Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu


) Aşağıdakı agentlərdən hansı dezinfektant kimi istifadə olunur?Yüklə 1.08 Mb.
səhifə2/11
tarix17.11.2018
ölçüsü1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

75) Aşağıdakı agentlərdən hansı dezinfektant kimi istifadə olunur?
A) Merbromin

B) Yoduridin

C) Azotturşulu gümüş

D) Fenolftalein

E) Qlutar aldeqidi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
76) Preparatlardan hansı sistem mikozların terapiyasında daha geniş istifadə olunur?
A) Rifampisin

B) Klotrimazol

C) Nistatin

D) 5-ftorsirozin

E) Amfoterisin B
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
77) Preparatlardan hansı anaerob mikroorqanizmlərin artmasını dayandırır?
A) Emetin

B) Vankomisin

C) Metronidazol

D) Polimiksin

E) Trimetoprim
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
78) “Bakteriofaq” termini hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Bakteriyalara

B) Viruslara

C) Bəsitlərə

D) Aktinomisetlərə

E) Xlamidiyalara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
79) Faqlar neçə qrupa bölünür?
A) 5

B) 3


C) 2

D) 6


E) 10
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
80) Virulent faqın bakteriyalarla qarşılıqlı təsiri prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 3

B) 5


C) 10

D) 1


E) 9
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
81) Faqın morfogenezi hansı mərhələdə baş verir ?
A) 4-cü

B) 1-ci


C) 8-ci

D) 5-ci


E) 2-ci
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
82) ”Antibiotik” termini neçənci ildə meydana çıxdı?
A) 1945-ci ildə

B) 1939-cu ildə

C) 1942-ci ildə

D) 1940-cı ildə

E) 1924-cü ildə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
83) Alınma üsullarına görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?
A) 4

B) 3


C) 5

D) 7


E) 2
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
84) Antimikrob təsir mexanizminə görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?
A) 2

B) 5


C) 10

D) 8


E) 3
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
85) Ağız boşluğunda hansı mikroblar daha geniş yayılıb?
A) Fuzobakteriyalar

B) Salmonellalar

C) Stafilokokklar

D) Göy-irinli çöplər

E) Streptokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
86) Parazitlilik nədir?

A) Mutualizm

B) Sahib mikrob tərəfindən zədələnmir

C) Bütün qeyd olunanlar

D) Sahibin mikrob tərəfindən minimal zədələnməsi

E) Mikrob sahib orqanizmdən yaşayış mühit və qida mənbəyi kimi istifadə edir


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
87) Mikrobun hüceyrələrdə adsorbsiya qabiliyyəti nədir?
A) Toksin törətmə qabiliyyəti

B) Patogenlik

C) Virulentlik

D) Adqeziya

E) Obliqatlıq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
88) Toksinlərin aktiv mərkəzi hansı maddələrdən ibarətdir?
A) Lipidlərdən

B) Lipidlərdən, şəkərlərdən

C) Şəkərlərdən, aminturşulardan

D) Şəkərlərdən

E) Yalnız aminturşulardan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
89) Neçə növ ekzotoksin vardır?
A) 30

B) 50-dən çox

C) 2

D) 5


E) 10
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
90) Mikrobların virulentliyi nəyi xarakterizə edir?
A) Bakteriyaların hərəkətliyini

B) Bakteriyaların patogenliyinin dərəcəsini

C) Bakteriyaların tinktorial xüsusiyyətlərini

D) Bakteriyaların obliqatlığını

E) Bakteriyaların toksigenliyinin azalmasını
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
91) Prodromal dövr nədir?
A) Əsas klinik simptomların inkişafı

B) Normal fizioloji funksiyaların bərpası

C) Mikrobun orqanizmə daxil olması

D) Mikrobun hüceyrəyə daxil olması

E) Xəstəliyin ilkin simptomlarının üzə çıxması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
92) İnsanın,bakteriyaların və göbələk hüceyrələrinin müqayisəli xarakteristikasında bu müddəalarından hansı daha düzgündür?
A) İnsan və göbələk hüceyrələri identik divarlara malikdir,bakterial hüceyrələrdə isə divarlar peptidoqlikan tərkiblidir

B) İnsan, bakteriya, göbələk hüceyrələri antibiotiklərə qarşı müxtələf həssaslığa malikdir

C) İnsan və bakteriya hüceyrələri plazmidayaya malikdirlər,göbələk hüceyrələrində isə bu yoxdur

D) İnsan və göbələk hüceyrələri identik ribosomlara malikdirlər, bakteriyalarda isə onlar fərqlidir

E) İnsan hüceyrələri mitoza məruz qalır, bakteriya göbələk hüceyrələrində mitoz olmur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
93) Ekzotoksinlərə qarşı mübarizədə əsas maddələr hansıdır?
A) İgG və İgM anticisimlər

B) Apoptoz

C) Proteazalar ifraz edən aktivləşdirilmiş mikrofaqlar

D) İfraz olunmuş toksinə cavab olaraq sahib hüceyrənin reseptorlarının modulyasiyası

E) T-helperlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
94) Antibakterial immunitetdə anticisimlərin əsas funksiyası hansıdır?
A) Faqositozun köməyi

B) Anticisimlərin titrinin artması

C) Bakterial proteinin sintezinin ingibə etməsi

D) Hüceyrə divarını parçalayan lizosomların aktivləşməsi

E) Ekzotoksinin proteolizisinin tezləşməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
95) Aşağıdakı bakterial komponentlərdən hansı spesifik antigenə malikdir?

A) Hüceyrə divarı

B) Ribosomlar

C) Mitoxondriyalar

D) Teyxoy turşusu

E) Kapsula


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
96) Qram-mənfi bakteriyaların rənglənməsi daha çox nə ilə əlaqədardır?
A) Ribosomlarla

B) Polimeraza ilə

C) Polisaxaridlərlə

D) Hüceyrə divarının lipidləri ilə

E) Proteinlərlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
97) Hansı preparat bakterial RNT-polimerazanı ingibə edir?
A) Rofampin

B) Xloramfenikol

C) Penisillin

D) Sulfonamid

E) Aminoqlikozid
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
98) Hansı preparatlar peptidoqlikanın inhibitorlarıdır?
A) Penisillin

B) Xloramfenikol

C) Aminoqlikozid

D) Rofampin

E) Sulfonamid
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
99) Hansı preparatlar fol turşuların sintezinin inhibitorlarıdır?
A) Penisillin

B) Xloramfenikol

C) Sulfonamid

D) Aminoqlikozid

E) Rofampin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
100) Bakteriemiyanın diaqnostikası zamanı ən optimal üsul hansı sayılır?
A) Sentrifuqalaşdırma

B) Qanlı aqara təkrar əkmə

C) Komplementin birləşməsi reaksiyası

D) Qram üzrə rəngləmə

E) Hemokulturaların götürülməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
101) Bakteriemiyanın və ya septisemiyanın ən xarakterik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Şok

B) Ürək bulanma

C) Konyuktivit

D) Diareya

E) Titrətmə, hərarətin qalxması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
102) Bakteriemiyanın və ya septisemiyanın əsas ağırlaşmaları hansıdır?
A) Ümumi halsızdıq

B) Leykoz

C) Bütün qeyd olunanlar

D) Meningit, endotoksik şok

E) Diareya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
103) Adi bakterial hüceyrələr üçün hansı quruluş vacibdir?
A) Sporlar

B) Kapsula

C) Qamçılar

D) Hüceyrə divarı,sitoplazmatik membran

E) Fimbriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
104) Bakteriyaların L-formalarında hansı strukturlar movcuddur?
A) Sitoplazmatik membran,sitoplazma,qenofor

B) Xov


C) Hüceyrə divarı

D) Qamçılar

E) Kapsula,sporlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
105) Bakteriyaların hansı morfoloji strukturunun quruluş xüsusiyyətləri Qram üzrə rəngləməni şərtrləndirir?

A) Kapsula

B) Hüceyrə divarı

C) Sitoplazmatik membran

D) Qenofor

E) Sporlar


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
106) Bakteriyaların hansı növü metabolizmin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarına malikdir?
A) Anaeroblar

B) Fakultativ anaeroblar

C) Aeroblar

D) Ciddi aeroblar

E) Ciddi anaeroblar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
107) Bakteriyaların indol əmələ gətirmə qabiliyyətinin təyini üçün mühitdə hansı aminturşu olmalıdır?
A) Lizin

B) Metionin

C) Arqinin

D) Triptofan

E) Fenilalanin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
108) O-antigenin əsas xarakteristikaları hansıdır?
A) Karbohidratdır

B) Lipopolisaxariddir, termostabildir

C) Zülaldır

D) Lipiddir

E) Termolabildir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
109) O-aqqlütinasiyanın və O-aqqlütinatların əsas xarakteristikaları hansılardır?
A) Aqqlütinat yoxdur

B) Reaksiyanın nəticəsi 30 saata üzə çıxır

C) Aqqlütinat lopa şəkillidir

D) Reaksiyanın nəticəsi 2 saatdan sonra üzə çıxır və aqqlütinat dənəvaridir

E) Reaksiyanın nəticəsi dərhal üzə çıxır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
110) H-aqqlütinasiyanın və H-aqqlütinatların əsas xarakteristikaları hansılardır?
A) Aqqlütinat yoxdur

B) Reaksiyanın nəticəsi 2 saatdan sonra üzə çıxır və aqqlütinat lopa şəklindədir

C) Aqqlütinat dənəvaridir

D) Reaksiyanın nəticəsi dərhal üzə çıxır

E) Reaksiyanın nəticəsi 30 dəqiqəyə üzə çıxır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
111) Vi-aqqlütinasiyanın və Vi-aqqlütinatların reaksiyasının əsas xarakteristikaları hansıdır?
A) Aqqlütinat dənəvaridir

B) Reaksiyanın nəticəsi 30 saata üzə çıxır

C) Aqqlütinat lopa şəkillidir

D) Reaksiya dərhal üzə çıxır

E) Aqqlütinat yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
112) Bakteriosinlərin əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Zülaldır, spesifik reseptorlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər

B) Karbohidratlardır

C) Bakteriosinlərin əmələ gəlməsi uzun müddət davam edə bilər

D) Lipidlərdir

E) Spesifik olmayan əlaqələndirmə ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
113) Plazmidlərin əsas xüsusiyətləri hansılardır?
A) Virulentlik faktorlarıdır

B) Müxtəlif bioloji aktiv maddələri daşıyırlar

C) Bakteriofaqlara həssasdırlar

D) Müəyyən genetik məlumat daşıyırlar, patogenlik faktorlarıdır

E) Bakterial populyasiyada daimi yaşayırlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
114) Bakteriyaların ehtiyat qranullarının funksiyası hansıdır?

A) Toksinlərin, fermentlərin deposu

B) Suyun deposu

C) Fermentlərin deposu

D) Metabolitlərin, qidalı maddələrin, ekzotoksinlərin deposu

E) Endotoksinlərin deposu


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
115) Qram-mənfi anaerob infeksiyaların əsas əlamətləri hansılardır?
A) Endogen mənbələrdən mono-infeksiyalar törətmək

B) Ekzogen mənbələrdən mono-infeksiyalar törətmək

C) Toxumalara havanın çatdırılmasının pozulması nəticəsində hipoksiya ilə müşahidə olunan infeksiyalar törətmək

D) Endogen mənbələrdən mikst-infeksiyalar törətmək

E) Artıq kolonizasiya səbəbi olan mikst-infeksiyalar törətmək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
116) Termolabil materialların zərərsizləşdirilməsi üçün optimal prosedurlar hansılardır?
A) Etanol ilə emal

B) Ultra bənövşəyi şüalar

C) H2O2 –nin 3% məhlulu ilə emal

D) Etilen oksidi ilə sterilizasiya, pasterizasiya

E) Bakterial filtrlərdən istifadə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
117) Bütün hüceyrələrin tərkibinə hansılar daxildir?
A) RNT, zülallar,lipidlər

B) DNT, zülallar,lipidlər

C) Lipidlər,karbohidratlar,mineral maddələr

D) DNT,RNT, zülallar,lipidlər,karbohidratlar,mineral maddələr və su

E) RNT, zülallar ,karbohidratlar,mineral maddələr
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
118) “Bakteriya” termini nə məna daşıyır?
A) Bacterion – dənə

B) Bacterion - spiral

C) Bacterion - salxım

D) Bacterion - dairə

E) Bacterion - çöp
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
119) “Ştam” termini nə deməkdir?
A) Bir tribanın müxtəlif mikrob kulturaları

B) Bir növün müxtəlif mikrob kulturaları

C) Bir neçə növün müxtəlif mikrob kulturaları

D) Bir cinsin müxtəlif mikrob kulturaları

E) Bir ailəin müxtəlif mikrob kulturaları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
120) Bir növün ştamları hansılardır?
A) Bəzi antibiotiklərin davamlığına görə fərqli olanlar

B) Bəzi əkmələrin fermentasiyasına görə olanlar

C) Ayrı əlamətlərə görə identik olanlar

D) Ayrı əlamətlərə görə fərqli olanlar

E) Ayrı əlamətlərə görə identik ya da fərqli olanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
121) “Klon” termini nə deməkdir?
A) Bir hüceyrədən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

B) Bir növ olan mikroorqanizmlərin kulturası

C) Bir vazt ərzində müxtəlif mənbələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

D) Müxtəlif vaxt ərzində müxtəlif mənbələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

E) Müxtəlif hüceyrələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
122) Bakteriyalar təqribən hansı ölçüdə olurlar?
A) 0,5-3 mkm

B) 0,5-55 mkm

C) 10-55 mkm

D) 3-10 mkm

E) 3-55 mkm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
123) Duru qidalı mühitlər hansılardır ?
A) Qidalı bulyon, 0,5%-li ət-pepton aqar, şəkər bulyonu

B) Vismut sulfit aqar(VSA), 0,5%-li ət-pepton aqar, şəkər bulyonu

C) Jelatin, qıcqırmış zərdab

D) Qidalı bulyon,pepton su, şəkər bulyonu

E) Qidalı bulyon,0,5%-li ət-pepton aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
124) Bərk qidalı mühitlər hansılardır ?
A) Pepton su, qıcqırmış zərdab,jelatin

B) Qıcqırmış zərdab, jelatin

C) Qidalı bulyon, 0,5% ət-pepton aqar

D) Saburo, Endo, Levin, Vismut sulfit aqar (VSA) mühitləri

E) Qidalı bulyon, 0,5% ət-pepton aqar, şəkər bulyonu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
125) Yarım duru qidalı mühitlər hansılardır ?
A) Levin mühiti

B) Vismut sulfit aqar (VSA)

C) 1,5-2% ət-pepton aqar

D) Şəkər bulyonu

E) Endo mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
126) Adi qidalı mühitlərə hansılar aiddir?
A) Vismut sulfit aqar, sarılı-duzlu aqar

B) Kliqler , Resselk mühitləri

C) Ət-pepton aqar,qidalı jelatin

D) Pepton suyu,Saburo, Endo

E) Pepton suyu, qidalı bulyon,ət-pepton aqar,qidalı jelatin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
127) Mürəkkəb qidalı mühitlərə hansılar aiddir?
A) Jelatin, Kliqler mühiti

B) Ət-pepton aqar,pepton suyu

C) Ət-pepton bulyonu,qanlı aqar

D) Vismut sulfit aqar,Endo,Kliqler mühitləri

E) Şəkər bulyonu,pepton suyu,Endo
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
128) “Selektiv mühitlər” termini nə deməkdir?
A) Müəyyən mikroorqanizmin artımını stimulyasiya edən,digərlərin artımını isə dayandıran mühit

B) Bakteriyaların ayrı-ayrı biovarlarının ,növlərinin və qruplarının ayrılması və identifikasiyası üçün olan mühitlər

C) Mühit hansındaki patogen mikroorqanizm daha yaxşı bitir

D) Mühit hansındaki patogen olmayan mikroorqanizm daha yaxşı bitir

E) Mühit hansındaki müəyyən mikroorqanizm daha yaxşı bitir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
129) Differensial-diaqnostika məqsədi ilə hansı mühitlər istifadə olunur?
A) Bakteriyaların ayrı biovarları,növlərin,qrupların ayrilması və identifikasiyası üçün olan mühitlər

B) Müəyyən mikroorqanizmin artımını stimulyasiya edən,digərlərin artımını isə dayandıran mühit

C) Mühit hansında yalnız patogen mikroorqanizmlər daha yaxşı bitir

D) Mühit hansında yalnız qeyri- patogen mikroorqanizmlər daha yaxşı bitir

E) Müəyyən mikroorqanizmin digərlərə nisbətən artımını tezləşdirən mühit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
130) Bakteriofaq nə deməkdir?
A) Heç biri

B) “Bakteriyaları artıran”

C) ”Bakteriyaları yeyən”

D) “Bakteriyaları öldürən”

E) “Bakteriyaları dayandıran”
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
131) Bakteriofaqlar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Bakteriyaların viruslarına

B) Antibiotiklara

C) Bakteriyalara

D) Göbələklərə

E) Parazitlərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
132) Faqın titrasiyası hansı kulturalarda həyata keçirilir?
A) Duru və yarım duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

B) Yarım duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

C) Yalnız duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

D) Duru və qatı mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

E) Yalnız qatı mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
133) Qram üzrə rəngləmə nəyi tələb edir?
A) Yalnız karbol qehsianviolet,Lüqol məhlulu

B) Yalnız Pfeyfer fuksini Lüqol məhlulu, Sil fuksini

C) Lüqol məhlulu, 96% spirt,distilə olunmuş su

D) Lüqol məhlulu, 96% spirt, Sil fuksini

E) Karbol qehsianviolet, Lüqol məhlulu, 96 % spirt, Pfeyfer fuksini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
134) Qram-müsbət bakteriyalar hansı rəngə boyanırlar?
A) Qara

B) Qırmızı

C) Sarı

D) QəhvəyiE) Göy-bənövşəyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
135) Toksoplazmoz törədicinin əsas sahibi hansıdır?
A) Siçovul

B) Gənə


C) Quş

D) İnsan


E) Pişik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
136) Patogenlik nə deməkdir?
A) Orqanizmin infeksiyanı qavrama qabiliyyəti

B) Toksiklik

C) Virulentlik

D) Adqezivlik

E) Mikroorqanizmlərin infeksion prosesinin törədilməsi üçün potensial qabiliyyətliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
137) Qram-mənfi kokklara hansı törədicilər aiddir?
A) Laktokokk

B) Qonokokk

C) Stafilokokk

D) Koksaki

E) Salmonella
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
138) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalar deyil ?
A) Salmonellyoz

B) Botulizm

C) Eşerixioz

D) Qarın yatalağı

E) Dizenteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
139) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalar deyil?
A) Dizenteriya

B) Salmonelyoz

C) Qarın yatalağı

D) Eşerixioz

E) Səpgili yatalaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
140) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalardır?
A) İyersinioz

B) Herpes

C) Gənə ensefaliti

D) Parotit

E) Səpgili yatalağın
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
141) Hansı törədici qram-müsbət kokklara aiddir ?
A) Listeriya

B) Stafilokokk

C) Salmonella

D) Qonokokk

E) Koksaki
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
142) Anaerobların kultivasiyası üçün hansı şərtlər lazımdır?
A) Azotlu mühit

B) Hidrogensiz mühit

C) Oksigenli mühit

D) Azotsuz mühit

E) Oksigensiz mühit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
143) Hansı törədici qram-müsbət kokklara aiddir?
A) Koksaki

B) Meninqokokk

C) Stafilokokk

D) Salmonella

E) Qonokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
144) Hansı törədici qram-mənfi çöplərə aiddir?
A) Corynebacterium

B) Lactobacillus

C) Pseudomonas

D) Aktinomisetlər

E) Listeriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
145) Hansı bakteriyalar dezinfektantlara qarşı daha həssasdır?
A) Mikobakteriyalar

B) Maya göbələkləri

C) Göbələklərin sporları

D) Qram-mənfi bakteriyalar

E) Qram-müsbət bakteriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
146) Virusların alınmasında insan və heyvan hüceyrələri kulturalarının istifadə olunması üsulu kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?
A) Robert Kox

B) Fleminq

C) Con Enders

D) Ru


E) Lazer
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
147) “Vaksina” sözünü ilk dəfə kim təklif edib?
A) Meçnikov

B) Aleksandr Oqston

C) Levenhuk

D) Lui Paster

E) Robert Kox
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
148) Canlı attenuir olunmuş vaksinlər ilk dəfə kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?
A) Lui Paster

B) Froş


C) İvanovskiy

D) Meçnikov

E) Salmon və Smit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
149) Xəstəliklərin antizərdabla müalicəsi kim tərəfindən təklif olunmuşdur?
A) Neysser

B) Beyerink və Kitazato

C) Paul Erlix

D) Fleminq

E) Kox
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
150) Aleksandr Fleminq hansı antibiotiki kəşf etmişdir?
A) Streptomisini

B) Xloramfenikolu

C) Sulfanilamidi

D) Tetrasiklini

E) Penisillini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
151) İlk dəfə hansı infeksiyalarda daşıyıcılığın olması kəşf edilmişdir?
A) Hepatit B

B) Amöbioz

C) Meninqokokk meningiti

D) Səpkili yatalaq

E) Hepatit A
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
152) Xəstəliklərdən hansı zoonoz xəstəliyi deyil?
A) Taun

B) Bruselyoz

C) Leptospiroz

D) Tulyaremiya

E) Qızılça
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
153) İlk dəfə hansı alim cərrahiyyədə aseptika və antiseptikanı tətbiq edib?
A) Lui Paster

B) Erlix


C) Jozef Lister

D) Robert Kox

E) Fleminq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə