Mühazirə otağı/Cədvəl IV gün (15: 10-16: 30; 16: 40-18: 00)#101 Məsləhət saatları



Yüklə 76,35 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü76,35 Kb.
#7379
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Ədəbiyyatın tədris metodikası, EDU 409, 3 kredit

Departament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2014

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Prof. Dok. Piralı Əliyev



E-mail:

Piralibexbud56@mail.ru

Telefon:

055-733-58-54

Mühazirə otağı/Cədvəl

IV gün (15:10-16:30; 16:40-18:00)#101

Məsləhət saatları




Prerekvizitlər

EDU 101, EDU302

Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

2. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

3. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

4. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

5. Qarabağlı Ə. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası. Bakı, 1968

6. Əhmədov C. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, 1991

7. Əliyev P. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tədrisi ( şeir nümunələri əsasında) Bakı: Maarif, 2007

8. Mikayılov Ş.,Bəkirova A.Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, 2008



 1. Hacıyev A.. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, 2003

 1. Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi. I-II hissə. Bakı, 1976

 2. http://www.kurikulum.az




Kursun vebsaytı




Tədris metodları

Mühazirə

X

Qrup müzakirəsi

X

Praktiki tapşırıqlar

X

Praktiki məsələnin təhlili

X

Seminar

X

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı




20

Dərsə hazırlıqlı gəlmək




10

Dərsdə fəallıq




5










Kurs işi (Layihə-dərs nümunələri hazırlamaq)




20

Prezentasiya/Qrup müzakirəsi




5

Final imtahanı




40

Digər







Yekun




100

Kursun təsviri

Tələbələrdə ədəbiyyatın tədrisi metodikası elminin yaranması, formalaşması və inkişafı tarixi, ənənə və varislik, məktəb islahatının müasir mərhələsində ədəbiyyat təliminin məqsəd və vəzifələri, aktual problemləri, ədəbiyyat dərslərinə verilən tələblər, fəal(interaktiv) təlim metodlarından istifadə, interaktiv təlim texnologiyalarının tətbiqi imkanları, yeni proqram və dərsliklərlə işin xüsusiyyətləri və s. məsələlər üzrə dərin biliklərə yiyələnməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Eyni zamanda öyrınilən məsələlərin məktəb təcrübəsi ilə əlaqələndirilməsinə, məktəb təcrübəsindəki vəziyyətin öyrənilməsinə diqqət yetirilmişdir. Ədəbiyyatın təliminin məzmunu və ümumi təlim nəticələrinin mahiyyəti, siniflər üzrə təlim nəticələri, məzmun xətləri, əsas standartlar və alt standartların funksiyası, təlim məqsədlərinin təyini, qazandırılacaq yüksək idraki bacarıqların formalaşdırırlması yolları üzərində durulacaqdır. Ədəbiyyat fənninin təlimində istifadə olunan təlim strategiyaları, təliminin təşkilinə verilən tələblər, təliminin təşkilində istifadə olunan forma, üsul və texniklardan, illik və gündəlik fəaliyyətin planlaşdırılmasından bəhs olunacaq, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi standartlarından, məktəbdaxili qiymətləndirmə növlərindən və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması üsulları öyrədiləcəkdir.

Kursun məqsədləri


Kursun məqsədi tələbələrin elmi fənn kimi ədəbiyyat tədrisi metodikasının əsaslarını, nəzəri və praktik məsələlərini dərindən öyrənməsinə nail olmaqdır. Tələbələrin gələcək müəllim kimi peşəkar fəaliyyətinin nəzəri biliklərin mənimsənilməsinə yönəldilən idraki və pedaqoji fəaliyyət səriştəsinin formalaşmasına kömək edən təcrübi-islahatçı xassələrinə müvafiq məlumatların əldə edilməsi - ədəbiyyat üzrə tədris metodika kursu bu məqsədlərin həyata keçirilməsinə vasitəçi olacasıdır. Proqramın əsasında didaktika və psixologiya elmində özünü təsdiqləyən, təhsilə elmi yanaşma və təhsilin inkişaf nəzəriyyəsi durur. İnformasiya axını çərçivəsində ümumi təhsilyönlü adekvat dərki və əldə edilmiş məlumatların istifadəsi, eyni zamanda xüsusi təhlil bacarığı, nitq mədəniyyəti və mətnin təfsirini vermək kimi səriştələrin aşılanması nəzərdə tutulur. Hazırki dövrdə ədəbiyyat müəllimlərinin peşəkar cəhətdən təkmilləşdirilməsi- gənclərin təlim və tərbiyəsi prosesində yaradıcı düşüncəyə malik yeni müəllim tipinin hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyat üzrə məktəb proqramları (kurikulumları), təlim prosesinin dinamikası haqqında olan təsəvvürlərin yenidən qiymətləndirilməsinə şərait yaradan ümumi quruluşa malikdir. Ümumi təlim nəticələri alimlər tərəfindən ədəbi təhsil standartlarının və proqramların yaradılması zamanı nəzərə alınmışdır. Birinci konsentr: V-IX siniflər. V-IX siniflərdə ədəbiyyat məfhumunun söz sənəti kimi qəbul edilməsinin təminatı, ətraf aləmin bədiiliyini qavramağa, yazıçının yaradıcılıq konteksti və onun dəyər cəhətləri çərçivəsində ədəbi əsərin şagird tərəfindən dərkinə kömək edir. Bədii mətnlərin qiraəti və öyrənilməsi nitq mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinə, şəxsiyyətin yaradıcı inkişafına şərait yaradır. VIII-IX siniflər ədəbi təhsilin inkişaf prosesinin birinci konsentrini tamamlayır. İkinci konsentrin əsasını (X-XI siniflər) təşkil edən qısa ədəbi-tarixi kurs olması ədəbi inkişaf prosesinin xüsusiyyətləri nəzərə alınır.

Burada əsas məqsəd gələcək müəllimləri şagirdlərdə ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, şifahi nitq və yazılı nitq mədəniyyətini formalaşdırılması üsul və texnikaları ilə tanış etmək, onlarda ünsiyyət qurma, təhlil etmə, sintez etmə, dəyərləndirmə və muhakimə etmə kimi yüksək idaraki bacarıqlara yiyələnmələrini təmin etməkdir.



Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələbə kursun sonunda:

 • ədəbiyyatın tədrisi metodikası elminin yaranmasını, inkişafını və müasir

tələblərini anladığını nümayiş etdirmə;

 • tətbiq etmə;

 • tənqidi yanaşma;

 • sintez etmə;

 • yaradıcı yanaşma;

 • ünsiyyət yaratma;

 • problemi həll etmə;

 • araşdırma aparma;

 • qərar vermə;

 • informasiya vasitələrindən istifadə etmə;

 • təşəbbüskarlıq kimi bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir.




Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsə gecikmək, dərsdən icazə istəmək, dərsi pozmağa cəhd etmək, cib telefonundan istifadə etmək kimi davaranışlar yol verilməzdir.

Tələbələrin dərsdə fəal iştirakını təmin etmək üçün dərs əsasən problemli müzakirə, seminar, qrup çalışmaları, təqdimatlar və müzakirələr üzərində qurulacaqdır. Tələbələrin dərsdə yaradıcılıq, işgüzarlıq, tədqiqatçılıq və əməkdaşlıqlarını fəal şəkildə göstərmələri tələb olunur. Semestr ərzində mütəmadi olaraq ədəbiyyat tədrisinə aid metodiki vəsaitlərin, fəal dərs nümunələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi tələb olunacaqdır.



Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

13.02.14

Üm Ümumi təhsil məktəblərində ədəbiyyat fənn fənninin tədrisinin məqsəd və vəzifələri

ədə


1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az


2

20.02.14

Ədəbiyyatın tədris metodikası elminin inkişaf mərhələləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az


3

27.02.14

Müasir məktəbdə ədəbiyyat fənninin məzmunu və tədrisi mərhələlər. Ümumi orta təhsil səviyyəsi (V-IX siniflər) üzrə təlim nəticələri, məzmun xətti, əsas standart və alt standartların xüsusiyyətləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar


4

06.03.14

Tam orta təhsil səviyyəsi (X-XI siniflər) üzrə təlim nəticələri, məzmun xətti, əsas standartlar və alt standartların xüsusiyyətləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar


5

13.03.14

Ədəbiyyatın tədrisində istifadə olunan metodlar

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az


6

20.03.14

Bədii əsərin məktəbdə tədrisi mərhələləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az


7

27.03.14

Bədii əsərlərin spesifik xüsusiyyətləri-növ və janr çərçivəsində öyrənilməsi və dərki

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az


8

03.04.14

Məktəbdə müxtəsər ədəbiyyat tarixi kursunun tədrisi məsələləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az


9

10.04.14

Məktəbdə ədəbiyyat fənninin tədrisi sistemində ədəbiyyat nəzəriyyəsinin yeri


1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər)

5.http://www.kurikulum.az


10

17.04.14

Ədəbiyyatın tədrisi sistemində şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafı

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar


11

24.04.14

Ədəbiyyatdan sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş, fakültativ məşğələlər

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrupişləri

PPT təqdimatlar


12

01.05.14

Aralıq imtahan




13

08.05.14

Ədəbiyyat müəllimi və təlim-tərbiyə proişinin təşkili

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az


14

15.05.14

Dərs nümunələrinin təqdimatı və müzakirəsi

Fərdi işlər

PPT təqdimatlar



15

22.05.14

Final imtahan










































Yüklə 76,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin