Izahlı lüğətYüklə 2,68 Mb.
səhifə42/42
tarix17.01.2017
ölçüsü2,68 Mb.
#580
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

style


stilğvaxtölçən

timer

taymer

vasitəli televiziya

direct telecast

posredniçeskoe televehanie

veb-səhifə

web – site

veb-straniüa

vektor qrafikası

vector graphics

qrafika vektora

verbal informasiya

verbal information

verbalğnaə informaüiə

verilişin dövriliyi

program periodicity

periodiçnostğ peredaçi

videoarayıcı

view finder

videoiskatelğ

videobaşlıq təmizləyicisi

head cleaner

çistitelğ videoqolovki

videogücləndirici

video amplifier

videousilitelğ

videoistehsalat

electronic teleproduction

videoproizvodstvo

videokitab

video book

videokniqa

videomaqnit yazısı

videomagnet recording

videomaqnitnaə zapisğ

videomətn

videotext

videotekst

videosıra

video row

videorəd

videosiqnal

video signal

videosiqnal

videoyazı

carting

videozapisğ

virtual aləm

virtual world

virtualğnıy mir

vizual axtarış

samera search

vizualğnoe issledovanie

vizual qərəzlilik

visual bias

vizualğnoe pristrastie

vizual məkan

visual space

vizualğnoe prostranstvo

vizual publisistika

visual publicism

vizualğnaə publiüistika

vizual situasiya

visual situation

vizualğnaə situaüiəyaddaş

memory

pamətğ

yaddaş diskləri

disk drive

diski zapominaniə

yaddaş qurğuları

memory condenser

ustanovki paməti

yaddaş tutumu

memorys volume

obğem paməti

yaxa mikrofonu

clip on microphone/breast microphone

petliçnıy mikrofon

yaxın zona

source zone

blijnəə zona

yaradıcılıq psixologiyası

creative psychology

psixoloqiə tvorçestva

yardımçı kadrlar

auxiliary frames

vspomoqatelğnıe kadrı

yavaşıdılmış kinoçəkiliş

slow shot

zamedlennıe kinoscemki

yayım

broadcasting

vehanie

yayım cədvəli

broadcasting list

setka vehaniə

yayımçı

broadcaster

vehatelğ

yayım haqqı

copyright

plata za vehanie

yayımın keyfiyyəti

broadcast quality

kaçestvo vehaniə

yayım kanalı

broadcast channel

vehatelğnıy kanal

yayım lisenziyası

broadcast license

liüenziə vehaniə

yayım proqramı

broadcast program

proqramma vehaniə

yayım siqnalı

broadcast signal

siqnal vehaniə

yayım şəbəkəsi

broadcast net

setğ vehaniə

yayım təşkilatı

broadcasting organisation

vehatelğnaə orqanizaüiə

yayım zonası

broadcast area

zona vehaniə

yazı (səs, təsvir)

recording

zapisğ

yazı formatı

letterbox

format zapisi

yazı kanalı

recording channel

kanal zapisi

yazılış formatı

recording format

format zapisi

yazı səviyyəsi

recorded level

urovenğ zapisi

yenidən yazılış

re-recording

perezapisğ

yerüstü yayım

terristical broadcasting

nadzemnoe vehanie

yoxlama filmi

projection film

kontrolğnıy filğm

yönəldici çərçivə

tape entrance

napravləöhaə ramka

yönəldilmiş işıq

directional lighting

napravləöhiy svet

yuxarı işıq

suspended light

verxniy svet

yumşaq işıq cihazları

soft light arrangement

məqkie svetovıe priborı

yüksək həssaslıqlı televiziya

high definition TV

vısokoçuvstvitelğnoe televideniezamana görə montaj

time editing

montaj po vremeni

zaman ayarlaması

time edit
zaman kodu

time-code

taym-kod

zay kadr


rejected frame

brakovannıy kadr

zəiflədici

altenuator

oslabitelğ

zolaq

bar

polosa


ƏDƏBİYYAT


 1. Abdullayev B.T., Orucov Ə.Ə., Rəhimzadə N.R., Xəlifəzadə M.Ə. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild. B., Elm, 1980.

 2. Abdullayev B.T., Orucov.Ə.Ə., Rəhimzadə N.R. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cild. B., Elm, 1987.

 3. Adilov M.İ., Verdiyeva Z.N., Ağayeva F.M. İzahlı dilçilik terminləri. B., Maarif, 1989.

 4. Ağayev Ə. Qısa estetika lüğəti. B., Azərnəşr, 1970.

 5. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. I-X cild, B., 1976-1987.

 6. Cəfərov Ə.Q. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild, B., Çıraq, 1997.

 7. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ. İnformatika. B. 2002.

 8. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər. B., Elm, 1999.

 9. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B., Azərbaycan, 2000.

 10. Qarayev A.H., Cəfərov S.Ə., Cəfərova K.Ə. Avropa mənşəli sözlərin izahlı lüğəti. B., Maarif, 1999.

 11. Məhərrəmov M. İzahlı psixoloji lüğət. B., 1999.

 12. Məhərrəmov Q.M. Audiovizual nitq. B., Elm, 2000.

 13. Məmmədov İ.O., Abdullayev B.T., Rəhimzadə N.R., İsmayılova M.A., Əhədova S.N., Cəfərov Ə.Q. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, B., Çıraq, 1999.

 14. Məmmədli C. Jurnalistikaya giriş. B., BDU nəşr., 2001.

 15. Tağıyev İ. Radiotexnika terminləri lüğəti. B., Azərnəşr, 1994.Rus dilində

 1. Англо-русский словарь по телевидению, аудио и видеотехнике. 2-е изд. Мн. 1999.

 2. Барковский А.В. Англо-русский словарь по программированию и информатике. М., 1992.

 3. Быков Р.Е. Теоретические основы телевидения. С-Петербург, Лань, 1998.

 4. Бытовая радиоэлектронная техника: Энциклопедический словарь. Под ред. А.П. Ткаченко. Мн., 1995.

 5. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М., 1983.

 6. Горохов П.К. Толковый словарь по радиоэлектронике. М., 1993.

 7. Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения. С-Петербург, изд. Политехника, 2000.

 8. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общество: Толковый словарь терминов и концепции М., изд. МГУ, 1999.

 9. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. М., 1995.

 10. Импулсные источники света / под ред. И.С.Маршака. М., Энергия, 1978.

 11. Интернет. Краткий справочник. Сост. П.Хоффман. М., 1995.

 12. Казанцев Г.Д., Курячий М.И., Пустынский И.Н. Измерительное телевидение. М., Высш. шк., 1994.

 13. Картер М. Современный дизайн газет. Информационное агентство США. 1995.

 14. Кино. Энциклопедия. Искусство, М., 1984.

 15. Кохно М.Т. Звуковое и телевизионное вещание. Мн., Экоперспектива, 2000.

 16. Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений. М., Радио и связь, 1990.

 17. Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации. М., 1993.

 18. Мартин Дж. Видеотекст и информационное обслуживание обшества. М., 1987.

 19. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Л., Машиностроение, 1983.

 20. Одинцов В.В., Иванов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. Школьная словарь иностранных слов. Изд. 2-е. Просвещение, М., 1990.

 21. Пави П. Словарь театра. Искусство, М., 1991.

 22. Панфилов Н.Д. Краткий словарь кинолюбителя. Искусство, М., 1974.

 23. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М. 1991.

 24. Птачек М.П. Цифровое телевидение. Теория и техника / пер. с чещкого; под. ред. А.С. Виленчика. М., Радио и связь, 1990.

 25. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. М., 1997.

 26. Словарь иностранных слов. Изд. 10-е, М., Русский язык, 1983.

 27. Советский энциклопедический словарь. М., 1990.

 28. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. М., 1993.

 29. Творческий телевизионный менеджмент. М., INTERNEWS, 1994.

 30. Телевидение / под ред. В.Е. Джаконии /. М., Радио и связь, 1997.

 31. Телевизионная техника. Справочник. М., Радио и связь, 1994.

 32. Ткаченко А.П. Цветное телевидение. Мн., 1981.

 33. Урвалов В.А. Очерки истории телевидения. М., Наука, 1990.

 34. Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. 2-е изд. М., 1992.

 35. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. М., 1991.

 36. Элмор Р. Терри. Словарь языка средств массовой информации США. М., 1992.

 37. Янкельсон И.С., Хлебородова В.А., Герман-Прозорова Л.П. Англо-русский словарь по телевидению. М., 1985.Xarici dillərdə

 1. Gallagher M. Communication and human dignity: a women`s rights perspective // Media Development. 1995. V. XLII, №3.

 2. Gunaratne S. Conference on communication and indentity // Media Development. 1993. V. XL, №4.

 3. Mayor F. The decisive role of culture in development // Media Development. 1993. V. XL, №4.

 4. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Men. Lnd. 1961.

 5. McLuhan M. The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man. Lnd. 1967.

 6. McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction. Lnd., Thousands Oaks, New Delhi. 1994.

50. Valle C. Communication built upon solidarity, dialogue and love // Media Development. 1995. V. XLII, №3.

MÜNDƏRİCAT

Giriş ----------------------------------------------------- 3

Lüğətin quruluşu ---------------------------------------- 8

Ən çox işlənən ixtisarların siyahısı --------------- 9
A (11)

V (29)

C (36)

Ç (37)

D (38)

E (50)

Ə (62)

F(66)

G (73)

H (76)

X (78)

İ (81)

J (97)

K (99)

Q (126)

L (133)

M (136)

N (157)

O (160)

Ö (164)

P (165)

R (177)

S (194)

Ş (218)

T (221)

U (242)

Ü (243)

V (244)

Y (252)

Z (258)Azərbaycanca-ingiliscə qısa lüğət --------------------------

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı -----------------------

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu


Kino, televiziya və radio

terminlərinin izahlı

lüğəti
Redaktorlar:

Zeynal Məmmədli

Firuzə Nadir
Kompüter yığımı:

Nəzakət Zeynalova

Ruhiyyə Mustafayeva

Korrektor:

Dizayn:

Format,


çap,

qiymət


texniki məqamlar


Yüklə 2,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin