Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?Yüklə 0,61 Mb.
səhifə1/5
tarix10.06.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#53249
  1   2   3   4   5

. İşçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

A) F. Teylor

B) A. Maslou

C) A. Fayol

D) E. Meyo

E) D. Makkleland2. Motivasiyanın məzmun nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İki amil nəzəriyyəsi

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Porter-Louler nəzəriyyəsi

D) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi

E) Gözləmə nəzəriyəsi3. Aşağıdakılardan hansı Lendin təklif etdiyi idarəetmə konsepsiyasına aid deyildir?

A) Firmalar öz fəaliyyətlərini istehlakçıların maraqlarına uyğun qurmalıdırlar

B) İşləmək arzusu

C) İşləmək bacarığı

D) İşçilərlə rəhbərlər arasında əks əlaqə

E) İş cəbhəsinin yaradılması4. Aşağıdakılardan hansı menecmentin funksiyalarına aiddir?

A) icra


B) təşkil

C) əlaqələndirmə

D) nəzarət

E) hamısı5. Idarəetmə qərarlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) Ziddiyətlərin aradan qaldırılması və situasiyanın dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş rəhbərliyin fəaliyyəti

B) Insan davranışında variantların seçilməsindən ibarət idarə edilən aktdır

C) Fəaliyyət alternativi və ya istiqamətinin seçilməsi

D) Fəaliyyət məqsədləri və ona nail olma üsulların seçilməsindən ibarət fəaliyyət anlarından biridir

E) Situasiyanın məqsədəuyğun dəyişdirilməsi, həll edilməsi ilə əlaqədar aktdır, fəaliyyət formulu, təsir variantıdır6. Təşkilatın qarşısında duran məqəsdlərə çatmağa istiqamətləndirilən fəaliyyətdə insanların stimullşdırılması prosesi necə adlanır?

A) motivasiya

B) maddi maraqlandırma

C) vəzifəyə irəli çəkilmə

D) həvəsləndirmə

E) mükafatlandırma7. İşçinin əməyi ödənilərkən hansı əmək haqqı formaları tətbiq olunur?

A) işə və vaxta görə

B) vaxta görə

C) işə görə mükafatlı

D) vaxta görə mükafatlı

E) işə görə8. İnformasiyanın problem -operativ istiqamətləri:

A) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi, fövqalədə, təhlükəsizlik

B) plan, layihə, nəzarət, proqnoz, operativ

C) əlavə, tam, natamam

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) məlumat, arayış, personal9. F. Teylorun fikrincə ən yaxşı motiv hansıdır?

A) Mənəvi dəstək

B) Pul

C) Fizioloji tələbatD) Iqtisadi təhlükəsizlik

E) Heç biri10. Menecerlərin fəaliyyət prinsiplərinə aid deyildir:

A) İdarəçilik prinsiplərinin elmi - təşkili

B) İdarəçilik əməyinin xarakteri və məzmunu

C) İdarəetmə qərarlarının optimallığı

D) Təşkilatlarda ierarxiya nizamlılığı

E) Menecment fəaliyyətinin səmərəliliyi11. Idarəetmə metodlarının məzmunu nədən ibarətdir?

A) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə bağlıdır

B) İdarəetmə metodlarının məzmunu istehsalın səmərəliliyini yüksəltməkdə, idarəetmə komandalarının dürüst ,vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir

C) İdarəetmə metodlarının məzmunu və ya digər şəraitdə müdirin nə iş görməsi və hansı qaydalar əldə rəhbər tutmasından ibarətdir

D) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmə prosesinin düzgün təşkilinə şərait yaratmaqdan ibarətdir

E) İdarəetmə metodlarının məzmunu qarşıya qoyulan məqsədə tam çatmaq üçün müasir texnikadan, əməyin və istehsalın təşkilinin mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir12. Hər hansı bir şəxsin öz vəsaiti hesabına yaratdığı müəssisə.

A) Fərdi müəssisə

B) Səhmdar cəmiyyət

C) Assosiasiya

D) Konsorsium

E) İstehsal koperativi13. Müasir menecerlərə qarşı aşağıdakı tələblər irəli sürülür:

1- - Öz fikir və mühakimələrini dürüst ifadə etmək bacarığı

2- - Əmək resurslarını yüksək səviyyədə idarə etmək bacarığı

3- - Sosial – iqtisadi prinsiplərə vəhdət halında yanaşmaq

4- - Səlahiyyətlərin və məsuliyyətlərin bölüşdürülməsində bölgü tələblərinin əlaqələndirilməsi

5- - İş fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif situasiyalarda əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığı

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 414. Idarəetmənin sosial təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Əməyin humanistləşdirilməsi

B) Təcrübə mübadiləsi

C) Sosial həvəsləndirmə

D) Qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin tətbiqi

E) Əmək kollektivinin birləşdirilməsinə təsir etmək15. Idarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Təhsil və peşə seçilməsi

B) Sosial yanaşma

C) Əməyin humanistləşdirilməsi

D) Təcrübə mübadiləsi

E) Təhrik etmə16. Menecmentin sosial aspektlərinə aid deyildir:

A) Müəyyən məqsədə yönəlmək

B) Əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

C) Kadrların istirahəti üçün normal şəraitin təmin edilməsi

D) Optimal əmək haqqı sisteminin formalaşması

E) Qərarların qəbul olunması prosesində məsuliyyətlərin bölüşdürülməsinin təmin edilməsi17. Rəhbərlik üslubu nədir?

A) Yerinə yetiriləcək işlərin tabeçilikdə olanlarla razılaşdırılması prosesi

B) Qərarların icraçılara çatdırılması

C) Səlahiyyətlərə uyğun olaraq cavabdehliyin bölüşdürülməsi

D) Bütün məsuliyyətin öz üzərinə götürülməsi

E) Ciddi intizam tərəfdarı olmaq18. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətinin yaranmasının əsası olmuşdur?

A) Strateji menecmentin

B) Antiböhranlı idarəetmənin

C) Heyətin idarə edilməsinin

D) Marketinqin

E) Innovasiya menecmentinin19. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A) Mənfəəti artırmaq, beynəlmiləlləşmə, keyfiyyət

B) Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmiləlləşmə, insan amili

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmiləlləşmə

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət20. Münaqişələrin yaranma səbəblərinə aiddir:

1- -Məqsədlərin müxtəlifliyi

2- -Təlimatların olmaması və ya qeyri-dəqiqliyi

3- -Əməyin təşkilində gigiyenik və fizioloji normativlərin təmin olunmaması

4- -Davranış mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olması

5- -Kadrların istirahəti üçün normal şəraitin təmin olunmaması

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 521. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aiddir:

A) Gələcək situasiyalarda tərəflər arasında əməkdaşlığa meyl artır

B) Münaqişə edən tərəflər arasında düşmənçilik artır

C) Əmək məhsuldarlığı aşağı düşür

D) İşçi axıcılığı yüksəlir

E) Real problemin həllindən daha çox qələbəyə böyük əhəmiyyət verilir22. A. Maslou hansı nəzəriyyənin müəllifidir?

A) Tələbatın ierarxiyası

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Gözləmə nəzəriyyəsi

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsi

E) Iki amil nəzəriyəsi23. Təmin etmək və ya razılıq nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) F. Teylor

B) A. Maslou

C) A. Fayol

D) E. Meyo

E) D. Makkleland24. Motivasiya prosesinin mərhələlərinə aiddir:

1- - Tələbatın meydana gəlməsi

2- - Məlumatların toplanması

3- - Fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsi və həyata keçirilməsi

4- - Gələcək fəaliyyət üçün plan tərtib edilməsi

5- - Fəaliyyətə görə mükafatlandırma

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 525. Menecmentin nəzarət funksiyasının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma forması hansıdır?

A) Nəzarət menecmentin ümumi funksiyası olmaq etibarilə bir obyekt kimi istehsalın cari və perspektiv vəziyyətini müəyyən edir, idarəetmə subyektinə bu baxımdan təsir göstərir

B) Nəzarət özündə təşkilatın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən prosesi əks etdirir

C) Nəzarət təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan qeyri-müəyyənliyi azaldır

D) Nəzarət böhranlı situasiyaların meydana çıxması haqqında xəbərdarlıq edir

E) Nəzarət təşkilatın güclü tərəflərini müdafiə edir26. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Hamısı ilə

B) Təşkiletmə

C) Motivasiya

D) Nəzarət

E) Planlaşdırma27. İnsanın sahələrarası elmlər tərəfindən öyrənilməsi.

A) Psixologiya

B) Sosiologiya

C) Politologiya

D) Akmeologiya

E) Pedoqogika28. İnşaat firmalarında strategiyanın konkret formasına üstünlük verilməsi bu amillərdən asılıdır:

1- - Firmanın keyfiyyətli təşkilati strukturunun mövcudluğu

2- - İşçi heyətinin hazırlıq səviyyəsi

3- - İnformasiya

4- - Dünya ticarət imkanları

5- - Rəqabət mühiti

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 529. Fərdi müəssisələrin üstünlüklərinə aiddir:

A) Motivasiya kimi keyfiyyət

B) Rəqabət qabiliyyətinin zəif olması

C) Biznes miqyasının kapital çərçivəsində mövcudluğu

D) İri miqyaslı istehsalat nail olmağın az perespektivliyi

E) İri miqyaslı tədarükün həyata keçirilməsinin qeyri məhdudluğu30. Idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir etmir?

A) Zaman və dəyişən mühit

B) Qərarın qəbul edilməsi şəraiti

C) Rəhbərin şəxsi dəyərləri

D) İnformasiya məhdudiyyətləri

E) Qərarların qarşılıqlı asılı olmamağı31. Strateji idarəetmə neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) 3


B) 6

C) 7


D) 4

E) 5


32. Sosial məsuliyyətin lehinə olmayan arqumenti göstərin

A) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması

B) Tələbatın və geniş kütləniin ümüdlərinin dəyişməsi

C) Sosial problemlərin həllinə kömək etmək üçün resursların miqdarı

D) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

E) Biznes üçün uzun müddətli əlverişli perspertivlər təşkilatın, yerli qrupların həyatını yaxşılaşdıran və ya dövlət tənzimlənməsinin zərurililiyini ləğv edən sosial hərəkətləri cəmiyət həyatında iştirakdan fayda əldə edilməsini təmin etmək33. Sistemli yanaşmanın məzmunu nədən ibarətdir?

A) Məqsədqoyuluşu, minimal xərclərlə məqsədə çatma, hərtərəfli qiymətləndirmə

B) Məqsədqoyuluşu, koordinasiya, hərtərəfli qiymətləndirmə

C) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

D) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, nəzarət

E) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya34. Təşkilatın uğur qazanmasının tərkib hissəsinə hansı yanaşma məqsədə uyğun deyildir?

A) Ümumi nəticələrin çıxarılması

B) Nəticəlik

C) Effektivlik

D) Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırılması

E) Mövcud olma35. Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin

A) Təşkilatın quruluşu

B) Texnoloji

C) Insan

D) Məqsəd

E) Sosial – mədəni amillər36. Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu koordinasiya edilən insanlar qrupudur

B) Təşkilat idarəçilik fəaliyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündə birləşdirir

C) Təşkilat öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir

D) Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz tövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan müəyyən bir birləşmədir

E) Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması, maliyyənin koordinasiya edilməsi, istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s. məsələləri özündə birləşdirən bir qurumdur37. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün konkret vasitələr konkret situasiya ilə uzlaşdırılır

B) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün geniş vasitələr yığımı müəyyən edilir

C) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmədə iştirak təmin edilir

D) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü nəzarət sistemi yaradılır

E) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün seqmentasiya aparılır38. Birja sövdələşmələrinin əsas növü olan təcili sövdələşməyə aid olmayan variantı göstərin

A) Opsion

B) Onkol

C) Möhkəm

D) Unikal

E) Fyuçers39. İdarəetmə elminin banisi

A) Teylor

B) Marşal

C) Fayol

D) Ford

E) Smit


40. Menecerin mühüm keyfiyyəti

A) risk etmək

B) tabeçiliyində olanları stimullaşdırmaq

C) təşəbbüskarlıq və müstəqil qərar qəbul etmək

D) hər bir şəxsə fərdi yanaşmaq

E) tələbkarlıq41. Menecmentin neçə funksiyası var?

A) 3


B) 5

C) 7


D) 6

E) 4


42. Ümumi məqsədə çatmaq üçün insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət

proses necə adlanır?

A) təşkil

B) nəzarət

C) planlaşdırma

D) rəhbərlik

E) koordinasiya43. Planların işlənməsi yerinə yetirlməsi sisteminin fazaları hansılardır?

A) hazırlıq,təşkil,koordinasiya

B) hazırlıq, planlaşdırma, rəhbərlik

C) hazırlıq, icra,nəzarət

D) planlaşdırma, təşkil, rəhbərlik

E) planlaşdırma, təşkil, koordinasiya44. Heç bir natural formaya malik olmayan, mənfəət gətirən uzunmüddətli qoyuluşlar necə adlanır?

A) Qeyri – maddi aktivlər

B) Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

C) Uzunmüddətli maliyyə investisiyaları

D) Bitməmiş istehsala qoyulan xərclər

E) Əsas vəsaitlər45. İnformasiyanın idarəetmə ilə əlaqəsi.

A) zəruri şərti və məhsuludur

B) ilkin zəruri şərtidir

C) məhsuludur

D) əsasıdır

E) vasitədir46. Elmi menecmentdə əməyin bölgüsü prosesi necə təşkil edilmişdir?

A) Qiymətləndirici və icraedici

B) İdarəedici və idarəedici

C) Idarəedici və planlaşdırıcı

D) Planlaşdırıcı və stimullaşdırıcı

E) Idarəedici və stimullaşdırıcı47. İdarəetmə mərhələləri üzrə informasiyanın təsnifatı hansılardır?

A) ölkə, regional, sahə, müəssisə, təşkilat

B) keçmiş, cari, proqnoz

C) proqnoz, operativ, nəzarət, layihə

D) iqtisadi, sosial, siyasi, ictimai-siyasi

E) əlavə, tam, natamam48. Uzunmüddətli maliyyə investisiyalarına aiddir:

1- Torpaq sahələri təbii ehtiyatlardan istifadə etmək hüququ

2- - Müəyyən bir fəaliyyət üçün lisenziya

3- - Qiymətli kağızların alınması

4- - Depozitlərə qoyuluşlar

5- - Digər firmaların nizamnamə kapitalına pul formasında qoyuluşlar

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 549. Yaranma üsuluna görə informasiyanın təsnifatı.

A) ilkin, təkrar

B) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

C) plan, layihə nəzarət-uçot, proqnoz, operativ

D) keçmiş, cari, proqnoz

E) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi50. Dolğunluq baxımdan informasiyanın təsnifatı.

A) plan, layihə, proqnoz, operativ

B) keçmiş, cari, proqnoz

C) ilkin, təkrar

D) məlumat, arayış, personal

E) tam, natamam, əlavə51. Təqdim olunma üsuluna görə informasiyanın formaları.

A) tam, natamam, əlavə

B) ilkin, təkrar

C) keçmiş, cari, proqnoz

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) iqtisadi, hüquqi, sosial, təhlükəsizlik, fövqəladə52. Bunlardan hansı ierarxik (burokratik) təşkilati strukturdur?

A) Funksional

B) Adaptiv

C) Edxokratik

D) Layihə

E) Matris53. Funksional təşkilati strukturun üstünlüyü hansıdır?

A) Peşə üzrə ixtisaslaşmanın stimullaşdırılması

B) Səylərin bir məsələnin həlli üzərində cəmləşdirilməsi

C) Təşkiletmənin çevikliyi

D) Istehsal bölmələrində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş fəaliyyətin uyğunlaşdırılması

E) Müxtəlif fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı bazarlarda effektli həyata keçirilməsi54. Tikinti təşkilatlarının xüsusi kapitalına aiddir:

A) Əsas kapital

B) Dövriyyə kapitalı

C) Borc kapitalı

D) Ehtiyat kapitalı

E) Pul vəsaitləri55. İnformasiya kapitalının əsas tərkib hissəsi.

A) cəmiyyətin informasiya ehtiyyatları

B) cəmiyyətin ziyalı potensialı

C) informasiya istehsalının maddi bazası

D) informasiya qanunvericiliyi sistemi

E) kütləvi informasiya vasitələri56. Menecmentin inzibati metodlarına aiddir:

A) sistemli təhlil

B) maliyyə-kredit mexanizmi

C) vergi sistemi

D) proqnozlaşdırma

E) qanunvericilik aktları sistemi57. Dövlət regional orqanlar tərəfindən tənzimlənən metodlar

A) iqtisadi

B) sosial-psixoloji

C) inzibati

D) balans

E) planlaşdırma58. İdarəetmə ierarxiyasına görə informasoyanın növləri:

1- iqtisadi-sosial

2- regional

3- lokal

4- sahə

5- müəssisə

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 1, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 559. Minimum əmək haqqı necə tənzimlənir?

A) qanunla

B) normativ sənədlə

C) tələb və təkliflə

D) iş qüvvəsinin qiymətilə

E) ümumi daxili məhsulla60. Tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalının formalaşması nədən asılıdır?

A) Mülkiyyət formasından

B) Qeyri – maddi aktivlərdən

C) Tikintinin aparılması üsulundan

D) Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərindən

E) Digər firmaların nizamnamə kapitalına pul formasında qoyuluşlardan61. Kollektiv vaxt səmərəli fəaliyyət göstərir?

A) rəhbər səmərəli lider və idaredici olduqda

B) rəhbər yaxşı təşkilatçı olduqda

C) rəhbər lider olduqda

D) rəhbər yaxşı mütəxəssis olduqda

E) rəhbər səmərəli idarəedici olduqda62. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə bütövlükdə qrupa təsir edərək onların qüvvəsini vahid məqsədə çatmağa yönəltmək bacarığı kimə məxsusdur?

A) sahibkara

B) liderə

C) idarəediciyə

D) istehsalın təşkilatçısına

E) kollektivin hər bir üzvünə63. Fərdi müəssisələrin üstünlüklərinə aiddir:

1- motivasiya kimi keyfiyyətlər

2- qərarları operativ qəbul etmə imkanı

3- müştərilərin tələbat və zövqlərninin dəyişməsinə dərhal reaksiya verə bilməsi

4- rəqabət qabiliyyətinin zəif olması.

5- biznes miqyasının kapital çərçivəsində mövcudluğu

A) 1,2,3

B) 1,2,4

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,3,564. Elmi-texniki proqnozlaşdırmanın əsas prinsipləri

A) mötəbərlik, fasiləsizlik

B) komplekslik, kifayət etmək

C) sistemlilik, optimallıq

D) aktuallıq, adekvatlıq

E) optimallıq, kifayət etmək65. İstifadə istiqamətinə görə informasoyanın belə bir növü vardır:

A) İnteqrasiya olunmuş

B) Lokal

C) Fərdiləşdirilmiş

D) Regional

E) Normativ hüquqi66. Proqnozlaşdırma üçün əsas informasiya mənbələri.

A) statistik, maliyə-uçot

B) elmi-texniki sənədəlr

C) operativ təhlil

D) planlaşdırma sistemi

E) strateji planlaşdırma67. Alternativ variantın seçilməsi

A) qərar qəbul etmək

B) problemi dərk etmək

C) problemi həll etmək

D) sistematik olaraq məlumatları toplamaq

E) iqtisadi təhlil68. Əmək ehtiyatlarının idarə olunmasında məqsəd

A) müəssisənin maraqlarından çıxaraq qabiliyyətli insanları aşkar etmək və onları işə qəbul etmək

B) işsizliklə mübarizə aparmaq

C) insanları işlə təmin etmək

D) əmək müqavilələrini pozanları işdən azad etmək

E) insanların özlərini dəyişdirmək69. Aşağıdakılardan hansılar menecment məktəblərinə aid deyil?

A) Neoklasik məktəb

B) Klassik məktəb (elmi məktəb)

C) Insani münasibətlər məktəbi

D) Sosial sistemlər məktəbi

E) Empirik məktəb70. Əmək ehtiyyatlarının idarə olunmasının tərkib hissələri

A) əmək ehtiyyatlarının formalaşması, inkişafı, əmək ehtiyyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

B) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması

C) müəssisənin əmək ehtiyyatlarının inkişafı

D) əmək ehtiyyatlarının formalaşması

E) əmək ehtiyyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi71. Əmək ehtiyyatlarının formalaşmasının istiqamətləri

A) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, heyətin komplektləşdirilməsi, əmək haqqı və güzəştələr

B) iş yerində işin məzmunun öyrənilməsi, lazımi ştatların müəyyən olunması, kadr ehtiyyatlarınını komlektləşdirilməsi

C) kadra olan tələbin müəyyənləşdirilməsi, kadrların seçilməsi, kadrların yerləşdirilməsi

D) məqsədin müəyyən olunması, zəruri əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, işçilərin seçilməsi və yerləşdirilməsi

E) vəzifə cədvəllərinin hazırlanması, zəruri kadrların müəyyən edilməsi, ixtisasların yüksəldilməsiYüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin