiplərdən istifadə edərək real investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir?

A) 4


B) 5

C) 2


D) 6

E) 3


220. Biznes plan hazırlanarkən ilk növbədə bir səhifəlik tərtib edilir?

A) Məxfilik barədə memorandum

B) Izahat

C) Hesabat

D) Xülasə

E) Tədbirlər planı221. Biznes-planın birinci bölməsində verilir :

A) Layihənin vacib olan xüsusiyyətləri və üstünlükləri

B) Şirkətin əsas məqsədləri

C) Şirkətin fəaliyyət sahəsi və buraxdığı məhsullar

D) Satış bazarı təhlil edilir

E) Marketinq planı222. İnvestisiya prosesinin müxtəlif mərhələlərə bölünməsi ilə əlaqədar tikintidə mənfəət neçə səviyyədə fərqləndirilir?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 5

E) 2


223. Layihə sənədlərinin tərtibi prosesində nəzərdə tutulan mənfəət necə adlanır?

A) Smeta mənfəəti

B) Reallaşdırılmayan mənfəət

C) Faktiki mənfəət

D) Plan mənfəəti

E) Balans mənfəəti224. Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq faktiki mənfəət hesablanır :

A) Obyektlərin sifarişçiyə verilməsindən mənfəət, balans mənfəəti, ümumi mənfəət, vergiyə cəlb edilən mənfəət, xalis mənfəət kimi

B) Balans mənfəət və smeta mənfəəti kimi

C) Vergiyə cəlb edilən mənfəət, ümumi mənfəət, plan mənfəəti kimi

D) Xalis mənfəət, faktiki mənfəət, reallaşdırılmayan mənfəət kimi

E) Smeta mənfəəti, obyektlərin sifarişçiyə verilməsindən mənfəət, vergiyə cəlb edilən mənfəət kimi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə