Ministerul Министерство Educaţiei Просвешения al Republicii Moldova Республики МолдоваYüklə 0.73 Mb.
səhifə1/5
tarix18.04.2018
ölçüsü0.73 Mb.
  1   2   3   4   5

Ministerul Министерство

Educaţiei Просвешения

al Republicii Moldova Республики Молдова
Şcoala Profesională Ungheni Професиональное Училище Унгенъ

Str. Ştefan cel Mare 149 ул. Штефан чел Маре 149

Md – 3600 Ungheni МД-3600 Унгенъ

Republica Moldova Республика Молдова

Tel./fax (236)3-38-35 Тел./факс (236) 3-38-35

3-40-33 3-40-33sp_ungheni@mail.ru sp_ungheni@mail.ru
Raport de autoevaluare pe anul de studiu 2016-2017

S.P.Ungheni

STANDARDE, CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL TEHNICStandard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității

Instituțiile dispun de politici pentru asigurarea calității care sunt publice și sunt parte a managementului lor strategic. Actorii interni dezvoltă și implementează aceste politici prin intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând în același timp și actori externi.


Criteriul 1.1. Cadrul juridic de funcționare a instituției


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire

1.1.1. Statutul juridic al instituției

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, nr. 15352 data 04. 02. 2010.

Denumirea completă: Instituția de Învățământ Școala Profesională din or. Ungheni.

Denumirea abreviată: Școala Profesională din or. Ungheni. Î.I

Forma juridică de organizare: Instituție publică.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1007609001831

Data înregistrării de stat: 11. 04. 2007

Modul de constituire: nou creată.

Sediul: MD-3601, str. Ștefan cel Mare, 149, or. Ungheni, R.M., tel. 33835

Genul de activitate: Învățământ secundar tehnic profesional.

Administrator: Savin Vladimir, IDNP 0980206361278, tel. 33835.

Prezentul extras este eliberat în temeiul ord. 34 al Legii Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de Stat la data de 04. 02. 2010


Extras din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor

Conform datelor Registrului de stat al întreprinderilor și organizațiilor întreprinderea Instituția de Învățământ Școala Profesională din or. Ungheni:Denumirea abreviată: Instituție publică este înregistrată la 11. 04. 2007, IDNO - c/f 1007609001831.

Modul de construire: nou creată.

Sediul: MD-3601, str. Ștefan cel Mare, 149, or. Ungheni, R.M., tel. 33835

Administrator: Savin Vladimir, IDNP 0980206361278, tel. 33835.

Fondator: Ministerul Educației, IDNO 106601000082.

Sediul: MD 2004, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genul de activitate: Învățământ secundar tehnic și profesional.

La 11. 04. 2007 întreprinderea sus-numită a primit certificat de înregistrare cu seria MD nr. 0066614Cuprinsul

 1. Dispoziții generale.

 2. Principiile de activitate ale instituției.

 3. Obiectivul. Scopul și sarcinile instituției.

 4. Conducerea instituției. Organele administrative. Personalul instituției.

Atribuțiile consiliului metodic. Atribuțiile consiliului elevilor.

 1. Directorul.

 2. Directorul adjunct.

 3. Comisia metodică.

 4. Personalul didactic. Elevii.

 5. Organizarea activității școlii.

 6. Activitatea economico-financiară și baza tehnico-materială.

 7. Documentația.

 8. Modul de reorganizare și dezvoltare a școlii.

Istoricul instituției

Şcoala Profesională din Ungheni este situată în sud-vestul oraşului, în cartierul Dănuţeni, pe strada Ştefan cel Mare, 149, la o distanţă de 1,5 km de gara auto, de centrul localităţii şi de gara feroviară internaţională, în vecinătatea Liceului teoretic „Ion Creangă”.

Oraşul Ungheni, având o suprafaţă de 16,43 km2 , se află în partea de vest a Republicii Moldova, pe malul stâng al râului Prut, la frontieră cu România, la o depărtare de 107 km de capitala ţării, Chişinău, şi numără 44 mii de locuitori.

“Meşteşugul este o brăţară de aur” este ecoul care acum câţiva ani se străduia să-i adune pe toţi cei dornici de a îmbrăţişa o meserie la Şcoala Profesională din Ungheni. Înfiinţată la 18 mai 1982, în baza Ordinului nr. 83/82 al Ministerului învaţământului din RSSM, şcoala avea drept scop pregătirea muncitorilor calificaţi în domeniul gospodăriei săteşti. Instituţia a fost creată la cererea şi insistenţa lui Iacob Ciachir (pe atunci director al sovhozului ,,Prut”), având un contingent de 150 de elevi, la meseriile: Tractorist-maşinist, Maistru în pomilegumicultură, Operator la sterilizarea conservelor, Electrogazosudor.

Fondată ca Şcoală Profesional-tehnică Sătească nr. 34, această instituţie de învăţământ a cunoscut o oarecare evoluţie: la doi ani de la înfiinţare, în baza Ordinului nr. 70 din 09.07.1984 al Comitetului de Stat al învătamântului Profesional, este reorganizată în Şcoala Profesională tehnică nr. 89. După o perioadă de 13 ani, denumirea şcolii cunoaşte o nouă schimbare. Astfel, în baza Ordinului 58-c din 01.09.1997 al Guvernului Republicii Moldova, instituţia este reorganizată în Şcoala Profesională Polivalentă nr. 2.în baza Ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 602 din 29.12.2003 „Despre realizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 371 din 17.11.2003”; „Cu privire la reorganizarea şcolilor profesionale polivalente în şcoli profesionale” şi în baza Ordinului 01/B din 01.01.2004 al DGRÎTS Ungheni, Şcoala Profesională Polivalentă ,,Iacob Ciachir” este reorganizată în Şcoala Profesională din Ungheni. în decursul a 30 de ani de activitate, Şcoala Profesională din Ungheni a format peste 10 000 de specialişti în diverse domenii ale economiei naţionale ale Republicii Moldova.


Criteriul 1.2. Misiunea, strategia și politicile instituției


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire

1.2.1. Misiunea și strategia de dezvoltare a instituţiei


Misiunea Școlii

Şcoala Profesională din Ungheni, parte componentă a sistemului de învățământ secundar profesional, formează muncitori calificaţi, activi, creativi, competitivi, flexibili la schimbările pieţei în domeniile: industrie alimentară, industrie uşoară, construcţii, transport, telecomunicaţii, servicii.

Procesul educaţional din şcoală se bazează pe încurajarea iniţiativei personale, menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev, inclusiv a celor ce provin din medii defavorizate sau au cerinţe educative speciale, promovând, totodată, egalitatea de şanse prin educaţie.

Calitatea instruirii practice este asigurată prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici din teritoriu şi din zona Economică Liberă Ungheni.Viziunea Școlii

 • Absolvenţii Şcolii Profesionale, în proporţie de 60%, sunt angajaţi în câmpul muncii, la nivel local şi naţional, datorită competenţelor lor profesionale.

 • Elevii școlii sunt premianți ai olimpiadelor la disciplinele de cultură generală şi de profil între şcolile profesionale.

 • Elevii sunt antrenaţi în activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale organizate în parteneriat cu Camera de Comerţ şi industrie din Ungheni.

 • Echipa managerială este capabilă de a identifica modalităţi eficiente de conlucrare cu agenţii economici, pentru ca pregătirea muncitorilor calificaţi să corespundă realităţii economice, prin aplicarea elementelor învățământului dual.

 • Peste 5 ani, 85% din cadrele didactice, cu studii superioare şi grade didactice, vor aplica în procesul instructiv-educativ tehnologii moderne cu utilizarea TIC, prin introducerea software educaţionale.

 • Laboratoarele de fizică, biologie, chimie, precum şi cele de la specialităţile Reglor, Tâmplar, Zugrav sunt dotate cu echipament performant, care permite aplicarea celor mai moderne tehnologii de formare a unor muncitori calificaţi.

 • Instituţia este încadrată, ca partener egal, în programe, proiecte internaţionale (circa 1-2 anual) ce presupun schimb de experienţă la nivel de cadre didactice şi elevi.

 • Condiţiile de trai din cămin sunt îmbunătăţite: acestea au cabine de duş la fiecare etaj, o sală de calculatoare conectate la Internet.

 • Biblioteca este dotată cu 5 calculatoare; cu literatură artistică, metodică şi de specialitate în grafie latină (în proporţie de 90 la sută).

 • Alocaţiile bugetare anuale per elev sînt în creștere permanentă.

 • Școala are un parc amenajat (bănci, scenă, flori, copaci), pentru odihnă şi activităţi extraşcolare.

Analiza PESTE

Politic

 • Activitatea şcolii se desfăşoară având la bază Legea învățământului, Concepţia de dezvoltare a învățământului secundar profesional (2004) şi Hotărârea de Guvern nr. 939 din 05.09.2006;

 • Politica Ministerului Educaţiei prevede reforma managementului şcolar, care vizează autonomia instituţiilor de învățământ şi raţionalizarea tuturor resurselor alocate învățământului profesional;

 • Lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic, astfel încât sponsorizările pentru şcoală să fie mai accesibile;

 • Lipseşte cadrul normativ-juridic pentru organizarea învățământului dual;

 • Insuficienţa resurselor financiare alocate învățământului.

Economic

 • Zona Economică Liberă Ungheni în dezvoltare;

 • Prezenţa în cadrul zonei Economice Libere Ungheni a întreprinderilor care necesită muncitori calificaţi în domeniile pentru care îi poate pregăti şcoala;

 • Starea precară a economiei raionului;

 • Dezvoltarea preponderent comercială a zonei;

 • Agenţii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile şcolii;

 • Agenţi economici dispuşi spre parteneriat;

 • Globalizarea pieţei muncii;

 • Nivelul de salarizare (salarii decente, pe care angajatorii nu le pot oferi).

Social

 • Rata ridicată de șomaj este specifică pentru toate categoriile sociale;

 • Solicitarea muncitorilor cu calificare înaltă;

 • Nivelul de trai scăzut determină elevii să facă studiile la Şcoala Profesională (bursă, cămin, alimentare gratuită la prânz);

 • Mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor, datorită migrării părinţilor în alte ţări, devin vulnerabili la anumite fenomene;

 • Instruirea nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică;

 • Declinul demografic generează reducerea populaţiei şcolare.

Tehnologic

 • Dezvoltarea rapidă a TIC, a internetului, a tehnologiilor de construcţie şi din industria uşoară pot motiva tinerii pentru alegerea profesiilor care sunt însușite în şcoala noastră;

 • Dezvoltarea rapidă a TIC şi a tehnologiilor de producţie solicită perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;

 • Creşte numărul persoanelor ce deţin calculatoare personale (30% din elevi, 80% din

profesori);

 • 95% din elevi au telefoane mobile.

Ecologic

 • Programe naţionale promovate de stat şi ONG-uri în domeniul educaţiei ecologice; întreprinderile din domeniile construcţii, confecţii, telecomunicaţii, industria alimentară aplică tehnologii bazate pe utilizarea materialelor ecologice pure;

 • Unele întreprinderi din domeniile construcţii şi confecţii aplică în continuarea tehnologii învechite, dăunătoare pentru sănătatea muncitorilor şi pentru mediul ambiant;

 • Şcoala este înconjurată de spaţii verzi extinse.

Legislativ

 • Există Codul Educației cu Regulamentele aferente.

 • Învățământul obligatoriu până la 18 ani.

Priorități strategice și direcții de dezvoltare

 • Creșterea calității procesului de predare - învățare - evaluare, a serviciilor educaționale (curriculare și exracurriculare);

 • Stabilirea parteneriatelor eficiente între instituțiile vocațional/tehnice și agenții economici;

 • Eficientizarea stagiilor profesionale în vederea sporirii relevanței studiilor și dezvoltării abilităților practice;

 • Modernizarea continuă a tehnologiilor didactice, inclusiv prin aplicarea TIC;

 • Dezvoltarea modelelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale în baza principiului învățării pe parcursul întregii vieți și a sistemului de credite profesionale cumulative;

 • Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din școală, dezvoltarea managementului în perspectiva asigurării unei educații de calitate;

 • Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale;

 • Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale pentru susținerea învățământului axat pe competențe
1.2.2. Politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii

Școala Profesională Ungheni urmăreşte formarea elevilor pentru a deveni competenţi profesional, motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid cerinţelor unei societăţi moderne, în calitatea lor de producători activi, consumatori avizaţi, investitori prudenţi, cetăţeni responsabili.

În cadrul Școalii Profesionale Ungheni, managementul calităţii urmăreşte să asigure programe de învăţare de calitate, promovând îmbunătăţirea continuă. În ceea ce priveşte calitatea învăţării, organizaţia a avut un management caracterizat prin interes şi responsabilitate, demonstrand sprijin activ şi implicare în dezvoltarea calităţii programelor de învăţare.

Din acest punct de vedere, la nivelul şcolii există politici pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, pentru asigurarea mediului de învăţare, dezvoltarea resurselor umane, îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev şi a relaţiei şcoală-familie etc.

De asemenea, unitatea şcolară oferă elevilor şi angajatilor un mediu sigur şi sănătos şi este receptivă faţă de nevoile curente ale acestora. Institutia are încheiate mai multe parteneriate şi protocoale cu agenţii economici, reprezentanţi ai comunităţii locale şi alţi factori externi interesaţi si exista o colaborare eficienta cu acestia. Se monitorizează evoluţia şi progresul elevilor în timpul procesului de predare-învăţare, pentru ca aceştia să primeasca feed-back si sa îşi poata îmbunătăţi performanţele şcolare.

Au fost propuse modalităţi de promovare a experienţelor pozitive ale unor colective de catedră şi schimb de bune practici la nivelul întregului colectiv didactic, organizându-se activităţi didactice demonstrative, bazate pe metode interactive, centrate pe elev. Elevii au fost îndrumaţi şi informaţi despre toate programele de învăţare existente, si au fost încurajaţi să-şi asume responsabilitatea propriului proces de învăţare. Informaţiile despre cariera profesională, orientarea şi consilierea în meserie au fost furnizate constant şi eficient, ajutându-i pe elevi să ia decizii în privinţa oportunităţii de a-şi continua studiile după absolvire.

Învăţământul, sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al abilităţilor pe care le formează şi al soluţiilor practicabile pe care le produce, condiţionează astăzi performanţele, competitivitatea şi bunăstarea. Calitatea învăţământului, în contextul globalizării societăţii, nu poate fi judecată fără standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializări, fără proceduri fiabile de asigurare a calităţii.

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei este un proces continuu, prin care se concep şi se aplică toate acele măsuri şi activităţi ce determină o schimbare benefică în nivelul de performanţă al programului de educaţie.

În vederea îmbunătăţirii calităţii, se are în vedere evaluarea, analiza şi acţiunea colectivă continuă din partea Școlii Profesionale, bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

Specializările obţinute în cadrul școlii urmăresc satisfacerea cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă.

Comisia pentru Evaluarea Internă si Asigurarea Calităţii urmăreşte implementarea, performanţa şi dezvoltarea continuă a sistemului calităţii în scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească aşteptările exprimate ale beneficiarilor noştri.

Criteriul 1.3. Organizarea internă a instituției


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire

1.3.1. Eficacitatea organizării interne a instituției

 • Autocontrol,

 • Controlul ierarhic

 • Controlul partenerial;

 • Controlul financiar; preventiv;

 • Controlul de gestiune (patrimonială);

 • Controlul administarativ.

Analizând activitatea structurilor organizatorice a școlii profesionale Ungheni și reieșind din obiectivele strategice se constată că administrația școlii susține și încurajează sistematic cadrele didactice în privința participării la cursurile de formare continuă oferite de instituțiile specializate și perfecționării competențelor profesionale. Astfel din totalul cadrelor didactice:

 • 17 cadre au absolvit cursurile de psihopedagogie în proiectul CONSEPT în cadrul UTM, cu sprijinul fundației LED, ceea ce constituie 35%;

 • 7 cadre au susținut cursurile TIC ce constituie 14%;

 • 2% cursuri la CE ProDidactica.

Acest proces este în permanentă creștere deoarece cadrele didactice manifestă interes și sunt orientate spre formarea continuă, îmbunătățând substanțial procesul instructiv-educativ.

În aceeași ordine de idei structurile organizatorice ale școlii încurajează și susțin cadrele didactice în vederea conferirii și confirmării gradelor didactice. Astfel la moment, 27 cadre didactice au grade didactice ce constituie 55%. Datorită organizării interne eficiente sa modernizat baza tehnico-materială și didactică la meseriile electrogazosudor, electromontor, tencuitor, cusător, mecanic auto. Au fost atinse unele obiective trasate anterior cum ar fi: 1. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice.

 2. Creșterea numărului de elevi ce dețin competențe profesionale în corespundere cu piața muncii.

 3. Înoirea fondului de manuale și a materialelor didactice.

 4. Îmbunătățirea condițiilor de trai în cămin.

Obiectivele de mai sus dovedesc funcționalitatea și eficiența structurilor organizatorice interne. Realizarea acestor obiective a fost posibilă echipei manageriale care este capabilă să identifice modalități eficiente de conlucrare care sa caracterizat prin adoptarea unui stil managerial participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a performanțelor și competențelor cadrelor didactice, pe creativitate și pe optimizarea relațiilor de parteneriat, pentru realizarea scopului final-pregătirea cadrelor calificate pentru economia națională.
1.3.2. Reprezentati

vitatea părților interesate în structurile de management ale instituției
Făcând referință la organigrama Școlii profesionale Ungheni conform regulamentului intern, ea este reprezentată de următoarele părți interesate în managementul școlar:

 1. Consiliul profesoral

 2. Director

 3. Director adjunct pentru instruire și educație

 • Subdiviziunea – catedrele/comisiile metodice ale disciplinelor de cultură generală.

 1. Director adjunct pentru instruire și producere

 • Subdiviziunea – catedrele/comisiile metodice ale disciplinelor de profil

 1. Consiliul de administrație

 2. Șef de secție

 • Subdiviziunea – maiștrii instruire în producție

 1. CEIAC

 2. Consiliul elevilor

 3. Comitetul părintesc

 4. Director adjunct pentru gospodărie

 • Subdiviziunea – personalul nedidactic auxiliar

Structurile și subdiviziunile menționate și au desfășurat activitatea în anul de studii 2016-2017 în baza unor planuri de activitate, care în primul rînd permit alegerea strategiilor, identificarea căilor de adaptare, aplicare și realizare. Activitatea structurilor sau părților interesate în managementul școlar este următoarea:

 • Planificarea strategică(PDȘ);

 • Planul de activitate a școlii;

 • Planul anual de activitate extrașcolar;

 • Planul de activitate al bibliotecii;

 • Planificarea activităților metodice;

 • Planifiicarea ședințelor consiliului profesoral;

 • Planifiicarea ședințelor consiliului de administrație;

 • Planul controlului intern;

 • Planul de organizare și desfășurare a săptămânilor pe catedre;

 • Planul anual de perfecționare profesională al cadrelor didactice conform intereselor și necesităților acestora de formare continuă.

Reieșind din extrasele proceselor verbale, președinții catedrelor metodice, secretarii consiliului administrativ, consiliului profesoral, președinții și secretarii consiliului de elevi și comitet părintesc au fost desemnați (aleși) în conformitate cu prevederile legale și procedurile de alegere transparente.

Reprezentativitatea: • Colaborarea cu părinții

ȘP Ungheni a reușit să asigure un parteneriat educațional cu părinții real și eficient și se consideră ca fiind coresponsabil pentru rezultatele și evoluția elevilor. Școala i-a informat în permanență pe părinți în legătură cu progresul elevilor și activitățile curriculare și extracurriculare. Școala a răspuns adecvat sugestiilor și propunerilor părinților și a stimulat să-și aducă contribuția la bunul mers al școlii.

 • Colaborarea cu elevii

Întrunirile consiliului elevilor s-au desfășurat lunar, sau după caz cu tematica și obiectivul-eficientizarea procesului educativ.

 • Colaborarea cu agenții economici

Pe de o parte, școala profesională ca parte interesată colaborează cu agenți economici în vederea desfășurării stagiunilor de practică, iar pe de altă parte unii agenți economici colaborează cu școala în vederea furnizării de către școală a cadrelor calificate.

 • Colaborarea cu sindicatele

Au fost asigurate condiții pentru desfășurarea activităților organizației sindicale, iar liderul sindical a participat în calitate de observator la întâlnirile consiliului de administrație.

1.3.3. Internaționalizarea instituțională


Școala Profesională Ungheni nu cooperează cu instituțiile internaționale.
Criteriul 1.4. Managementul intern al calității


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire

1.4.1. Organizarea și eficacitatea sistemului intern de asigurare a calității


Scoala Profesională Ungheni dispune de un sistem intern de asigurare a calității funcțional și eficace. Managementul intern al calității este bazat pe un șir de acte normative și legisltive.

În urma creării CEAC Consiliul Profesoral a fost informat în ședințele sale despre Ghidul Managementului Calității, scopul implementării și cdrul legal.

A fost elaborată organigrama și afișată la loc vizibil în holul instituției.

Implementînd Managementul Intern al Calității, CEAC a elaborat strategia pentru evaluarea și asigurarea calității care constă în crearea cadrului conceptual, normativ și funcțional adecvat a asigurării și îmbunătățirii calității educației, pregătirii specialiștilor capabili de a utiliza cunoștințe specifice tehnice și cultural-umane valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice și social-culturale ale societății.

S-a analizat mediul intern, sau stabilit prioritățile, s-a elaborat planul de acțiune și s-au distribuit sarcinile mebrilor comisiei și subcomisiilor.

Documentele de priectare cuprind scopuri, politici și proceduri de dezvoltare, asigurînd o bună organizare a acativității astfel încît fiecare angajat să aibă sarcini bine stabilite și precis măsurabile.

Înreaga activitate s-a desfășurat sub semnul calității, bazat pe manualul de autoevaluare a furnizorilor de educație și formare profesională.

Școala Profesională Ungheni în calitate de prestatoare de servicii în domeniul educației a continuat în perioada de raportare implimentarea principiilor calității extinzînd acest proces la toate principiile existente


1.4.2. Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii


Reeșend din analiza funcționalității procedurilor nterne de asigurare a calității s-a constatat ca acest proces a fost proiectat și coordonat de către CEAC. S-au identificat dovezi pentru indicatorii de calitate, s-au elaborat proceduri și instrumente pentru activitatea principală desfășurată în școală. Activitatea curriculară a fost organizată sub forma catedrelor-comisiilor metodice pe arii curriculare. Activitatea catedrelor s-a desfășurat după un lan managerial bine stabilit de către responsabilii catedrelor și s-a centrat pe cunoașterea documentelor curriculare și școlare, metodica predării disciplinilor, metodele și instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini și comportamente la elevi, învățrea centrată pe elev, etc.

Consiliul de Administrație a fost convocat conform unui plan bine determinat și ori de cîte ori a fost nevoie pentru dezbatere și hotărîri cu privire la activitatea curentă și de perspectivă a școlii.

Consiliul Profesoral a fost informat în ședințele sale despre problemele curente privind viața internă a școlii, activităților extrașcolare, a actelor normative, metodologiile și altele.

La nivelul școlii funcționează Consiliul elevilor alcătuit din reprezentanți din diferite grupe și u8n membru al personalului didactic.

Întrunirile au fost după caz, tematica și discuțiile au avut ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, currricular și extracurricular, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și relațiile profesor-elev.

Membrii CEAC și conducerea școlii cooperează eficient în asigurarea calității.

În urma studierii dovezilor se remarcă necesitatea elaborării permanente de noi proceduri.

ȘP Ungheni asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educație și formare profesională și al dezvoltării prpgramelor de învățareStandard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională (6,0 pct.):

Instituțiile dispun de procese de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională. Programele de formare profesională sunt proiectate în așa fel încât să atingă obiectivele pentru care au fost create, incluzând rezultatele învățării. Calificările rezultate în urma unui program de formare profesională sunt specificate clar, făcând referire la nivelul corespunzător din Cadrul Național al Calificărilor, respectiv, din Cadrul European al Calificărilor.


Criteriul 2.1. Realizarea programelor de formare profesională

Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire

2.1.1. Cadrul general de proiectare al programelor de formare profesională

Cadrul general de servicii de educație și formare profesională sunt folosite ca bază în școală și bazate pe cerințele locale și regionale pe teritoriul căruia se află școala și din localitățile de bază orașul Ungheni, Călărași, Nisporeni, Fălești, din care 90% sunt elevii pe care îi pregătim. În cadrul programul:ui I.S.O.29990:2010. Școala pregătește specialiști în alimentația publică, comerț și tehnologii informaționale în colaborare cu Ministerul Muncii și oficiul teritorial Ungheni AOFM-reprofilarea șomerilor care se găsesc la evidență. Așa dar pe anul 2015-2016 au fost pregătite 24 de bucătari. Decembrie 2016 pe durata de 30 zile au fost pregătiți Operatori la calculatoare. Pe durata de 5 luni au fost pregătiți 19 șomeri la meseria Bucătari.

Cadrul de referință a curricumului pentru învățământul profesional tehnic ân Școala Profesională Ungheni este bazată pe cerințele stipulate în ordinul 1205 din 16.12.2015 la elaborarea planului cadru ca bază au fost locate în vedere. Gidul practic de elaborare a curricumului emis prin ordinul Ministerului Educației nr. 296 din 21.04.2016. În cadrul acestor prevederi în anul 2015-2016 a fost înmatriculată o grupă în număr de 30 elevi la meseria 742235 ”Operator pentru suportul tehnic”.

În școală pregătirea profesională se petrece pe 17 specialități cu diferite planuri cadru. Pe durata de studii 2 ani meseria ”Mecanic auto” , ”Tencuitor”, ”Zugravi”, ”Lăcătuș auto”., ”Cusătoreasă în industria confecțiilor” la aceste meserii planul cadru sunt la Consiliul Profesional, proces verbal nr. 7 din 16.06.2015.

Planurile de învățământ sunt aprobate de către M.E. al R.M. nr. 187 din 10.09.2015. Planul cadru la meseria ”Montator pereți, plafoane din gipsocarton” a fost aprobată în iunie 2017 de către M.E.

Planurile cadru la meseriile cu durata de studii 3 ani înmatricularea la anul 2013 sunt aprobate la 25.08.2010. La meseriile ”Lăcătuș la reparația automobilelor”, ”Operator la calculatoare”. În cadrul nomenclatorului domeniilor de formare profesională a specialităților de Guvernul R.M. nr. 853 din 14.12.2015, au fost înmatricualte în anul de studii 2016-2017. 3 grupe cu durata de stud ii 3 ani meserii conexe ce sunt:


 1. Electrician-electronist-Mecanic auto- codul 716001, 716006, 25 elevi.

 2. Electrogazosudor montator, tăetor cu gaze – codul 715005, 715021, 25 elevi.

 3. Electromontor la reparația și întreținerea utilajului electric, Lăcătuș electrician la reparația utilajului electric – codul 713007, 713009, 25 elevi.

La data de 27.06.2017 școala dispune de standarde ocupaționale la meseriile, ”Lăcătuș electrician” în construcții- codul 13967, aprobat Ministerul Muncii Prot Sociale și Familiei nr. 146 din 03.10.2014 și ordinul M.E. nr. 1041 din 07.10.2014. Meseria ”Tencuitor” codul 7102007, ”Zugrav” codul 71.41, codul profesiei 18894 aprobate Ministerul Muncii Prot Sociale și Familiei nr.18 din 01.02.2013, ordinul M.E. nr 64 din 11.02.2013.

Meseria ”Operator suport tehnic” codul 74.22 și codul profesoral 714019, coordonat Ministerul Muncii Prot Sociale și Familiei nr. 04.10.2015, aprobat de Ministerul Tehnologii Informațional și de comunicare nr. 05 din 25.10.2016, aprobat M. E. 17.11.2015.

Sistemul de credite - studii transferabile în Ș.P. nu este introdusă și nu este implimentată din lipsă de codul legii pentru școli profesionale.

2.1.2. Racordarea programelor de formare profesională la Cadrul Național al Calificărilor

Racordarea programelor de formare profesionale în Ș.P.Ungheni este bazată pe cadrul ISO 29990.2010, ordinul M.E. nr.11.28 din 26.11.2015.

La racordarea programelor de formare este bazată pe Cadrul Național al Calificărilor ordinul Ministerului Educației 12.30 din 24.12.2015 și trecerea la noi meserii conform nomenclatorului Hotărârea Guvernului 853 din 14.12.2015. Meseriile în domeniul construcțiilor și Tehnologii Informaționale sunt racordate la standartele ocupaționale. Cusătorese în industria confecțiilor se consultă partenerii sociali, Lear Corporation, firmele care produc materiale de construcții prin dispoziția Ministerului nr. 121 din 28 martie 2016 cu privire la aprobarea conținutului de formare să studieze materialele SUPRATEN pentru lucrările de finisare în cadrul curricumului.


2.1.3. Structura programelor de formare profesională

Structura programelor de formare este bazată pe cadrul de referință, Planul cadru pentru învățămîntul professional ordinul M.E. nr, 1205 din 16.12.2015 precum și cu planurile de învățământ a M.E.

Structura programei include: • Partea introductivă care descrie meseria și necesitatea ei;

 • Competențele profesionale bazată pe competența de învățare,

 • Competențele de autocunoaștere și autorealizare;

 • Competențe antreprenoriale;

 • Competențe în domeniul TIC;

 • Competențe interpersonale, civile și morale.

Un component aparte în programă este partea care este adoptată la condițiile regionale.

Programe care școala pregătește meserii în construcții ”Zugrav”, ”Tencuitor” la obiectele de profil programa este bazată pe materialele SUPRATEN, CNOUF.

Programa care este în școală în domeniul construcțiilor, tehnologia include materiale SUPRATEN. În acest caz programe de formare este aprobată de SUPRATEN și M. E. Al R. M. Adoptat în anul 2016.

Cadrul general al programelor de formare în școală sunt reglamentate conform cadrului legal existent.

Programele de formare la toate meseriile sunt racordate la cadrul național al calificării și corespondența cerințelor Standartelor ocupaționale mai des la meseriile din construcție ca bază locul I Regiunea Centru și locul II la Republică cu meseria ”Tencuitor”, concurs petrecut de SA. SUPRATEN.


Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev/student

Instituțiile asigură că programele de formare profesională sunt oferite în așa fel încât încurajează elevii/studenții să aibă un rol activ în crearea proceselor de învățare, iar evaluarea elevilor/studenților reflectă această abordare.


Criteriul 3.1. Procesul de predare-învăţare


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire


3.1.1. Formele de organizare a procesului de predare-învăţare

Procesul de învăţământ parcurge etape diferite dar în legatură unele cu altele: proiectarea, organizarea, desfășurarea, evaluarea sunt etape care asigură în sine și prin relația dintre ele eficiența activității de predare-învățare-evaluare.

Clasificarea formelor de organizare a activităţii instructiv-educative după ponderea participanților la activități:Activităţi frontale (la care participă întreg colectivul clasei): lecţia; activitatea de laborator; activitatea în cabinetele pe meserii/profesii; vizita; excursia; vizionarea de spectacole etc.

 Activităţi de grup (la care participă o parte din elevii unei clase): consultaţii; exerciţii independente; vizita în grupuri mici; cercul de elevi; întâlniri cu specialiştii; concursuri; referate; redactarea revistelor şcolare; dezbateri pe teme de specialitate; întâlniri cu oameni de ştiinţă, scriitori, specialişti; serate literare etc.

 Activităţi individuale (desfăşurate de fiecare elev în parte): munca independentă şi studiul individual; efectuarea temelor pentru acasă; elaborarea de compuneri şi alte lucrări scrise şi practice; rezolvarea de exerciţii; efectuarea unor desene, scheme; lectura suplimentară; studiul în biblioteci; întocmirea referatelor; elaborarea de proiecte, modele; pregătirea şi susţinerea unor comunicări; pregătirea pentru examen; elaborarea materialului didactic etc.

Organizarea procesului de invățământ are urmatoarele categorii de baza: • lecția;

 • sistemul de lectii;

 • tipul de lectie;

 • proiectul de lecție.

Lecția - este forma principală de organizare a procesului de învățământ în cadrul căreia clasa de elevi desfașoara o activitate comună de învățare sub coordonarea profesorului timp de 45 min.

Sistemul de lectii - grupul de lecții de tipuri diferite necesare tratării unei teme sau capitol din programa de învățământ.

Tipul de lecție - organizarea și desfașurare a lecției determinată de unul dintre obiectivele instructiv-educative ale procesului de învățământ:

 • comunicare și însușire a noilor cunostințe;

 • formarea de priceperi și deprinderi intelectuale, motorii și senzoriale;

 • consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor;

 • învațarea de atitudini;

 • măsurarea și aprecierea performanțelor elevilor.

Proiectul de lecție - reprezintă schema ratională de concepere și desfașurare a lecției. Profesorii de instruire practică au trecut la utililizarea unui nou proiect de lecție – Metoda în formatul 5D. Acest model de plan al lecției este un instrument simplu, care pune în evidență formarea unor abilități, deprinderi, priceperi în baza obiectivelor propuse. Daca acest plan este utilizat corect de formator, atunci se reușește proiectarea unei lecții centrată pe elev. Acest model de plan trebuie să răspundă la 5 întrebări, întrebarea a cincea conține patru părți. Modelul pune accentul pe metodologii de instruire centrate pe elev, materiale ilustrative și didactice.

Concomitent cu activitatea didactică desfașurată sub formă de lecții, procesul de invățământ, cunoaște și alte forme de organizare și proiectare didactică printre care cele mai importante sunt: • activitatile de desfasurare a activitatii instructiv - educative in afara clasei (consultatiile, cercurile tehnice, excursiile si vizitele de studiu, activitatile cultural - artistice si sportive, etc);

 • activitatile extrascolare organizate în mediul socio-profesional și mediul socio-cultural.

Acestea sunt activități complementare lecției și contribuie în modalități specifice la realizarea scopurilor și obiectivelor educaționale. Ele se desfășoara sub îndrumarea cadrului didactic și urmăresc adâncirea cunoștințelor, valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea eficientă și atractivă timpului liber.

Studiul individual reprezintă activitatea complexă și variată de învățare autonomă, atât pentru îndeplinirea obiectivelor activiății didactice propriu-zise cât și a activității extradidactice ,cu caracter formal preponderent. De asemenea studiul individual reprezintă forma fundamentală de perfectionare a personalității și a profesionalității după absolvirea școlii prin ceea ce se numește educția permanentă. Componentele cele mai importante ale studiului individual sunt: studiul cu cartea, pregatirea lectiilor, examenelor, îndeplinirea temelor pentru acasa; selectarea și aplicarea informațiilor oferite de mass-media. Din cele trei forme de desfășurare a lecției accentul se pune pe cel individual.3.1.2. Centrarea pe elev/student a metodelor de predare-învăţare

Educaţia centrată pe elev înseamnă să ţii seama de ritmul propriu de învăţare al elevului, să-l înveţi să înveţe, să-l cooptezi în procesul de predare-învăţare. În acest nou context, profesorul nu mai este un educator, ci un manager şi un facilitator al învăţării. În cadrul demersului didactic pentru a avea loc învățarea, profesorii oferă elevilor ocazia discuției, a investigației, a acțiunii. Cînd elevii își construiesc cunoașterea proprie, nu îmseamnă însă că fac acest lucru singuri, izolați. Promovarea învățării active presupune și încurajarea parteneriatelor în învățare. În fapt, adevărata învățare , este aceea, care permite transferul achizițiilor în contexte noi, este nu doar simplu activă ( individual activă) ci interactivă. Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul demersului, cadrul didactic exercită roluri de a crea oportunități optime de învățare pentru fiecare elev. A devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea activă și deplină, individuală și colectivă în procesul învățării. Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării, să asigure transformarea lui în subiect al propriei formări; aceste metode se caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie.

Învățămîntul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismul gîndirii, ale intelegenței, ale imaginației și creativității. Specific acestor metode este faptul că pot stimula și dezvolta învățarea prin cooperare, lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi, facilitînd astfel comunicarea, colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoașterea dintre elevi, înțelegerea și acceptarea reciprocă.

În acest context cele mai des utilizate metode din arsenalul metodologic interactiv sunt :

Prelegerea într-o perspectivă modernă ; Brainstorming; Știu / vreau să știu / am învățat; Ciorchinele; Cubul; Tur de galerii; Investigarea ; Jocul de rol; Jocul didactic; Dezbaterea; Proiectul; Portofoliul; etc.

Am să mă opresc doar la cîteva din ele:Prelegerea într-o perspectivă modernă - Captarea atenţiei se face printr-un element-surpriză (mottou, versuri privind subiectul dat, un caz real din domeniul dat etc.), care stârnesc interesul elevilor pentru lecție şi mobilizează atenţia lor la începutul şi pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Profesorul utilizează exemple și analogii cu trimiteri la cotidian, oferă imagini, grafice și alte materiale illustrative, atrage elevii în a oferi diverse exemple, a îndeplini anumite sacini pe parcursul prelegerii. La final elevii au fost solicitați în a face concluzii a celor prezentate.

Ciorchinele - se utilizează eficient la biologie la diverse etape ale lecției, de exemplu, la bilanțul lecției, cu subiectul Sistemul cardiovascular , a scris în centrul tablei fraza cheie, ,,sistemul cardiovascular” de la care au pornit legături structurate logic prin linii unite cu cuvîntul de pe tablă formînd un ciorchine. La istorie se utilizează această metodă la etapa evocare (captarea atenției) cât și la reflecție (fixarea cunoștințelor). Se scrie un cuvânt (război, anexare, armistițiu etc), iar elevii unul după altul definesc acest cuvânt unindu-le prin linii cu cuvîntul inițial formînd un frumos ciorchin. Și într-un caz și altul această metodă stimulează implicarea, aprofundarea cunoștințelor prin găsirea conexiunilor dintre idei care par a fi conectate.

Jocul de rols-a utilizat în cadrul limbii și literaturii române, de exemplu, la tema Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Dna a înscenat un process de judecată în care mătușa Mărioara îl învinuiește pe Ionică de furtul cireșelor. Metoda dată este una din metodele foarte eficiente de a implica elevii direct în învățare, iar pentru profesoară o mare satisfacţie profesională. Totodată , elevii își formează anumite abilitati, atitudini, convingeri etc

 Dezbateri - se utilizează reușit la istorie punînd în dezbateri, de exemplu așa întrebări: Actul de la 1812, poate fi socotit ca ocuparea teritoriului Basarabiei de către armata rusă ? sau eliberarea teritoriului Basarabiei de sub ocupația românească ? Acest tip de abordare le dezvoltă participanţilor abilitatea de a analiza, din multiple perspective, îi stimulează să emită judecăţi asupra unui fenomen sau fapt, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi şi nu de opinii.

Studiul de caz – este o metodă utilizată destul de frecvent la bazele antreprenoriatului, confruntarea directă a elevilor cu o situație reală, autentică. Și anume printr-un șir de întrebări-răspunsuri elevii trebuie să depisteze neconcordanța situației reale cu cea planificată de un antreprenor. Aceste întrebări-răspunsuri sunt centrale pentru subiectul Planul operațional și resursele umane. Elevul trebuie să analizeze logic, să caracterizeze și să coreleze ideile cuprinse în text, să-și formeze puncte de vedere și opinii pe care să le confrunte cu cele ale colegilor sau ale profesorului. În acest caz ,se trece de la un monolog al profesorului la un dialog activ elev-elev, elev-profesor, profesor-elev.

Metodele și tehnicele prezentate au imprimat activităților desfășurate un caracter activ, au susținut în mod deosebit interesul elevilor pentru studiu într-un format aparte. Munca în echipă a determinat crearea unui climat mai puțin încordat, mai amical, elevii dând randamet maxim și făcând adevărate spusele,, a-l învăța pe copil nu înseamnă să-i dăm din adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gîndire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gîndirea lui lumea”. Necătînd la toate ,,centrarea pe elev” rămâne o provocare atît pentru elevi cât și pentru profesori.

Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liinile de forţă pe care un observator atent le poate surprinde se pot caracteriza în două tendinţe:


  • centrarea pe „elev”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp, partenerul nostru în propria formare;

  • folosirea unor metode şi stiluri moderne care să acopere cât mai bine întreaga sferă de interes a persoanei educate, persoană care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.


3.1.3. Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare


Studiile realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că întroducerea TIC în şcoală, contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.

În primul rând, acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. Rolul cadrului didactic din învăţământul tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni, care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC. S-au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector, internet, prezentări Power Point), la limba și literatura română, istorie, informatică, bazele antreprenoriatului, la disciplinele din cadrul meseriilor: Mecanic auto, Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Tencuitor, Zugrav, Operator la calculatoare, Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, Lăcătuș la reparea automobilului de profesori, atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi.

Drept instrumente TIC, care au fost utilizate frecvent, în procesul de predare-învâțare-evaluare de profesori, dar şi de elevi, sunt:

Softurile educaţionale, care reduc timpul de studiu; atitudinea față de disciplină se modifică pozitiv; elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă au de câştigat, creşterea motivaţiei; învăţarea eficientă etc;

Microsoft Power Point– este aplicaţia prin care profesorul a realizat prezentări variate, privind subiectul lecției, îmbogăţite cu imagini, materiale video-audio, diagrame, legături către alte surse etc;

Jocuri educative - atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, care îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea obiectivului preconizat.

Publicații–utilizate la toate secvențele lecției, comunicări bazate în mare măsură pe text în formă de poster, îmbogăţită cu imagini, grafice, etc.

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt. Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, pentru elevi. De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. TIC ajută ca materia predată să fie mai atractivă, să implici mai mulți elevii în cadrul lecţiilor, să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe, să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale. Este îmbucurător faptul, că 5 cadre didactice au urmat cursuri de formare la specialitatea Tehnologii informaționale. 4 cabinete la cultura generală(istorie, l.română, l. franceză și informatică) și 4 laboratoare de profil (meseriile: Mecanic auto, Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Tencuitor) sunt dotate cu calculatoare și proiectoare. Elevii au la dispoziție 2 laboratoare dotate cu câte 15 calculatoare; bibliotecă – 3; cămin – 14.

Criteriul 3.2. Stagii de practică


Indicatori de performanță

Analiza activităților realizate

Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)

Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire


3.2.1. Organizarea stagiilor de practică


Timpul de muncă al elevilor în perioada stagiilor de practică se stabileşte conform Planului-cadru și orarului aprobat de către director şi nu depăşeşte durata normală/redusă a timpului de muncă, stabilită de legislaţia în vigoare. Condiții de organizare și desfașurare eficientă a practicii în producție:

 • elaborarea unor programe de practică al caror conținut și strategie de realizare să fie corespunzatoare meseriei/profesiei elevilor;

 • incheierea la timp a unor contracte, care să asigure desfașurarea eficienta a practicii între unitățile de învățământ și cea economică,

 • rezultatele practicii sa fie consemnate în Agenda formării profesionale;

 • sa se acorde exigența cuvenită a notei la practică;

 • practica în productie sa contribuie la creșterea viitorului specialist, pentru ca acesta să se poata adapta la nou,la schimbari tehnico-stiintifice, productive și profesionale.

Totodată, înainte de a petrece practica în producție, maiștrii-instructori instructează elevii privind tehnica securității după care elevii se semnează în registrul pe tehnica securității. Directorul adjunct pentru instruire/producție și șeful secției organizează cu elevii instrucțiuni, oferă consultații privind completarea Agendei formării profesionale. Se accentuiază, că maiștrii-instructori sunt responsabili de: organizarea corectă și disciplina pe parcursul practicii; crearea condițiilor normale de lucru și trai și respectarea tehnicii securității la locul de muncă. Identificarea unității economice pentru desfășurarea practicii în producție este selectată atît de instituția de învățămînt cît și de elev. În vederea efectuării stagiilor de practică directorul instituției încheie contracte de colaborare cu administraţiile întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, etc. Practica în producție se desfăşoară, de regulă, la unitatea economică, în conformitate cu prevederile Planului-cadru şi oferta curriculară pentru meserie/profesie. Repartizarea elevilor la practica în producție s-a realizat prin ordinul directorului instituției de învățămînt, indicând perioada și locul de desfășurare a stagiului de practică în producție. Ordinul se contrasemnează de maistrul-instructor și se aduce la cunoștința fiecărui elev contra semnătură.

-Grupele 21;22;35;36;37;38;38;39 pe perioada 01.09-30.09.2016;

-Grupele 21;22 pe perioada 10.10–02.12.2016, conform Planului de învățămînt, Procesul verbal nr.3 din 06.10.2016;

-Grupele 23 pe perioada03.10- 23.12.2016;

-Grupele 24;26 pe perioada 06.03 – 02.06.2017;

-Grupele 35;36pe perioada 27.03-02.06.2017;

-Grupele 37;38;39 pe perioada 13.04 – 02.06.2017;

-Grupele 10(contract); 11;12;13;14;16 pe perioada 18.05-30.06.2017;

-Grupa 15;17;18;25;27;28;29 pe prioada 05.06-30.06.2017.

La finalizarea stagiilor de practică, fiecare elev prezintă setul de documente privind practice în producție și răspunsurile la un chestionar pentru aprecierea activității maistrului de instruire în producție de către elevul-practicant.

3.2.2. Existența relațiilor de colaborare cu instituțiile - baze de practică


Instituția are relații de colaborare cu instituțiile - baze de practică , exprimate prin Contracte încheiate între instituția de învățămînt și unitatea economică după cum urmează:

Termen de 5 ani- 2014 - 2019

-Î.C.S. ,, LEAR CORPORATION” –meseriile: Cusătoreasă(industria confecțiilor), Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Electrogazosudor-montator;

-SRL,,Moldabela” – Bucătar, Operator la calculatoare;

-SRL,,ELECTRO” - Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Lăcătuș-electrician în construcții, Operator la calculatoare;

SRL, ANGSTROM” - Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Lăcătuș-electrician în construcții;

SRL,,Rincor-Prim” – Lăcătuș la repararea automobilelor, Mecanic auto;

SRL,,AutoserviciiPrut” - Lăcătuș la repararea automobilelor, Mecanic auto;SRL,,AVECOM-NET” - Lăcătuș la repararea automobilelor, Mecanic auto;

SA,,Red Nord” - Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric, Lăcătuș-electrician în construcții;

Mai există și alte instituții - baze de practică, dar cu care sunt încheiate contracte pe termen scurt.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə