Mühazirə otağı/Cədvəl 305 Na,405 N,412 Məsləhət saatları Şənbə,saat 10. 00-12. 00Yüklə 48,33 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü48,33 Kb.
#232
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

LİT 305. Dünya ədəbiyyatı-1(Qədim və Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatı,Antik (yunan və Roma)ədəbiyyatı).3 kredit.

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013/2014,yaz smestri

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dos.Mübariz Məmmədli

E-mail:

Mubariz1960@mail.ru

Telefon:

(+99450) 320 04 58

Mühazirə otağı/Cədvəl

305 Na,405 N,412

Məsləhət saatları

Şənbə,saat 10.00-12.00

Prerekvizitlər

yoxdur

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Dərsliklər:
1.Cəlil Nağıyev.Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi.B.,Asiya,2004,546s.
2.Əli Sultanlı.Antik ədəbiyyat tarixi.B.,Nurlan,2008,519s.
3.Əli Sultanlı.Antik ədəbiyyat tarixi.B.,ADU,1958,415s.

Əlavə ədəbiyyat:


1.Yusif Yusifov.Qədim Şərq tarixi.B.,1993.
2.Oljas Süleymenov.Az-Ya.B.,1993
3.Stenli Kramer.Tarix Şumerdə başlayır.B.,BSU,2013

4.Cəmil Meriç.İşıq Şərqdən gəlir.B.,2004.


5.Əli Sultanlı.Kitabi Dədə Qorqud və Qədim yunan dastanları.B.,Elm 1999.
6.Qəzənfər Kazimov.Homerin poemaları və Kitabi Dədə Qorqud.B.,Təhsil,2006.

Qaynaqlar:

1.Qədim Şərq ədəbiyyatı. Tərtib edən İ.Vəliyev. B., 1999.

2.Nikolay Kun.Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri. B., BSU,2008.

3.150 cildlik Dünya ədəbiyyatı seriyasından müvafiq kitablar.Bədii ədəbiyyat:

1.Bilqamıs dastanı (Gilqamış dastanı).

2.Ehram mətnləri.

3.Osiris haqqında əsatir.

4.Mahabharata.

5.Ramayana.

6.I-çin (Dəyişmələr kitabı).

7.Şi-çin (Nəğmələr kitabı).

8.Qədim Çin aforizmləri (Konfutsi,Dao).

9.Bibliya.

10.Avesta.

11.Homer.İliada.Odisseya.

12.Hesiod.Zəhmətlər və günlər.Teoqoniya.

13.Ezop.Təmsillər.

14.E.ə. VII-V əsrlərdə qədim yunan lirikası (Arxilox,Safo, Anakreont).

15.Esxil. Faciələr.

16.Sofokl. Faciələr.

17.Evripid. Faciələr.

18. Aristofan. Məzhəkələr.

19.Aristotel. Poetika.Ritorika.

20. Plavt. Məzhəkələr.

21.Terensiy. Məzhəkələr.

22.Lukresiy. Məfhumların təbiəti haqqında.

23.Katull. Şeirlər.

24.Vergiliy. Eneida. Bukoliklər.

25.Horatsiy. Odalar. Satiralar.

26.Ovidiy . Metamorfozlar.Elegiyalar.

27.Siseron. Natiqlik sənəti haqqında.28. Yuvenal. Satiralar.


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Davamiyyət
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
-

Kurs işi (Layihə)
-

Prezentasiya/Qrup müzakirə
10

Final imtahanı
40

Digər
-

Yekun
100

Kursun təsviri

Fənnin tədrisində Qədim Şərq, Yunan və Roma mədəniyyətləri müasir mədəniyyətin beşiyi, bu ərazilərdə yaşamış xalqların yaratdığı ədəbiyyat isə bəşəriyyətin ən zəngin xəzinələrindən biri kimi təqdim ediləcək, dünya ədəbiyyatının hərtərəfli öyrənilməsində kursun vacibliyi qeyd olunacaqdır.


Kursun məqsədləri

Kursun tədrisinin əsas məqsədi tələbəri qədim Şərq, yunan və Roma ədəbiyyatlarının ən görkəmli bədii nümunələri ilə tanış etməklə yanaşı, həmçinin onlara Qədim Şərq və Avropada ictimai quruluşların, mədəniyyət və ədəbiyyatların yaranması, təkamülü və əsas inkişaf mərhələlərinin konkret tarixi təhlilini göstərməkdən ibarətdir.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursla tanışlıq tələbələrdə Qədim Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının xüsusiyyətləri, tendensiyaları, inkişaf tarixini öyrənməyə marağı artıracaq və gələcəkdə bilavasitə qədim dillərdə olan ədəbi abidələri oxuyub araşdıran mütəxəssislərin yetişməsinə təkan verəcəkdir.Kursu başa vurduqda tələbələr qədim dövr ədəbiyyatının ümumdünya mədəniyyətinə, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatına göstərdiyi təsir haqqında geniş və hərtərəfli təsəvvürlərə malik olmalıdır.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Fəallığa görə bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semestr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmasına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə bal verilərkən tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.

İmtahan haqqında:

1.İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı dərsin iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.

2.İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

3.Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində test və ya klassik ola bilər.

Cəzalandırma forması:1.Dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar12.02.2014
14.02.2014


Ədəbiyyat dünya mədəniyyəti və sənəti kontekstində.Ədəbiyyat tarixinin nəzəri əsasları.Dünya ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri.Folklor və ədəbiyyat.Mif və ədəbiyyat.


Mühazirə kursu;
C.Nağıyev...,s 20-23;
Qədim dünya tarixi.,s 114-134.19.02.2014
21.02.2014


Qədim Şərq ədəbiyyati.Beynəlnəhreyn(Mesopotamiya).Şumer və Akkad ədəbiyyatı.Babil mədəniyyəti.Gilqamış haqqında dastanlar və onların təsnifatı.

Qədim dünya tarixi.,s 134-147;
C.Nağıyev...,s 43-105.
Mühazirə kursu.

26.02.2014
28.02.2014


Qədim Misir ədəbiyyatı.Ehramlar kitabı.Osiris haqqında mif.Hermes Trismegist.Orta Şərq və Anadolu ədəbiyyatı.Qədim İran ədəbiyyatı.Avesta:dili,mətinin quruluşu və xüsusiyyətləri.Qədim Yəhudi ədəbiyyatı.Bibliya.


Mühazirə kursu;
C.Nağıyev...,s 105-203,375-455;
Qədim dünya tarixi.,s 177-237.05.03.2014
07.03.2014


Qədim Hind ədəbiyyatı.Vedalar.Mahabharata.Ramayana.Kalidasanin dramları və poemaları.Qədim Çin ədəbiyyatı.Dəyişmələr kitabı.Nəğmələr kitabı.Dao.Konfutsi.


Qədim dünya tarixi., s.250-284;
C.Nağıyev...,s 205-375.
Mühazirə kursu.

12.03.2014
14.03.2014


Antik(yunan və Roma) ədəbiyyat tarixi kursuna giriş.Antik miflər və folklor.Yunan mifologiyasının əsası.İnsanın dünyagörüşünün tarixi tipləri.Antik ədəbiyyatın inkişaf dövrləri.Mifologiyanin inkişaf mərhələləri.


Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.13-19;
N.Kun... s.28-30;
C.Meriç... s.9-21ş

19.03.2014
21.03.2014


Olimpiya allahları və onların adlarının yunan-Roma qarşılıqları.Qədim yunan poeziyasında növlər.Yunan qəhrəmanlıq eposu.


Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.19-78;
Homer.İlliada.Odisseya.26.03.2014
28.03.2014


Hesiod və didaktik epos.Ezop.Təmsillər.E.ə VII-V əsrlərdə qədim yunan lirikası.Arxilox.Alkey.Safo.Anakreont.Xor lirikası.


Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.78-134.02.04.2014

04.04.2014Aralıq imtahanı

Qədim yunan faciələri.Faciənin quruluşu.Əsatirlə bağlılıq.Katarsis və mimesis.Esxil -“faciənin atası”.Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.134-164.
Esxil -“Xahiş edənlər”,”Zəncirlənmiş Prometey”, “Oresteya”.09.04.2014
11.04.2014


Sofoklun həyat və yaradıcılığı.İnsan və cəmiyyət Sofoklun faciələrinin əsas problematikasıdır: İlahi.yazilmamış qanunlar və hakimiyyət qanunlarının fərqi; azad insan iradəsi və İlahi qanunlar; şəxsiyyətin və dövlətin maraqları.


Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.164-192.
Sofokl-“Tiran Edip”,”Antiqona”,”Filoktet”.16.04.2014
18.04.2014


Evripidin həyat və yaradıcılığı.Faciə janrının Evripid yaradıcılığında inkişafı.İnsanları real tesvir etmək meyli.Onların tərəddüd,zəiflik, ehtiraslarına diqqətin yönəldilməsi.Aristotelin faciənin nəzəriyyəsi ilə bağlı fikirləri.


Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s.192-221,248-273;
Evripid-“Medeya”;
Aristotel-“Poetika”.23.04.2014
25.04.2014


Qədim Attik məzhəkə.Aristofan.Məzhəkə janrının ənənəvi xüsusiyyətləri.E.ə V-IV əsrlərdə qədim yunan ədəbiyyatında nəsr(Platon,Ksenofont,Plutarx,Lukian,Lonq).

Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı...s.226-248,273-282;Aristofan- Atlılar”,”Qurbağalar”.30.04.2014
02.05.2014


Respublika dövründə Roma ədəbiyyatı.Məzhəkə janrının inkişafı(Plavt,Terensi).Respublikanın son dövründə Roma ədəbiyyatı(Siseron,Lusil,Sezar).

Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s. 313-363;
Plavt-“Xəzinə” ;
Terensi-“Qayınana’’.07.05.2014

09.05.2014

İmperiya dövrü – qədim Roma ədəbiyyatının “qızıl əsri” kimi (Katull, Lukressi, Vergili, Horatsi, Ovidi).

Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s. 363 – 442;

Vergili -“Eneida” ;

Horatsi – Satiralar;

Ovidi – “Metamorfozlar”.

14.05.2014

16.05.2014

Roma ədəbiyyatında “gümüş dövr” (Seneka, Lukan, Fedr, Marsial, Yuvenal, Tassit, Petroni).

Roma ədəbiyyatının son dövrü ( Apuley).Mühazirə kursu;
Ə.Sultanlı... s. 442-506;

Yuvenal – Satiralar; Marsial – Həcvlər;Apuley – “Metamorfozlar” (“Qızıl eşşək”).21.05.2014

23.05.2014

Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatı. Poeziyanın inkişafı (Rudaki, Firdovsi, Xəyyam, Sədi, Hafiz).

Mühazirə kursu;
Y. Qarayev. İntibah və onun öyrənilməmiş problemləri/ Azərbaycan, 1978 N8.Final imtahanı
Yüklə 48,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin