Meclis başkani : KÂMİl uğurlu katiplerYüklə 197,78 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü197,78 Kb.
#48832


BELEDİYE MECLİS KARARLARI

KARARLARIMECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU
KATİPLER : MURAT ORHAN–FATİH TÜREDİ

GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN-SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL -SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR- HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA – YAKUP ÇOŞGUN- - MEHMET AKKUŞ- -NAİM ÖZPINAR- KERİM GÖKHAN ŞANCI- ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ- ÖZKAN ALBAYRAK- ENVER TURHAN- CELİL EVCEN -MEHMET SAÇLI AYŞEGÜL ŞİMŞEK –MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : ALİ OSMAN CEVHER-CAFER BİNİCİ - RECEP AFACAN - AHMET ÖZMAYA
TOPLANTI TARİHİ : 03.06.2011
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- HAZİRAN 1.BİRLEŞİM
SAYI : 6
KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-195
Belediye Meclis Üyesi Kerim Gökhan ŞANCI’nın sözlü önerisi olan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyetine görevlendirilen 4 asıl ve 4 yedek Üyenin Belediye Başkanı tarafından görevlendirilemeyeceği Belediyenin en üst organı olan Belediye Meclisince seçilmesi gerektiğini 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesince Meclis Gündemine alınarak en son maddesi olarak görüşülmesi konusunun 8 ret ( K.UĞURLU- F.TÜREDİ-M.ORHAN-M.ÇOLAKOĞLU-S.MANGIRCI-S.KARAPINAR-N.N.NAS-Y.GÖK ) 1 çekimser ( A.TÖPLEK ) oya karşılık 19 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-196

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin a fıkrası gereğince hazırlanan 2012Yılı Yatırım Programının hazırlanmasında Belediyemizin Misyon ve Vizyonu, temel ilkleri, 2010-2014 dönemi stratejik Planı ile uyumlu olması, planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine azami ölçüde katkı sağlaması hedeflenmiştir.

2010-2014 dönemi Stratejik Planda belirlenen amaçlar ile bu amaçlara ulaşmak üzere belirlenen hedef ve Stratejiler Yatırım Planına esas teşkil etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile Performans esaslı bütçeleme düzenlenmiş olup, Performans Programı ve 2012

SAYFA-2
yılı Bütçesinin alt yapısını da oluşturacak olan 2012 yılı Yatırım Programının 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin a fıkrası gereğince ;Belediyemiz Birimlerinin hazırlamış olduğu, Belediye Encümenince incelen, 2012 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-197
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Belediyemizde 17.05.2011 tarihli atama yazısı ile Akif KİRİŞÇİ’nin Veteriner İşleri Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten ataması 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi gereğince Belediye Meclisinin Bilgisine sunulmuştur.


KARAR-198
Zabıta Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Zabıta Müdürlüğünce; İlimiz Belediyemiz sınırları içerisinde toptan ve perakente hurdacılık faaliyeti gösteren Esnafların çalışma şartlarını belirlemek kural ve standart getirebilmek amacı ile hazırlanan Karaman Belediyesi Hurdacılar Yönetmelik taslağının İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-199
Hal Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince

Hal Müdürlüğünce; İlimizde kurulan Semt Pazarlarının düzeni ve işleyişi hakkında çıkan Karaman Belediyesi Semt Pazarları yönetmeliğinde Kapalı Semt Pazarı kurulacağından dolayı değişikliğe gidilmiş, ilgili Yönetmelik yeni şekliyle İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.KARAR-200
Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Halk otobüslerimizde “ Toplu Taşıma Elektronik ücret sistemine” geçilmesi için BANKASYA ile yapılan sözleşme doğrultusunda “kullan at” kartlar ve “Akıllı kartlar” için kart bedeli, indirimli kartlar ve kartların üzerine konulacak reklam tutarlarının belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisinin kararına ihtiyaç duyulmuş ve Bu yönde Meclisimizce alınan 14.04.2011 tarih ve 150 sayılı kararla belirtilen tutarların BANKASYA’ya bildirilmesinden sonra adı geçen yükleniciden alınan 03.05.2011 tarih/ 57 ve 13.05.2011/59 sayılı yazılar ve yüz yüze yapılan görüşmelerde konuya ilişkin problemleri belirterek;

1-Kullan at biletlerin kart fiyatlarının 10 Kuruş yerine 40 kuruşa revize edilmesinin gerektiğini, böylece sistemin işlemesine yönelik maliyeti karşılamasının mümkün olabileceğini,

2-Kullan at tipi biletlerin Sözleşmeye göre 1-3-5 kullanımlık şeklinde olması gerektiği, çalışmaların bu yönde yapıldığı, Meclisçe belirlenen 2-5-7-10 kullanımlık kullan at tipi biletlerin kullanılabilmesi için ilave süre gerektiği,


SAYFA-3
Meclis kararının da dikkate alınarak 2-5 binişlik kartların hazırlandığı, 1 kullanımlık bilet hazırlığı için 6-8 Haftalık ilave süreye ihtiyaç duyulduğu, bu bakımdan meclis kararının revize edilmesinin gerekeceğini,

3-Kullan at tipi biletlerin indirimli yapılmasına ihtiyaç olmadığı, çünkü bu biletlerin indirimden faydalananlar için fazlaca kullanılmayabileceğini,

4- Akıllı kartların Ulusal ve uluslar arası kullanıma açık Mastercard ve Visa sertifikasyonlu temassız ön yüklemeli kartlar olduğu, kapalı devre çalışan (Tek fonksiyonlu) bir sistem ekipmanı olmaması nedeniyle Meclis kararında belirtildiği gibi kart bedellerinde depozito usulünün ve kullanımının mümkün olmadığı, bu kartların üzerine Kurumsal kimlikleri ve Banka politikalarının gereği olarak reklam alınamadığını,Belirtmekte olduğundan Uygulamaya işlerlik kazandırılabilmesi için konuların İdari İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-201
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi, Atayurt Mevkii, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4015, 4016, 4017, 4019, 4020, 4021 adalar, 4023 ada 1, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 1347 ada 467, 11, 12, 13, 14, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 380, 381, 469, 470, 488, 489, 503, 547, nolu parsellerin bulunduğu bölge 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Küçük Sanayi Alanı olarak görülmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticari Alan, Spor Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Mesleki Teknik Eğitim Alanı, Gelişme Konut Alanı, Küçük Sanayi, Depolama, Yol ve Park Alanları olarak görülmektedir.

İmar Planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara uyulması gerektiğinden, bahse konu alanların 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Küçük Sanayi Alanı olması gerektiğinden imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-202
04/05/2011 Tarihli Kodabeyler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’nın 04.05.2011 tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Siyahser Mahallesi 4413 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan Kodabeyler Camiinin güneyinde yaklaşık 195 m² alanın kullanılması mevcuda uygun olmadığı, bu alanın camii alanından çıkarılarak park alanına çevrilmesini; camii alanından park alanına verilecek arsa miktarı kadarda park alanından camii alanına bitişik daha uygun bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılması amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

SAYFA-4
KARAR-203
İl Milli Eğitim Müdürlüğü.’nün 29/04/2011 Tarih ve 4567 Sayılı Yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1666 ada,1 nolu parselde kayıtlı bulunan ve üzerine “Eğitime % 100 Destek Projesi” kapsamında 21 derslikli İlköğretim Okulu yapılacak olan arsanın 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-204
Akkülah Otomotiv San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin 20/05/2011 Tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar İşleri Müdürlüğünün yazılı müzekkersi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 1615 ada,3 nolu parselde kayıtlı bulunan 8972 m²’lik taşınmaz imar planında sanayii alanı olarak gösterilmekte olup, taşınmaz üzerinde bulunan eski un fabrikasının görüntü kirliliği yaratması ve etrafındaki konut kullanımı göz önüne alınarak söz konusu taşınmazın sanayii alanından konut alanına çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılmasına öz izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.


KARAR-205
1006 ada parsellerinin maliklerinin 25/05/2011 Tarihli Dilekçelerine istinaden ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Siyahser Mahallesi, Derebağları Mevkiinde bulunan 1006 ada üzerinde kayıtlı taşınmazların Karaman İli Mut yolu üzerindeki arazilerine giriş yolunun çevre yolu düzenlemesi çerçevesinde mülklerine girişlerinin kısıtlandığından imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-206
Zeynep TULUM’un 20/05/2011 Tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün yazılı müzekkersi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 1943 ada,2 nolu 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut, park ve yol olarak görülmektedir. Konut alanının yol ile ikiye bölünmesi ile mağdur olduklarını, yolun iptal edilerek konut alanının düzeyine kaydırılmasını ve toplam inşaat alanının 3000 m² olması ve hmax =serbest imar durumunda yaralanmak amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi

SAYFA-5


KARAR-207
Şevket ÇAĞLAYANKAYA’nın 24/05/2011 Tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar ve şehricilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Siyahser Mahallesi, Derebağları Mevkii 1006 ada,105 nolu parseldeki taşınmazın sahibi aynı ada,45 nolu parseldeki taşınmazda içkili yerler için ticari alan olarak imar plan tadilatı yapılması sebebi ile; kendi taşınmazının da ticari alan olarak imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-208
Cemal DOĞAN’ın 30/05/2011 tarihli dilekçesi ne istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, İ Hakkı Konyalı Mahallesinin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmının 2 kat, bir kısmının 3 kat olarak planlandığı belirtilerek, tamamının 3 kat olması talep edilmekte olup;.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nin 28.maddesinde “İmar Planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde; İmar Plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.

KARAR-209
Zekai SEVEN’in 30/05/2011 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Mahmudiye Mahallesi, 4179 ada,6 nolu parseldeki taşınmazın 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ön bahçe mesafesi 3 metre bitişik nizam 4 katlı olarak planlandığı, ancak 4179 adaya komşu 260 ve 4425 nolu yapı adalarında ise bitişik nizam 4 katlı yapı nizamı bulunduğu belirtilerek söz konusu 4179 ada,6 nolu parselin güney cephesinden verilen çekme mesafesinin kaldırılması amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin

verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-210
Fadime YILDIZ’ın 31/05/2011 Tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 1140 ada,339 nolu parseldeki taşınmazın Revizyon İmar Planı yapılmadan önce 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olduğu, ancak Revizyon İmar Planından sonra Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak gösterildiği,

mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu parselin tekrar imar planı içerisine alınması amacıyla ilave imar planı yaptırılması için ön izin verilmesi

SAYFA-6
konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-211
Celil EVCEN’ın 10.05.2011 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman ili, Merkez İlçe Pirireis Mahallesi Mahallesi, 255 ada, 5 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 5 katlı TAKS % 25 kullanımlı konut alanı olarak görüldüğü ancak ön bahçe mesafesi 5 m olarak uygulandığında Yönetmeliğe göre minimun parsel cephesi 9 m şartı sağlanmadığı bu sebeple ;

255 ada ve komşu adalar göz önüne alınarak, doğudaki ön bahçe mesafesinin sıfır olarak uygulanması amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.

( Meclis Üyesi Celil EVCEN konu kendisini ilgilendirdiğinden oylamaya katılmamıştır. )


KARAR-212
İmar İşleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

09.05.2011 tarih ve 177 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1489 sokağa Şehit Polis Memuru Mevlüt ÇİL’in adının verilmesi onaylanmıştır. Ancak Meclis Kararı’nda Mümine Hatun Mahallesi belirtilmiş olup, bahsedilen 1489 sokağın Mümine ve Hürriyet Mahallerinden geçmesinden ve numarataj çalışmalarından 1538. sokağın 1489 sokağa dahil edilmesinden dolayı işlemlerde aksaklığa meydan vermemek için Meclis Kararının bu doğrultuda yenilenmesi için İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-213
10/05/2011 Tarih ve 194 Sayılı Meclis Kararı. ve Ferhat AYGÜN’ün 30/05/2011 Tarihli Dilekçesine istinaden ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 1140 ada,186 nolu parselde kayıtlı 3319 m²’lik alan imar planında yeşil alan olarak ayrılan 2981 m²’lik kısmının park alanından çıkarılarak, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak değiştirilmesi için, 4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerin (toplam 2491 m²) ve 3378 ada,13 nolu parselin 30 metrelik yola cephesinden yola 828 m²’lik alanın park alanı olarak ayrılması şartı ile 1140 ada,186 nolu parsel, E=1,1,Hmax =Serbest yapı yoğunluğunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılması amacı ile imar plan tadilatına ön izin verilmiş olup;

Taşınmazın bulunduğu bölgenin ilgi karar ile ön izin verildiği şekli ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planında 20 – 21 – MN imar paftasında 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 21 – M – III ve 21 – M – IV imar paftalarında yer almakta olup,1140 ada,186 nolu parsel ve 4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller

SAYFA-7
ile 3378 ada,13 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ön izin verilmiş, yaptırılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-214
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karamanda 1980’li yıllarda başlayan sanayileşme ve kentin 1989 yılında il olması ile birlikte artan nüfus konut talebinin arttırmış bu talebi karşılamak için kentte yeni yerleşim alanları açılmıştır. Vatandaşın arsa talebi Gecekondu Önleme Bölgeleri ile karşılanmaya çalışılmış,1987 yılında 38,2ha alan 1 Nolu, 1994 yılında ise 98,1 ha alan 2 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmiştir.775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca; arsaların dağıtımı yapılmış, her iki bölgede de yapılaşma % 80 oranında gerçekleşmiştir. Ancak her iki bölgede de, Uygulanan Tip Projeler Karaman Halkının yaşam tarzı, aile yapısı, kültürü ve konut beklentileri tam olarak araştırılmadan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bürokratik ve siyasi kararlar yapılaşmanın tip projeye uygunluğunu da olumsuz etkilemiştir. Bölgede yapılan binaların çoğu bu tip projelerle uyumsuzluk içindedir.

Ayrıca, bölgede ilgili kanun uyarınca tapu şerhi konulmuş olup, arsaların satışı kısıtlanmıştır. Buna rağmen arsa sahipleri noter kanalı ile taahhüt vererek resmiyette olmayan satış işlemi yapmaktadır. Bu durum günümüze kadar süre gelmiş olup, içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

775 Sayılı Gecekondu Önleme Bölgesi’nin 27.maddesinde “inşaatın nüve kısmının arsa tahsisinden sonra en geç 2 (İki) yıl içinde bitirmeleri şarttır, aksi halde arsalar geri alınır.” denmektedir. Bununla birlikte aynı kanunun 34.maddesinde, “27.maddesindeki inşaat yapımına ait süreler saklı kalmak şartı ile 20 (yirmi ) yıllık süre içinde borçlanma bedellerinin

tamamının ödenmesi halinde takyitlerin tamamı kalkar .”denildiğinden konunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-215
T.M.M.O.B.Mimarlar Odası Karaman Temsilciliği’nin 31/05/2011 Tarih ve 35 Sayılı Yazılarına istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; .

Karaman 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında; 3000 m² ve üzerindeki parsellerde planda verilen emsal (KAKS) oranlarını geçmemek kaydı ile kat yüksekliği serbest olarak uygulanabilir ibaresi ile yüksek katlı bina

yapımına imkân verilmektedir

İlgi yazı ile; bu uygulamanın imar planında TAKS; %25 ve %30 olarak belirlenmiş ve KAKS oranları da plan üzerinde belirtilmiş olduğu bölgelerde herhangi bir sıkıntı yaratmadığı; Ancak planda TAKS oranı belirtilmediği için yönetmelik gereğince TAKS oranının %40’ı geçemediği parsellerde emsal


SAYFA-8
tespitinin planda belirlenen kat adedini TAKS %40 oranı ile çarpımından elde edilmesi sonucunda yönetmelik gereğince ön ve arka bahçelerde 1.50metre kapalı çıkma yapabilmesi nedeniyle artan inşaat oranının kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilmekte olup;

Bu sebeple; çok katlı bina uygulamasının yönetmelik gereğince TAKS %40 olarak uygulanan bölgelerde de hayata geçirilebilmesi amacıyla emsal belirlenirken kapalı çıkma alanlarının da göz önüne alınması ve 3000 m² parsel büyüklüğü şartının 1500 veya 2000 m² düşürülmesi amacı ile imar plan notlarında plan değişikliği yapılması düşünüldüğünden imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.

KARAR-216
Belediye Meclis Üyesi Kerim Gökhan ŞANCI’nın sözlü önerisi olan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyetine görevlendirilen 4 asıl ve 4 yedek Üyenin Belediye Başkanı tarafından görevlendirilemeyeceği Belediyenin en üst organı olan Belediye Meclisince seçilmesi gerektiğini 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesince Meclis Gündemine alınan konunun ; İdari İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; 14 red (K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ-A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ –M.ALANYA-S.BAĞCI-R.OĞUZCAN-H.GÖKDEMİR-N.ÖZPINAR) 1 çekimser ( Y.COŞGUN ) Oya karşılık 13 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla reddine karar verildi.
KARAR-217
Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına, Belediye Meclis Üyesi Kerim Gökhan ŞANCI’nın sözlü önerisini ve Meclis Gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 06.06.2011 gün ve saat; 16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılmasına; 9red, ((K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ-A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ – ) 3 Çekimser ( M.ALANYA-N.ÖZPINAR-A.TÖPLEK-) Oya karşılık 16 kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.

03.06.2011

Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİ

Meclis Başkanı Kâtip Kâtip


BELEDİYE MECLİS KARARLARI

KARARLARI
MECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU
KATİPLER : MURAT ORHAN–FATİH TÜREDİ

GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN- ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL -SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR- HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA – YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ - MEHMET AKKUŞ- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR- KERİM GÖKHAN ŞANCI- ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ- ÖZKAN ALBAYRAK- AHMET ÖZMAYA -ENVER TURHAN- CELİL EVCEN -MEHMET SAÇLI–MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : AYŞEGÜL ŞİMŞEK
TOPLANTI TARİHİ : 06.06.2011
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- HAZİRAN 2.BİRLEŞİM
SAYI : 6
KESİNLEŞEN KARARLAR

KARAR-218
Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 159 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen ; Veteriner Hekimliğince Mülkiyeti Belediyemize ait mevcut mezbahanın imar planına göre yolda kalması sebebiyle, sağlık kontrolü Belediyemize ait olmak ve yeniden 1. sınıf mezbaha inşa edilmesi şartıyla söz konusu taşınmazın satışı veya yap-işlet- devret modeline uygulanmasıyla ilgili konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Mevcut Mezbahanın, yeni 1. sınıf Mezbaha inşası şartıyla satışı veya yap-işlet-devret modeli uygulanması yerine, mevcut Mezbahanın tadilatıyla veya aynı yere yada başka bir arazi –arsa üzerine yeni Mezbaha inşasının Belediyenin kendisi tarafından yaptırılmasının Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile İdari İşler komisyon raporlarının ortak raporları gereğince uygun olduğuna ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

( Belediye Meclis Üyeleri KERİM GÖKHAN ŞANCI- ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ- ÖZKAN ALBAYRAK- AHMET ÖZMAYA -ENVER TURHAN- CELİL EVCEN -MEHMET SAÇLI–MEHMET YILMAZ Meclis oturumunu terk ederek oylamaya katılmamışlardır.)

KARAR-219
Meclis oturumuna 10 dakika ara verilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

SAYFA-2


KARAR-220
Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis Gündeminde ki diğer konuları görüşmek üzere 07.06.2011 tarih ve saat: 16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılmasına.

06.06.2011

Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİ

Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

BELEDİYE MECLİS KARARLARI

KARARLARI


MECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU
KATİPLER : MURAT ORHAN–FATİH TÜREDİ

GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN-

-SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL -SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- -HÜSEYİN GÖKDEMİR- HEDİYE YAVUZASLAN- MUSTAFA ALANYA – YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ - MEHMET AKKUŞ- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR- KERİM GÖKHAN ŞANCI- ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ- ÖZKAN ALBAYRAK- AHMET ÖZMAYA - AYŞEGÜL ŞİMŞEK -ENVER TURHAN- CELİL EVCEN -MEHMET SAÇLI–MEHMET YILMAZ-


GELMEYEN ÜYELER : ALİ OSMAN CEVHER- ADEM TÖPLEK- SAMİ KARAPINAR
TOPLANTI TARİHİ : 07.06.2011
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- HAZİRAN 3. BİRLEŞİM
SAYI : 6
KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-221
Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen ; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 5 adet 9 metrelik, 5 adette 12 metrelik Otobüs alımı konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; 3 adet 9 metrelik, 3 adette 12 metrelik olmak üzere 6 adet Otobüsün İdari İşler komisyonu Raporu gereğince satın alınması konusu; 10 red, (K.G. ŞANCI- Z. YILDIZ- A.YILMAZ- Ö. ALBAYRAK- A. ÖZMAYA – A. ŞİMŞEK –E. TURHAN- C. EVCEN –M. SAÇLI–M. YILMAZ) 4 Çekimser ( M.AKKUŞ-H.GÖKDEMİR-M.ALANYA-H.M.ÖZTAŞ) Oya karşılık 15 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-222
Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 5 adet 9 metrelik, 5 adette 12 metrelik Otobüs alımı konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; 3 adet 12 metrelik büyük otobüsün Plan ve Bütçe komisyonu Raporu gereğince satın alınması konusu 5 kabul

( H.GÖKDEMİR-K.G.ŞANCI-A.ÖZMAYA-Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ) 1 çekimser ( M.ALANYA ) Oya karşılık 23 oyla ve katılımın oy çokluğuyla reddine karar verildi.

SAYFA-2
KARAR-223


Belediye Meclisinin 03.06.2011 tarih ve 198 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan İlimizdeki Hurdacılar Yönetmeliği Meclise sunulmuş ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Hazırlanan Yönetmelik Meclis Üyelerince uygun görüldüğünden;


KARAMAN BELEDİYESİ HURDACILAR YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1 - Karaman Belediyesi sınırları içerisinde hurdacılık faaliyeti gösteren toptan ve perakende hurdacı esnafının çalışmalarını kontrol altına almaktır.

KAPSAM

MADDE 2 – Bu yönetmelik Karaman Belediyesi sınırları içinde yürütülen hurdacılık faaliyetlerini kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin b fıkrası, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 266. maddesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4.maddesine ve Belediyelere yetki veren diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;

Tablacı Esnafı: Cadde ve sokaklarda perakende hurda toplayan esnafı,

Toptan Hurdacı: İşyeri Sahibi durumundaki hurdacı esnafı,

İzin Belgesi: Tabla ile hurda toplayan esnafa Belediyece verilecek olan belgeyi ifade eder.GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5- Belediye sınırları içerisinde Belediyeden İzin Belgesi almadan seyyar hurda toplayıcılığı yapmak yasaktır.

MADDE 6- 18 yaşından küçüklere İzin Belgesi verilmeyecek, 18 yaşından küçük olup izinsiz toplama yapanların ebeveynlerine cezai işlem uygulanacaktır.

MADDE 7- İzin Belgesi verilecek olan kişilerden Adli Sicil Belgesi istenecek olup; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında yer alan maddeler gereğince hüküm giyen kişiler ile hırsızlık suçundan hüküm giyen kişilere izin belgesi verilmeyecektir.

MADDE 8- İzin Belgeleri her yıl başında Ocak ayının ilk haftası içinde yenilenir.

MADDE 9 -İzin Belgesi olmadan hurda toplayan esnafın elindeki malzemelere el konulur.

MADDE 10-Tablacı esnafından hurda alan toptan hurdacı esnafı izin belgesi bulunmayan kişi ve kişilerden hurda alımı yapamazlar.

MADDE 11- Şehir dışından günübirlik hurda toplamak üzere gelenlerin hurda toplamasına izin verilemez.

MADDE 12- Seyyar hurda toplayanlar çalışma saatlerine uyacaklar, yaz saati

SAYFA-3
uygulamasında; sabah saat:08:00 da işe başlayıp, akşam saat:19:00’a kadar; kış saati uygulamasında ise sabah saat:08:00’da başlayıp, akşam saat:17:00’a kadar hurda toplayabileceklerdir. Pazar günleri hurda toplamaya başlama saati 10:00’dan önce olmayacaktır.MADDE 13- Tablacı esnaflarının toplama esnasında ses yükseltici cihaz kullanarak veya bağırarak çevreyi rahatsız etmeleri yasaktır.

MADDE 14- Tablacı esnaflarının çöp bidonlarını veya kutularını karıştırılarak hurda toplamaları yasaktır.

MADDE 15- Tablacılık yaparak hurda toplayan kişiler topladıkları hurdaları rastgele arsa, avlu,ev ve benzeri uygunsuz yerde biriktirme yapamazlar.Buralarda biriktirme yapanlara yasal işlem uygulanarak İzin Belgesi iptal edilir.Belediyece bu malzemelere el konularak tahliyesi yapılır.

MADDE 16 – Tabla ile hurda toplayanlar hurda arabalarını yola, meydana rastgele bırakıp görüntü kirliliği oluşturamazlar ve işgal edemezler.

MADDE 17- Toptan hurdacı ve tablacı esnaflarının hurda temini için kablo, teker vb. malzemeleri yakarak çevre kirliliği oluşturmaları yasaktır.

MADDE 18 - Toptan alım yapan hurdacı esnafı altyapı hizmetlerine ait baca, rögar, ızgara kapağı vb. hırsızlık sonucu elde edildiği açıkça belli olan malları alamazlar, bu türlü mal alımı yapan sorumlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

MADDE 19 – İzin Belgesi verilen tablacı esnaflarının faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan yargılanıp hüküm almaları durumunda İzin Belgeleri derhal iptal edilir.

MADDE 20 – Her türlü kimyasal, tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması ve taşınması ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yapılır. İlgili mevzuatındaki şartlara haiz olmayanlar bu atıkları toplayamazlar.

MADDE 21 - Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için idari yaptırım tutanağı düzenlenir

MADDE 22 - Bir yıl içinde 3 defa bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananların İzin Belgeleri encümen kararı ile iptal edilir. İzin Belgesi iptal edilen kişiye tekrar belge verilmez.

YÜRÜTME

MADDE 23 - Bu Yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 24 - Bu yönetmelik hükümleri Karaman Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesine müteakip, mahalli gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İdari İşler Komisyonu raporu gereğince; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi ve 18 maddesinin m bendi gereğince; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-224
Belediye Meclisinin 03.06.2011 tarih ve 200 sayılı kararı ile Plan Bütçe ve İdari İşler Komisyonlarına havale edilen ;

Halk Otobüslerimizde “ Toplu Taşıma Elektronik Ücret Sistemine “ geçilmesi ile ilgili olarak kullanılacak “ kullan at “ kartlar ve “ Akıllı Kartlar “ için kart bedeli,

SAYFA-4
indirimli kartlar ve kartların üzerine konulacak reklam tutarlarının belirlenmesine yönelik olarak Belediye Meclisince alınan 14.04.2011 tarih ve 150 sayılı kararda belirtilen hususlara, yüklenici Firma BANKASYA’nın intirazlarına ile ilgili konu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ;
  1. Kullan at biletlerin kart fiyatlarının 40 kuruş olarak belirlenmesinin,

  2. Kullan at tipi biletlerin meclisin önceki kararında olduğu gibi 2-5-7-10 kullanımlık olarak hazırlanması, kartların tamlanması için 6 haftalık ilave süre verilmesinin,

  3. İndirimli kullan at tipi biletlerin kullanımından vazgeçilmesinin,

  4. Kullan at biletlere idare istediği taktirde geliri Belediye’ye ait olmak üzere reklam konulmasının, Akıllı kartlara ise reklam konulması zorunluluğu getirilmemesine, ancak reklam alınması halinde de gelirlerinin Belediyeye ait olmasının Plan Bütçe ile İdari İşler Komisyonlarının müşterek raporu gereğince

4 Red ( M.SAÇLI-E.TURHAN-C.EVCEN-M.YILMAZ) 4 Çekimser ( K.G.ŞANCI-

A.ŞİMŞEK-Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ ) oya karşın 21 kabul oyla ve katılımın

Oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-225
Belediye Meclisinin 03.06.2011 tarihinde yapılan toplantısında 196 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ;

2012 yılı Yatırım ve Çalışma Programını konusu ;

Meclisçe yapılan değerlendirme neticesinde ;

2012 yılı Yatırım ve Çalışma Programına ilaveten Çarşı içinde bir adet otopark yapılması ile yol yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kırma taş ve mucur istasyonunun Belediyemiz tarafından işletilmesi suretiyle tedariki hususlarının da Yatırım Programına dahil edilmesi şartı ile
2012 YILI FAALİYET ÇALIŞMA VE YATIRIM PROGRAMI

Sıra

No


YATIRIMIN CİNSİ

SORUMLU MALİYETİ

BİRİM

1

Kapalı Pazaryeri Projeleri


Fen İşleri

Müdürlüğü 600.000.-


2

Ocaktaşından Kırmataş Malzeme Alımı


Fen İşleri

Müdürlüğü 2.000.000.-


3

Beton Parke ve Bordür Taşı Alımı


Fen İşleri

Müdürlüğü 2.000.000.-


4

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi Yapım İşi


Fen İşleri

Müdürlüğü 1.500.000.-


5

Alttemel, Temel ve Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi


Fen İşleri

Müdürlüğü 2.000.000.-


6

Şantiye Binası Yapım İşi


Fen İşleri

Müdürlüğü 2.500.000.-


7

Yaya Üstgeçidi Yapım İşi


Fen İşleri

Müdürlüğü 1.000.000.-8

Kavşakların yapımı ve düzenlenmesi Fen İşleri

Müdürlüğü 500.000.-SAYFA-59


Hareketli İş Makinesi Alımı

  1. Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

Su ve Kan.

Müdürlüğü 170.000.-


10


Vidanjör ve Kanalizasyon Tıkanıklık Açım Aracı Alımı

Su ve Kan.

Müdürlüğü 350.000.-


11


İçme Suyu Şebeke Bakım, Onarım ve Yeni Hat Döşeme

GiderleriSu ve Kan.

Müdürlüğü 850.000.-


12


Marayolu ile Bağlantılı Mahallelerin Yağmur Suyu

Şebeke ve Izgaralarının YapımıSu ve Kan.

Müdürlüğü 1.350.000.-


13


Villa Arsaları Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapılarının Yapılması

Su ve Kan.

Müdürlüğü 2.000.000.-


14


İmar Planı İçinde Bulunan Kanalizasyon-Yağmur Suyu

Bakım Onarım ve Yeni Hat YapımıSu ve Kan.

Müdürlüğü 1.000.000.-


15


İçme Suyu Depoları, Terfi Merkezleri ve İçme Suyu

Şantiyelerinin Bakımının YapılmasıSu ve Kan.

Müdürlüğü 150.000.-


16


Kaçak Su Kullanımına Engel Olmak İçin Park, Cami

vb. Yerlere Sayaç Sisteminin KurulmasıSu ve Kan.

Müdürlüğü 75.000.-


17


Yağmur Suyu Kolektör Hattı Yapımı

  1. Şeyh Şamil Mah. Deliçay Arası

b- Mehmet Bey Mah., Çeltek Mah. Dere Yatağı, Mut Yolu Arası

Su ve Kan.

Müdürlüğü 1.200.000.-

1.200.000.-

18


Mevcut park alanlarını günümüz ihtiyaçlarına göre

yeniden düzenlemek ve tadilatını yapmakPark Bah. 400.000.-

Müd.

19


Yeşil alan park ve çevre düzenleme çalışması yapmak

(Her yıl 10.000 m² )Park Bahçe

Müdürlüğü 900.000.-


20

Fidan alımı ve fidan dikimi (her yıl 8.000 adet )


Park Bahçe

Müdürlüğü 300.000.-21


Yeni yapılacak olan parkların yanına spor alanları inşa etmek ve spor aletleri alımıPark Bahçe

Müdürlüğü 250.000.-

22

Araç ve iş makinesi parkının yenilenmesi


Park Bahçe

Müdürlüğü 250.000.-

23

Araç ve iş makinesi kiralanması


Park Bahçe

Müdürlüğü 150.000.-

24

Mezarlığın bakımı ve rehabilitasyonu


Park Bahçe

Müdürlüğü 200.000.-


25

Çocuk oyun grubu alımı ve montajı


Park Bahçe

Müdürlüğü 300.000.-26

Oturma bankı alımı

Park Bahçe 400.000.-

Müdürlüğü

27

Kavşak içi Yönlendirme Levhası ve Direkleri


Ulaşım Hizi

Müdürlüğü 250.000.-


28

Otobüs Alımı


Ulaşım Hiz.

Müdürlüğü 2.500.00029


Otobüs Durağı Alımı

Ulaşım Hiz.

Müdürlüğü 625.000.-30


Şehir içi kavşaklarına Trafik Sinyalizasyon Malzemesi alımı

Ulaşım Hiz.

Müdürlüğü 250.000.-31


Otobüs Son Durak Yerinin düzenlenmesi

Ulaşım Hiz.

Müdürlüğü 10.000.-SAYFA-6


32

Hizmet Alımı ( İmar Planı –Harita yapım işi )

İmar İşleri

Müdürlüğü 1.600.000.-

33

Kamulaştırma Bedeli


İmar İşleri

Müdürlüğü 2.100.000.-


34

Kent Meydanı Proje Çalışmaları


İmar İşleri Maliyeti belli değil

Müdürlüğü


35


Barınak Yapımı

Veteriner

Hekimliği 100.000.-


36


Hayvan Pazarı Yapımı

Veteriner

Hekimliği 300.000.-


37


Çift Kabinli Araç Alımı

Veteriner

Hekimliği 50.000.-38

Frigofrig Et Taşıma Aracı


Veteriner

Hekimliği 120.000.-


39

Mezbaha Yapımı


Veteriner

Hekimliği 1.200.000.-


40

Şehrin Muhtelif yerlerine Spor Merkezleri açmak


Kültür ve

Sos.Md. 300.000.-41

Gıda Bankası Kurmak


Kültür ve

Sos. Md 200.000.-


42

Boş Sandık Depolama Yeri


Hal Müd.

55.000.-

43

Nöbetçi Değişim ve Denetim AracıHal Müd. 35.000.-

44


Merdivenli Araç alımı ( 44.mt.yüksekliğinde )

İtfaiye Müd. 1.400.000.-

45


Araç Alımı

(2 Çift Kabin Kamyonet )Temizlik İşl 100.000.-

Müd.

46


Yer Altı Konteyner

(20 Adet )Temizlik İşl

Müdürlüğü 200.000.-


47


Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturmak

Bilgi İşlem

Müdürlüğü 250.000.-


48


Bilgisayar ve Yazılım Alımları

Bilgisayar ve

Yazılım Alımları 25.000.-


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin a fıkrası gereğince, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-226
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen, Gecekondu Önleme Bölgesindeki hangi tür yapıların şerhinin kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusu;.

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Karaman İli, Merkez İlçe, Gecekondu Bölgelerinde yapılaşma % = 80 oranında gerçekleşmiş olup; her iki bölgede de Uygulanan Tip Projeler Karaman Halkının yaşam tarzı, aile yapısı, kültürü ve konut beklentileri tam olarak araştırılmadan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bürokratik ve siyasi kararlar yapılaşmanın tip projeye uygunluğunun da olumsuz etkilenmiştir. Bu bölgede yapılan binaların çoğu bu tip projelere uyumsuzluk içindedir.


SAYFA-7
Ayrıca bölgede ilgili kanun uyarınca tapu şerhi konulmuş olup, arsaların satışı kısıtlanmıştır. Buna rağmen sahipleri noter kanalı ile taahhüt vererek resmiyette olmayan satış işlemi yapmaktadır. Bu durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Bu sebeple; Karaman İli Merkez İlçe, Gecekondu Önleme Bölgelerinde, kaba inşaat kısmı tamamlanmış binaların, mevcut yapılaşma durumuna bakılmaksızın şerhlerinin kaldırılmasının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna katılımın oy birliği ile karar verildi.


KARAR-227
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 1140 ada, 186 nolu parselde kayıtlı 3319 m²’lik kısmın park alanından çıkartılarak, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak değiştirilmesi için,4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerin (toplam 2491 m²) ve 3378 ada,13 nolu parselin 30 m’lik yol cephesinden 828 m²’lik alanın park alanı olarak ayrılması şartı ile 1140, 186 nolu parsel E= 1,1,Hmax =Serbest yapı yoğunluğunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılması amacı ile yapılan imar plan tadilatı konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Pirireis Mahallesi, 1140 ada,186 nolu parsel park alanından çıkarılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve E= 1,1, ve Hmax =Serbest yapılaşma koşulu olarak gösterilmesi, 4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 3378 ada, 13 nolu parselin 828 m²’lik kısmı park alanı olarak değiştirilmesi amacı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında 20 – 21 MN imar paftasında gösterildiği şekli ile yapılan imar planı tadilatının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna, 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına, 5 red ( C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ ) 2 çekimser ( A.ÖZMAYA- H.M.ÖZTAŞ ) oya karşın 21 kabul oyla ve katılımın çokluğuyla karar verildi.


KARAR-228

Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 1140

ada, 186 nolu parselde kayıtlı 3319 m²’lik kısmın park alanından çıkartılarak, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak değiştirilmesi için,4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerin (toplam 2491 m²) ve 3378 ada,13 nolu parselin 30 m’lik yol cephesinden 828 m²’lik alanın park alanı olarak ayrılması şartı ile 1140, 186 nolu parsel E= 1,1,Hmax =Serbest yapı yoğunluğunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılması amacı ile yapılan imar plan tadilatı konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Pirireis Mahallesi, 1140 ada,186 nolu parsel park alanından çıkarılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve E= 1,1, ve Hmax =Serbest yapılaşma koşulu olarak gösterilmesi, 4478 ada,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 3378 ada, 13 nolu parselin 828 m²’lik kısmı park alanı olarak değiştirilmesi amacı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 21 – M

SAYFA-8
– III ve 21 – M – IV imar paftalarında gösterildiği şekli ile yapılan imar planı tadilatının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna, 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına, 5 red ( C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ ) 2 çekimser ( A.ÖZMAYA- H.M.ÖZTAŞ ) oya karşın 21 kabul oyla ve katılımın çokluğuyla karar verildi.
KARAR-229
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 202 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Siyahser Mahallesi, 4413 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan Koda beyler Camii ‘nin güneyinde yaklaşık 195 m² alanın kullanılması mevcuda uygun olmadığı, bu alanın camii alanından çıkarılarak park alanına çevrilmesini, camii alanından park alanına verilecek arsa miktarı kadarda park alanından camii alanına bitişik daha uygun bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılması amacı ile imar plan tadilatına ön izin verilmesi konusu;.

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Siyahser Mahallesi, 4413 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan Kodabeyler Camii ‘nin güneyinde yaklaşık 195 m² alan camii alanından çıkarılarak park alanına çevrilmesini, camii alanından park alanına verilecek arsa miktarı kadar da park alanından camii alanına bitişik daha uygun bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılması amacı ile imar plan tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna, katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-230
Belediye Meclisinin 06/05/2011 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Kirişçi Mahallesi, 1220 ada Kemal Kaynaş Caddesinde 5 m yapı yaklaşma mesafesi, 52. sokak (8 m’lik yol) cephesinden yola 0 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Kirişçi Mahallesi, 1220 adanın Kemal Kaynaş Caddesinde 5 m yapı yaklaşma mesafesi, 52.sokak (8 m’lik yol ) cephesinden yola 0 metre yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 20 – L – III imar paftasında gösterildiği

şekli ile yapılan imar plan tadilatının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna; 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-231
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 203 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan ve üzerine “Eğitime % 100 Destek Projesi ” kapsamında 21 derslikli ilköğretim okulu yapılacak olan arsanın 10 metre olan

SAYFA-9
çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Zembilli Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parselde kayıtlı Temel Eğitim Öncesi Öğretim Alanının 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi amacı ile imar plan tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna, katılımın oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-232
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 209 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Mahmudiye Mahallesi, 4179 ada, 6 nolu parseldeki taşınmazın 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ön bahçe mesafesi 3 metre bitişik nizam 4 katlı olarak planlandığı, ancak 4179 adaya, komşu 260 ve 4425 nolu yapı adalarında ise bitişik nizam 4 katlı yapı nizamı bulunduğu belirtilerek söz konusu 4179 ada,6 nolu parselin güney cephesinden verilen çekme mesafesinin kaldırılması konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Mahmudiye Mahallesi, 4179 ada ve bu adaya komşu 260 ve 4425 nolu yapı adalarında yapılaşma tamamlandığından İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince talebin reddine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-233
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 255 ada, 5 nolu parsel, imar planında 5 katlı TAKS, % 25 kullanımlı konut alanı olarak görüldüğü, ancak ön bahçe mesafesi 5 m olarak uygulandığında yönetmeliğe göre minimum parsel cephesi 9 m şartı sağlanmadığı bu sebeple 255 ada, ve komşu adalar göz önüne alınarak; doğudaki ön bahçe mesafesinin sıfır olarak uygulaması amacı ile imar plan tadilatı yaptırma konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Pirireis Mahallesi, 253, 254 ve 255 ada1arın Şehit Erdal Şen Caddesi yönündeki parsellerin, yapı yaklaşma mesafesi 0 m olarak değiştirilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılmasına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna, katılımın oy birliğiyle karar verildi.

( Meclis Üyesi Celil EVCEN konu kendisini ilgilendirdiğinden oylamaya katılmamıştır. )
KARAR-234
Belediye Meclisinin 03/06/2011 tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi, Atayurt 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4015, 4016, 4017, 4019, 4020 ve 4021 adalar, 4023 ada, 1,8,9,10,11ve 12 nolu parseller, 1347 ada, 467, 11, 12, 13, 14, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,76,77,78,79,380381,469,470,488,489, 503, 547 nolu parsellerin bulunduğu bölge 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında

SAYFA-10


Küçük Sanayii Alanı olarak görülmektedir.1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planında ise; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki Teknik alanı, Gelişme Konut Alanı, Küçük Sanayii, Depolama, Yol ve Park Alanları olarak görülmektedir. İmar Planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeni ile alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara uyulması gerektiğinden, bahse konu alanların 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Küçük Sanayii olması amacı imar plan tadilatı yaptırılması konusu;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Urgan Mahallesi, Atayurt Mevki, söz konusu ada ve parseller 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Küçük Sanayii alanı olarak değiştirilmesi amacı ile imar planı tadilatına İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince ön izin verilmesinin uygun olduğuna, katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-235
Belediye Meclisimizin 06.05.2011 tarih ve 157 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen, Karaman Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı kararı hakkında Konya 2.İdare Mahkemesinin 2010/856 Esas sayılı dosyasından verilen yürütmeyi durdurma kararı neticesinde Karaman Merkezde faaliyet gösteren dolmuş hatlarına ait güzergahların yeniden düzenlenmesi konusu ;

İdari İşler komisyonun 13.05.2011 tarihli raporunda; “Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren dolmuş hatlarına ait güzergahlar hakkında ilk olarak Konya 2. İdare Mahkemesinin 2008/321 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı ve dava konusu 14.02.2008 tarih ve 1/22 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edildiği, iptal kararı üzerine yeni bir hat düzenlemesi yapılarak 12.01.2009 tarih ve 5/24 sayılı Belediye Meclis Kararı alındığı, bu karara karşı da Konya 2. İdare Mahkemesinin 2009/71 Esasına kayıtlı davanın açıldığı, mahkemenin önceki iptal kararı gereklerinin yerine getirilmediği gerekçesi ile bu düzenlemeyi de iptal ettiği, bunun üzerine Belediye Meclisi İmar İşleri Komisyonu ile İdari İşler Komisyonu üyelerinin güzergahları yerinde tetkik ederek bir rapor tanzim ettikleri ve bu rapor doğrultusunda Belediye Meclisimizin 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı kararı ile yeniden bir hat düzenlemesi yapıldığı ve bu kararında, “konunun esasen Ulaşım Master Planı hazırlanarak çözümlenmesinin uygun olacağı ancak Ulaşım Master Planı tamamlama sürecinin uzunca bir zaman gerektireceği” gerçeğine vurgu yapıldığı, bu düzenlemeye karşı da dava açılması neticesinde Konya 2. İdare Mahkemesinin 2010/856 Esas sayılı

dosyası ile yürütmeyi durdurma kararı verdiği ve sonuçta tekrar bir güzergah düzenlenmesine gidilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Mahkeme Kararında ve bu karara esas alınan bilirkişi raporlarında kısaca; önceden iptal edilen güzergahlarla dava konusu idari işlemle oluşturulan güzergahlar arasında önemli bir fark bulunmadığı ve yargı kararlarının tam anlamıyla uygulanmadığı belirtilmektedir. Oysa ki 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı Meclis Kararı ile özellikle dolmuş hatları arasındaki uyuşmazlığının temel sebebi sayılabilecek 6 No.lu dolmuş hattı


SAYFA-11
üzerinde esaslı değişikliklere gidilmiş ve fakat bu değişiklikler Mahkeme tarafından yeterli görülmemiştir.

Yürütmesi durdurulan 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı Belediye Meclis Kararında da belirtildiği gibi konunun temelden çözümü, yürürlüğe konulacak bir Ulaşım Master Planıdır. Ancak böyle kapsamlı ve maliyetli bir planın bugünden yarına hazırlanabilmesi söz konusu olamayacağından, Mahkeme Kararı gereğinin yerine getirilmesi için Ulaşım Master Planını beklemenin imkanı yoktur. Dolmuş hatlarının birbirine ve hatta diğer toplu taşıma araçlarına olan etkileri, hatların geçeceği güzergahlarda bulunan nüfus yoğunluğu gibi teknik ve detaylı bir araştırmaya dayalı bilimsel bir çalışma yapılmasının gerekliliği de ortadadır.

Bahsedilen çalışmanın Belediye Kanunu 24/3. maddesi gereği beş iş günü içerisinde bitirilemeyeceği ve fakat böyle bir çalışmanın alt yapısını oluşturduğu bir meclis kararı olmadan tatmin edici bir neticeye ulaşılmasının da pek mümkün olmadığı açık olduğundan, Ulaşım Master Planının yürürlüğe gireceği tarihe kadar, akademisyenlerden ve gerekirse hat temsilcilerinden de oluşturulacak bir kurul tarafından hazırlanacak bir rapor doğrultusunda hareket etmenin ve dolmuş hat güzergahlarını bu şekilde belirlemenin uygun olacağına Komisyonumuzun Oy birliğiyle karar verilmiştir. “ denildiği ve güzergah düzenlemesine dair bir çalışma yapılamadığı anlaşıldığından, dolmuş hatlarının güzergah belirlemeside yapılarak yeni bir rapor tanzim edilmesi için konunun İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine ; 9 red (C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ-Z.YILDIZ-A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-.ÖZMAYA-) oya karşın 19 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.

07.06.2011

Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİMeclis Başkanı Kâtip Kâtip


Yüklə 197,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin