Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.61 Mb.
səhifə3/5
tarix10.06.2018
ölçüsü0.61 Mb.
1   2   3   4   5

140. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı xətti funksional strukturun mənfi cəhəti hesab olunur?

A) nəzarət sistemin olmaması

B) rəhbərliyin işinin azalması

C) ştatda olanların sayının artması

D) Qərarların yüksək peşəkarlıq səviyyəsi

E) rəhbərin ixtisaslaşma səviyyəsi141. Tikintidə innovasiya menecmentinin inkişaf prosesini xarakterizə edir:

1- - Strateji nəzarət

2- - Müəssisələrin təhlili

3- - Marketinq və satış

4- - Müəssisənin infrastrukturu

5- - Ətraf mühitin təhlili

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5142. İstehsal vasitələri və materialların alınması, saxlanması və istifadəsi ilə əlaqədar tikinti təşkilatının bütün fəaliyyəti

A) Logistika

B) Marketinq

C) Servis

D) Satış

E) Müəssisənin infrastrukturu143. Aşağıdakı xərclərdən hansı innovasiya müəssisəsinin əsaslı xərclərinə aid deyildir?

A) Binaya çəkilən xərclər

B) maşın və avadınlıqlara çəkilən xərclər

C) Torpaq sahəsinə çəkilən xərclər

D) xammal-materiala çəkilən xərclər

E) Təcrübə meydançaları və laboratoriyaların əsas avadanlıqlarına çəkilən xərclər144. Tikinti məhsulunun reallaşdırılması, reklam, qiymət siyasəti, satış kanalları ilə əlaqədar olan bütün fəaliyyət necə adlanır?

A) Marketinq və satış

B) Xarici logistika

C) Servis xidməti

D) Logistika

E) Marketinq145. Aşağıdakı mənbələrdən hansı innovasiya müəssisəsinin daxili maliyyə mənbəyi hesab olunur?

A) büdcə ayırmaları

B) baş vermiş hadisə nəticəsində daxil olan sığorta

C) elmi fondların vəsaitləri

D) sponsor vəsaitləri

E) amortizasiya ayırmaları146. Aşağıdakı maliyyə mənbələrindən hansı innovasiya müəssisəsinin maliyyəbazarından cəlb edilənmənbəsi hesab olunur.

A) səhm və istiqrazların satışından

B) əmtəəlik məhsul satışından mənfəət

C) məqsədli daxil olmalar

D) paylarda iştirakdan əmələ gələn maliyyə ehtiyatları

E) tikinti quraşdırma işlərindən mənfəət147. Aşağıdakı amillərdən hansı inşaat firmasının böhran şəraitinə düşməsinin xarici amili hesab olunur?

A) innovasiya mühiti

B) əməyin motivasiyası

C) dövlətin iqtisadi siyasəti

D) innovasiya müəssisəsinin strategiyası

E) marketinqin səviyyəsi və keyfiyyəti148. Aşağıdakı amillərdən hansı müəssisənin böhran şəraitinə düşməsinin daxili amili hesab olunur?

A) elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi

B) işsizliyin səviyyəsi

C) inflyasiya

D) marketinqin səviyyəsi və keyfiyyəti

E) siyasi sabitlik149. Maliyyə menecmentində idarəetmə obyekti.

A) təsərrüfat subyektləri arasında maliyyə münasibətlərinin məcmusu

B) maliyyə və kredit müəssisələri arasında münasibətlər

C) sığorta kompaniyaları ilə tikinti təşkilatları arasında münasibətlər

D) büdcə təşkilatları ilə işçilər arasında münasibətlər münasibətlər

E) dövlət idarəetmə orqanları arasında150. Maliyyə metodlarına aiddir

A) planlaşdırma, proqnozlaşdırma, sığorta, lizinq, faktorinq

B) sığorta, icarə, amortizasiya artırmaları, iqtisadi fondlar, faktorinq

C) icarə haqqı, qiymət, lizinq, planlaşdırma, sığorta, maddi həvəsləndirmə

D) lizinq, faktorinq, maliyyə sanksiyaları, gəlir, proqonozlaşdırma

E) planlaşdırma, sığorta, faktorinq, mənfəət, iqtisadi fondlar151. Tikinti təşkilatının ödəmə imkanlarını xarakterizə edir

A) mütləq likvidlik əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

C) xüsusi kapitalın manevrlilik əmsalı

D) kritik likvidlilik əmsalı

E) cari likvidlik əmsalı152. Tez reallaşdırılan aktivlər

A) gələcək dövrün xərcələri

B) qısamüddətli qiymətli kağızlar

C) debitor borcları və digər aktivlər

D) qısamüddətli maliyyə vəsaiti

E) uzunmüddətli kapital qoyuluşu153. Xüsusi dövriyyə vəsaitnin ümumi dövriyyə vəsaitinə nisbəti.

A) xüsusi kapitalın manevrlilik əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

C) mütləq likvidlik əmsalı

D) muxtariyyət əmsalı

E) borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti əmsalı154. Çətin reallaşdırılan aktivlər

A) əsas vəsaitlər, qeyri-material aktivlər,avadanlıqlar, bitməmiş kapital qoyuluşu

B) qiymətli kağızlar, avadanlıqlar, qeyri-material aktivlər, kassadakı vəsait

C) əsas vəsaitlər, debitor borclar, avadanlıqlar, gələcək dövrün xərcləri

D) material ehtiyatlar, avadanlıqlar, hesablaşma hesabındakı vəsaitlər

E) əsas vəsaitlər, avadanlıqlar, qiymətli kağızlar, bitməmiş kapital qoyuluşu155. Ən təxirəsalınmaz passivlər

A) uzunmüddətli kreditlər

B) kreditor borclar və digər passivlər

C) borc vəsaiti

D) qısamüddətli kredtilər

E) sabit passivlər156. Əmək ehtiyyatlarının toplanması və seçilməsi ardıcıllığı

A) təşkilatın tələbatının öyrənilməsi, işin təhlili, namizədlərin topanması, seçilməsi və işə götürülməsi

B) işin təhlili, namizədin toplanması, seçilməsi və işə götürülməsi,

C) kadrların toplanması və işə götürülməsi

D) kadrların toplanması, seçilməsi və işə götürülməsi

E) işin təhlili namizədin toplanması və seçilməsi157. Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələri hansılardır?

A) işçilərin əmlakı

B) səhmlərin nəzarət paketi

C) əhalinin qənaət etdiyi pullar

D) təsisçilərin pul və maddi payları

E) müəssisənin öhdəlikləri158. Əsas kapitala hansı xərclər daxildir?

A) işçilərin əmək haqqı

B) tikinti meydançasına maşınların gətirilməsi

C) yanacağın, enercinin və digər materialların dəyəri

D) maşınların istismar xərcləri

E) torpaq sahəsi və tikintinin dəyəri159. Müəssisənin elmitexniki tərəqqi səmərəliliyinə nələr aiddir?

A) iqtisadi və sosial

B) innovasiya

C) istehsal

D) avadanlıq

E) konstruksiya və məmulatlar160. Mülkiyyət formasına görə müəssisələr neçə cür olur?

A) dövlət

B) şəxsi

C) şəxsi və dövlət

D) ümumi

E) kollektiv161. İstehsal fondları neçə növə ayrılır?

A) əsas, qeyri əsas

B) əsas, bilavasitə

C) dövriyyə, qeyri dövriyyə

D) əsas, dövriyyə

E) əsas, qeyri dövriyyə162. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin hansı növləri mövcuddur.

A) dəyər, fiziki, mənəvi

B) dəyər, natural, normativ

C) natural, normativ, faktiki

D) fiziki, faktiki, mənəvi

E) fiziki, mənəvi, natural163. Əmək məhsuldarlığı təyin edilir

A) istehsal olunan məhsulun həcminin canlı əmək məsrəflərinə nisbəti

B) canlı əməyin məsrəflərinin istehsal olunan məhsulun həcminənisbəti

C) istehsal olunan məhsulun və xidmətlərin miqdarının əmək məsrəflərinə nisbəti

D) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin əmək məsrəflərinə nisbəti

E) məhsul istehsalının məsrəflərinin canlı əməyin məsrəflərinə nisbəti164. Tikinti təşkilatının idarə olunması, mühasibat uçotu, maliyyə informasiya təminatı, təşkilati struturu üzrə bütünlükdə fəaliyyəti necə adlanır?

A) Logistika

B) Xarici logistika

C) Marketinq

D) Müəssisənin infrastrukturu

E) Marketinq və satış165. İnşaat firmalarında texnologiyanın təkmilləşdirilməsi dedikdə nə başa düşülür?

1- - Tikinti – quraşdırma işlərinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi

2- - Müasir yüksək məhsuldarlıqlı texnikanın tətbiqi

3- - Layihə axtarış təşkilatları tərəfindən yerinə yetirilən işlərdə müasir metodlardan istifadə

4- - İstehsal vasitələrinin alınması və istifadəsi

5- - Bütün növ fəaliyyətin material texniki təminatı

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5166. Firmanın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qiymət məcmuəsinə uyğun məhsulların satışı

A) təsbit olunmuş qiymətlər siyasəti

B) vergi siyasəti

C) innovasiya siyasəti

D) əmtəə siyasəti

E) investisiya siyasəti167. Müəssisənin maliyyə resursları pul vəsaitlərindən nə ilə fərqlənir

A) maliyyə resursları-pul vəsaitlərinin məhsul formasıdır

B) maliyyə resurları-pul vəsaitlərinin hissəsidir

C) pul vəsaitləri-maliyyə resurslarının hisəsidir

D) fərqlənmir

E) pul vəsaitləri-maliyyə resurslarının məhsul formasıdır168. İdarəetmənin funksional təşkilati strukturunun nöqsanı hansıdır?

A) Əlavə xərclərin yüksək olması

B) Hakimiyyət uğrunda mübarizə

C) Qruppabazlığın inkişafı

D) Uzun komanda zənciri

E) Mürəkkəblik169. Tikinti müəssisəsinin maliyyə vəziyyətini təyin edən əsas amil hansıdır?

A) şəxsi və borc vəsaitlərinin nisbəti

B) borc kapitalının istifadəsi effektliyi

C) maliyyə resurslarının istifadəsi

D) istehsalın texniki hazırlıq amili

E) maliyyə planının yerinə yetirlməsi170. Satılmış məhsulun qiymətinin sabitliyi saxlanılmaqla ondan istifadəyə kömək göstərilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət

A) servis xidməti

B) marketinq və satış

C) marketinq

D) logistika

E) müəssisənin infrastrukturu171. Fəaliyyət müddətinə görə qiymətin növü:

A) tender qiymətlər

B) tikinti məhsulunun qiyməti

C) brutto qiymət

D) preyskurant qiymətlər

E) sabit qiymətlər172. İnşaat firmasının konkret iqtisadi əhatə amillərinə aid deyildir:

A) sənaye siyasəti

B) potensial rəqiblər

C) texnoloji və coğrafi

D) təchizatçılar

E) istehlakçılar173. İnşaat sahibkarlığında qlobal əhatə amillərini xarakterizə edir:

1- - texnoloji

2- - potensial rəqiblər

3- - siyasi

4- - iqtisadi

5- - təchizatçılar

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4174. İnşaat firmasının konkret iqtisadi əhatə amillərinə aiddir:

1- - texnoloji

2- - hüquqi

3- - istehlakçılar

4- - təchizatçılar

5- - potensial rəqiblər

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 5175. Kapital qoyuluşu hansı məqsədlərə qoyula bilər?

A) yeni obyektlərin yaradılması, fəaliyyət göstərən müəssisənin yenidən qurulması, genişləndirilməsi və istehsalın texniki vasitələrlə yenidən təchiz edilməsi

B) buraxılacaq məhsulun reklamına

C) təbliğatın aparılmasına

D) başqa məqsədlərə

E) diversifikasiyaya176. Satış siyasətinin təyin edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir:

1- - Satıcıların əməkdaşlığı

2- - Nəqliyyat infrastrukturu

3- - Texniki standartlar

4- - Kommunikasiya sistemi

5- - Satış sistemi

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 4, 5177. Əmək heyətinin keyfiyyətinin parametrləri

A) layiqli əmək haqqı, iş yerində sağlam mühüt, təhlükəsizlik, sağlamlıq, karyeranın inkişafı, özünə hörmət, konfliktlərin həlli, dost kollektiv

B) əsas əmək haqqı, layiqli güzəştlər,sağlam mühüt, işgüzar əlaqələr

C) özünə hörmət, imic, sağlam iş şəraiti, ixtisası yüksəlməyə maraq

D) yüksək əmək haqqı, pensiya təminatı , yüksək əmək şəraiti, məhsuldar əmək, keyfiyyətli məhsul

E) yeni peşələrin əldə olunması, yüksək əmək haqqı, vəzifəyə irəli çəkilmə, məhsuldar əmək, yüksək peşə178. İnvestisiya qoyuluşlarının məqsədi:

A) müsbət imicin yaradılması

B) əmək haqqlarının artırılması

C) rəqiblərin bazardan sıxışdırılması

D) gəlir (mənfəət) və sosial səmərə əldə etmək

E) reklam xarakteri179. Menecment sisteminin səmərəli fəaliyyətinə təsir göstərən xarici mühitin əsas amillərinə aid deyildir:

A) idarəetmə qərarlarının hazırlanması və reallaşdırılması

B) rəqib firmaların bazar strategiyası

C) qiymət siyasəti

D) bazar infrastrukturunun digər amilləri

E) xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlət siyasəti180. Funksional alt sisteminin komponentlərinə aiddir:

1- - Motivasiya

2- - Tənzimləmə

3- - İşçi heyətinin idarə olunması

4- - Uçot və nəzarət

5- - Satış bazarlarının genişləndirilməsi

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 5181. Müəssisənin əmək ehtiyyatlarının inkişafının neçə istiqaməti vardır?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2


182. İdarəetmənin müxtəlif metodlarının faydalılığının konkret şəraitlə müəyyən edənyanaşma

A) situasiya üzrə

B) davranış

C) normativ

D) kəmiyyətcə

E) funksional183. Menecmentə tətbiq edilən belə bir yanaşma yoxdur?

A) təkrar istehsal

B) inteqrasiya

C) nəzarət

D) situasiya

E) dinamik184. Tikinti məhsullarının qiymətlərinin formalaşmasında eyni zamanda hansı təşkilatlar iştirak edir?

A) dövlət və podratçı

B) marketinq və diller

C) layihələşdirici, sifarişçi və podratçı

D) yerli və sifarişçi

E) beynəlxalq və dövlət185. Bu yanaşma konkret bazarın tələbatına görə minimum xərclərlə məhsul istehsalının daima yerləşdirilməsini nəzərdə tutur:

A) təkrar istehsal üzrə

B) dinamik

C) marketinq

D) kəmiyyət

E) proses186. Tikinti fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərən qanunlara aiddir:

A) Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun

B) Mülki kodeks

C) İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanun

D) İnşaat fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması haqqında qanun

E) Müəssisələr haqqında qanun187. İdarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitəsinə aiddir:

A) mənfəət və rentabellik

B) yoxlama sistemi

C) sosial həvəsləndirmə

D) əmək kollektivinin formalaşmasına təsir edən metodlar

E) əməyin humanizmi, psixologiya188. Tikinti fəaliyyətinə dolayı təsir göstərən qanunlara aiddir:

1- -Dövlət büdcəsi haqqında qanun

2- -Vergi haqqında qanun

3- -Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun

4- -Mülki kodeks

5- -Fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması haqqında qanun

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5189. Tikinti məhsulunun qiymətini xarakterizə edir:

A) dəyər


B) avadanlığa çəkilən xərclər

C)smeta dəyəri

D) bina və qurğuların tikintisinə çəkilən xərclər

E) maya dəyəri190. Üstəlik xərclərin tərkibinə aid deyildir:

A) maşın və mexanizmlərin istismar xərcləri

B) tikintidə çalışan işçilərə xidmətlə əlaqədar olan xərclər

C) tikinti meydançasının abadlaşdırılmasına çəkilən xərclər

D) tikinti quraşdırma işlərinin təşkili ilə əlaqədar xərclər

E) inzibati təsərrüfat xərcləri191. Satışın cminə təsir edən ən mühüm amil:

A) satışın həvəsləndirmə metodları

B) əhalinin sayı

C) əhalinin sıxlığı

D) ərazinin sahəsi

E) ölkənin və ya regionun iqtisadi inkişaf səviyyəsi192. İnşaat firmalarında işçi heyətinin rolunun artmasını şərtləndirən amillərə aiddir:

1- -Əməyin məzmununda baş verən dəyişikliklər

2- -Əmək gəlirlərinin tənzimlənməsi

3- -Sosial – psixoloji mühitin yaradılması

4- -İstehsalın makroiqtisadi amillərinin rolunun artması

5- İstehsal demokratiyasının inkişafı

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 5193. Fəaliyyət müddətinə görə qiymətin növü:

A) brutto qiymətlər

B) tikinti məhsulunun qiyməti

C)sabit qiymət

D) preyskurant qiymətlər

E) tender qiymətlər194. İnsan resursları menecmenti anlayışı nə vaxt yaranmışdır?

A) XX əsrin 60 – cı illəri

B) XIX əsrin sonları

C) XX əsrin 30 – cu illəri

D) XX əsrin 50 – ci illəri

E) XX əsrin əvvəlləri195. Bazara daha çox əmtəə daxil olması şəraitində qiymətin bazarda sərbəst formalaşması:

A) qiymətin indeksi

B) qiymət liberallaşması

C) qiymət dipazonu

D) qiymət miqyası

E) qiymətin orientiri196. İşçi heyətinin idarə edilməsinin sosioloji konsepsiyasına aiddir:

A) əmək davranışı

B) işçi qüvvəsinin stimullaşdırılması

C) əmək bazarı problemləri

D) işçinin mentaliteti

E) əmək fəaliyyətinin psixologiyası197. İşçi heyətinin idarə edilməsinin iqtisadi konsepsiyasına aiddir:

A) münaqişələr

B) davranışın psixotəhlili

C) işçi və rəhbər arasında hüquqi münasibətlər

D) əmək davranışı

E) əmək bazarı problemləri198. Qiymətlərin səviyyəsinə təsir edən vergi növü:

A) əlavə dəyər vergisi

B) gəlir vergisi

C) əmlak vergisi

D) nəqliyyat vergisi

E) mədən vergisi199. İşçi heyətinin idarə edilməsinin psixoloji konsepsiyasına aiddir:

A) işçinin mentaliteti

B) sosial davranış

C) əmək bazarı problemləri

D) münaqişələr

E) əmək hüququ200. İşçi heyətinin idarə edilməsinin psixoloji konsepsiyasına aid deyildir:

A) əmək fəaliyyətinin psixologiyası

B) işçinin mentaliteti

C) ünsiyyətin psixotəhlili

D) davranışın psixotəhlili

E) əmək davranışı201. İşçi heyətinin idarə edilməsinin əmək və sosial hüquq konsepsiyasına aiddir:

A) əmək davranışı

B) sosial davranış

C) tarif razılaşmaları

D) işçinin mentaliteti

E) işçi qüvvəsinin stimullaşdırılması202. İşçi qüvvəsinin idarə edilməsinin əmək və sosial hüququ konsepsiyasına aid deyildir:

A) sosial davranış

B) əmək hüququ

C) tarif razılaşmaları

D) işçi heyətinin idarə edilməsinin müəyyən qanunlar çərçivəsində aparılması

E) işçi və rəhbər arasında hüquqi münasibətlər203. Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan, müəyyən gəlir yaradan əhali qrupu

A) əmək resursları

B) əmək qabiliyyətli əhali

C) iqtisadi cəhətdən fəal olmayan əhali

D) iqtisadi cəhətdən fəal əhali

E) muzdlu əmək sistemi204. İstehsal koperativliyinin üstünlüyünə aiddir:

A) koperativ üzvlərin sayı qanunvericiliklə məhdudlaşdırılmır

B) kopertivin hər bir üzvü kopertivin borclarına görə məsuliyyət daşıyır

C) kopertiv üzvlərin sayı minimum 5 nəfərdən az olmamalıdır

D) biznes miqyasının kapital çərçivəsində mövcudluğu

E) rəqabət qabiliyyətliliyin zəif olması205. Məqsədedici altsistemin komponentlərinə aid deyildir?

A) Ətraf mühitin mühafizəsi

B) Satış bazarlarının genişləndirilməsi

C) Müəssisənin vəsaitlərinə qənaət olunması

D) Kollektivin sosial inkişafı

E) Planlaşdırma206. Funksional altsistemin komponentlərinə aid deyildir.

A) İşçi heyətinin idarə edilməsi

B) Marketinq

C) Uçot və nəzarət

D) Planlaşdırma

E) Tənzimləmə207. Təminedici altsistemin komponentlərinə aid deyildir.

A) metodiki

B) resurs

C) informasiya

D) marketinq

E) hüquqi208. İdarəedici altsistemin komponentləeinə aid deyildir.

A) menecmentin sosiologiyası və psixologiyası

B) kollektivin sosial inkişafı

C) işçi heyətinin idarə edilməsi

D) idarəetmə qərarlarının hazırlanması və reallaşdırılması

E) idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin təhlili209. Verilmə rejiminə görə informasiya növü?

A) sorğu üzrə müəyyən olunmuş vaxtda

B) elektron

C) yazılı

D) texniki

E) təşkilati210. Verilmə üsuluna görə informasiya növü?

A) elektron

B) yazılı

C) şifahi

D) texniki

E) sosial
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə