Naxçivan turk – İslam məDƏNİYYƏTİ abiDƏLƏRİNDƏ İŞLƏNMİŞ BƏZİ XƏtt nöVLƏRİ hаqqindа qеydləRYüklə 27,27 Kb.
tarix01.03.2018
ölçüsü27,27 Kb.
#43463

FƏXRƏDDİN EYLAZOV

AMEA Naxçıvan Bölməsi

E-mail:eylazov.f@gmail.com
NAXÇIVAN TURK – İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ ABİDƏLƏRİNDƏ İŞLƏNMİŞ

BƏZİ XƏTT NÖVLƏRİ HАQQINDА QЕYDLƏR

Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Azərbaycan və onun ayrılmaz tırkib hissəsi Naxçıvan ərazisi qədim və orta əsrlər zamanı yaradılmış memarlıq abidələri ilə zəngindir.VII yüzilliyin ortalarından başlayaraq islamlaşan Azərbaycanda memarlıq abidələri özündə yerli türk ənənələrini saxlamaqla bərabər, həm də islami xarakter daşımağa başladı.İslam mədəniyyəti tarixində xüsusi yer tutan Azərbaycan xalqı və bu xalqın içərisindən çıxan mütəfəkkirlər Xilafətin sərhədləri daxilində “Müsəlman intibahı” adlanan mədəni oyanışın baş verməsində yaxından iştirak etmişlər.Həmin vaxt müsəlman dünyasında yetişən Əhməd əl-Bərdəyi,Əbdüləziz əl – Bərdəyi, Məhəmməd ibn Həsən Naxçıvani, Nizami Gəncəvi, Əcəmi Naxçıvani və başqalarını göstərmək olar.

Orta əsr Azərbaycan memarlığının inkişafında dərin və silinməz izlər buraxmış Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi kimi Naxçıvan ərazisində və qоnşu ölkələrdə özündən sonrakı memarlаrın fəaliyyətinə də həlledici təsir göstərmişdir. Ərəb dili və yazısının, bununla birlikdə islam mədəniyyətinin Azərbaycan xalqının həyatına, məişətinə güclü surətdə daxil olması digər sahələrdə olduğu kimi, memarlıq abidələrinin üzərinə həkk olunmağa başladı. Bunun ən bariz nümunəsini XII yüzillikdə Naxçıvan şəhərində Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilən abidələri və onlarda istifadə olunan xətt növlərini qeyd etmək olar.

XII əsrdə yaradılmış həmin abidələr əsrləri aşaraq Əcəmi dühasının cazibədar qüvvəsini bu gün də bizə nümayiş etdirir, yüksək estetik zövq verir, müəllifinin bədii irsinin həqiqətən ölməz sənət əsərləri sırasına daxil olduğuna şəhadət edirlər. Bu yеnidən canlanan memarlıq irsi, Əcəmi Naxçıvaninin o dövrdə - XII əsrdə işinə təsadüf edilməyən bir memar olduğunu deməyə əsas verir. Əcəmi bizə məlum olan şah əsərlərin müəllifi kimi, yüksək fərdi yaradıcılıq siması olan, nəhəng bir sənətkardır. Memarlıq tarixində yаşаdığı dövrdə adı onunla yanaşı çəkilən ikinci bir memar hələ məlum deyildir.

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığı tədqiqatçılar tərfindən geniş incələnmiş və onun yaradıcılığının müxtəlif cəhətləri işıqlandırılmışdır. Əcəmi Əbubəkr оğlu Naxçıvaninin memarlıqənənələri təkcə qədim mədəniyyət mərkəzi olan Naxçıvanda deyil, bəlkə Yaxın Şərqin tarixində və mədəni inkişafında mühüm yer tutan, özünə məxsus izlər qoyan bir məktəb olmuşdur. Belə ki, Naxçıva və ona yaxın ərazilərdə tikilən bəzi abidələrdə Əcəmiyə xas olan xəttatlıq üsullarının bu və ya başqa şəkildə təzahürü vardır. Azərbaycanda bu təsir şimalda Bərdəyə, Cənubda isə Həmədan və Zəncana qədər bir əraziyə yayılmışdır. Özlərini kitabələrdə “Naxçıvani” adlandıran sənətkarlar XIV əsrə qədər onun banisi olduğu məktəbin üslub xüsusiyyətlərini davam etdirmişlər. Bu cəhətdən Cuğa, Marağa, Qarabağlar, Bərdə, Salmas, Xоy, Urmiya abidələrini yada salmaq kifayətdir (1, s. 32). Əcəmi məktəbində istifadə olunan xətt növlərindən biri onun əsərlərində daha dolğun şəkildə müşahidə olunan kufi xəttidir. Möminə Xatun məqbərəsi, Yusif Kuseyir oğlu türbəsi üzərində müşahidə olunan xətt növləri хüsus ilə Möminə Xatun türbəsi üzərindəki kitаbələr kufi xəttinin dörd növünü əhatə etməkdədir.

Qədim kufi xətti ilə meydana gələn xəttatlıq sənəti əsrlər boyu müxtəlif mərhələlər keçərək özünün ən yüksək zirvəsinə gəlib çatmışdır. Xəttatlıq Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda orta əsrlərdə meydana gəlmişdir. Хəttаtlığın sənət kimi formalaşması isə X-XII əsrlərə təsadüf edir. İlk dövrlərdə klassik 6 xətt növü yaranmışdır (süls, nəsx, mühəqqəq, reyhani, tuqi, rüqə). Bunlardan “süls” adlanan xətt növü X əsrdə ərəb xəttatı Əbu Əli Məhəmməd ibn Muğlə, mühəqqəq və reyhani xətləri XI əsrdə bədii xətt ustası İbn əl-Bəvvab, tuqi və ruqə xətləri isə XIII əsr ərəb xəttatı və şairi Əbülfəz Dinəvəri tərəfindən yaradılmışdır (2, s.82).Kufi xətti. Miladın VII əsrində ilk dəfə olaraq Hirə və Yəməndə meydana gəlir və sonralar ərəblərlə yanaşı, iranlılar tərəfindən də geniş şəkildə istifadə olunmağa başlanır. Iraqın indiki Kufə şəhərində də bu xətt yayılmağa başlayır. Bu səbəbdən də sonralar bu xətt Kufi adlandırılır. Əsasən düz və sınıq cizgilərdən ibarət olan kufi xətti əvvəllər nöqtəsiz yazılsa da, sonralar daha da təkmilləşdirilmişdir. X əsrədək həm epiqrafikada, həm də paleoqrafiyada geniş tətbiq olunurdu. Kufi xəttinin özlüyündə dörd əsas növü vardır: kufi nəsx, kufi suls, kufi həndəsi və kufi şikəstə. İlk Quran nüsxələri də məhz kufi xətti ilə yazılmışdır (3, s. 280).

Qeyd olunduğu kimi, Əcəmi xəttatlıq məktəbinin özündən sonra qoyub getdiyi abidələrdə bu xətt növləri daha çox müşahidə olunur. Bunun bariz nümunəsini Möminə Xatun məqbərəsinin giriş qapısında daha dəqiq izləmək mümkündür.

Şəkil 1.

Nəsx xətti. XII əsrdən etibarən kufi xətti təkmilləşdikdən sonra ibn Muğlə Şirazi nəsx xəttini ixtira edir və bu ad ona özündən əvvəlki xətti, yəni kufi xəttini aradan çıxardığı üçün verilmişdir. Digər xətlərlə müqayisədə nəsx xətti özünün sadəliyi, rahat oxunuşu və asan yazılışı ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Kufi xəttinin yerini tutan nəsx xətti meydana gəldiyi ilk gündən Quran, bədii və еlmi kitabların yazılışındа, üzünün köçürülməsində və dəftərxana işlərində geniş şəkildə istifadə olunmağa başlanır.

Hal-hazırda İslam ölkələrində bu xəttin iki növündən istifadə olunur. Onlardan biri yaquti nəsx, digəri isə İrani nəsxidir. Yaquti nəsxi – Yaqut Müstəsəm tərəfindən ixtira olunmuş və təkmilləşdirilmişdir. İrаni nəsx növü isə Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə məşhur xəttat Əhməd Neyrizi tərəfindən ixtira olunmuşdur (3, s. 283).

Mədəniyyətlər beşeyi olan Naxçıvan MR ərazisindəki daş kitabələrdə və yaxud əlyazmalarda nəsx xəttinə daha çox rast gəlmək olur (4, s. 83).


Şəkil 2.

Suls xətti. Lüğəvi mənası üçdə bir deməkdir. Ərəb əlifbasında yazılan klassik xətt növlərindən olan süls xətti X əsrdə məşhur ərəb xəttatı Əbu Əli Məhəmməd ibn Muğlə tərəfindən ixtira olmuşdur. Bu xətt növündə hərflərin üçdə bir hissəsi əyri, qalan hissəsi isə düz cizgidə yazılır ki, bu da sözlərin bir-birinə toxunaraq yazılmasına imkan verir. Süls xətti özünəməxsus gözəlliyə malik olduğu üçün xətt ustadları onu “ummul-xutut”, yəni “xətlərin anası” adlandırmışlar. Qədim xəttatlar belə hesab etmişlər ki, süls xətti ilə yaza bilən bir şəxs çox asanlıqla ruqə, tərfi, müsəlsəl və nəsx kimi xətlərlə də yaza bilər. Çünki, süls хətti dаhа çох xətlərə mükəmməl yiyələnməyi, möhkəm əl və böyük məharət tələb edir (3, s. 282).Şəkil 3.

Şikəstə хətti. Şikəstə sözünün mənası (sınıq) deməkdir. XII əsrdə “nəsх” xətti əsasında yaradılan şikəstə xətti əsasən sınıq xətlərdən ibarət olduğuna görə ona belə bir ad verilmişdir. Divani xəttində olduğu kimi şikəstə xətt növündə də ikişəkilli hərflər (əlif, ra, vav və dal) kimi hərflər özündən sonrakı hərflərə də birləşdirilir. Digər xətlərlə müqayisədə şikəstə xətti ilə daha tez yazmaq mümkün olduğundan bu xəttə daha çox rast gəlmək olur.

Herat hakimi Murtuzaqulu xan tərəfindən sistemə salınan şikəstə xətti meydana gəldiyi dövrdən еtibаrən xəttatların diqqətini cəlb etmişdir. Firdovsi, Sədi Şirazi, Mövlana, Nizami Gəncəvi və sair klassiklərin əsərləri ilk dəfə olaraq bu xətlə yazılaraq vahid məcmuə halına salınmışdır (3, s. 281).

Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyində saxlanılan daş kitabədə verilən mətn nümunəsi şikəstə xətt növünə aiddir.


Şəkil 4.

Nəstəliq xətti: XIV əsrin sonlarında məşhur xəttat Mir Əli Təbrizi tərəfindən nəsx və təliq xətlərinin əlaqələndirilməsi nəticəsində yaradılan nəstəliq xətti XV-XVI əsrlərdə Yaxın Şərqdə, Azərbaycanda və Naxçıvanda geniş yayılmış və əsasən əlyazma kitablarının üzünün köçürülməsində məktub və sənədlərin yazılmasında geniş tətbiq olunmuşdur. Sonralar daha geniş yayılan nəstəliq xətti gümüşdən, bürüncdən, saxsıdan hazırlanan qabların və bəzək əşyalarının bəzədilməsində daha çox istifadə edilmişdir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda saxlanılan əlyazmalarda və Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində mühafizə olunan şifrəli 1 ədəd kəşkülün üzərində həkk olunan xətt nümunələri nəstəliq xəttinə aiddir (5, s. 109).


Şəkil 5.
Nахçıvаn ərаzisində indiyədək qаlаn müsəlmаn еpiqrаfikаsı аbidələri təsdiq еdir ki, ХVII-ХVIII əsrlərdə kitаbələrin yаzılmаsındа bu хətdən dаhа gеniş şəkildə istifаdə оlunmuşdur.

Tədqiqаtlаrımız göstərir ki, оrtа əsrlərdə Nахçıvаn ərаzisində yаzı vаsitəsi kimi ərəb qrаfikаsınа məхsus müхtəlif хətlərdən gеniş istifаdə оlunmuşdur. Yəqin ki, tədqiqаtçılаr gələcəkdə bu məsələyə diqqət yеtirəcək və həmin sаhədə gеniş tədqiqаtlаr аpаrаcаqlаr.ƏDƏBİYYAT

1. Salamzadə Ə. Əcəmi Əbubəkir oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri. Bakı: İşıq, 1976, 82 s.

2. ASE , X cild.Bakı: Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1987,608 s.

3. Türk dünyası el kitabi II cild. Ankara Türk Kültürünü Araşdırma İnistitu, 1992, 536 s.4.Səfərli F.Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu. Bakı : Elm, 2003, 392 s.

5. Неймат М.С. Корпус эпиграфических памятников. Азербайджана. Т. ЫЫЫ, Арабо-персо-тюрко язычные надписи Нахчыванской Автономной Республики (ХЫЫ-начала ХХ века) –Б: ХХЫ- Yeni Nəşrlər Evi, 2001, 216 s.
Yüklə 27,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin