Kamu ihale kurul karari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 61.8 Kb.
tarix11.12.2017
ölçüsü61.8 Kb.

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No

: 2015/025

Gündem No

: 18

Karar Tarihi

: 15.04.2015

Karar No

: 2015/UH.II-1070
Şikayetçi: 

Profil İnşaat Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bozkır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.03.2015 / 26766 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/9058 İhale Kayıt Numaralı "İşçilik Hizmeti Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Profil İnşaat Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.,

Horozluhan Mah. Ehad Cad. No: 27/1 Selçuklu/KONYA 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bozkır Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Cumhuriyet İsmet İnönü No: 12 42630 Bozkır/KONYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/9058İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Bozkır Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 02.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Profil İnşaat Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 06.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2015 tarih ve 26766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/768 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin vergi matrahı / net satışlar oranının gerçek dışı rakamları yansıttığının aşikâr olduğu, ihale komisyon başkanlığının söz konusu istekliler ile ilgili EKAP üzerinden sorgulama yapmak suretiyle kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları beyanları dikkate almayıp firmaların vermiş oldukları beyanları dikkate alarak ihaleyi sonuçlandırdığı, Kamu İhale Kurumunun 11.02.2015 tarihli kararı da dikkate alındığında ihale uhdesinde kalan Salih Aktaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Tayfun Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Rnk Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olan İmk Yönetim Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. - Elfa Taah. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti. - Cng Per. Hiz. Tem. İnş. Yem. San. Tic. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortaklarının vergi matrahı / net satışlar oranlarının EKAP üzerinden sorgulama yapılarak hesaplanması ve kararın buna göre verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,

b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,

c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,

kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur…” hükmü,

 

          Kamu ihale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinin birinci fıkrasında “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.          70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Bununla birlikte bahse konu hususa açıklık getirmek için alınan 11.02.2015 tarihli ve 2015/DK.D-31 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “…İsteklilerin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü kriterinde öne geçmek amacıyla ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait vergi matrahı tutarı ile net satışlar tutarında birden fazla kez tutar değişiklikleri yaptığı, özellikle kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannameleri ile yaygın olarak aynı takvim yılı/hesap dönemine ait net satış tutarlarının giderek düşürüldüğü, net satış tutarlarının çoğunlukla 0,01 TL’ye kadar düşürülmesi yöntemine başvurularak oranın aşırı derecede yüksek hesaplanmasına yol açıldığı, tutar değişikliği yapılması neticesinde aynı istekliler tarafından birçok ihalenin yüklenildiği, ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait tutarlarda birden fazla kez tutar değişiklikleri yapılmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler göz önünde bulundurulduğunda haksız rekabete yol açtığı anlaşılmaktadır.          Bu çerçevede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70.1.1’inci maddesi metninde “son gelir/kurumlar vergisi beyannamesi” ifadesine yer verildiği, mükelleflerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisinde bir beyanname sunmaları halinde bu beyannamenin, kanuni süresi içerisinde düzeltme beyannamesi dâhil birden fazla beyanname sunmaları halinde ise bu beyannamelerden sonuncusunun “son gelir/kurumlar vergisi beyannamesi” olarak anlaşılması gerektiği, eşit teklif sahibi istekliler arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin belirlenmesi amacıyla isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları “son gelir/kurumlar vergisi beyanname” lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

          Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, eşit teklif sahibi istekliler arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin belirlenmesi amacıyla;

          1) İsteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki “son gelir/kurumlar vergisi beyanname”lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiğine,

            2) Bu kapsamda EKAP üzerinden işlem yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması aşamasına kadar idareler tarafından isteklilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünden ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait kanuni süresi içerisindeki “son gelir/kurumlar vergisi beyannamesi” nde belirlenmiş olan vergi matrahı/mali zarar tutarları ile beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satış tutarlarının istenilmesi ve bu tutarlar dikkate alınılarak vergi matrahı/mali zararların net satış tutarlarına oranının belirlenmesi gerektiğine,…” karar verilmiştir.

 

          Söz konusu Kurul kararı akabinde bu konuda Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesi olan www.ihale.gov.tr adresinde yer alan 26.03.2015 tarihli "Vergi Matrahı Sorgulaması" başlıklı duyuruda, “…Bu doğrultuda, Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde anılan kurul Kararı çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılmış olup, 22/02/2015 tarihi itibarıyla idareler tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulamaların sonucunda isteklilerin ilgili takvim yılı /hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satış tutarları gösterilmeye başlanmıştır…” denilmiştir. 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur… düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri, 11.02.2015 tarihli ve 2015/DK.D-31 sayılı Kurul kararı ve Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyurunun bir arada değerlendirilmesi sonucunda, 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde esas alınacak olan ilk kriterin “Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü” olduğu, Ortak Girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumunun esas alınacağı, 2015/DK.D-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İsteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki “son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki” vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olduğu, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiği, ayrıca Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde anılan Kurul kararı çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılarak 22.02.2015 tarihi itibariyle idareler tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulamaların sonucunda isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarlarının gösterilmeye başlandığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihale Konya-Bozkır Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün “25 Personel İle 36 Ay Süreli İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesi olup, bahse konu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 02.03.2015 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunun 04.03.2015 tarihli birinci kararı ile başvuru sahibi istekli Profil İnşaat Nakliyat Makina Madencilik Hizmet Taahhüd Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile DGS Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağ. Tur. Tem. Güv. Hiz. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 06.03.2015 tarihinde başvuru sahibiisteklinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunun 12.03.2015 tarihli ikinci kararı ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli teklif kabul edilerek değerlendirmeye alındığı tespit edilmiştir. 

 İhale komisyonunun 12.03.2015 tarihli ikinci kararı ile teklifleri geçerli teklif olarak tespit edilen 9 istekliden 8'inin tekliflerinin eşit olması nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda Salih Aktaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tayfun Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rnk Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Salih Aktaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin vergi matrahı/mali zararın net satışlar tutarına oranının en yüksek olması nedeniyle ihale bu İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak İmk Yönetim Hizmetleri Taahüt Ticaret Limited Şirketi, Elfa Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi, CNG Personel Hizmetleri Temizlik İnş. Yemekçi. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığıbelirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Salih Aktaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tayfun Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rnk Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Salih Aktaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin teklif dosyası kapsamında 28.12.2014 tarihli kurumlar vergisi beyannamesini ve ekinde 2013 dönemine ilişkin gelir tablosunu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak İmk Yönetim Hizmetleri Taahüt Ticaret Limited Şirketi, Elfa Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi, CNG Personel Hizmetleri Temizlik İnş. Yemekçi. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı İmk Yönetim Hizmetleri Taahüt Ticaret Limited Şirketi'nin teklif dosyası kapsamında 02.02.2015 tarihli kurumlar vergisi beyannamesini ve ekinde 2013 dönemine ilişkin gelir tablosunu sunduğu görülmüş olup, ihale komisyonu tarafından da anılan isteklilerin vergi matrahı/mali zararın net satışlara oranının kanuni süresinden sonra vermiş oldukları bu beyannameler dikkate alınarak hesaplandığı anlaşılmıştır. 

11.02.2015 tarihli ve 2015/DK.D-31 sayılı Kurul kararı ile “…İsteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki “son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiğine…” karar verilmiştir.

 

Bahse konu 11.02.2015 tarihli ve 2015/DK.D-31 sayılı Kurul kararı doğrultusunda 22.02.2015 tarihi itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı/mali zarar tutarları ile beyanname ekindeki gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarları gösterilmeye başlandığından, ihalede geçerli bulunan tekliflerden 8 eşit teklif sahibi istekliye ilişkin olarak EKAP üzerinden sorgulama yapılmıştır. Söz konusu sorgulama sonucunda ulaşılan bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 


İstekli

Vergi matrahı/Mali zararın net satışlara oranı

Salih Aktaş İnşaat Sanayi  Ticaret Limited Şirketi, Tayfun Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rnk Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

0,0529

İmk Yönetim Hizmetleri Taahüt Ticaret Limited Şirketi, Elfa Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi, CNG Personel Hizmetleri Temizlik İnş. Yemekçi. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

0,0321

Profil İnşaat Nakliyat Makina Madencilik Hizmet Taahhüd Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

0,2588

İlyas Çağıran

0,0558

Sözdemir Turizm Nakliyat Temizlik Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

0,0077

Uğur Turizm İnşaat Petrol Temizlik ve Dinlenme Tesisleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Mersin İkizler Turizm İnşaat Petrol Temizlik ve Zirai İlaçları Hırdavat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi

0,0235

Sektör Temizlik Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

0,0125

Yeter Kardeşler Deri Gıda Temizlik Fidancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

0,0000

 

Yapılan sorgulama sonucunda, ihalede geçerli bulunan tekliflerden 8 eşit teklif sahibi istekliye ilişkin olarak, isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı/mali zarar tutarları ile beyanname ekindeki gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarları dikkate alındığında, vergi matrahının net satışlar tutarına oranlarının yukarıdaki tablodaki gibi olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, EKAP üzerinde yer alan bilgiler uyarınca yukarıda yapılan hesaplamalar gözönüne alınarak, geçerli teklif olarak belirlenen isteklilerin durumunun yeniden değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 


Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə