Mevlânâ Ceîâleddin, Divan-ı Kebîr'-den Seçme Şiirler İstanbul 1959; Divan-ı Kebîr'den Seçmeler adıyla 2Yüklə 1,06 Mb.
səhifə1/40
tarix05.09.2018
ölçüsü1,06 Mb.
#76904
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Bibliyografya: 6

GÖMEÇ HATUN TÜRBESİ 7

Bibliyografya: 7

GÖNENLİ MEHMET EFENDİ 7

Bibliyografya: 8

GÖNÜL 8


Bibliyografya: 10

GÖNÜLLÜ 10

Bibliyografya: 13

GÖRDÜS 13

Bibliyografya: 15

GÖRENEK 16

GÖRİCE 16

Bibliyografya: 18

GÖTÜRÜ 18

GÖVSA, İBRAHİM ALÂEDDİN 18

Eserleri 19

Bibliyografya: 21

GÖZ DEĞME 21

GÖZÜBÜYÜKZÂDE İBRAHİM EFENDİ 21

Bibliyografya: 22

GRAF, ERWİN 22

Bibliyografya: 23

GRANADA 23

GRIFFINI, EUGENİO 23

Bibliyografya: 24

GRIMME, Hubert 24

Eserleri 24

Bibliyografya: 24

GROHMANN, ADOLF 25

Bibliyografya: 25

GRONBECH, KAARE 26

Eserleri 26

Bibliyografya: 26

GRÖNBECH, VİLHELM PETER 27

Bibliyografya: 27

GROUSSET, RENE 27

Bibliyografya : 28

GRUNEBAUM, GUSTAVE EDMUND VON 28

Bibliyografya: 29

GUBARİ 30

GUBARİ 30

Bibliyografya: 30

GUBÂRÎ ABDURRAHMAN 30

Eserleri 31

Bibliyografya: 32

GUBOĞLU, MİHAİL 32

Bibliyografya: 32

GUCDÜVÂNİ, ABDÜLHÂLİK 33

Eserleri 34

Bibliyografya: 34

GUCERAT 35

Bibliyografya: 36

GUCERÂTÎ 37

Eserleri 37

Bibliyografya: 38

GUENON, RENE 38

GUFRAN 38

GUIDI, IGNAZİO 38

Eserleri 38

Bibliyografya: 39

GUIDI, MİCHELANGELO 39

Bibliyografya: 40

GUILLAUME, ALFRED 40

Eserleri 41

Bibliyografya; 42

GÜL 42

Bibliyografya: 43GULÂM 43

Bibliyografya: 46

Bibliyografya: 50

Bibliyografya: 51

GULAM AHMED 51

GULAM ALI 51

GULAM HASAN 51

Eserleri 51

Bibliyografya: 52

GULAM HÜSEYİN 52

Bibliyografya: 52

GULAM HÜSEYİN HAN 52

Eserleri 53

Bibliyografya: 53

GULAM ŞADİ 54

Bibliyografya: 54

GULAMU ALİ 54

GULAMU HALİL 54

Bibliyografya: 55

GULÂMU SA'LEB 55

Eserleri 56

Bibliyografya: 57

GULAMU ZÜHAL 58

GULAMU'I-HALLAL 58

Bibliyografya: 58

GULAT 58


GÛLKÜNDE 58

Bibliyografya: 59

GULÜL 59

Bibliyografya: 61

GULÜV 61

Bibliyografya : 64

GUMARI 65

GUMEYSA EL-ENSARİYYE 65

GUNDER 65

Bibliyografya : 66

GUNNE 66

Bibliyografya : 66

EL-GUNYE 67

Bibliyografya : 68

GUNYETÜ'I-MÜTEMELLİ 68

GÛR-I EMÎR 68

Bibliyografya : 69

GURÂBİYYE 70

GURBÂL, MUHAMMED ŞEFİK 70

Eserleri 71

Bibliyografya : 71

GURBET 71

Bibliyografya : 72

GUREBÂ BÖLÜKLERİ 72

Bibliyografya : 73

GUREBÂ HASTAHANESİ 74

Bibliyografya : 75

GUREBA HASTAHANESİ CAMİİ 76

Bibliyografya : 76

GURERÜ’1-AHKÂM 77

GURERÜ'L-FEVÂİD VE DÜRERÜ'L-KALÂİD 77

Bibliyografya : 78

GURLITT, CORNELİUS 78

Bibliyografya : 79

GURLULAR 79

Bibliyografya: 83

GURRE 83

Bibliyografya: 84

GURUR 85

Bibliyografya: 85

GUSÜL 85

Bibliyografya: 87

GUTGAŞINLI İSMAİL BEY 87

GÛYENDE 87

GUZ 87

GUZEYYE BİNT CÂBİR 87GÜDÜK MİNARE 88

Bibliyografya: 88

GÜDÜK MİNARE VE HATUNİYE MESCİDİ 88

Bibliyografya: 89

GÜDÜK MİNARE MESCİDİ 89

Bibliyografya: 90

GÜFTE 90

Bibliyografya: 92

GÜFTİ 92

Eserleri 92

Bibliyografya: 93

GÜL 93


Bibliyografya: 96

GUL Ü BÜLBÜL 96

Bibliyografya: 97

Mevlânâ Ceîâleddin, Divan-ı Kebîr'-den Seçme Şiirler.114- Mevlânâ Ceîâleddin, Fîhi Mâ-Fîh.2

15- Mevlânâ Ceîâleddin, Mek­tuplar.3

16- Mevlânâ Ceîâ­leddin, Mecâîis-i Sab'a.4

17- Şebüsterî, Gülşen-i Râz Tercüme ve Şerhi.5

18- Mevlânâ Ceîâleddin, Mesnevi1 ve Şer­hi.6

19- Mevlânâ Ceîâ­leddin. Rubailer.7

20- Havyam ve Rubaileri.8

21- Mevlânâ Ce­îâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, Mektuplar ve Mecâlis-i Sebâ'dan Seçmeler.9

22- Seyyid Bur-hâneddin Muhakkık-ı Tirmizî. Maârif.10

23- Sultan Veled, İbtidâ-Nâme.11

C- Yayımladığı Metinler.

1- Yunus Em­re Divanı.12 Yûnus Emre ve diğer Yünuslar'la ilgili ayrıntılı bir önsözle birlikte Yûnus diva-nındaki arkaik kelimeleri açıklayan bir sözlüğü de ihtiva eder.

2- Fuzûlî Diva­nı.13

3- Nedim Divanı.14

4- Rubâiyyât-ı Hakim Hayyâm, Tarabhâne-i Yâr Ahmed-i Râşidî, Risâle-i Silsile-tü't-tertîb, Hutbe-i Temcîd-i İbn Sînâ ve Terceme-i Hutbe ve Temcîd bâ Mu­kaddime ve Havâşî-i Abdülbaki Göl-pmarh.15

5- Vilâyet-nâme.16

6- Yu­nus Emre, Risâlat aî-Nushiyye ve Dî­vân.17

7- Halîl bin İsmail bin Şeyh Bedrüddin Mahmûd, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Manâkıbı18

8- Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk19

9- Yunus Emre Hayatı ve Bü­tün Şiirleri.20

10- Şeyh Galib, Seçmeler ve Hüsn ü Aşk.21

11- Şeyh Galib Divanın­dan Seçmeler.22

D- Şiîliğe Dair Eserleri ve Tercümeleri.

1- Yeni Gülzâr-ı Hasaneyn: Vak'a-i Kerbelâ.23

2- İmâm-ı Ali Buyruğu: Nahc al-balâga, Hutbeleri, Mektupları, Hik­metleri ve Şiirleri.24

3- On İki İmam.25

4- Ca'ferî Mezhebi ve Esasları, Yeryüzü ve Hüseyn'in Toprağı.26

5- Ca'fe-rîîer Kimlerdir ve Mısır el-Ezher Müf­tüsü Merhum Şeyh Şaltut'un Târihî Fetvası.27

6- Abdullah b. Sabâ Ma­salı: Bir Yalancının Düzmeleri.28

7- Müminlerin Emiri Hz. Ali.29

8- Şia İnançları, Akaaid'ül-İmâmiyye,30

9- Ondort Ma'-sûm: Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma ve Oniki İmâm.31

10- Târih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiîlik.32

E- İslâmiyet'le İlgili Eserleri.

1- Kur'ân-ı Kerîm ve Meali.33 Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm-. Anlamı34 adıyla yeni baskısı yapılan eser indî ve yanıltıcı tarafları yüzünden şid­detli tenkitlere mâruz kalmıştır. Gölpınarlı bu tenkitleri Kur'ân-ı Kerîm Hak­kındaki Tartışmalar Münasebetiyle ad­lı broşürü ile35 karşılama­ya çalışır. Verdiği meallerde yer yer Şiî perspektifini yansıtmaktan kendini ala­mayan Gölpınarlfnın kitabının, Şîa inan­cını okşayan tarafları dolayısıyla İran'da bir üçüncü baskısı da yapılmıştır.36

2- Hz. Mu­hammed ve Hadisleri.37

3- Sosyal Açıdan İslâm Tarihi I: Hz. Muhammed ve İslâm.38

4- Muhammed Sure­sinin Tefsiri ve Feth Suresinin Tefsiri.39

Abdülbaki Gölpınarlfnın biyografi, ta­rikatlar, tasavvuff ve dinî terimler etra­fında çok sayıda ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Onu Aylık Ansiklope­di, on üçü İslâm Ansiklopedisi, altmış dokuzu Türk Ansiklopedisi'nde, ikisi

The Encyclopaedia of islam'da olmak üzere doksan dört madde yazmıştır. Bun­lar arasında İslâm Ansiklopedisi'ndeki "Bayramiyye", "Celvetiyye", "Çile". "Kı­zılbaş", "Mevlevîlik", "NesTmî", "Niyâzî-i Mısrî", "Şemsiyye", "Şeyh Galib", "Tercü­man"; Türk Ansiklopedisi'nde "Halve-tiye", "Hurufîlik", "Kadirîlik", "Kalenderiye" ve The Encyclopaedia oî İslam'da­ki "Djilwatiyya", "Fadl Allah Hurüfî" mad­delerini Özellikle belirtmek gerekir.

Basılı olmayan eserleri arasında Türk Tarih Kurumu için yaptığı Târih-i Cihan-güşâ, Câmi'ü't-tevârih ve Nizâmeddin Sami'den Zâiername tercümeleri var­dır. Türk Tarih Kurumu, sonuncu eserin Necati Lugal tarafından yapılan tercü­mesini basmayı tercih etmiştir. Basılma­mış bir başka tercümesi de Abdülkadir-i Belhî'nin Sunûhât-ı idftiyye'sidir.40 Gölpınarlfnın ayrıca mazmunlar üzerinde ansiklopedik bir eser hazırladığı haber verilmektedir UTS, XIX (1995), s. XIX, U).

Bütün ilmî ve fikri çalışmaları yanın­da gençliğinden bu yana zaman zaman eski şiir zevkiyle klasik yolda manzume­ler de yazan Gölpınarlı bunları bir araya getiren, henüz basılmamış bir divana da sahiptir.41

Bibliyografya:

İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri (1930). I, 160-162; Ergun, Türk Sairleri, I!, 724-727; TA (1971), XVIII, 11-12; TDEA (1979). ili, 358-359; Mehmet Kaplan, "Abdülbaki Gölpınarh", Mil­liyet Sanat Dergisi, nr. 56, 15 Eylül 1982, s. 31; Orhan Saik Gökyay, "Abdülbaki Gölpınar-lı'nm Ardından", MK, nr. 39, Nisan 1983, s. 47-48; Behçet Necatigil. Edebiyatımızda İsim-leı Sözlüğü, İstanbul 1983, s. 172-173; S[erver] Tanilli, "in Memoriam Abdülbaki Gölpınarh", Turcica, XVI, Paris 1984, s. 7-9; Atilla Özkırım-lı. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1984, II, 546-547; Tevfîk Subhânî. "Muhtasarı der Bâ-re-i Zindegânî ve Âsâr-ı Üstâd =Abdülbâki", Neşriyye-i Dânişgede-i Edebiyyât u cüiûm-i İnsanî, nr. 128-129, Tebriz 1983, s. 127-136 (ayrıca bk. a.mlf., Gölpınarlı'dan: Meviânâ Ce-lâlüddirt: Zindegânî, Felsefe, Âsâr u Cüzide!ez Ânhâ tercümesi başındaki önsöz, Tahran 1363 hş./1984, s. 3-14); Yeni Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1985, III, 1079-1080; Büyük Larousse, İstanbul 1986, VIII, 4684; Metin Akar. "Vefatı­nın On İkinci Yılında Abdülbaki Gölpınarlı ve Eserleri", Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, nr. 2, İstanbul 1994, s. 7-30; Murat Bardakçı. "Salacak'taki Ahşap Ev, Baki Hoca ve «Garib»", dTS.In Memoriam Abdülbaki Göl-pınadı Hâtıra Sayısı I, c. XIX (1995). s. V1I-XX; Hatice Aynur, "Abdülbaki Gölpınarlı Bibliyog­rafyası", a.e., s. XX1-LIV; Ali Alparslan. Abdül­baki Gölpınarlı. Ankara 1996.
Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin