Massignon, louiS

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.37 Mb.
səhifə13/32
tarix30.12.2018
ölçüsü1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

A) Tefsir.

Te'vîlâtü'l-Kur'ân. Te\îlâtü Ehli's-sünne, Te\îlâtü'l-Mâtürîdiyye adıyla da bilinen eser tefsir açısından çok önemli bir çalışma olmasının yanı sıra kelâm, fı­kıh ve fıkıh usulü alanlarında da zengin bilgi ve önemli görüşler içermektedir. Ay­rıca İslâmî fırkalar ve İslâm dışı akımlar­la dinlere ait inanç ve görüşlerin tenkidi bakımından ihmal edilemeyecek bir kay­naktır. Eser Mâtürîdî'nin öğrencilerine yaptığı takrirlerden oluşmuştur. TeVî-lât'm çeşitli kütüphanelerde kırk civarın­da nüshasının bulunduğu bilinmektedir.228 Osmanlı âlimlerinden Lâlezârî, Fatiha süresinin 5. âyeti hakkında eserde yer alan açıklamalar üzerine el-Yâkütetü '1-hamrâ3 adıyla bir şerh yazmıştır.229 Te'vîlâtü'1-Kur-'ân'm Muhammed Eroglu (İstanbul 1971), İbrahim Avadayn - Seyyid Avadayn (Kahire 1971), Muhammed Müstefîzürrahman (Bağdad 1983) ve Bekir Topaloğlu -Ahmet Vanlıoğlu (İstanbul 2003) tarafın­dan kısmî neşirleri yapılmış, üzerinde ki­tap, makale ve tebliğ tarzında çalışma­lar gerçekleştirilmiştir.B) Kelâm.1. Ki-tâbü't-Tevhîd. Mâtürîdî'nin tam ola­rak basılmış tek eseri olup kelâm ilminin temel konularını ele almaktadır. Fethul-lah Huleyf tarafından yapılan ve birçok yanlış ihtiva eden ilk neşrinden sonra 230 Bekir Topaloğlu ve Mu­hammed Aruçi eseri yeniden yayımla­mış (Ankara 2003), ayrıca Bekir Topaloğ­lu kitabı Türkçe'ye çevirmiştir (Anka­ra 2002).

2. Kitâbü'l-Makölât.231 Brockelmann'ın Köprülü ve Süleymaniye (Fâtih) kütüphanelerinde bu kitaba ait olarak gösterdiği nüshala­rın Mâtürîdî'nin eserine ait olmadığı an­laşılmıştır.

3. Reddü Evtfili'l-edille li'l-Kacbî. 232

4. Reddü Tehzîbi'l-cedel li'1-Ka'bî.

5. Beyânü vehmi'1-Mt/tezile.

6. Reddü Va'îdi'l-füssâk li'1-Ka'bî.

7. Reddü '1-Uşûli'l-hamse li-Ebî 'Ömer eî-Bâhilî. Bu eserde görüşleri eleştirilen âlim, Bas­ra Mu'tezilesi'nin ileri gelenlerinden Ebû Ömer Muhammed b. Ömer b. Saîd el-Bâ-hilî'dir.

8. Reddü Kitabi'l-İmâme H-bcf-zi'r-Revâfız.

9. er-Red Caîe'l-Karâmita.

C) Fıkıh.1. Me3âhizü (Me'ha-zü)'ş-şerâ'ic fî uşûli'l-îıkh. 233

2. KMbü'l-Cedel fî uşû-m-fıkh.

3. er-Red Cale'l-Karâmita (fı'l-fürûc).

4. Şerhu'l-Câmfi'ş-şağîr.234 Muhammed eş-Şeybânî'nin Hanefî mezhebinin temel kay­naklarından olan el-Câmi'u'ş~şağir adlı eserinin şerhidir.235

Mâtürîdî'ye Nisbet EdilenEserler.1. Şerhu '1-Fıkhi'l-ekber.236 EbûHanîfeınine/-FiWıü'/-ebsat adlı eserinin Ebü'1-Leys es-Semer-kandî tarafından yapılan şerhinin yanlış­lıkla Mâtürîdfye ait gösterilerek yapılmış neşridir. 237

2. Risale fi'l-caka'id.238 Mâ-türîdî ekolünün bir mensubu tarafından yapılan, ekolün sisteminin özeti mahiyetindeki risaleyi önce Yusuf Ziya Yörükan tercümesiyle birlikte İslâm Akaidine Dair Eski Metinler içinde Akaid Risâ-lesi (Ankara 1953) Risale fi'l-cakâ'id (İstanbul 1953) adıyla, daha sonra Takıy-yüddin es-Sübkfnin es-Seyfü'1-meşhûr îî şerhi 'Akideti Ebî Manşûfu ile birlik­te Mâtürîdî'nin Akîde Risalesi ve Şerhi ismiyle (İstanbul 2000) M. Saim Yeprem tarafından tahkik ve tercüme edilerekya-yımlanmıştır.

3. Kitâbü't-Tevhîd. Mâtü-rîdînin Kitâbü't-Tevhîd"\nden farklı kü­çük bir risale olup Yusuf Ziya Yörükân tarafından İslâm Akaidine Dair Eski Me­tinler içinde tercümesiyle birlikte neş­redilmiştir (İstanbul 1953; Ankara 1953).

4. Kitâbü'1-Usûl (üşûlü'd-dîn). Sezgin, Brockelmann'ın yanlış olarak bu eseri Mâ-türîdî'ye nisbet ettiğini belirtir. 5. Risale iîmâ lâ yecûzü'l-vakfü 'aleyhi fi'Î-Kur-sân. 239

6. Pendnâme-i Mâtürîdî (Veşâyâ ve mü-nâcât, Feuâ'id). Farsça olan risale, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler 240 ve Süleymaniye 241 kütüphanelerinde yer alan iki fark­lı nüshaya dayanılarak îrec Efşâr tarafın­dan neşredilmiştir. 242

7. Risâle-i Şeyh Ebû Manşûr Mâtürîdî (İrşâd).

8. İrşâ-dü'1-mübtedr'în fî tecvidi kelâmı rab-bi'l-câlemîn.

9. Risâle-i Cânıvâr Dârî.243

Literatür,a) Türkçe Eserler. Muhammed Eroğlu, Ebû Mansûr el-Mâturîdî ve Te'vîlâtü'î-Kur'ân 244 Kemal İşık. Mâtürîdî'­nin Kelâm Sisteminde Yman, Allah ve Peygamberlik Anlayışı (Ankara 1974, 1980); A. Vehbi Ecer, Türk Din Bilgini Mâtürîdî (Ankara 1978); M. Saim Yep­rem, İrade Hürriyeti ve İmam Matüridi (İstanbul 1980, i 984); Mustafa Sait Ya-zicioğlu, Matüridi ve Nesefi'ye Göre İn­san Hürriyeti Kavramı (Ankara 1982, 1992); Hasan Şahin, Mâturîdî'ye Göre Din (Kayseri 1987); Nusrettin Yılmaz, Kelâbâzî'nin Tasavvuf ve Akaid Alanındaki Görüşleri ve Matüridî ile Mukayesesi 245 M. Ragıp İmamoğlu, İmâm Ebû-Mansûr el-Mâtüri-dî ve Te'viîâtü'l-Kur'ân'daki Tefsir Me­todu (Ankara 1991); HanifıÖzcan.Mâfü-ridi'de Bilgi Problemi (İstanbul 1993) ve Matüridi'de Dini Çoğulculuk (İs­tanbul 1995); Mustafa Can, Matüridi'-ye Kadar Nübüvvete Karşı Çıkanlar ve Matüridi'de Nübüvvet Anlayışı 246 Adil Bebek, Matüridi'de Günah Problemi (istanbul 1998); H.Sabri Erdem, Matüridi ve İbn Teymiyye'de Metod Anlayışı ve Kur'an (İstanbul 1998); Hü­seyin Kahraman. Maturidilikte Hadis Kültürü (Bursa 2001); Musa Koçar, İmam Mâtürîdî'de Esmâ-i Hüsnâ (Isparta 2002); Latif Solmaz, Ebû Mansûr Mu-hammed Mâtürîdî'de Günah Meselesi (Konya 2002); Talip Özdeş, İmam Mâtü­rîdî'nin Tefsir Anlayışı (İstanbui 2003).

b) Yabancı Dildeki Eserler. Muhammed Müstefîzürrahman, An Edition of the First TWo Chapters of al-Mötürîdî's "Ta'wilât Ahi al-Sunna" 247 Ebü'1-Hayr Muhammed Eyyûb Ali, Ebü'1-Hayr Muhammed, ıAkidetü'l-İs-îâm ve'1-İmâm el-Mâtürîdî 248 Ali Abdülfettâh el-Mağribî. İmâ-mü Ehli's-sünne ve'l-cemâ'a Ebû Man­şûr el-Mâtürîdî ve ârâ'ühü'l-kelâmiyye (Kahire 1985); Belkâsım el-Gâlî, Ebû Man­şûr el-Mâtürîdî: Hayâtühû ve hü'l-'akdiyye (Tunus 1989); Mustafa Ce-ric. Roots of Synthetic Theology in islam: A Study of the Theology (Kuala Lumpur 1995); Ulrich Rudolph, al-Mâ-turîdî und die sunnitische Theologie in Samarkand (Leiden 1997).249

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü tarafından 14-15 Mart 1986 tarihinde Kayseri'de "Ebû Mansûr Semerkandî-Mâtürîdî Kongresi" adıyla bir toplantı yapılmış ve burada sunulan tebliğler Ebû Mansûr Semerkandî Mâ­türîdî (862-944) adıyla yayımlanmıştır (Kayseri 1990) Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla 2000 yılında Mâtürîdî'nin 1130. doğum yılı büyük et­kinliklerle kutlanmış, bu münasebetle birkaç kitap, derleme ve makale neşredil­miştir. Ayrıca 17 Kasım 2000 tarihinde Semerkant'ta Mâtürîdî anısına yapılan türbenin açılışı münasebetiyle uluslara­rası bir sempozyum düzenlenmiştir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə