Müqavilə № (+99412) 56454 96 Contacts: (+99412) 5642696 (+99470) 7301696Yüklə 111,98 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü111,98 Kb.
#7208

Müqavilə №

(+99412) 56454 96

Contacts: (+99412) 5642696(+99470) 7301696

(+99450) 7301696

Website: www.berkutpoct.com
E-mail Berkut.shukufa@gmail.com
Bakı şəhəri“__”_____________20__-ciil

Bu müqavilə bir tərəfdən, bundan sonra “İcraçı” adlandırılacaq, öz Nizamnaməsi və Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərən Direktor Əbilova Şükufə Ənvər qızışəxsində, “Berkut Ekspres MMCilə sonradan müqavilənin mətnində “Sifarişçi” adlandırılacaq,etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərən


__________________________________________________________rəhbəri_______________________________________şəxsində və birlikdə “Tərəflər” kimi adlanacaq, aralarında aşağıda göstərilən şərtlərlə bağlamışlar:

1.MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ


    1. Müqavilənin Predmeti - İcraçı tərəfindən Sifarişçiyə sürətli poçt xidmətini, onun ekspres-yüklərinin, bağlamaların və zərflərin çatdırılması üzrə xidmətlərdir.

1.2. İcraçı aşağıda göstərilən xidmətləri göstərir:

  • Sifarişçinin bağlamalarını və zərflərini Bakı şəhəri və Resbulika daxili rayonlara göndərilməsi və çatdırılması;

  • Bağlamaların və zərflərin MDB və xarici ölklərə göndərilməsi və çatdırılması;

  • Sifarişçinin ekspres-yükünü göstərilən nöqtədən alınması və çatdırılması ;

  • Sifarişçinin ekspres-yükünü şəxsən alıcının özünə çatdırılması;

  • Gömrük sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi.

Tərəflərin razılığı ilə İcraçı Sifarişçiyə ekspres-yükün çatdırılması ilə əlaqədar əlavə xidmətlər də göstərə bilər.

1.3.Bu müqaviləyəəlavə olunmuş tariflərəəsasən (ƏLAVƏ 1,2) Icraçı yalnız xidmət etdiyi zonalarda Müqavilənin 1.2 bəndinə uyğun xidmətlətləri göstərir. Xidmət Zonaları İcraçı tərəfindən sərbəst təyin olunur. Sifarişçi əvvəlcədən (ekspes-yükü göndərməmişdən əvvəl) İcraçıdan yükün təyinat məntəqəsinin və yükün alıcısının İcraçının xidmət zonasında yerləşdiyi haqqda təsdiqləyici məlumatı almalıdır.

1.4.Müqavilədə ekspes-yük altında aşağadakılar nəzərdə tutulub: konvertlərə, bağlamalara və istənilən başqa konteynerlərə qablaşdırılmış sənədlər, malın nümunələri və başqa yüklər İcraçı tərəfindən çatdırılmaq üçün qəbul olunmuş və göndərən, alan və tranzit ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən beynəlxalq ekspres-yüklərə tələb olunan qayda ilə hazırlanmış yüklər. Ekspres-yük bir və bir neçə hissədən ibarət ola bilər.

1.5. İcraçının iş günləri Bazar ertəsindən Cümə gününədək, saat 09:00-dan 18:00-dək, Şənbə günü saat 10:00-dan 15:00-dəkdir. İş vaxtından əlavə göstərilən xidmət Sifarişçinin sifarişinə əsasən yerinə yetirilir və ya bu xidmət üçün Sifarişçi İcraçıya tariflərə uyğun əlavə ödəniş edir.

1.6. Tariflərin dəyişdirilməsi barədə məlumatı 30 gün əvvəldən İcraçı Sifarişçiyə yazılı surətdə veriləcəkdir. Sifarişçi yeni tariflərlə razı olmadığı halda müqavilə öz qüvvəsini itirmiş sayılır.

2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏ
2.1. Sifarişçinin öhdəlikləri:

2.1.1. Sifarişçi qabaqcadan (ekspres-yükün növündən və təyinat məntəqəsindən asılı olaraq) İcraçıya İcraçının xidməti zonasında olan alıcıya ekspres-yükün göndərilməsi haqqda məlumat verir. Məlumat faksla və ya elektron poçtla göndəriləbilər. Məlumatda aşağıdakılar göstərilməlidir: ekspres-yükün təyinat məntəqəsi, ekspres-yükün alıcısının ünvanı,ekspres-yükün qaiməsinin nömrəsi, yerlərin sayı, ekspres-yükün çəkisi, İcraçının göstərilənəlavəxidmətlərinsiyahısı.

2.1.2. Ekspres-yükü müşaiyət edən sənədlərdə alıcının dəqiq ünvanı, əlaqə üçün şəxsvə onun telefon nömrəsi göstərilməlidir.

2.1.3.İcraçının tələbi ilə Sifarişçi İcraçıya ekspres-yükün tərkibi haqqında lazımi məlumatı təqdim edir.

2.1.4.Müqavilənin 4.3 bəndinə uyğun İcraçının göstərdiyi xidmətlərin dəyərini ödəməlidir.

2.2. Sifarişçinin hüquqları

İcraçıdan ekspres-yükün catdırılması üzrə xidmətin gedişi haqqda məlumat almaq.2.3. İcraçının öhdəlikləri :

2.3.1.Təyin olunmuş məntəqədən ekspres-yükü alıb və onu Müqavilədə tərəflərinin razılaşdırılmış vaxtda alıcıya çatdırmaq.

2.3.2.Sifarişçinin ekspres-yükünün tərkibini yoxlamaq İcraçinin öhdəsində deyil.

2.3.3.Faksla və yaxud elektron poçtla ekspres-yükün şəxsənalıcıya çatdırılması haqqda yaxud şəxsən alıcıya çatdırmaq mümkün olmadığı vəbunun səbəblərini göstərməklə göndərişi çatdırandan sonra yaxud göndərişin çatdırılmasını mümkün olmadığınıbiləndən sonra 24 saat ərzində Sifarişçini məlumatlandırmaq.


3. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ:

3.1.Ekspres-yük yalnız İcraçının günahından zədələnsə yaxud da itsə o zaman İcraçi Sifarişçi qarşısında məsuliyyət daşıyır.

3.2. Ekspres-yük bir neçə hissədən ibarət olan halda İcraçının məsuliyyəti ekspres-yükün faktiki zədələnmiş yaxud da itmiş hissələrindən təyin olunur.

3.3.Sığorta olunmamış ekspres-yükün zədələnməsi yaxud da itməsi halda İcraçı məhdud məsuliyyət daşıyır: bir qaimə üzrə ekspres-yükün hər tam və natamam kilogramına 10(on) ABŞ dolları məbləğində amma 50(əlli) ABŞ dollardan az olmamaq şərtilə.

3.4. Müqavilənin şərtlərinin icrası yaxud lazımi səviyyədə icra edilməməsi Sifarişçinin yaxud ekspres-yükün alıcısının günahı ucbatından olubsa o zaman İcraçı Müqavilə üzrə məsuliyyətdən azad olunur.

3.5. Aşağıda göstərilən Fors-major şəraitində ekspres-poçtun itkisinə, zədələnməsinə yaxud vaxtında çatdırılmamasına İcraçı məsuliyyət daşımır: təbii fəlakət,içtimai qüvvələrin hərəkatı – müharibə, tətil,vətəndaş mitinqləri, hakimiyyatın xərəkətı yaxud real hakimiyyat orqanların səhvi ( gömrük, təhlükəsizlik xidməti və s.).

3.6. Ekspres-yükün tərkibində nəğd pul (maliyyə sənədləri, hansıları ki, nəğd pula bərabər hesab olunur) yaxud başqa daşınma üçün qadağan olan əşyalar olarsa o zaman İcraçı ekspress-yükün itkisinə və yaxud zədələnməsinə məsuliyyət daşımır.

3.7.Sifarişçi hesabı Müqaviləninin 4.3 bəndində göstərilən cari ay ərzində ödəmədiyi halda İcraçıya hər gecikmiş günə borcun 0.01% məbləğində cərimə ödəyir.


4. TARİFLƏR VƏ ÖDƏMƏNİN ŞƏRTLƏRİ ( Əlavə 1,2 )
4.1. İcraçının xidmətlərinin dəyəri Tərəflərin razılığı ilə təyin olunur .

4.2. Sifarişçi Müqavilənin 2.3 bəndində göstərilən xidmətlərin dəyərindən başqa İcraçı tərəfdən Sifarişçinin bu Müqaviləyəəsasən tapşırığlarını yerinə yetirərsə yaranmış xərclərini də ödəyir:(o cümlədən gömrük ödəmələr, sifarişçinin yaxud göndərişin alıcısının günahları ucbatından İcraçıya qoyulmuş sanksiyalar və s.)

4.3 İcraçının hesablarına əsasən və hesablarda göstərilən ödəmə rekvizitlərə uyğun Sifarişçi İcraçının xidmətlərini ödəyir. Hər ay xidmət göstərilən aydan sonra gələn ayın 25-dən gec olmayaraq İcraçı göstərdiyi xidmət üzrə nömrəli qaimələrin sürətləri ilə birgə manatla hesab hazırlıyıb Sifarişçiyə göndərir. Sifarişçi hesabı alan kimi 30 gün ərzində ödəyir.
5. MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏ
5.1.Müqavilə Tərəflərin imzaladığı gündən qüvvəyə minir və 1(bir) il ərzində qüvvədə olur. 30 (otuz) gün əvvəlcədən yazılı sürətdə o biri tərəfi xəbərdarlıq etməklə Tərəflərin biri Müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququ var.

6. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLL OLMA QAYDASI

6.1. Müqavilə üzrə yaranan yaxud onunla bağlı olan bütün mübahisələrTərəflər arasında danışıqlar yolu ilə həll olunur. 6.2.Danışıqlar yolu ilə razılığa gəlməyəndə yaranmış mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həll olunur.

7.YEKÜN MÜDDƏALAR

7.1.Bu müqaviləyə hər hansı dəyişiklər vəəlavələr hər iki Tərəfin səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası ilə yazılı şəkildə edilərsə yalnız bu şərtlə qüvvəyə minə bilər və Müqavilənin bir hissəsi hesab olunar.7.2. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində imzalanır. 7.3.Bu Müqavilə iki nüsxədə tərtib olunub, hər Tərəfə bir nüsxə və hər iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

8. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANLARI, REKVİZİTLƏRİ VƏ İMZALARI


Bank rekvizitləri:

«Berkut Ekspres MMC..»


Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Ünvan:

Əliyar Əliyev küc ev 61 mən 22

Bakı ş. AZ1001,Azərbaycan

Tel : (99412) 5642696 (99470) 730 16 96

VÖEN: 1502693421

İBAN :AZ63BRES00380394400147910804Bank :Bank Respublika ASC Nərimanov filialı

VÖEN- 9900001901

M /H :AZ80NABZ01350100000000014944

Kod: : 508182

SWIFT : BRESAZ


Direktor

Ş. Ə. ƏbilovaBank rekvizitləri:Yüklə 111,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin