İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis IYüklə 11,96 Mb.
səhifə23/23
tarix20.01.2017
ölçüsü11,96 Mb.
#654
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Qeyd. «Birinci nəsl elektronoptik çeviricilər» tərkibində olması və ya tərkibində saxlanılması üçün yararlı olan xüsusi layihələşdirilmiş «birinci nəsl elektronoptik çeviricilər» istisna olmaqla.

Xüsusi qeyd: « birinci nəsl elektronoptik çeviriciləri» ilə təchiz olunmuş silah nişangahlarına dair ML1., ML2., və ML5. bəndlərinə baxın.

ML16

ML1.,ML10., ML12. və ya ML19. bəndlərinə görə nəzarət edilən hər hansı bir məmulat üçün xüsusi düzəldilmiş və nəzarət edilən məmulatlarda döyülmüş metal parçalarının, tökmələrin, qismən emal edilmiş məhsulların istifadəsi materialların tərkibinə, həndəsi quruluşuna və ya funksiyasına görə müəyyən edilir.PL5020

PL5006 və ya PL5018 bəndlərinə görə nəzarət edilən məmulatlarda istifadəsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş və hazırlanmış döyülmüş metal parçaları, tökmələri və digər qismən emal edilmiş məhsullarML17

Aşağıda göstərilən müxtəlif avadanlıqlar, materiallar, kitabxanalar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər:

a) dalğıc işlər və sualtı üzmək üçün aşağıdakı avtonom (muxtar) aparatlar:

1.hərbi təyinat üçün xüsusi düzəldilmiş (misal üçün qeyrimaqnitli hazırlanmış) qapanmış və ya yarıqapanmış dövrlə

(havanın təkrarən istifadəsi ilə) nəfəsalıcı aparatlar

ML17

2. açıq dövrə ilə aparatların hərbi təyinata yönəldilməsi üçün istifadə etmək məqsədilə xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

3. dalğıc işləri və sualtı üzmək üçün yalnız hərbi təyinatı üçün avtonom aparatları ilə məmulatlar;

b) hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş tikinti avadanlıqları
ML17

c) maskirovkanı aşkar edən əlamətlərin yatırılması üçün armaturlar, örtüklər və emal vasitələri;

d) döyüş gedən zonalarda istifadə etmək üçün xüsusi düzəldilmiş sapyor avadanlığı;

e) aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan «robotlar» , «robotlar»ın nəzarətçiləri və «robotlar»ın manipulyatorları:

1.hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş;

2.xaricdən ballistik qəlpələrindən alınan deliklərdən hidravlik xətləri mühafizə vasitələri ilə təchiz edilmiş (misal üçün öz-özünə uzanan) və odlanma temperaturu 839K (566 C0 )-dan çox olan hidravlik mayelərdən istifadə olunması üçün təyinatı olan;

3. elektromaqnit impuls sahəsi şəraitində işlənməsi üçün xüsusi düzəldilmiş və ya hesablanmış;

f) hərbi istifadə üçün xüsusi düzəldilmiş və bu Nəzarət Siyahısı ilə nəzarət edilən avadanlıqla təchiz edilmiş kitabxanalar (texniki parametrlər barədə məlumatların bazası);

g) hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş «nüvə reaktorlar»ı daxil olmaqla nüvə enerji qurğuları və ya atom güc qurğuları və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş hərbi təyinatlı komponentlər;

h) bu Nəzarət Siyahısında olmayan, hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş xarakterik əlamətlərin yatırılması üçün örtüklü və ya xüsusi işlənmiş «mallar» və ya materiallar;
ML17

i) hərbi «nüvə reaktorları» üçün xüsusi düzəldilmiş trenajerlər;

j) hərbi texnikaya xidmət üçün xüsusi düzəldilmiş mobil təmir emalatxanaları;

k) hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş çöl generatorları;

l) hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş konteynerlər.

Texniki qeyd. ML17 bəndində «kitabxana» (texniki parametlər barədə məlumatların bazası)termini altında hərbi avadanlıq və sistemlərin istismar xarakteristikalarını yaxşılaşdıra bilən hərbi təyinatlı texniki informasiyanın külliyyatı başa düşülür.
PL5033

Hərbi təyinatı üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş körpülər, pontonlar və plotlar və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlərML18

Bu Nəzarət Siyahısında göstərilən «malları»n istehsalı ( o cümlədən yaradılması, yoxlanması, hazırlanması və sınaqı) üçün avadanlıqlar və texnologiyalar:

a) bu Siyahıda göstərilən məmulatların və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlərin istehsalı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş avadanlıqlar;
b) ətraf mühitə nəzarət üçün xüsusi düzəldilmiş texniki vasitələr və bunun üçün bu Siyahıda nəzarət edilən məmulatların sertifikatlaşdırılması, dərəcəsinin müəyyən edilməsi və ya testləşdirilməsi üçün avadanlıq;ML18

c) konkret «istehsalat texnologiyası» hətta «texnologiya» nəzarət edilməyən avadanlıqda istifadə edildiyi halda həmin «texnologiyaya nəzarət edilir;

d) bu Siyahıda nəzarət edilən komponentlərin layihələşdirilməsi, yığılması, habelə məmulatların istehsalı üçün bütün istehsalat avadanlıqlarının istismarı, texniki xidməti və təmiri üçün «texnologiyalar» (komponentlər nəzarətdə olmadığı halda da)

PL5017

Bu hissəyə görə nəzarət edilən hərbi təyinatlı «malların» hazırlanması və ya tətbiqi üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş avadanlıqlar və sınaq modelləri;ML19

İstiqamətləndirilmiş enerji dəstindən istifadə edilən aşağıdakı silah sistemləri, əlaqədar avadanlıqlar, əkstəciredici avadanlıqlar, eksperiment modellər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər :

a) hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün təsiredici lazer sistemləri;

b) hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün hissəciklər selindən istifadə edilən təsiredici sistemlər;
ML19


c) hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün təsiredici yüksək güclü radiotezlikli sistemlər;

d) ML19.a., ML19.b.,ML19.c.yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən sistemləri aşkar etmək, eyniləşdirmək və ya bu sistemlərdən mühafizə üçün xüsusi düzəldilmiş avadanlıqlar;

e) ML19 bəndinə görə nəzarət edilən sistemlərin, avadanlıqların və komponentlərin müvafiq sınaqlarının nəticələri və fiziki xüsusiyyətlərin sınağı üçün modellər
ML20

Aşağıda göstərilən kriogen və «ifratkeçircikli» avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər və ləvazimatlar:

a) hərbi təyinatlı yerüstü, dəniz, hava və ya kosmik nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərəkət zamanı fəaliyyət göstərən və 103K(-1700 C)–dan aşağı temperaturu yarada və ya dəstəkləyə bilən xüsusi düzəldilmiş və ya fiqurlaşdırılmış avadanlıqlar

ML20


b) hərbi təyinatlı yerüstü, dəniz, hava və ya kosmik nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərəkət zamanı fəaliyyət göstərə bilən xüsusi yaradılmış və ya fiqurlaşdırılmış «ifratkeçiricikli» elektrik avadanlıqları (fırlandırıcı mexanizmlər və transformatorlar), aşağıdaklar istisna

olmaqla:


maqnit sahəsində fırlanan normal birqütblü metal nüvəli hibrid uniqütblü daimi cərəyan generatorları (generatorlarda yalnız yeganə bir olan ifrackeçirilikli sarğılar vasitəsilə generasiya yaradılması şərtilə).ML21

Aşağıda göstərilən «proqram təminatı» :

a) bu Siyahıya görə nəzarət edilən avadanlıq və materialların hazırlanması, istehsalı və ya istismarı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminat»;

b) aşağıdakı «proqram təminatı» :

1. xüsusi yaradılmış «proqram təminatı»:

a) modelləşdirmə, təqlid (imitasiya) və ya silahların qiymətləndirilməsi;

b) monitorinqin, texniki xidmətin hazırlanması və ya silah sistemlərinin hissəsi olan proqram təminatının yeniləşdirilməsi üçün;

c) ML14 bəndində göstərilməyən hərbi əməliyyatların aparılması ssenarilərin modelləşdirilməsi və ya təqlidi (imitasiyası);

d) idarəetmə, rabitə, nəzarət və kəşfiyyat sistemlərində istifadə etmək üçün

PL5001

Aşağıdakı digər hərbi «mallar» və polis qüvvələri üçün«mallar» :

a) istehsalçı və ya malgöndərən tərəfindən iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün müəyyən edilmiş akustika qurğuları və onlar üçün ixtisaslaşdırılmış komponentlər ;

b) nümayişlərin qovulması üçün qalxanlar və antiballistik qalxanlar, onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər;
PL5001

c) insan üçün xüsusi layihələşdirilmiş ayaq kandalları, əl kandalları, zəncirlər, elektrik sarsıntı kəmərləri,

aşağıdakı istisna olmaqla:

maksimum ölçüləri bağlı şəkildə 240 mm-dən çox olmayan əl kandalları (qolbaqları);

d) maddələrin buraxılmasında istifadə edilən iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün səyyar qurğular və onların ixtisaslaşdırılmış komponentləri;

e) su topları və onun komponentləri;

f) iğtişaşlara qarşı nəqliyyat vasitələri, tutma cəhdlərinə qarşı elektrik mühafizə təchizatı və bu məqsədlər üçün xüsusi layihələşdirilmiş və

modifikasiya edilmiş komponentlər;
PL5001

g) iğtişaşlara qarşı mübarizə və şəxsi mühafizə üçün portativ qurğular (elektrik dəyənəklər, elektrik sarsıntı qalxanları, boşaldıcılar və eletrik sarsıntı vuran iynə atan silahlar (tazerlər) və bu məqsədlər üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş komponentlərML22

ML7 və ML18 bəndlərindəki «texnologiyalar»dan başqa bu Siyahıda nəzarət edilən məmulatların hazırlanması, istehsalı və ya tətbiqi üçün texnologiya üzrə ümumi qeydə uyğun xüsusi hazırlanmış və modifikasiya edilmiş «texnologiyalar»


* Qeyd.

Xarici iqtisadi fəalyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə kodları göstərilməyən malların kodları həmin malların təsnifatına görə sinifləşdirməklə müəyyən edilir.11.

Əqli fəaliyyətin nəticələri üzrə müəlliflik hüquqları11.1

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın, sürsatın, eləcə də çinayətkarlığa qarşı istifadə olunan vasitələrin yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya,əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən kompüter proqramları və müəlliflik hüquqi ilə qorunan məlumat topluları,habelə onlara olan müstəsna hüquqlar11.2.

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informa-siyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan xüsusi qorunma hüquqi ilə qorunan məlumat topluları,həmçinin onlara və inteqral sxem topologiyalarına olan müstəsna hüquqlar.


___________________1* Истещсалчылара, ИСО 230/2 (1997) стандартына уйьун мювгеляшдирмя дягиглийини щесаблайанлар, щямин стандартын тятбиг едян цзв-юлкянин мцвафиг идаряляриндян мяслящят алмаг лазымдыр.
Yüklə 11,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin