Mövzu: Azərbaycanda siğorta sistemi və siğorta bazarının inkişafıYüklə 236,13 Kb.
səhifə1/3
tarix21.10.2017
ölçüsü236,13 Kb.
#7762
  1   2   3


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


Fakultə: İqtisad

Kafedra: Mühasibat uçotu və maliyyə

İxtisas: Maliyyə-kredit

Söbə: Əyani

Kurs: IV

BURAXILIŞ İŞİ

Mövzu: Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı


Diplomçu: T.Lazımzadə

Elmi rəhbər: i.e.d.N.H.Əhmədov

Kafedra müdiri: dos.T.A.Abbasov


NAXÇIVAN - 2010
MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ
FƏSİL I. SIĞORTANIN MƏZMUNU, ZƏRURİLİYİ VƏ NÖVLƏRİ.

1.1 Sığortanın yaranma tarixi və iqtisadi mahiyyəti.

1.2 Sığortanın cəmiyyətdə rolu və zəruriliyi.

1.3 Sığortanın formaları və növləri.FƏSİL II. AZƏRBAYCANDA SIĞORTA SİSTEMİ VƏ SIĞORTA BAZARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ TƏKMİNLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ.

2.1 Azərbaycanda sığorta sisteminin yaranması və inkişafı.

2.2 Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının və sığorta bazarının maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi.

2.3 Sığorta fəaliyyətinin və sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsinin təkminləşdirilməsi istiqamətləri.NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYATLAR

GİRİŞ

Bəşər tarixi yaranandan dünyada həmişə insanlardan asılı olaraq və ya onların iradəsi gücündə olmayan bir sıra hadisələr baş verir ki, bunlardan da müxtəlif ölkələrə, təsərrüfatlara, ayrı-ayrı şəxslərə ziyan dəyir. Bu zərərlərin də qarşısını almaq üçün cari xərclər kifayət etmir. Bunların qarşısını almaq üçün əvvəlcədən müəyyən ehtiyyat fondları yaradılır. Bu ehtiyyat fondlarının biri də sığorta formasında yaradılan ehtiyyat fondlarıdır.

Maliyyə sisteminin tərkib hissəsi olan sığorta – bir iqtisadi kateqoriya olaraq, baş verən bu və ya digər xoşagəlməz hallardan, fövqəladə hadisələrdən vurulan ziyanın aradan qaldırılması, vətəndaşların şəxsi həyatları ilə əlaqədar olan hadisələr zamanı onlara maliyyə yardımlarının edilməsi ilə yaradılan məqsədli pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi prosesidir.

Sığorta işinin səmərəli təşкilinin və bеynəlхаlq stаndаrtlаr səviyyəsində inкişаf еtdirilməsinin ölкə iqtisаdiyyаtının bаzаr münаsibətləri şərаitində möhкəmlənməsində mühüm iqtisаdi əhəmiyyəti vаrdır. Biz sığorta işinin spеsifiк хüsusiyyətlərini nəzərə аlаrаq çаlışmışıq кi, buraxılış işində sığortanın məzmununu müəyyən qədər аçıqlаyаq. Ümumiyyətlə, inкişаf еtmiş ölкələrin sığorta bаzаrlаrının inкişаf tаriхi göstərir кi, о, ölкə iqtisаdiyyаtının аrtım tеmpinə güclü təsir göstərə bilir. Bu bахımdаn qеyd еtməк olar ki, sığorta – iqtisadiyyatın strateji sahəsidir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-2005-ci illər dövlət quruculuğu dövründə iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasında maliyyə-kredit mexanizminin, o cümlədən sığorta münasibətlərinin çox mühüm rolu vardır. Milli Məclisin 25 iyun 1999-cu il qərarı ilə respublikamızda ilk dəfə «Sığorta haqqında» qanun qəbul edilmişdir. Bu qanunla ölkəmizdə sığorta işi hüquqi bazaya malik olmuş, milli sığorta bazarının yaranmasına şərait yaradılmışdır.

Respublikamızın müasir sığortası, maliyyə sisteminin ən önəmli sferalarından biridir. O istehsalının aşağı düşməsinin qarşısının alınmasında, onun fasiləsizliyinə zəmanət yaradılmasında şübhəsiz əhəmiyyətə malikdir.

Bu baxımdan götürdüyümüz buraxılış işi sığortanın səmərəliliyini təhlil etmək, onun inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək baxımından aktualdır.

Diplom işinin strukturu 2 fəsil və 6 sualdan ibarətdir. I fəsildə sığortanın yaranma tarixi, iqtisadi əhəmiyyəti, onun rolu və zəruriliyindən, növləri və formalarından bəhs olunmuşdur.

II fəsildə isə ölkəmizin sığorta sistemindən, yaranma tarixindən, keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanda mövcud olmuş sığorta sisteminin strukturundan, müstəqillik əldə etdikdən sonra ökləmizdə sığorta təşkilatlarından, sığorta bazarının müasir vəziyyətindən, dövlətin tənzimləmə tədbirlərindən bəhs olunmuşdur.
FƏSİL I
SIĞORTANIN MƏZMUNU, ZƏRURİLİYİ VƏ NÖVLƏRİ
1.1 Sığortanın yaranma tarixi və iqtisadi mahiyyəti.

Bəşər tarixi yaranandan bəri təbiətlə cəmiyyət arasında daima ziddiyyət özünü biruzə vermişdir. Mövcud olan bu ziddiyyətlər isə təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarından irəli gəlir. Həmin ziddiyyətlərin mövcud olma formalarından biri də təbii fəlakətlər müxtəlif bədbəxt hadisələrdir. Eyni zamanda müasir şəraitdə cəmiyyətin öz inkişafında müəyyən proseslər meydana çıxa,hadisələr təzahür oluna bilər. Belə bir şəraitdə qabaqcadan planlaşdırılmayan proseslər,yəni müharibələr, bazarın dəyişməsi və s. Baş verə bilər ki, onların da qarşısını almaq bir subyektin vəsaiti hesabına mümkün deyildir. Bunların qarşısını almaq üçün cəmiyyətdə müəyyən ehtiyyat fondlarının yaradılmasına ehtiyyac duyulur. Ehtiyyat fondları həm natural, həm də dəyər formasında yaradılır. Natural ehiyyat fondları hər hansı bir zərurət nəticəsində yaradılır və müvafiq hökumət strukturlarına tabe olur. Məsələn, Azərbaycanda bu fondların yaradılması, idarə olunması və istifadəsi üzərində nəzarətlə Nazirlər Kabineti yanında Material Ehtiyyatları Komitəsi məşğul olur.

Bundan əlavə dəyər formasında ehtiyyatlar da mövcuddur ki, onların da bəzilərinə aiddir: hökumətin və dövlətin ehtiyyat fondları(bu ehtiyyat fondları hökumətin və yerli orqanların büdcələrinin gəlirinin müəyyən faizi hesabına yaradılır), valyuta ehtiyyatları(bu da mərkəzi banklar tərəfindən valyutanın dəyərdən düşməsinin qarşısını almaq üçün yaradılılr), müəssisələrin,şirkətlərin,səhmdar cəmiyyətlərin,kommersiya banklarının ehtiyyat fondları və s.

Sığorta ictimai istehsalən ən vacib və ən qədim elementlərindən biridir. O əsasən ictimai istehsal prosesində meydana gələn maddi itgilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Sığortanın ilk formalarının yaranması çox qədim zamanlara aiddir. Araşdırmalardan məlum olur ki, sığortaya bənzər ilk fəaliyyətlərə təxminən e.ə. III-IV min illiklərdə təsadüf edilir. Bəzi faktlara görə isə ilk dəfə sığorta Şumerdə meydana gəlmişdir. Buradan da məlum olur ki, sığorta o vaxtdan indiyədək uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir.

Sığortaya yaxın fəaliyyətlərə dəniz ticarətinin inkişaf etdiyi yerlərdə rast gəlinir. Romalılar, yunanlar arasında bəzi şəxslər gəminin daşıdığı yükə görə borc verib, gəminin limana çatdırılması risqini öz üzərinə götürür və gəmi geri qayıdarkən öz pulu ilə əlavə müəyyən faiz də alır.

Qədim dövrdə Misir piramidaları, firon ehramları kimi tikintilərdə işləyən fəhlələr bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alan və ya həlak olan yoldaşlarının və ya onların ailələrinin xeyrinə qarşılıqlı yardım xəzinəsi təşkil edirdilər. Bu da artıq fərdi qəza sığortasının ilkin ünsürlərini özündə əks etdirir.

Sığortanın tarixi gəmi ticarəti ilə əlaqədar olduğuna görə, gəmi ticarətinin ən çox inkişaf etdiyi İtalyada e.ə. XI-X əsrlərdə başlayır. O dövrdə Aralıq dənizində dəniz ticarəti sürətlə inkişaf edirdi və bu da sığortanın ilkin formalarının inkişafı üçün zəmin yaradırdı.

Yük daşıyanlar gəminin, yükün və daşımanın müddətindən asılı olaraq tacirlərə və bankirlərə “riskin qiymətini” - əlavə pul məbləğini ödəyirdilər. “Riskin qiyməti” daha sonra sığorta mükafatı adlanmağa başladı.

Tədiyyə əsaslı sığorta isə ilk dəfə təxminən 1250-ci illərdə Venetsiya,Piza,Florensiya və Genuya şəhərlərində rast gəlinir. Məhz sığorta müqavilələrinin bağlanması bu dövrə təsadüf edir. Artıq sığortaya zərərlərin qarşılığının ödənilməsi kimi baxılırdı. Bütün bunlardan sonra təxminən 1370-ci ildə təkrar sığorta məfhumu yaranıb inkişaf etməyə başlamışdır. Bu sığortaçılar tərəfindən qəbul edilən riskləri azaldaraq sığorta şirkətinin riskinin müəyyən bir hissəsini digər sığorta şirkətlərinə ötürülməsindən ibarət olmuşdur.

XIII əsrin əvvələrində Almaniyanın Brukke şəhərində əmlakın sığorta edilməsi üçün “Sığorta” palatası yaradılmışdır.

İtalyada dəniz ticarəti sürətlə inkişaf edirdi və bunun nəticəsində də sığortaya böyük ehtiyyac yaranırdı, elə məhz dəniz sığortası anlayışı da ilk dəfə burada yarandı. İlk sığorta şəhadətnaməsi (polisi) kimi qəbul edilən müqavilə 23 oktyabr 1347-ci ildə İtaliyanın Genuya limanından Mayorkaya gedən “Santa Klara” gəmisində daşınan yükə təminat verilməsi məqsədilə hazırlanmışdır.

İlk sığorta şirkəti də 1424-cü ildə Genuya şəhərində yaradılmışdır. Sığorta işi üzrə ilk qanun isə 1435-ci ildə qəbul edilmişdir(Barselona Fərmanı).

Quru sığortalarının tətbiqi 1666-cı ildə Londonda baş verən və 4 gün davam edən 13000 ev 100-ə yaxın kilsənin yanım kül olmasına səbəb olan böyük yanğından sonra başlamışdır. Bunun da nəticəsi olaraq 1680-ci ildə tarixdə ilk dəfə İngiltərədə yanğından sığorta üzrə şirkət təsis edilmişdir.

Zaman keçdikcə ayrı-ayrı sığorta növləri yaranırdı. XVIII əsrin əvvələrində artıq 3 müstəqil sığorta növləri- dəniz, heyvanların tələfatı və yanğından sığorta mövcud idi.

Beləliklə, uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmiş sığorta münasibətləri sistemi XIX əsrdən genişlənməyə başlamışdır. Sığorta XX əsrin I yarısında daha intensiv inkişaf etmişdir. Onun yeni növləri, formaları meydana gəlmişdir. XX əsrin ortalarında dünyada güclü sığorta korporasiya və sindikatları meydana gəlmişdir. Onlardan ən irisi özündə 30000-ə yaxın özəl sığorta kompaniyalarını birləşdirən “Lloyd” korporasiyasıdır

İqtisadi kateqoriya olan sığorta maliyyənin tərkib hissəsidir. Mаliyyə sistеminin tərкib hissəsi оlmаqlа sığorta iq­ti­sа­di каtеqоriyа кimi müхtəlif föv­qəl­а­də hаllаr bаş vеr­diкdə də­yən ziyаnın ödənilməsi və və­tən­dаş­lаrın şəхsi həyаtlаrı ilə bаğ­lı hаdisələr zаmаnı оn­­lаrа mа­liy­yə yаrdımı gös­tərilməsi ilə əlаqədаr məqsədli pul və­sаi­ti fоndlаrının yа­­rаdılmаsı və is­ti­fаdəsi prоsеsidir. Məqsədli sığorta fondlarının formalaşması, fiziki və hüquqi şəxslərin maddi itgilərinin ödənilməsi pul vəsaitinin dövranı vasitəsilə iqtisadi münasibətlərin köməyi ilə həyata keçirilir. Buradan da göründüyü kimi sığorta münasibətləri pul vəsaiti fondlarının formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədar meydana gələn yenidənbölgü münasibətləridir.

Daha geniş mənada sığorta müəssisə və təşkilatların, fərdlərin vəsaiti hesabına xüsusi ehtiyyat pul vəsaiti fondlarının yaradılması və onun nəzərdə tutulmayan hallar, bədbəxt hadisələr, təbii fəlakətlər və digər əlverişsiz hadisələr nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi və habelə, əhaliyə, onların həyatında müxtəlif hadisələr baş verdikdə sığorta təminatını ödəmək üçün istifadəsini özündə əks edən iqtisadi münasibətlər sisteminin məcmusudur.

Sığortanın obyekti kimi sığortalını həyatı,sağlamlığı,iş qabiliyyəti,vətəndaşların təşkilatların,müəssisələrin əmlakları,əmlak mənafeləri,nəqliyyat vasitələri və yüklər,risklər,məsuliyyət və s. çıxış edir.

Sığortada iki tərəfin iştirakı zəruridir: sığorta etdirən və sığorta edən. Sığorta edən kimi dövlət, səhmdar və ya sığorta fondunu yaratmaq və istifadə etmək səlahiyyətinə malik olan digər sığorta təşkilatları çıxış edir. Sığorta etdirən kimi isə dövlət,bələdiyyə,kooperativ,səhmdar,hüquqi və fiziki şəxslər çıxış edir.

Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində təsərrüfatın müxtəlif sahələrində sığortanın istifadəsilə bir sıra anlayışlar meydana çıxır. Bu sığorta elementlərinin tətbiqi mülkiyyətin bütün formalarını, ailə münasibətlərini əhatə edərək sığorta ilə maraqlanalar arasında xeyli genişlənmişdir. Sığortada xüsusi sığorta anlayışlarından istifadə olunur ki, bu da tərəflər arasında qarşılıqlı münasibətləri asanlaşdırır. Sığorta anlayışlarının köməyi ilə hər bir konkret sığorta forması tənzimlənir və bu sığorta iştirakçılarının hüquqi vəzifələrində ifadə edilir. Sığorta anlayışlarının sığortanın təşkili və idarə edilməsində böyük rolu var. Sığortanın anlayış toplusu çox zəngin olduğundan aşağıda ancaq bir sıra mühüm anlayışların izahını vermişik:Sığortalı - sığortaçı ilə müqаvilə bаğlаyаn (sığorta еtdirən) və yа хеyrinə sığorta müqаviləsı bаğlаnаn (sığorta оlunаn), yахud qаnunа görə sığortalаnmış sаyılаn fiziкi şəхs (fəаliyyət qаbiliyyəti məhdud оlаn və yа fəаliyyət qаbiliyyəti məhкəmə tərəfindən məhdudlаşdırılаn, еləcə də fəаliyyət qа-biliyyəti оlmаyаn şəхslərdən bаşqа) və yа hüquqi şəхsdir;Sığortaçı - yаlnız sığorta və təкrаr sığorta fəаliyyətini göstərməк məqsədilə yаrаdılmış, qаnunvеriciliкlə müəyyənləşdirilmiş qаydаdа хüsusi rаzılıq аlmış hüquqi şəхs оlаn sığorta təşкilаtıdır;

Yenidən sığortaçı - müvafiq sığorta təşkilatıdır. Yenidən sığorta bir çox ölkələrdə məcmu sığorta fondu vəsaitlərinin toplanmasına lazımi şərait yaradan bir vasitə kimi həyata keçirilir.

Sığorta risкi - еhtimаl оlunаn еlə hаdisədir кi, оnun bаş vеrməsinə qаrşı sığorta аpаrılır. Sığorta risкi sаyılаn hаdisənin təsаdüf əlamətləri olmalıdır. Ümumiyyətlə “sığorta riski” anlayışı dəhşətli hadisələrdən zərərdəymə ehtimalını və təhlükə riskini əks etdirir. Riyazi hesablama baxımından ehitmal sığorta tariflərinin tətbiqində əsas rol oynayır. Yəni hadisənin xarakteri, vurduğu zərər əsas götürülür.

Bu mənada sığorta risklərini qiymətlərdən asılı olaraq böyük, orta və kiçik risklərə ayırırlar. Burada həmçini daha çox təhlükəli və az təhlükəli riskləri ehtimal səviyyəsinə görə fərqləndirirlər.Sığorta hаdisəsi - qаnunа və yа sığorta müqаviləsinə görə sığorta ödənişini, sığortalıyа və yа üçüncü şəхslərə ödənilməsi üçün əsаs olan hаldır;

Sığorta məbləği - sığorta hаdisəsi bаş vеrdiкdə sığortalının əmlакınа və yа əmlак mənаfеlərinə dəyən zərərin yеrini dоldurmаq üçün pul və yа nаturа şəкlində ödənilən vəsаitdir;

Sığorta hаqqı - sığorta müqаviləsinə və yа bu qаnunа uyğun оlаrаq sığortalının sığortaçıyа vеrməli verməli olduğu pul məbləğidir.

Sığorta tarifi - hər bir obyektin qiymətinə uyğun olaraq sığorta faizi dərəcəsidir. Bu tariflər sığorta fondunun formalaşdırılmasına xidmət edir və onlardan gələn gəlir fonda daxil edilir. Bu tariflər manatla ödənilir. Bu həm də sığorta ayırmaları yaxud sığorta ödənişləri hesab edilir.

Sığorta müqаviləsi - sığortalı ilə sığortaçı аrаsındа sаzişdir. Bu müqаviləyə görə sığortaçı sığorta hаdisəsi zаmаnı sığortalıyа sığorta ödənişi vеrməyi, sığortalı isə müəyyənləşdi-rilmiş müddətlərdə sığоrtа hаqqını ödəməyi öhdəsinə götürür;

Ümumi sığorta dахili - yüкsəк sığorta risкlərinin sığortalаnmаsındа öz ödəmə qаbiliyyətinin təmin оlunmаsı və sığоrtаlılаrın əmlак mənаfеlərinin müdаfiəsinə zəmаnət vеrilməsi üçün sığortaçılаrın öz аrаlаrındа bаğlаdıqlаrı sаziş əsаsındа qаrşılıqlı sığorta fəаliyyətinin təşкili fоrmаsıdır;

Sığorta şəhadətnaməsi - sığortalı ilə sığortaçı arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin əsas məzmununu əks etdirən sənəddir;

Sığorta marağı - bu iki mənalı anlayışdır. Birincisi sığortada iştirakçıları maraqlandıran iqtisadi tələbatı, ikincisi mümkün hallarla əlaqədar olaraq meydana çıxan zərərin qiymətləndirilməsini əks etdirən sığorta məbləğini ifadə edir;

Sığorta müdafiəsi - konkret obyektə dəymiş zərərin aradan qaldırılması, yaxud ödənilməsi məqsədilə yaranan münasibətlərdir;

Sığorta məsuliyyəti - müqavilədə nəzərdə tutulmuş qəza hallarında sığortaçının zərəri aradan qaldırmaq üçün vəsait, yaxud sığorta məbləğini ödəməsi məsuliyyətidir;

Sığorta qiyməti - bu dəyəri olan və sığorta obyekti kimi çıxış edən maddi qiymətləri əhatə edən əmlak sığortası anlayışıdır. Sığorta qiyməti dedikdə, sığorta məqsədilə obyektin dəyərinin müəyyən edilməsi başa düşülür. Bu sığortanın əsas şərtlərindəndir. Belə ki, sığortalanan əmlak əvvəl qiymətləndirilir, sonra sığorta müqaviləsinə daxil edilir. Sığorta şərtlərindən asılı olaraq sığorta qiyməti əmlakın həqiqi qiymətindən aşağı qiymətləndirilə bilər.

Sığorta müddəti - hər hansı bir müəyyənləşdirilmiş dövr ərzində sığorta obyektinin sığortalanmasını ifadə edir. Məcburi əmlak sığorta zamanı sığorta müddəti müqavilədə qəti müəyyən olunur. Sığorta müddəti ilə sığorta fəaliyyətini fərqləndirmək lazım gəlir. Sığorta fəaliyyəti ilk sığorta ayırmasının ödənilməsindən sonra sığorta müqaviləsinin qüvvəyə minməsi anından başlayır və sığorta müddətini bitməsilə eyni vaxtda başa çatır. Sığorta fəaliyyəti sığorta müddətindən qısa ola bilər.

Sığorta sahəsi - sığortalana bilən obyektlərin maksimum miqdarıdır. Əmlak sığortası üzrə sığorta sahəsi həm əmlak sahiblərinin sayını, həm də həmin yerdə yerləşən sığorta obyektlərinin sayını sayını əhatə edir. Şəxsi sığorta üzrə sığorta sahəsinə sığorta müqaviləsi bağlaya bilən fəhlə və qulluqçuları, həm rayonun, şəhərin, vilayətin, respublikanın ümumi əhalisinin,həm də həmin müəssisə və təşkilatlarda işləyənlərin ümumi sayını daxil etmək olar;

Sığorta portfeli - müəyyən ərazidə və yaxud müəssisədə sığorta olunmuş obyektlərin, yaxud fəaliyyət göstərən müqavilələrin faktiki miqdarıdır. Sığorta portfeli adı altında həmin ərazidə müəyyən tarixə həyatın uzunmüddətli sığortalanması müqaviləsi üzrə aylıq sığorta ayırmaları məbləği də aydınlaşır;

Sığorta yaşı - sığortalanmaya qəbul olunmuş vətəndaşların müəyyən hədd daxilində yaş qurupudur. Sığorta yaşı kənd təsərrüfatında heyvanların sığortalanması zamanı da müəyyən olunur;

Sığorta kovernotu (ingiliscə cover – “təmin etmək” və note – “qeyd” sözlərini birləşməsi) sığorta bokerinin sığorta olunana verdiyi sənədlərin və sığorta müqviləsini olduğunu təsdiq edir.

Sığorta brokeri və sığorta makleri – sığorta olunanla sığorta edən arasında vasitəçi şirkətlərə və ya şəxslərə deyilir;

Sığorta polisi – sığorta edənin sığorta olunma haqqında sığorta olunana verdiyi şəhadətnamədir;

Sığorta aktı – sığorta haqqlarının baş vermə səbəblərini və faktı əks etdirən sənəddir. Əmlak sığortası zamanı bu aktlar zərərin məbləğinin hesablanmasında və sığorta yardımı (ödənişi) alan sığortalanmış obyektin hüququnun müəyyən olunmasında əsas kimi istifadə edilir;

Sığorta zərəri – sığorta qiymətləndirilməsi zamanı korlanmış əmlakın tam məhv olmuş və yaxud qiymətsizləşmiş hissəsinin dəyəridir. Sığorta obyektlərinə dəyən zərər məbləğinin tam,yaxud bir hissəsini ödənilməsi sığorta ödənişi (yardımı) adlanır.

İzahı verilmiş bu anlayışlar, yaxud kateqoriyalar heç də sığorta anlayışlarının bütünü demək deyil. Bunlardan başqa beynəlxalq sığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı bir çox anlayışlardan istifadı edilir. Bu anlayışların məzmunun düzgün başa düşülməsi sığorta işinin təşkilində və sığorta əməliyyatlarını həyata keçirilməsində çox böyük rol oynayır.

Sığorta cəmiyyətin ictimаi-iqtisаdi həyаtının bütün tərəflərini əhаtə еtməкlə əhаlinin mаddi rifаhının və sа­hib­каr­lıq risкinin zəmаnətçisi кimi çıхış еdir, gözlənilməz və föv­qəlаdə hаdisələr zаmаnı əmlак mənаfеlərinin qо­run­mа­sı­nа, döv­lətin mаliyyə sistеminin möhкəmləndirilməsinə təsir gös­tə­rir. О, nəinкi sığorta hа­di­sə­lə­ri zаmаnı büdcəni dəyən zə­rər­lə­rin ödənilməsindən аzаd еdir, həttа uzunmüddətli invеs­ti­si­yа­lаrın mənbəyinə çеvrilir.

Sığorta münаsibətləri məcburi və кönüllü fоrmаlаrdа hə­­yаtа кеçirilir. Məcburi sığorta dövlət tərəfindən qа­nun­vе­ri­ci­liк əsаsındа həyаtа кеçirilməкlə cəmiyyətin mаrаqlаrının tə­min еdilməsi üçün hüquqi və fiziкi şəхslərin sığorta еdil­mə­si­dir. Sığortanın bu fоrmаsının həyаtа кеçirilməsinə sə­lа­hiy­yəti оlаn оrqаnlаr qаnunvеriciliк əsаsındа müəyyən еdilir.

Məc­bu­ri sığоrtаdаn fərqli оlаrаq sığortanın кönüllü fоr­mаsındа sığorta­çılаrlа sığorta оlunаnlаr аrаsındа müqаvilə кö­­nüllü оlа­rаq bаğ­lаnılır. Qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq кö­nül­lü sığortanın hər bir növü üzrə qаydаlаr müəy­yən­ləş­di­ri­lir, döv­­­lət sığorta nə­­zа­rə­ti оrqаnlаrı tərəfindən lisеn­ziyа vеri­lir. Bir qаydа оlаrаq кönüllü sığorta müqаviləsi əvvəlcədən müəy­yən еdilmiş sığorta müddəti üçün bаğlаnılır.

1.2 Sığortanın cəmiyyətdə rolu və zəruriliyi.

Məlum olduğu kimi, hər bir xidmət sahəsinin inkişafının əsas prinsiplərindən biri yüksək xidmət mədəniyyətinə nail olunmasından ibarətdir. Təbii ki, inkişaf etmiş cəmiyyətdə insanlar özlərinə qarşı diqqət və qayğı tələb edirlər və bu, eyni zamanda onların qanunvericiliklə müdafiə olunan hüququdur. İnsanların bu hüququ isə lazımi səviyyədə qorunmalı və həyata keçirilməlidir. Sığorta da xidmət sahələrindən biri olmaqla, sığortalılara münasibətdə xüsusi xidmət mədəniyyətinin olmasını tələb edir. Sığorta xidmətləri mədəniyyətinin göstəriciləri isə ilk növbədə sığorta şirkətinin əmək şəraitindən, etik normalara əməl olunmasından, təşkilati işlərin düzgün qurulmasından, ən başlıcası isə öhdəliklərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada icra edilməsindən ibarətdir.

Necə ki, maliyyə yaranandan bəri ona ehtiyyac duyulur, eləcə də sığorta da mövcud olandan ona da böyük ehtiyyac var. Sığortanın zəruruliyi təkrar istehsal prosesinin mühüm şərtlərindən olan fasiləsizliyin təmin olunması zəruriliyindən irəli gəlir. İstehsalın ahənginin təbiət və digər poqnozlaşdırılmayan zərərli hadisələrin təsirindən pozulması ehtimalı həmişə var. Bu isə sığortanın istehsalın zəruri elementlərindən birinə çevirir. İstehsal münasibətlərində sığorta aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

1. Təsərrüfat subyektinə dəymiş zərərin aradan qaldırılması və istehsalın ahənginin təmin olunması;

2. Sosial təminatın təmin olunması.

Sığorta ödənişlərinin yalnız bir təyinatı vardır. O da müəyyən ərazidə müəyyən vaxtda baş verən sığorta hadisəsinin zərərli nəticələrinin aradan qaldırılmasıdır. Sığorta iştirakçıkar arasında qapalı, yenidənbölgü münasibətlərinin xüsusi məcmusu olub, sığorta haqları hesabına məqsədli fondların yaradılmasını və sığorta zərərinin əvəzinin ödənilməsidir. Sığorta fondları bir neçə üsulla yaradılır. Bu üsullar: mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş üsullardır.

Mərkəzləşdirilmiş üsul - qanunvericiliyə uyğun olaraq, ölkənin milli gəlirinin və milli sərvətindən ayırmalar hesabına sığorta fondlarının yaradılmasıdır. Məhz bu üsulla dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu, ölkənin valyuta ehtiyatı və dövlətin qızıl ehtiyatı formalaşır.

Qeyri-mərkəzləşdirilmiş üsulla - məqsədli fondlar maddi istehsal sferasında fəaliyyət göstərərək müəssisələrdə yaradılır.

Ümumiyyətlə sığortanın rolu aşağıdakı istiqamətlərdə özünü göstəriri:


 • əməliyyatın mənfi nəticəsində risk dərəcəsinin azaldılmasında;

 • zərər və itgilərin ödənilməsi hesabına iqtisadi sabitlikdə;

 • sığorta fondunun müvəqqəti azad pul vəsaitlərinin investisiya fəaliyyətində iştirakında;

 • dövlət büdcə gəlirlərinin sığorta təşkilatlarının mənfəətinin bir hissəsi hesabına tamamlanmasında.

Sığorta mühafizəsi obyektləri bunlardır:

1. Material dəyəri;

2. İnsan həyatı, sağlamlığı.

Sığortanın bir sıra özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri vardır ki, onlar da aşağıdakılardır: • sığorta fondlarına yığışmış vəsaitlərin məqsədli xarakteri. Təcrübədə sığorta fondunun 3 əsas forması mövcuddur: özünü sığortalama fondu; mərkəzləşdirilmiş ümumidövlət ehtiyyat fondları; sığorta fondu. Bu fondlar əvvəlcədən müəyyən olunmuş hadisələr baş verdikdə zərərlərin örtülməsində istifadə olunur.

 • münasibətlərin ehtimal xarakterliliyi, çünki müvafiq hadisənin nə vaxt baş verdiyi, onun gücünün necə olacağı, sığortaçılardan hansına onun toxunacağı məlum deyildir;

 • vəsaitin qaytarılmazlığı, ona görə ki, bu vəsaitlər bütün sığorta edilənlərə ödəmək üçün təyin edilmişdir;

 • sığorta zamanı sığorta iştirakçıları arasında dəymiş zərərin aradan qaldırılması həyata keçirilir. Sığorta iştirakçıları dedikdə, sığorta olunanlarla sığorta edənlər başa düşülür. Bu cür yenidənbölgü münasibətləri, bir qayda olaraq bütün təsərrüfatı və bütün ölkə ərazisini deyil, ictimai həyatın müəyyən hissələrini əhatə edən zərərin təsadüfü xarakter daşıması ilə şərtlənir. Bu zaman sığorta iştirakçıları nə qədər geniş olarsa, onda zərərin aradan qaldırılmasında hər sığortaçıya o qədər az pul düşər. Sığortalama zərərin aradan qaldırılmasında ən yaxşı vasitədir. Sığortaçılar və sığorta olunan obyektlərin sayı artıqca bu səmərəlilik daha da artır. Sığorta həm də pul vəsaitlərinin sığorta fondunda cəmlənməsinə şərait yaradır. Bu da hər bir sığortaçıya minimum məsrəflə maksimum zərərin aradan qalıdırılmasına zəmin yaradır. Zərərlərin vaxtında aradan qaldırılması fövqəladə halların təsadüfü xarakteri ilə bağlıdı. Belə fövqəladə hallar hər il baş vermir və onların nə vaxt baş verəcəyi də məlum deyil.

 • zərərin qapalı şəkildə aradan qaldırılması sığorta fondunda səfərbərliyə alınmış vəsaitlərin bilavasitə geri qaytarılmasını şərtləndirir. Hər bir sığorta olunanın sığorta fonduna ayırdığı sığorta ödənişlərinin ancaq bir məqsədi var ki, o da müəyyən ərazidə və müəyyən vaxt müddətində zərərin həqiqi məbləğinin ödənilməsidir. Ona görə də sığorta ödənişlərinin məbləği dəymiş zərərin ödənilməsi formasında geri qaytarılır.

 • sığorta ərazi vahidləri üzrə zərərin vaxtında bölüşdürülməsini təmin edir. Bunun üçün də bir il ərzində sığorta fondunun vəsaitlərinin səmərəli ərazi bölgüsü üçün çox böyük ərazi və kifayət qədər sığorta obyektinin olması zəruridir.

Sığorta müəyyən hadisə baş verdikdə arzuolunmaz nəticələrdə riskin dərəcəsinin aşağı salınmasının əsas metodudur. Sığorta riskləri- əmlak,maliyyə,iqtisadi,siyasi,təbii risklər formalarında olur. Əmlak riski- əmlakın yanğından, zəlzələ,daşqın və digər hadisələrdən təsadüfən zərər görməsidir. Maliyyə riski- kredit sövdələşməsindən olan risk,tədavül xərclərinin,infilyasiya prosesi nəticəsində istehsal xərclərinin gözlənilməz artımı və s. ilə əlaqədar riskdir. İqtisadi risk- qəbul edilmiş qərarların və ya həyata keçirilən fəaliyyətin təsadüflüyü nəticəsində dəymiş itgilərin mümkünlüyüdür. Siyasi risk- dövlət orqanları və ya təşkilati qruplar tərəfindən siyasi motivlər üzrə subyektləri hədələyən qorxu riskidir. Siyasi risk özünə xüsusən hərbi fəaliyyəti, xalq hərəkatını, ticarət və valyuta əməliyyatlarının qadağan edilməsini daxil edir. Təbii risklərə- quraqlıq,su basma,doluvurma və s. hadisələr aiddir.

Yuxarıda deyilən risklər bəşəriyyətə müəyyən zərərlər vura bilər. Zərərlər nəinki maddi, habelə bədbəxt hadisələr formasında fiziki şəkildə də ola bilər. Ona görə də bəşəriyyət həmişə öz mənafelərinin müdafiəsinin daha səmərəli üsulu kimi risklərin sığortalanmasına səy göstərir.

Sığortanın sadalanan bütün bu tərkib hissələri sığortanın iqtisadi mahiyyətini, bu kateqoriyanın ictimai təyinatını ifadə edən funksiyalarda özünü göstərir. Funksiyalar sığortanın maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir. Maliyyə anlayışı öz iqtisadi mahiyyətini hər şeydən əvvəl bölgü funksiyası vasitəsilə ifadə edir. Bu özünü sığortanın funksiyalarında da göstərir. Sığorta öz iqtisadi mahiyyətini əsasən bölgü funksiyası vasitəsilə həyata keçirir. Bu funksiya öz konkret və spesifik təzahürünü, sığortaya aid olan risk, xəbərdarlıq və yığım funksiyalarında tapır.

Sığortanın 4 əsas funksiyası vardır ki, onlar da aşağıdakılardır: 1. risk;

 2. xəbərdarlıq;

 3. yığım (əmanət);

 4. nəzarət funksiyası.
Əsas funksiyası kimi risk funksiyası çıxış edir. Sığorta riski, zərər görən təsərrüfatlara pul yardımının göstərilməsi üzrə sığortanın əsas təyinatı ilə əlaqədar olduğundan, risklik funksiyası əsas funksiyalardan biri hesab olunur. Məhz risklik funksiyasının fəaliyyəti nəticəsində dəyərin pul formasının məbləği, təsadüfi sığorta hadisələrinin baş verməsi ilə əlaqədar olaraq, sığorta iştirakçılarının arasında bölüşdürülür. Zərər həmişə meydana çıxa bilər və hətta hər il təkrar oluna bilər. Sığortanın qarşısında qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq sığortaçı təşkilat zərərçəkənin təsərrüfat subyektlərinə pul yardımı göstərməlidir. Bu çərçivədə fəaliyyət göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata keçirir. Yenidən bölgü münasibətləri sığortanın mahiyyətini əks etdirməklə yanaşı, sığortanın risk funksiyasını həyata keçirilməsində əsas rol oynayır.

Sığortanın xəbərdarləq funksiyası əsasən sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənir. Xəbərdarlıq və ya qabaqcadan xəbər vermə funksiyası əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün itgilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir. Yəni sığorta ehtimal olunan itgilərin zərərsizləşdirilməsidir.

Sığortaya görə ayırmalar sığorta fonduna cəlb olunduğu üçün sığorta həm də yığım funksiyasını həyata keçirir. Sığorta vasitəsilə çoxlu miqdarda pul vəsaitlərinin toplanması maliyyə siyasəti baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Sığortanın başqa bir funksiyası olan nəzarət funksiyasıdır. Nəzarət funksiyası yuxarıda sadalanan 3 funksiyanın nəticəsi kimi çıxış edir və konkret sığorta münasibətləri zamanı həmin funksiyalarla birlikdə meydana çıxır. Nəzarət funksiyası sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Sığorta nəzarətinin qanunvericilik sənədləri əsasında həyata keçirilməsi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

Beləliklə, sığorta iqtisadi və sosial sferanın ayrılmaz tərkib hissəsi, bazar infrastrukturunun mühüm elementidir. O, cəmiyyətin və təsərrüfat subyektlərinin mənafelərinin qorunmasını təmin etməklə, bilavasitə onların maraqlarına toxunur.


Yüklə 236,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin