Material, texnika və texnologiya

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 479.86 Kb.
səhifə1/2
tarix16.11.2018
ölçüsü479.86 Kb.
  1   2

Material, texnika və texnologiya
1. Toxuculuq materiallarının əsas struktur elementini nə təşkil edir?

A) lif və saplar

B) kompleks liflər

C) ipliklər

D) monosaplar

E) ipliklik və saplar


2. Liflər təsnifatına görə neçə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


3. Təbii liflər mənşəyinə görə neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 1
4. Təbii bitki lifləri nədən ibarətdir?

A) sellülozadan

B) zülaldan

C) fibroindən

D) təbii polimerlərdən

E) sintetik polimerlərdən
5.Heyvan mənşəli təbii liflər nədən ibarətdir?

A) keratin zülalından və ya fibroindən

B) zülal və ya sellülozadan

C) fibroin və təbii polimerlərdən

D) təbii və ya sintetik polimerlərdən

E) sellülozadan

6. Təbii bitki liflərinə hansılar aiddir?

A) pambıq, kətan kənaf

B) kətan, yun

C) pambıq, ipək

D) kənaf, ipək

E) ipək, kətan, kənaf


7. Kimyəvi liflər nədən alınır?

A) təbii və ya sintetik polimerlərdən

B) təbii lif və ya polimerlərdən

C) bitki liflərindən

D) heyvan mənşəli liflərdən və ya təbii polimerlərdən

E) təbii polimerlər və ya təbii bitki liflərindən


8. Sintetik lif və saplar neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
9. Lif və sapların xətti sıxlığı hansı ölçü vahidi ilə təyin olunur?

A) T=q/Km

B) kq/Km


C) q/m

D) kq/m


E) m/qr
10. Pambıq liflərində x-sellüloza neçə faiz təşkil edir?

A) 96


B) 90

C) 80


D) 97

E) 98
11.Pambıq lifləri neçə qatdan (divardan) ibarət olur?

A)2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
12 Yetişmə dərəcəsinə görə pambıq lifləri neçə qrupa bölünür?

A) 11


B) 5

C) 8


D) 10

E) 3
13. Liflərin uzunluğundan asılı olaraq pambıq lifləri neçə cür olur?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6
14. Kətan bitkisinin gövdəsinin qabığında neçə cür hüceyrələr olur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5

15. Parenxim hüceyrələri nəyə xidmət edir?


A) Qabığın bütün elementlərinin əlaqələndirilməsinə

B) Liflərin uzanmasına

C) Qabıq hüceyrələrinin uzanmasına

D) Gövdənin budaqlanmasına

E) Elementar liflərin böyüməsinə

16.Elementar kətan liflərinin uzunluğu nə qədər olur?


A) 10-26 mm

B) 12-25 mm

C) 15-25 mm

D) 15-26 mm

E) 10-20 mm

17.Texniki liflər (harada) nədən əmələ gəlir?


A) gövdədən ayrılan elementar lif dəstəsindən

B) bitkinin gövdəsindən

C) gövdənin qabığından

D) lif dəstəsindən

E) ayrı-ayrı elementar liflərdn
18.Texniki liflərin uzunluğu nə qədər olur?

A) 170-250mm

B) 50-80mm

C) 50-100mm

D) 150-200mm

E) 150-30mm


19. Kətan liflərində – sellüloza neçə faiz təşkil edir?

A) 80%


B) 70%

C) 85%

D) 90%

E) 92%
20. Kətan liflərinin tərkibində liqninin olması ona nə verir?A) sərtlik və kövrəklik

B) namarlıq və tez sinmaq

C) möhkəmlik

D) nündürlük

E) yumşaqlıq

21.Çox huceyrəli yin liflərinin tərkibi nədən ibarətdir?

A) keratin zülalından

B) fibroindən

C) sellülozadan

D) aşağı molekulyar birləşmələrdən

E) yağ-piy maddələrindən
22. Çox huceyrəli yun lifləri neçə qatdan ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
23. Quruluş xarakterinə görə yun lifləri neçə tipə bölünür?

A) 4

B) 2


C) 3

D) 1


E) 5

24. Sənaye əhəmiyyətli ipək hansı ağacın yarpağından alınır?

A) tut

B) palıdC) qoz çinar

D) armud


E) hayva
25. İpəkqurdu (baramaqurdu) öz inkişafında neçə mərhələdən keçir?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6
26. Təbii ipəyin tərkibi nədən ibarətdir?

A) fibroin və serisindən

B) zülaldan

C) keratindən

D) sellülozadan

E) keratin zülalından
27. Tırtıl əmələ gətirdiyi sapı öz ətrafında dolayaraq nə əmələ gətirir?

A) barama

B) pup

C) kəpənəkD) tırtıl

E) ipək qurdu


28. Xam ipəyin tərkibində serisin neçə % olur?

A) 26-33%

B) 20-25%

C) 25-31%

D) 26-30%

E) 23-33%


29. İplik necə alınır?

A) burulma ilə birləşmiş məhdud uzunluqlu liflərdən

B) bir neçə elementar sapın birləşməsindən

C) bir sapdan

D) bir-birinə yapışdırılmış liflərdən

E) burulma yolu ilə birləşdirilmiş saplardan


30. Lif kütləsindən ipliyin əmələ gəlməsi hansı proseslə həyata keçirilir?

A) əyirmə

B) toxunma

C) hörülmə

D) burulma

E) yapışdırma


31. Əyirmə prosesi neçə üsuldan ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 4


E) 1

D) 5
32. Kard ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

B) qısa lifi pambıqdan

C) uzun lifli pambıq və kətan liflərindən

D) pambıq, kətan, yun liflərindən

E) qısa lifli pambıq – kətan və kimyəvi liflərindən
33. Kard əyirmə prosesi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma , ilkin əyirmə və əyirmə

B) didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma

C) didmə, çırpma, dartma, ilkin əyirmə və əyirmə

D) çırpma,darama, düzləndirmə, dartma, əyirmə

E) didmə, çırpma, daraq darama, darama, dartma və əyirmə


34. Daraq ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) uzun lifli pambıq, kətan, nazik, kobud və yarım kobud yun və ipək

B) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

C) kətan, yun və kimyəvi liflərindən

D) kobud yun, kətan və pambıq liflərindən

E) ipək, qısa pambıq və yun liflərindən


35. Apparat ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq, yun və kimyəvi liflərin qarışığı

B) qısa lifli pambıq, yun

C) uzun lifli pambıq, kətan, yun

D) kimyəvi liflər və kətan

E) orta lifli pambıq və kimyəvi liflər


36. Lif tərkibinə görə iplik neçə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
37. İpliklər quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
38. Bir burumlu iplik neçə sapdan alınır?

A) iki və ya üç sapın eyni uzunluqlu burulması ilə

B) bir sapın burulmasi ilə

C) üç sapın burulması ilə

D) üç və daha artıq sapın burulması ilə

E) iki sapın burulması ilə


39. Sapların cütlənməsi neçə sapdan alınır?

A) iki və daha artıq sapdan

B) iki sapdan

C) bir sapdan

D) iki sapın burulması ilə

E) üç sapdan

40. Z (sağ) və S (sol) burulma ilə hansi iplik alınır?

A) bir saplı iplik

B) cütlənmiş saplar

C) burulmuş iplik

D) bir burumli iplik

E) çoxburumlu iplik


41. Kompleks sap necə alınır?

A) bir neçə elementar sapın burulma və ya yapışqanla birləşməsindən

B) liflərin burulması ilə birləşməsindən

C) bir sapdan

D) iki sapın burulmasından

E) bir neçə elementar lifin yapışdırılmasından

42. Burulmuş kompleks saplar burulmasına görə neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


43. “Alyunif”, “Plastileks”, “Metanif” hansı saplara aiddir?

A) monosaplar

B) ipliklər

C) kompleks saplar

D) fasonlu saplar

E) tekstura olunmuş saplar


44. İki sistem sapın qarşılıqlı hörmələnməsi nəticəsində əmələ gələn material necə adlanır?

A) parça

B) trikota

C) toxunmayan polotno

D) iplik

E) bəzək mareialı


45. Toxuculuqda məqsəd nəyin alınmasıdır?

A) parca

B) trikotaj

C) monosaplar

E) ipliklər

D) liflər


46. Toxunmanın növündən asılı olaraq parçalar neçə sinfə bölünür?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6
47. Sadə (baş) toxunmalı parçalara hansılar auddir?

A) polotno , sarja, atlas

B) İkiüzlü, xovlu

C) reps, kreps

D) pike,ajur

E) relyef, şəffaf
48. Polotno toxunmalı parçalara hansı parçalar auddir?

A) çif, bez

B) xovlu, ikiqatlı

C) pike, diftikli

D) triko

E) satin, krepdeşin


49. İrinaxışlı toxunmalı parçalar neçə cürdür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
50. Lif tərkibinə görə parçalar neçə cür olur?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
51. Qarışıq liflərdən hazırlanan parçalar quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


52. Parçanın xətti dolumu hansı düsturla təyin olunur?

A P=

B) E=E+E- 0,01 EE

C) E=100

D) P=

E) E=


53. Parçanın həcmi dolumu hansı disturla təyin olunur?

A) E=100

B) E=E+E- 0,01 EE

C) P=

D) P=

E) E=

54. Xırda naxışlı toxunmalı parçalar neçə yarım sinfə bölünür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
55. Bir sapın hörülmə yolu ilə bir-birinin içərisindən keçərək ilmə əmələ gətirməsi yolu ilə alınan material necə adlanır?

A) trikotaj

B) toxunmayan polotno

C) iplik

D) parça

E)
56. Alınma üsuluna görə trikotaj neçə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
57. Eninə hörülmüş trikotajda bir ilmə cərgəsinin bütün ilmələri neçə sapdan əmələ gəlir?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 10


E) 20
58. Üfiqi yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A) ilmə cərgəsi

B) İlmə çubuqlar

C) ilmə addımı

D) İlmə sütunu

E) İlmə bağları


59. Şaqulu yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A) ilmə cərgəsi

B) İlmə sütunu

C) İlmə çubuqlar

D) İlmə bağları

E) ilmə addımı

60. İlmə əmələ gətirmə prosesi neçə əməliyyatdan ibarətdir?

A) 10


B) 4

C) 5


D) 8

E) 2
61. Trikotaj maşınları iynədanının quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
62. Tamamlama əməliyyatında məqsəd nədir?

A) ilməni iynənin gövdəsinə keçirmək;

B) köhnə ilməni iynənin qarmağında olan sapla birləşdirmək və toxundurmaq;

C) sapı iynənin qarmağı altına keçirmək;

D) köhnə ilməni iynənin qarmağından tullamaq

E) yeni ilməni iynəyə perpendikulyar istiqamətdə çevirmək


63. Ttikotaj masınlarında neçə cür istifadə olunur?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 1

E) 5
64. İlmə əmələgətirmə prosesi neçə üsulla yerinə yetirilə bilər?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

65. Ttikotaj hörülmələri neçə sinfə bölünür?

A) 4

B) 2


C) 3

D) 1


E) 5
66. Eninə hörülmüş trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A saya lastik

B) zəncir atlas, saya

C) lastik,triko,interlok

D) şarme, triko, lastik

E) ajur, lastik, triko


67. Əriş trikotajın baş hörülmələri hansılardır?

A) zəncir triko, atlas

B) saya, triko lastik

C) atlas lastik törəmə saya

D) fley, triko, zəncir

E) fier, sukno,şarme


68. Törəmə hörmələrə hansı hörmələr aiddir?

A) interlok törəmə saya,sukno,şarme

B) zəncir interlok, şarme

C) törəmə saya, triko interlok

D) lastik sukno,şarme

E) interlok plyus fiter


69. Trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A) zəncir,triko,atlas

B) lastik,triko, şarme

C) saya,zəncir, interlok

D) pike,lastik, atlas

E) jakkard, saya zəncir


70. Hansı hörülmələrə naxışlı hörmələr aiddir?

A) jakkard,örtüklü,fiter

B) zəncir,interlok,ajur

C) triko,fley,ikiastarlı trikotaj

D) atlas,plastik,ajur

E) interlok, ananas,şarme


71. Sukno və şarme hansı baş hörmənin törəməsindən alınır?

A) triko

B) atlas

C) lastik

D) zəncir

E) saya
72. İnterlok hörülməsi hansı hörülmənin əsasında alınır?

A) lastik

B) zəncir

C) saya

D) atlas


E) tiko
73. Ajur hörülməli trikotaj necə alınır?

A) ayrı-ayrı ilmələrin qonşu ilmə sütunundakı ilmələrə keçirilməsi ilə

B) iynələrin verilən naxışa uyğun seçiləcək işə salınması ilə

C) sapın içi iynədən bir çəkilməsi ilə

D) qonşu ilmə sütunları arasında əlaqənin olmaması yolu ilə

E) astar tərəfdə əsasın fiter sapı ilə hörülməsi yolu ilə


74.İlmə addımı nəyə deyilir?

A) bir ilmə cərgəsindəki iki qonşu ilmənin oxları arasındakı məsafəyə

B) iki qonşu ilmə cərgəsi arasındakı məsafəyə

C) vahid sahədəki ilmələrin sayına

D) vahid uzunluqdakı ilmə sütunlarının sayına

E) ilmədəki sapın uzunluğuna


75. İlmə addımı hansı düsturla hesablanır?
A) A=

B) B=

C) A=

D) B=

E) C=
76.İlmə cərgəsinin hündürlüyü hansı düsturla hesablanır?
A) B=

B) A=

C) A=

D) B=

E) C=
77. Trikotajın xətti modulu m hansı düsturla təyin olunur?
A) m=

B) E=100б

C) m=

D) E=

E) E=100б/
78. Quruluş elementi müxtəlif üsullarla birləşdirilən bir və ya bir neçə qat toxuculuq materialından hazırlanan toxuculuq məmulatı necə adlanır?

A) toxunmayan polotno

B) parça

C) trikotaj

D) iplik

E) kompleks saplar


79. Birləşmə üsuluna görə toxunmayan polotnolar neçə sinifə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
80. Toxunmayan polotnoların hazırlanmasının texnoloji prosesi neçə mərhələdə aparılır?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
81 Xolstun formalaşması neçə üsulla həyata keçərilə bilər?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 1

E) 5
82. Mexaniki üsullada tifdikin yığılma istiqamətindən asılı olaraq onda olan liflər necə vəziyyətdə ola bilər?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
83. Aerodinamık üsulda lifli xolst nə cür formalaşır?

A) hava axını ilə nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

B) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

C) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D) elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E) eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla


84. Hidrodinamik üsulda lifli xolst necə xolst formalaşır.

A) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

B) hava axını ilə

C) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

D) elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E) eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla


85. Elektrostatik üsulda lifli xolst necə formalaşır?

A) elektriklə yüklənməklə, yerləşdirmək və saxlamaqla

B) hava axını ilə

C) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

E) eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaql


86. Toxunmayan polotnolarda əsasın quruluş elementləri neçə üsulla birləşdirilir.(yapışdırılır).

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
87. Mexaniki texnologiyası ilə birləşdirmədə neçə üsuldan istifadə olunur?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
88. Əsasın xolst, saplar sistemi, parça görünüşündə başa çatdırılması hansı üsulla yerinə yetirilir?

A) hörmə-tikmə

B) iynə batırma

C) keçəlləşdirmə

D) hörmə

E) karkasın tikilməsi ilə


89. Hörülən əsasın görünüşündən asılı olaraq neçə cür polotno fərqləndirilir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
90. Üz tərəfində ilmə sütunları astar tərəfində isə ziqzaq şəkilli qollara (hansı toxunmayn polotnoda)

A) xolsttikməli

B) sap tikməli

C) karkas tikməli

D) flizelin

E) proklamilin
91. Saptikməli toxunmayan polotno neçə sistem sapdan ibarət olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
92. Karkas (parça) tikməli toxunmayan polotno neçə cür ola bilər?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
93. Fiziki-kimyəvi texnologiya ilə alınan toxunmayan polotnolar neçə cür yapışdırıla bilər?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
94. Yapışdırıcı maddə kimi neçə tin polimerlərdən istifadə olunur?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
95. İynə ilə deşilərək alınan polotnolar neçə formalı iynələrdən istifadə olunur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
96. Termoplastik yapışdırıcı polimerlərə hansılar aiddir?

A) polietilen poliurefan

B) fenolformaldehidlər

C) enoksidlə qətranlar

D) poliefir qətranlar

E) təbii və qəfranlar
97. “Flizelin” proklamilin hansı toxunmayan polotnolara aiddir?

A) iynə ilədeşilməli

B) xolcttikməli

C) saptikməli

D) parçatikməli

E) yapışqanlı


98. Toxunmayan polotnoların həcmi kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A)=

B) =

C) =0,001

D) M=

E) E=


99 . Toxunmayan polotnoların məsaməliliyi necə hesablanır?
A) D=(1-)100

B) U=100(L-L)L

C) E=

D) =0,001

E) E=
100. Yapışqanlı toxunmayan polotnolardan harada istifadə olunur

A) paltolarda araqatı materialı kimi

B) çimərlik, idman geyimləri

C) geyimlərdə əsas material kimi

D) don, bluza

E) geyimlərdə astarlıq material kimi


101. Lif və ya sapların xətti sıxlığı hansı düstürla təyin olunur?
A)
B) P0 =
C) LP=Lp- L0
D) T=

E) T=m-L
102. Prozenxim hüceyrələri nəyə xidmət edir?

A) liflərin uzanmasına

B) qabığın bütün elementlərinin əlaqələndirilməsinə

C) qabıq hücüyrələrinin uzanmasına

D) gövdənin budaqlanmasına

E) elementar liflərin böyüməsinə
103. Kətan lifinin tərkibində hansı maddənin olması ona sərtlik verir?

A) hiqnin

B) serisin

C) kerafin

D) fibroin

E) yağ-piy maddələri


104. Təbii ipəyin yapışmasına tərkibindəki hansı maddə kömək edir?

A) serisin

B) liqnin

C) kerafin

D) fibroin

E) sistin


105. Daraq əyirmə sistemi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) çırpma, karddarama, daraq darama, düzləndirmə dartma, ilkin əyirmə və əyirmə

B) orta lifli və kimyəvi liflərdən

C) kətan yun və kimyəvi liflərdən

D) kobud yun və kətan pambıq liflər

E) ipək.qısa pambıq və yun liflərdən


106. Apparat əyirmə sistemi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə darama.əyirmə

B) orta lifli və kimyəvi liflərdən

C) kətan yun və kimyəvi liflərdən

D) kobud yun və kətan pambıq liflər

E) ipək.qısa pambıq və yun liflərdən


107. Bir saplı iplik nədən alınır?

A) elementar liflərin burulmasından

B) iki sapın burulmasından

C) bir neçə elementar lifin yapışdırılmasından

D) bir neçə sapın burulması ilə yapışdırılmasından

E) bir sapın burulması ilə


108. Toxuculuq istehsalatında sapların təkrar sarınmasında məqsəd nədir?

A) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

B) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

C) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması


109. Əriş sarımada məqsəd nədir?

A) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

B) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

C) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması


110. Sapların şlixtlənməsində məqsəd nədir?

A) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

B) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

C) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması


111. Arğac sapının əsnəyə çəkilməsi ( verilməsi ) üsulundan asılı olaraq hansı dəzgahlar bir-birindən fərqlənirlər?

A) məkikli və məkiksiz

B) mexaniki və avtomatik

C) eksentrik xizəkli və jakartr

D) bir məkikli və çox məkikli

E) vurucu mexanizm


112. Arğac sapının dəyişməsi üsulundan asılı olaraq hansı dəzgahlardan istifadə olunur?

A) mexaniki və avtomatik

B) məkikli və məkiksiz

C) bir məkikli və çox məkikli

D) eksentrik xizəkli və jakartr

E) vurucu mexanizmDostları ilə paylaş:
  1   2
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə