Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu


) Virus infeksiyaların retrospektiv diaqnostikasının prinsipləri hansılardır?Yüklə 1.08 Mb.
səhifə10/11
tarix17.11.2018
ölçüsü1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

649) Virus infeksiyaların retrospektiv diaqnostikasının prinsipləri hansılardır?
A) Virus nuklein turşusunun aşkar edilməsi

B) Virionların aşkar edilməsi

C) M sinfinə aid antikillerlərin aşkar edilməsi

D) Virusun ayrılması və tipləşdirilməsi, serokonversiyanın aşkar edilməsi,virusa qarşı lgG antitellərin üzə çıxarılması

E) Virusaspesifik RNT-nin aşkar edilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
650) Hemaqqlütinasiyanın ləngiməsi reaksiyası hansı hallarda tətbiq oluna bilməz?
A) Seroloji diaqnostikanın aparılması zamanı

B) Virusun morfologiyasını və toksigenliyini öyrənmək üçün

C) Virusun müəyyən antigen qrupuna aiddiyətınin təyini zamanı

D) Virus ştamlarının identifikasiyası zamanı

E) Postinfeksion immunitetin təyini zamanı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
651) Hemaqqlütinasiyanın tormozlaşması hansı virusların tipləşdirilməsində istifadə olunmur?
A) Qrip virusları

B) Məxmərək virusu

C) Su çiçəyi virusu

D) Reoviruslar

E) Arbovilruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
652) Siçanlarda neytrallaşma reaksiyası hansı virusları tipləşdirmək üçün istifadə olunur?
A) Paraqrip viruslarını

B) Reovirusları

C) ECHO virusları

D) Arbovirislar

E) Qrip viruslarını
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
653) Virus infeksiyalarının diaqnostikasının morfoloji üsullarına hansılar aiddir?
A) Xüsusi morfologiyalı hüceyrələrin aşkarı və hüceyrə daxili törəmələrin üzə çıxarılması

B) Virus fermentlərinin aşkar edilməsi

C) Virusspesifik antigenin üzə çıxarılması

D) Postinfeksion immunitetin təyini

E) Virus ştamlarının identifikasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
654) Toyuq embrionları hansı virusları ayırmaq üçün istifadə olunur?
A) Arbovirusları

B) Adenovirusları

C) Qızılça virusu

D) Koronavirusları

E) Qrip,paraqrip viruslarını
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
655) DNT tərkibli viruslara hansılar aid deyil?
A) Papovaviruslar

B) Adenoviruslar

C) Çiçək virusu

D) Herpes viruslar

E) Arboviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
656) RNT tərkibli viruslara hansılar aid deyil?
A) Adenoviruslar

B) Ortomiksoviruslar

C) Paramiksoviruslar

D) Enteroviruslar

E) Arbovirislar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
657) Qızılça virusunun sitopatogen təsirinin mikroskopik şəkili hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur
A) Nüvə - dəyişikliksiz, sitoplazma-eozinofil törəmələri, dairəvi, oval

B) Nəhəng simplastlar, nüvə və sitoplazmada – eozinofil birləşmələri

C) Nüvə - büzüşmüş, periferiyaya yönəlmişdir

D) Nüvə - torşəkilli, xromatinin dənəvərliyi, mərkəzdə-bazofil törəmələri, sitoplazma vakuollaşma, çox nüvəli hüceyrələrə rast gəlinir

E) Nüvə - dəyişikliksiz, sitoplazma-eozinofil kütlələri ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
658) Virus infeksiyalarının diaqnostikasında molekulyar hibridizasiya üsulu hansı virusspesifik komponentləri üzə çıxardır ?
A) Virusun özünü

B) Virus nuklein turşuları

C) Antigen-anticisim spesifik kompleksi

D) Qan zərdabında virusa qarşı anticisimlər

E) Klinik materialda virus antigenləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
659) Molekulyar hibridizasiya reaksiyası nəyə əsaslanır?
A) İki zülal molekulundan ibarət hibridlərin əmələ gəlməsinə

B) Antigenlə anticismin qarşılıqlı təsirinə

C) Nuklein turşularının 2 komplementar zəncirinin qarşılıqlı təsirinə və hibridlərin əmələ gəlməsinə

D) Antigenin nuklein turşuları ilə qarşılıqlı təsirinə

E) Zülalların nuklein turşusunun əmələ gəlməsinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
660) Polimeraza zəncirvari reaksiyanın əsasında nə durur?
A) Antigen və antitcisimin spesifik qarşılıqlı təsiri

B) Spesifik fluoressensiya

C) DNT-polimerazanın köməyi ilə nuklein turşusunun müəyyən fraqmentinin çoxalması

D) Nümunədə nuklein turşusunun dəfələrlə artması

E) Nuklein turşusunun müəyyən fraqmentinin böyük miqdarda kimyəvi sintezi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
661) Polimeraza zəncirvari reaksiyasında istifadə olunan praymerlər hansılardır?
A) Gen-mühəndisliyi metodu ilə alınmış nuklein turşularının fraqmentləri

B) Sintetik oliqonukleotidlər

C) Spesifik anticisimlər

D) Virus genomları

E) Sintetik peptidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
662) Virusların efir və ya xloroformun təsirinə həssaslığı nə ilə təyin olunur?
A) Qlikoproteidlərin olması ilə

B) Virus hissəciyinin ölçüsü ilə

C) Lipid örtüyünün olması ilə

D) Nuklein turşusunun tipi ilə

E) Virilein morfologiyası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
663) Turş mühitə (pH-3,0) qarşı hansı viruslar davamlıdır?
A) Rinoviruslar

B) Herpes virusları

C) Adenoviruslar

D) Paramiksoviruslar

E) Enteroviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
664) Aşağıdakı virus infeksiyalarının təcili diaqnostikası üsullarından hansı daha böyük həssaslığa malikdir?
A) Polimeraza zəncirvari reaksiyası

B) İmmunofluoressensiya

C) Hemaqqlütinasiyanın passiv reaksiyası

D) İmmun elektron mikroskopiya

E) İmmunoferment analiz,radioimmun analiz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
665) Aşağıdakı virus infeksiyalarının laborator diaqnostikası üsullarından hansı ən aşağı həssaslığa və spesifikliyə malikdir?
A) İmmunoferment analiz,radioimmun analiz

B) Komplementin birləşmə reaksiyası

C) Neytrallaşdırma reaksiyası

D) İmmunofluoressensiya

E) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
666) Müəyyən virus antigeninə qarşı M sinfinə aid immunoqlobulinləri İFA metodu ilə təyin edərkən planşetdə nəyi sorbsiya edirlər?
A) Virus antigenini

B) M sinfinə aid insan immunoqlobulinlərinin ağır zəncirinə aid insan immunoqlobulinlərini

C) G sinfinə aid insan immunoqlobulinlərinə qarşı anticisimləri

D) Virus antigeninə qarşı anticisimləri

E) Xromogeni
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
667) Komplementin birləşmə reaksiyasının nəticələrinin indikasiyası üçün hansı üsullar istifadə olunur?
A) Optik sıxlığın ölçülməsi

B) Fermentin təsiri altında xromogenin rənglənməsi

C) Hemolitik zərdabın təsiri ilə həssas eritrositlərin hemolizi

D) Virusa qarşı həssas hüceyrələr kulturasında xarakterik sitopatogen təsirin olması

E) Eritrositlərin aqqlütinasiya fenomeni
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
668) Virus infeksiyalarının seroloji diaqnostikasında daha həssas metod hansıdır?
A) Radial hemoliz reaksiyası

B) Neytrallaşma reaksiyası

C) Komplementin birləşmə reaksiyası, hemaqqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyası

D) İmmunferment analiz, radioimmun analiz

E) Geldə presipitasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
669) Hemaqlütinasiya reaksiyasının mexanizmi nəyə əsaslanır?
A) Antigen-anticisim kompleksinin təsiri ilə eritrositlərin yapışması

B) Virus antigeninin təsiri ilə eritrositlərin hemolizi

C) Virusa qarşı anticisimlərin təsiri ilə eritrositlərin aqqlütinasiyası

D) Virusun eritrositlərin səthində adsorbsiyası və onların aqqlütinasiyası

E) Antigen və anticismin qarşılıqlı təsiri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
670) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyası nəyə əsaslanır?
A) Eritrositlərin qatılığını yüksəltməklə virusun hemaqqlütinasiya aktivliyinin dayandırılmasına

B) Heç birinə

C) Buferin pH-ni dəyişməklə virusun hemaqqlyutinasiya aktivliyinin dayandırılmasına

D) Virusa qarşı anticisimlərlə qarşılıqlı təsir nəticəsində virusun hemaqqlütinasiya aktivliyinin güclənməsinə

E) Homoloji anticisimlərin virusun hemaqqlütinasiya aktivliyinin neytrallaşdırma xüsusiyyətinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г
671) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası hansı tədqiqat zamanı istifadə edilir?
A) Qan zərdabında virusa qarşı anticisimləri aşkar etmək üçün

B) Klinik materialda virusspesifik nukleotid ardıcıllığın tapılması üçün

C) Virus hissəciklərinin ölçüsünü təyin etmək üçün

D) Klinik materialda virus antigenlərinin aşkar edilməsi üçün

E) Həssas bioloji sistemdə virusun çoxalmasından sonra identifikasiyası üçün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
672) Polimeraza zəncirvari reaksiyasının bir tsikli üçün başlanğıc DNT matrisanın miqdarı nə qədər artır?
A) 2 dəfə artır

B) Dəyişilməz qalır

C) 8 dəfə artır

D) Bir neçə min dəfə artır

E) 4 dəfə artır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
673) Polimeraza zəncirvari reaksiyasının spesifikliyi nədədir ?
A) DNT-polimerazanın qələvi mühitinin olması ilə

B) Reaksiyada iştirak edən praymerlərin spesifikliyi ilə

C) DNT-nin denaturasiyasının spesifikliyi ilə

D) DNT-qəlibinin nukleotid tərkibi ilə

E) Antigen-antitel reaksiyasının yüksək spesifikliyi ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
674) Virus infeksiyalarının laborator diaqnostikası üçün polimeraza zəncirvari reaksiyasında aşağıdakı klinik nümunələrdən hansılar istifadə oluna bilər?
A) Bəlğəm, tüpürcək, mədə şirəsi

B) Sidik, nəcis, yaxmalar

C) Bütün adları çəkilənlər

D) Biopsiya materialı

E) Qan, qan zərdabı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
675) Polimeraza zəncirvari reaksiyasının virus infeksiyalarının diaqnostikasında hansı xüsusiyyəti əsas götürülür?
A) Həddən artıq həssaslığı

B) Analiz üçün klinik nümunələrin minimal miqdarından istifadə etmək imkanı

C) Yüksək spesifikliyi

D) Nümunədə virusa qarşı antitellərin mövcudluğundan asılı olmaması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
676) Virus infeksiyalarında M sinfinə aid anticisimlər qanda nə vaxt üzə çıxır?

A) 5-14-cü gün

B) 22-28-ci gün

C) 3-5-ci gün

D) 30-35-ci gün

E) 15-21-ci gün


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
677) Hüceyrələrdə virus antigenini aşkar etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A) İmmunofluoressensiya

B) Radioimmun analizi

C) İmmunferment analizi

D) Polimeraza zəncirvari reaksiyası

E) Molekulyar hibridizasiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
678) Məxmərək virusu hansı heyvanların eritrositlərini aqqlütinasiya edir?
A) Bir günlük cücələrin

B) Makaka-rezusların

C) Hind donuzlarının

D) Qazların

E) Toyuqların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
679) Gənə ensefaliti virusu hansı heyvanların eritrositlərini aqqlütinasiya edir?
A) Siçanların

B) Bir günlük cücələrin

C) Hind donuzlarının

D) Toyuqların

E) Makaka-rezusların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
680) Enterovirusların hüceyrə kulturasında sitopatogen effekt nəcə xarakterizə olunur?
A) Heç bir əlamətlə xarakterizə olunmur

B) Hüceyrə monoqatının ocaqlı destruksiyası

C) Hüceyrə monoqatının xırda dənəvər destruksiyası

D) Zədələnmiş monoqat fonunda degenerasiya etmiş hüceyrələrin salxım şəklində toplanması

E) Hüceyrə monoqatının iri dənəvər destruksiyası və bir neçə nüvəyə malik giqant hüceyrənin üzə çıxması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
681) Paraqrip viruslarının hüceyrə kulturasında sitopatogen təsiri nə ilə xarakterizə olunur?
A) Xırda hüceyrələrin degenerasiyası ilə

B) Müxtəlif formalı simplastla

C) Zədələnməmiş monoqat fonunda aqreqasiya etmiş hüceyrələrin fokusları ilə

D) Böyük, çox nüvəli hüceyrələrin əmələ gəlməsi ilə

E) Heç bir əlamətlərlə xarakterizə olunmur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
682) Sadə herpes virusunun hüceyrə kulturasında sitopatogen təsiri nə ilə xarakterizə olunur?
A) Heç bir əlamətlə xarakterizə olunmur

B) Xırda dənəli degenerasiya ilə

C) Ocaqlı degenerasiya ilə

D) Simplastların əmələ gəlməsi ilə

E) Degenerasiya etmiş hüceyrələrin salxım şəklində toplanması ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
683) Adenovirusların hüceyrə kulturasında sitopatogen təsiri nə ilə xarakterizə olunur?
A) Monoqatın bərabər degenerasiyası və bir neçə nüvəli giqant hüceyrələrin meydana çıxması ilə

B) Heç bir əlamətlə xarakterizə olunmur

C) Simplastlar ilə

D) Xırda hüceyrələrin degenerasiyası ilə

E) Ocaqlı degenerasiya ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
684) Yenidoğulmuş ağ siçanlar hansı virusların aşkar edilməsində istifadə olunur?
A) Koksaki viruslarının

B) ECHO viruslarının

C) Herpes viruslarının

D) Heç bir tədqiqat üçün istifadə olunmur

E) Arbovirusların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
685) Aşağıdakı viruslardan hansıları xloroformun təsirinə həssasdır?
A) Rabdoviruslar

B) Adenoviruslar

C) Kalisiviruslar

D) Papovaviruslar

E) Parvoviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
686) Beynəlxalq nomenklaturaya görə qrip virusunun ştamını təyin etmək üçün hansıları qeyd etmək lazım deyil?
A) Virusu aşkar edən alimin adı, virus cinsin adı

B) Ştamın əldə edildiyi il

C) Virusun tipi, alındığı mənbə

D) Hemaqqlütinin və neyraminidazanın serotipi

E) Ştamın coğrafi mənşəyi və sıra nömrəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
687) Müxtəlif tipli qrip virusları (A, B və C) nə ilə seçilir?
A) Ümumi antigenə malikdirlər

B) Onların törətdiyi infeksiyalar oxşar epidemik prosesə malikdirlər

C) Müştərək infeksiya zamanı tip arası genetik rekombinasiya müşahidə oluna bilər

D) Ümumi antigenə malik deyillər

E) Hava-damcı yolu ilə ötürülmür
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
688) Qrip virusunun toyuq embrionlarında indikasiyası və identifikasiyası üçün hansı reaksiya istifadə olunur?
A) İmmunoferment analizi

B) Neytrallaşma reaksiyası

C) Aqqlütinasiya reaksiyası

D) İmmunoflüoressensiya

E) Hemaqqlütininin tormozlanma reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
689) Qripin seroloji diaqnostikası üçün əsasən hansı reaksiya istifadə olunur?
A) Hemaqqlütinasiyanın ləngiməsi reaksiyası, komplementin birləşmə reaksiyası

B) Geldə presipitasiya reaksiyası

C) İmmunoferment analizi

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) Qeyri-düz hemaqqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
690) Qripin profilaktikası üçün hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Polimiksin

B) İnterferon, remantadin, arbidol

C) Ampisillin

D) Ribovirin

E) Asiklovir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
691) Paraqrip viruslarının indikasiyası hansı reaksiya ilə aparılır?
A) Həlqə əmələ gələn reaksiyası ilə

B) Aqqlütinasiya reaksiya ilə

C) Hemadsorbsiya, hemaqqlütinasiyanın ləngiməsi reaksiyası ilə

D) Neytrallaşma reaksiyası ilə

E) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
692) Respirator-sinisitial virusun reproduksiyası hansı hüceyrələrdə baş verir?
A) KB, Hep-2, Hela, Fl, BSC-1 hüceyrələrində

B) Dəniz donuzlarının tənəffüs yollarının selikli qişasının epitelilərində

C) Ağ siçanların hüceyrələrində

D) İnsan embrionunun böyrək hüceyrələrində

E) 9-11 günlük toyuq embrionlarının hüceyrələrində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
693) Hüceyrə kulturasında sinsitinin əmələ gəlməsi hansı viruslar üçün xarakterikdir?
A) Adenoviruslar

B) Qızılca virusu

C) Məxmərək virusu

D) Paraqrip, qızılca və parotit, respirator-sinisitial viruslar

E) Qrip virusları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
694) Qızılca virusuna qarşı spesifik anticisimlərin təyini üçün nə istifadə olunur?
A) Bütün qeyd olunan reaksiyalar

B) Aqqlütinasiya reaksiyası

C) İmmunoflüoressensiya

D) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası, hemaqqlütininin tormozlanma reaksiyası, immunoferment analizi

E) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
695) Qızılcanın ekspress-diaqnostikası üçün hansı reaksiya istifadə edilir?
A) M və G sinfinə aid olan anticisimləri təyin etməklə immunoferment analizi, polimeraza zəncirvari reaksiyası

B) İnfeksion virusun hüceyrə kulturasında aşkar edilməsi

C) G sinfinə aid anticisimlərin immunoferment analizi

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
696) Epidemik parotit zamanı hansı proseslər baş verir?
A) Keçirilmiş infeksiya virusun başqa serotiplə yoluxmasının qarşısını ala bilmir

B) Bir və ya iki qulaqyanı tüpürcək vəzilərinin zədələnməsi baş verir, virus qana keçərək, bütün orqanizmə yayılır, keçirilmiş infeksiyadan sonra davamlı immunitet yaranır

C) Yalnız çənəaltı tüpürcək vəziləri zədələnir

D) Adətən dilaltı tüpürcək vəziləri zədələnir

E) Heç bir proses baş vermir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
697) Adenovirus infeksiyası zamanı hansılar giriş qapısı ola bilməz?
A) Mədənin selikli qişası

B) Yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişası

C) Bağırsağın selikli qişası

D) Gözün konyuktivasının selikli qişası

E) Sidik yollarının distal hissəsinin selikli qişası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
698) Adenovirusların laborator diaqnostikasında virusu tapmaq üçün hansı materiallar istifadə olunmur?
A) Nəcis, sidik

B) Burun udlaqdan yaxma

C) Konyuktivianın selikli qişasından yaxma

D) Bəlğəm

E) Limfa vəzilərinin, badamcıqların, adenoidlərin bioptatı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
699) Adenoviruslar hansı xəstəlikləri törədə bilmir?
A) Pnevmoniya

B) Pielonefrit

C) Konyuktivit

D) Ensefalomielit

E) Ensefalit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
700) Xəstələrdən alınmış adenovirusları tipləşdirmək üçün hansı reaksiyalar istifadə edilir?
A) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanması reaksiyası, immunofluoressensiya, neytrallaşma reaksiyası

B) Aqqlütinasiya reaksiyası

C) İmmunoblot

D) Komplementin birləşmə reaksiyası

E) Hemadsorbsiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
701) Reovirus infeksiyasının epidemiologiyası nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Reoviruslar fiziki və kimyəvi agentlərə qarşı həssasdır

B) Fekal-oral yolla yoluxma müstəsna edilmir

C) Simptomsuz daşıyıcılıq virusun sirkulyasiyasında vacib rol oynayır

D) Viruslar adətən hava-damcı yolu ilə ötürülür

E) Reoviruslar yüksək kontagiozdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
702) Rinovirusların identifikasiyası nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Keçirilmiş infeksiyadan sonra uzunmüddətli immunitet yaranır

B) İnkubasiya dövrü 2-3 gün, xəstəlik 5-7 gün davam edir

C) Yoluxma hava-damcı yolu ilə baş verir

D) Xəstəlik otit, traxeobronxit, pnevmoniya kimi fəsadlaşmalar verə bilər

E) Xəstəlik zökəm, öskürək, baş ağrısı, ümumi zəifliklə müşahidə olunur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
703) A və B tipli Koksaki, ECHO virusları hansı xəstəlikləri törədə bilmir?
A) Ekzantema

B) Miokardit

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri və pnevmoniya

D) Aseptik meningit və ifliclər

E) Pielonefrit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
704) Kəskin respirator xəstəliyi hansı viruslar törədə bilər?
A) Parotit virusu

B) Arboviruslar

C) Rinoviruslar, koronaviruslar, qızılca virusu

D) Rotaviruslar

E) Məxmərək virusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
705) Kəskin qastroenteriti hansı viruslar törədə bilmir?
A) Koronaviruslar

B) 40 və 41 serotipli adenoviruslar

C) Herpes virusları

D) Kalsiviruslar

E) Rotaviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
706) Qripin ən xarakter simptomlarına hansılar aiddir?
A) Miokardit

B) Qastroenterit

C) Meninqitlər

D) Konyuktivit

E) İntoksikasiya, hemorragik simptom, traxeit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
707) Hamilə qadınlarda və yenidoğulmuş uşaqlarda qripin fəsadlaşması necə müşahidə oluna bilməz?
A) Yeni doğulmuşun perinatal ölümü

B) Meningitlər

C) Spontan abortlar

D) Ölü doğulma

E) Vaxtından əvvəl doğuşlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
708) Qripin profilaktikası və müalicəsi üçün nə istifadə olunmur?
A) Ampisillin

B) Adapromin

C) Remantadin

D) Amantadin

E) Aminokapron turşusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
709) Epidemik parotitin klinik simptomlarına hansılar aiddir?
A) Miokardit

B) Konyuktivit

C) Laringit

D) Rinit


E) Temperaturun yüksəlməsi, intoksikasiya, qulaqların və çənəaltı tüpürcək vəzilərinin böyüməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
710) Qrip virusunun hemaqqlütininin funksiyası hansıdır ?
A) Virus hissəciyinin yığılmasını təmin edir

B) Virus genomunun replikasiyası üçün vacibdir

C) Virus hüceyrələrinə stabillik verir

D) Hüceyrənin plazmatik membranının zülallarını parçalayan fermentdir

E) Virusun hüceyrəyə adsorbsiya etməsini və içəri daxil olmasını təmin edir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
711) Qrip virusunun reseptorları hansılardır?
A) Lipidlər

B) Polisaxaridlər

C) Boy faktorları

D) Karbohidratlar

E) Qlikoproteidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə