Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.61 Mb.
səhifə4/5
tarix10.06.2018
ölçüsü0.61 Mb.
1   2   3   4   5

211. Verilmə formasına görə informasiya növü?

A) telefon

B) verbal

C) sorğu üzrə

D) iqtisadi

E) təşkilati212. Təyinatına görə informasiya növü?

A) elektron

B) şərti-sabit

C) texniki

D) marketinq

E) verbal213. Menecment sisteminin səmərəli fəaliyyəti və qərarların keyfiyyətinə təsir göstərən xarici mühitin əsas amillərinə aid deyildir.

A) resurslardan istifadənin yaxşılaşdırılması

B) rəqib firmaların bazar strategiyası

C) xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlət siyasəti

D) yeni texnika və texnologiyanın nəzərə alınması səviyyəsi

E) qiymət siyasəti214. Menecmentin texniki, ekoloji, iqtisadi, sosial, psixoloji və digər aspektlərini nəzərə alan yanaşma?

A) kəmiyyət

B) sistemli

C) dinamik

D) inteqrasiya

E) kompleks215. İdarəetmə obyektinin həyat dövranının mərhələləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin tədqiqinə yönələn yanaşma?

A) inteqrasiya

B) marketinq

C) funksional

D) təkrar istehsal

E) proses216. İdarəetmə obyektinə dialektik inkişafda səbəb nəticə əlaqəsində baxılmasını şərtləndirən yanaşma

A) normativ

B) dinamik

C) kəmiyyətcə

D) sistemli

E) situasiya217. Konkret bazarların tələbatına görə minimum xərclərlə məhsul istehsalının daima yeniləşdirilməsini nəzərdə tutan yanaşma.

A) sistemli

B) dinamik

C) funksional

D) inteqrasiya

E) təkrar istehsal218. İdarəetmə funksiyalarına qarşılıqlı əlaqədə baxılması.

A) proses

B) təkrar istehsal

C) normativ

D) davranış

E) sistemli219. Müəssisədə istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsində əmək resurslarının rolunu tədqiq edilməsi.

A) normativ

B) situasiya

C) marketinq

D)davranış

E) inteqrasiya220. İşçi heyətinin rolunun artmasını şərtləndirən amillərə aid deyildir.

A) işçilərin mədəni və təhsil səviyyəsinə tələbatın artması

B) yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi

C) əməkdaşların işguzar fəallığının yüksəldilməsi

D) istehsalın makroiqtisadi amillərinin rolunun artması

E) işçilərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması221. İşçi heyətinin idarə edilməsi üzrə sosioloji konsepsiyanın tərkib hissəsi.

A) əmək bazarı problemləri

B) əmək və sosial davranış

C) işçinin mentaliteti

D) işçi qüvvəsinin stimullaşdırılması

E) işçi və rəhbər arasında hüquqi münasibətlər222. İşçi heyətinin idarə edilməsi üzrə iqtisadi konsepsiyanın tərkib hissəsi.

A) işçi qüvvəsinin stimullaşdırılması, əmək bazarı problemləri

B) əmək davranışı

C) əmək hüququ

D) münaqişələr

E) tarif razılaşmaları223. İşçi heyətinin idarə edilməsi üzrə psixoloji konsepsiyanın tərkib hissəsi.

A) əmək bazarı problemləri

B) sosial davranış

C) işçinin mentaliteti

D) işçi və rəhbər arasında hüquqi münasibətlər

E) münaqişələrin idarə edilməsi224. İnnovasiya menecmenti üzrə tədbirlərə aid deyildir.

A) innovasiya menecmenti sisteminin mürəkkəbliyi

B) innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslı kadrlarla təminatı

C) innovasiya fəaliyyəti üzrə plan və proqramların işlənib hazırlanması

D) bütün istehsal bölmələrində vahid innovasiya siyasətinin aparılması və əlaqələndirilməsi

E) yeni layihələrin həyata keçirilməsi haqqında qərarların qəbul olunması225. İnnovasiya menecmentinin inkişaf prosesinin ardıcıllığını xarakterizə etmir.

A) strateji nəzarət

B) müəssisələrin təhlili

C) ətraf mühitin təhlili

D) innovasiya strategiyasının reallaşdırılması

E) yeniliklərin menecer etikası226. Əmək ehtiyyatlarının formalaşmasının istiqamətləri

A) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, heyətin komplektləşdirilməsi, əmək haqqı və güzəştələr

B) iş yerində işin məzmunun öyrənilməsi, lazımi ştatların müəyyən olunması, kadr ehtiyyatlarınını komlektləşdirilməsi

C) kadra olan tələbin müəyyənləşdirilməsi, kadrların seçilməsi, kadrların yerləşdirilməsi

D) məqsədin müəyyən olunması, zəruri əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, işçilərin seçilməsi və yerləşdirilməsi

E) vəzifə cədvəllərininhazırlanması, zəruri kadrların müəyyən edilməsi, ixtisasların yüksəldilməsi227. Müəssisənin qlobal əhatə amillərinə aid deyildir.

A) coğrafi

B) texnoloji

C) potensial rəqiblər

D) iqtisadi

E) siyasi228. Müəssisənin konkret iqtisadi əhatə amillərinə aid deyildir.

A) təchizatçılar

B) texnoloji

C) sənaye siyasəti

D) əvəzləyici məhsullar

E) istehlakçılar229. Konkret struktur bölmələrinin fəaliyyətinə əsaslanan strategiya.

A) iqtisadi planların strategiyası

B) təşkilatın ümumi strategiyası

C) funksional planlaşdırma

D) marketinq strategiyası

E) qiymət strategiyası230. İqtisadi planların strategiyasının məqsədlərinə daxil deyildir.

A) dövriyyə

B) bazar payı

C) gəlir

D) məhsula yeni keyfiyyətlərin əlavə olunması

E) müəssisənin bazar fəaliyyəti231. Mövcud imkanlardan tamamilə istifadə olunması, müəssisənin zəif və güclü tərəflərinin təhlili

A) daxili mühitin təhlili

B) tikinti təşkilatının iqtisadi fəaliyyətinin məqsədlərinin müəyyən olunması

C) xarici mühitin təhlili

D) strategiyanın konkret növünə üstünlük verilməsi

E) qiymətləndirmə və nəzarət232. Strategiyanın konkret formasına üstünlük verilməsi zamanı nəzərə alınmır.

A) informasiya

B) işçi heyətinin hazırlıq səviyyəsi

C) differensasiya

D) firmanın keyfiyyətli təşkilati strukturunun mövcudluğu

E) idarəetmə səviyyəsi233. Motivasiya prosesinin əsas mərhələlərində nəzərə alınmır.

A) işləmək arzusu

B) tələbatın meydana çıxması

C) tələbatı ödəmə yollarının axtarılması

D) fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsi

E) tələbatın ödənilməsi234. Tikinti təşkilatının daha tez pula çevrilə bilən aktivlərinin qısamüddətli passivlərə nisbəti.

A) muxtariyyət əmsalı

B) cari likvidlik əmsalı

C) kritik likvidlik əmsalı

D) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

E) mütləq likvidlik əmsalı235. Mütləq likvidlik əmsalı hansı hədd daxilində olmalıdır?

A) K ml ≥ 3

B) K ml ≥ 1

C) K ml ≥ 1. 5

D) K ml ≥ 2. 5

E) K ml ≥ 2236. Kritik likvidlik əmsalının normal qiyməti.

A) K kl ≥ 2

B) K kl ≥ 0. 5

C) K kl ≥ 1

D) K kl ≥ 1. 5

E) K kl ≥ 2. 5237. Tikinti təşkilatının müstəqilliyinin borclardan asılılıq dərəcəsini təyin edən əmsal?

A) muxtariyyət əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

C) mütləq likvidlik əmsalı

D) xüsusi kapitalın manevrlilik əmsalı

E) cari likvidlik əmsalı238. Tikinti təşkilatının aktivləri likvidlik dərəcəsindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 3

E) 2


239. Tikinti təşkilatının öhdəlikləri (balansın passivinin elementləri) onların ödənilməsinin təcililik dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 6

E) 5


240. Ən təxirəsalınmaz passivlərə aiddir:

A) borc vəsaiti

B) qısamüddətli kreditlər

C) uzunmüddətli kreditlər

D) kreditor borcları

E) xüsusi vəsaitlərin mənbələri241. Sabit passivlərə aiddir:

A) kreditor borcları

B) xüsusi vəsaitlərin mənbələri

C) qısamüddətli kreditlər

D) uzunmüddətli kreditlər

E) borc vəsaiti242. Debitor borcları hansı aktivlərə aiddir?

A) Çətin reallaşdırılan

B) Daha tez pula çevrilən

C) Tədricən reallaşdırılan

D) Heç biri

E) Tez reallaşdırılan243. İstehsal koperativinin nöqsanlarına aid edilir:

A) Koperativin hər bir üzvü onun borclarına görə məsuliyyət daşıyır

B) Koperativin mənfəəti onun üzvləri arasında qoyduğları paya görə deyil, əməkdə iştirakına görə bölüşdürülür

C) Koperativ ləğv edildikdən sonra yerdə qalan əmlak bölüşdürülür

D) koperativ üzvlərinin sayı qanunvericiliklə məhdudlaşdırılmır

E) Kreditorlarıntələbləri ödənildikdən sonra yerdə qalan əmlak bölüşdürülür244. İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması prosesinin təşkili aşağıdakıları nəzərdə tutur:

1- problemin aşkar olunması

2- problemin diaqnostikası

3- təşkilatla xarici mühit arasında əlaqə

4- informasiyaların toplanması

5- əks əlaqə sisteminin təşkili

A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5245. Məqsədedici alt sistemin komponentlərinə aid deyildir:

1- işçi heyətin edarə olunması

2- proseslərin təşkili

3- satış bazarlarının təşkil edilməsi

4- kollektivin sosial inkişafı

5- idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin təhlili

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5246. Funksional alt sistemin komponentlərinə aid deyildir:

1- ətraf mühitin mühafizəsi

2- menecmentin sosialogiyası və psixologiyası

3- proseslərin təşkili

4- kollektivin sosial inkişafı

5- uçot və nəzarət

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 4247. İdarəedici alt sistemin komponentlərinə aid deyildir:

1- idarəetmə qərarlarının hazırlanması

2- menecmentin sosiologiyası və psixologiyası

3- müəssisənin vəsaitlərinə qənaət olunması

4- satış bazarlarının genişləndirilməsi

5- proseslərin təşkili

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 5248. İnşaat investisiya sferasında marketinq strategiyasının səciyyələndirən elementlərə aiddir:

A) Fəaliyyətin diversifikasiyası

B) Marketinq konyunkturasının tətbiqi

C) Konkret obyektlərə tələbatın müəyyən olunması

D) Tikintinin maliyyələşdirilməsi üçün optimal şəraitin mövcudluğu

E) Firmanın təşkilati-hüquqi forması249. İnşaat investisiya sferasında marketinq strategiyasının səciyyələndirən elementlərə aid deyildir:

1- bazarın proqram əsasında inkişafı

2- investisiya qoyuluşundan istifadə edilməsi

3- dövlət ictimai strukturları tərəfindən bəyənilən məhsulların istehsalı

4- məhsulların yayılmasının seçilməsi metodları

5- firmanın təşkilati strukturu

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 5250. Maliyyə dövrünün müddəti bu amildən asılı deyildir:

A) gələcək dövrün xərcləri

B) debitor borcları

C) istehsal dövrünün müddəti

D) avansların dövretmə sürəti

E) kreditor borcları251. “İnsan ehtiyyatlarının menecmenti” elmi dövriyyəyə nə vaxt gətirilmişdir

A) XX əsrin 50-cı illərində

B) XX əsrin 60-ci illərində

C) XIX əsrin 90-cı illərində

D) XX əsrin birinci on illiyində

E) XX əsrin 90-cı illərində252. Nəzarətin əsas növlərini özündə göstərməyən forması hansıdır?

A) Cari


B) Ilkin

C) Son


D) Yekun

E) Tam


253. Misir mədəniyyəti dövrü menecmentin inkişafı üçün hansı amillərlə xarakterik olmuşdur?

A) səlahiyyətlərin ötürülməsi

B) istehsala nəzarət və əmək haqqı vasitəsilə stimullaşdırma

C) menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması

D) idarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və təşkili

E) təşkiletmə konsepsiyası, skalyar və istisna prinsipləri254. Şumer mədəniyyəti dövrü menecmentin inkişafı tarixinə hansı töhfəni vermişdir?

A) uçot, inzibati nəzarət üçün hesabatların tərtibi minimal əmək haqqının yaranması

B) vergi sisteminin işlənməsi

C) planlaşdırma, təşkiletmə və nəzarətin vacibliyinin qəbul edilməsi

D) şahid və yazılı sənədlərin nəzarət üçün istifadəsi

E) məsuliyyətdən yayınmanın yolverilməzliyiin qəbul edilməsi255. Çinlilərin menecmentin inkişafı üçün verdiyi töhfə:

A) təşkiletmənin, planlaşdırmanın, rəhbərlik və nəzarətin vacibliyinin qəbul edilməsi

B) idarəetmənin mərkəzləşdirilməsi

C) yazılı sorğuların zərurililiyinin qəbul edilməsi

D) menecmentin universallığı və prinsipinin formalaşdırılması

E) elmi metodlardan istifadə olunması256. “Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılmasının zərurililiyi” fikrinin müəllifi kimdir?

A) Renn

B) Platon

C) Ksenofon

D) Aristotel

E) Sokrat257. İdarəetmənin inzibati təsir metodlarına aiddir:

A) sosial-psixoloji

B) hüquqi

C) sosial-təminat

D) sərəncam

E) siyasi tərbiyə258. Digər kompaniyaların səhmlərini əldə etmək üçün öz kapitalından istifadə edən səhmdar kompaniya?

A) konsern

B)holdinq

C) regional ittifaq

D) konsersium

E) assosasiya259. İdarəetmədə birbaşa təsir metodlarına aiddir:

A) sosial məlumatların toplanması üçün konkrek sosioloji tədqiqat metodları

B) elmi-texniki metodlar

C) sosial və perspektiv inkişafın proqnozlaşdırılması metodları

D) optimal planlaşdırma üçün riyazi metodlar

E) maddi və mənəvi təsir metodları260. İdarəetmənin birbaşa təsir metodlarına aid deyildir:

A) sosial məlumatların toplanması üçün konkrek sosioloji tədqiqat metodları

B) hüquqi təsir metodları

C) inzibati təsir metodları

D) mənəvi təsir metodları

E) maddi təsir metodları261. İdarəetmənin dolayı təsir metodlarına aiddir:

A) elmi-texniki, sosial və perspektiv inkişafın proqnozlaşdırılması və onların xüsusi metodları

B) maddi təsir metodları

C) qismən təsir metodları

D) mənəvi təsir metodları

E) hüquqi təsir metodları262. İdarəetmənin dolayı təsir metodlarına aid deyildir:

A) iqtisadi və təşkilati təhlil

B) hüquqi və inzibati təsir metodları

C) optimal planlaşdırma üçün riyazi metodlar

D) modelləşdirmənin qrafiki metodları

E) sosial məlumatların toplanması üçün konkrek sosioloji tədqiqat metodları263. İdarəetmənin mənəvi təsir metodlarına aiddir:

A) metodlar iqtisadi təhlil

B) sosial-təminat

C) təşkilati metodlar

D) siyasi tərbiyə və sosial-psixoloji

E) iqtisadi həyatın təkrarlanan hallar haqqında məlumat toplamaq üçün statistik metodlar264. Idarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) Təlimat

B) Təsərrüfat hesabı

C) Planlaşdırma

D) Kredit

E) Rentabellik265. İstifadə istiqamətləri üzrə informasiyanın təsnifatı.

A) lokal, şəxsi

B) dövlət, qeyri-dövlət, qarışıq

C) predmet, problem, inteqrasiya edilmiş

D) plan, layihə, proqnoz, nəzarət-uçot

E) əlavə, tam, natamam266. Menecment elmi rəsmi olaraq nə vaxt yaranmışdır?

A) 1896


B) 1886

C) 1876


D) 1897

E) 1877


267. İnformasiyanın məzmununa görə quruluşu:

A) personal ilkin, təkrar

B) federal, regional, sahə, müəssisə

C) plan, layihə, nəzarət, proqnoz, operativ

D) keçmiş, cari, proqnoz

E) məlumat, arayış, hüquqi, personal268. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Istehsalın genişləndirilməsi

B) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

C) Yeni məhsulun istehsalı

D) Birgə müəssisələrin yaradılması

E) Investisiyalar cəlb etmək269. Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə ən mühüm qərar hansıdır?

A) Qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti

B) Forrmal proseduralardan ekstensiv istifadə

C) Qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu

D) Işdə məsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi

E) Təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası270. Adları cəkilən alimlərdən hansı Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin müəllifidir?

A) D. Makkleland B. Brum

B) A. Maslou

C) F. Hersberq

D) S. Adams

E) D. Makkleland271. Menecmentin predmeti nədir?

A) Qarşıya qoyulmuş məqsədə uğurla çatmaq üçün ideyalar, metodlar və proseslərdir

B) Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün insanlara rəhbərlik etməkdir

C) Təşkilatın bütün əməkdaşlarının birləşdirilməsi

D) Təşkilatın fəaliyyətinin idarə olunması üzrə kompleks biliklər sistemi

E) Minimal xərclərlə maksimum mənfəət əldə olunmasına istiqamətlənmiş fəaliyyət272. Amerika iqtisadçısı Lendin konsepsiyasına aid deyildir:

A) Uzağı görmək əsasında rəhbərlik etmək İşləmək bacarığı

B) İş cəbhəsinin yaradılması

C) İşlərin nəticələrinə görə icraçıların maraqlarının təmin olunması

D) Uzağı görmək əsasında rəhbərlik etmək

E) İcraçılar və rəhbərlər arasında əks əlaqə273. Müvəffəqiyyətin 5 amili adlanan konsepsiya kimə məxsusdur?

A) Falmer

B) Teylor

C) Vaysman

D) Lend

E) Fayol274. Menecment üzrə alman mütəxəssisi Vaysmanın konsepsiyasında nəzərdə tutulmayıbdır:

A) Uzağı görmək əsasında rəhbərlik etmək

B) Mütəmadi olaraq yerinə yetirilən işlərin və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

C) Yeni təşkilati strukturların yaradılması

D) Uzağı görmək əsasında rəhbərlik etmək İcraçılarla rəhbərlər arasında əks əlaqənin yaradılması

E) Ardıcıl olaraq məqsədin həyata keçirilməsi275. Tikinti təşkilatının daxili mühitinə aid olmayan amili göstərin.

A) Motivasiya

B) Marketinq

C) Əmək resursları

D) Maliyyə vəziyyəti

E) Sosial –mədəni amillər276. Tikinti təşkilatının xarici mühitinə aid olmayan amili göstərin.

A) Rəqabət mühiti

B) Ətraf mühitin mühafizəsi

C) Ümumi iqtisadi vəziyyət

D) Marketinq

E) Yeni texnika və texnologiya sahəsində vəziyyət277. Menecment funksiyalarının həyata keçirilməsi mərhələlərinə aid deyildir:

A) Qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsi

B) Qəbul olunmuş qərarlarn proqnozlaşdırılması

C) Məlumatların toplanması

D) Qərarların qəbul edilməsi

E) Məlumatların işlənməsi278. Menecment funksiyalarının həyata keçirilməsi mərhələsinə aiddir:

A) Qəbul olunmuş qərarların proqnozlaşdırılması

B) Qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsi

C) Kollektivin sosial – iqtisadi inkişafı

D) İstehsalın təşkilati texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi

E) İşçi heyətinin idarə edilməsi279. Menecmentin planlaşdırma funksiyasının həll edə biləcəyi məsələlər sırasına daxil deyildir:

A) Qarşıya qoyulmuş konkret məqsədlərin hərtərəfli araşdırmaq

B) Tikinti təşkilatının mövcud potensialını aşkar etmək

C) Tikinti təşkilatının mövqeyini müəyyənləşdirmək

D) Qarşıya qoyulmuş məqsədə necə nail olmaq yollaını müəyyən etmək

E) Menecmentin bütün funksiyalarının fəaliyyətinin yekdilliyini təmin etmək280. Müəssisənin infrastrukturuna aid deyildir.

A) marketinq

B) mühasibat uçotu

C) logistika

D) informasiya təminatı

E) təşkilatın infrastrukturu281. Qazanılmış tələbat nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) Maslou

B) Mak Klleland

C) Hersberq

D) Alderfer

E) Porter-Louer282. Prosesual motivasiya nəzəriyyələri hansılardır?

1- ədalət nəzəriyyəsi

2- tələbatın ierorxiyası nəzəriyyəsi

3- gözləmələr nəzəriyyəsi

4- iki amil nəzəriyyəsi

5- Porter-Louer nəzəriyyəsi

A) 1,2 ,5

B) 1,4,5

C) 1,3,5

D) 2. 3,5

E) 3,4. 5283. Tələbatı ödəmək,müəyyən məqləri icra etməklə bağlı fəaliyyət prosesi

A) icra


B) təşkil etmə

C) tənzimləmə

D) motivasiya

E) kordinasiya284. Elmi –idarəetmə məktəbinin yaradıcıları aşağıdakılardan hansılardır?

1- Teylor

2- Muni

3- Fayol

4- Hant

5- Gilbret

A)3,4,5

B) 2,4,5

C) 1,4,5

D) 1,3,4

E) 1,3,5285. İdarəetmə haqqında ikl dəfə sistemli şəkildə nəzəriyyə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Moye


B) Teylor

C) Maslou

D) Urvik

E) Fayol


286. Alderfer tələbatlar nəzəriyyəsində hansı tələbatlar qrupunu fərqləndirir?

1- Mövcud olma tələbatı

2- Uyurlara olan tələbat

3- Sosial tələbat

4- İnkişaf tələbatları

5- Hakimiyyətə tələbat

A) 1,3,5


B) 1,4. 5

C) 1,2,5

D) 1,3,4

E) 3,4,5287. Elmi texniki innovasiya aşağıdakıları təmin etməlidir:

1- yeni satış bazarlarıni meydana çıxarmaq

2- bazar tələbini ödəmək


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə