Politologiya fənni üzrə test politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?


Partiya sisteminin formalaşmasına təsir edən amillərəYüklə 440,44 Kb.
səhifə2/3
tarix20.01.2017
ölçüsü440,44 Kb.
#818
1   2   3
Partiya sisteminin formalaşmasına təsir edən amillərə daxil devil:

 1. siyasi sistemin təbiəti

 2. siyasi simvolların istehsah

 3. mövcud sosial strukturun xarakteri

 4. tarixi ənənələr

 5. vətəndaşların siyasi iştirakçılığını tənzimləyən qanunvericilik normaları

 1. Partiya sistemlərinin kəmiyyət meyarına görə təsnifatına aid olmayan əlaməti göstərin:

 1. hegemon partiya sistemi

 2. sosialist partiya sistemi

 3. hakimiyyətdə olaıı vahid partiyadan ibarət partiya sistemi

 4. partiyanın üstünlük təklif etdiyi sistem

 5. ikipartiyalı sistem

 1. Totalitar partiya sisteminə daxildir:

 1. hakimiyyətin mənbəyi ümumxalq seçkilərdir

 2. cəmiyyətdə plüralizm mövcuddur

 3. partiya dövlətin fövqündə durur, partiya dövlət aparatı ilə sıx bağlıdır

 4. cəmiyyətdə hakimiyyət uğrunda daim leqal mübarizə mövcuddur

 5. çoxpartiyalılıq mövcuddur

 1. ABŞ və İngiltərədə hansı partiya sistemi mövcuddur?

 1. partiyanm üstünlük təşkil etdiyi sistem

 2. totalitar partiya sistemi

 3. ikipartiyalı sistem

 4. sosialist partiya sistemi

 5. polyarlaşmış sistem
 1. Məhdud plüralizm sisteminin başlıca əlamətlərindən biri: düzgün cavabı tapın:

 1. hökumətə sağdan və soldan ikitərəfli təzyiq

 2. cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən bütün partiyaların hökumətdə iştirak etmək səyi

 3. məsuliyyətsiz müxalifətin mövcudluğu

 4. partiyadan kənar hər cür siyasi fəaliyyətin qeyri-qanuniliyi

 5. bir neçə partiyanın formal fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyət

 1. İkipartiyalı sistemin klassik nümunəsi olan ölkələrdən biri:

 1. Rusiya Federasiyası

 2. İtaliya

 3. İngiltərə

 4. Yaponiya

 5. İsveç

 1. Demokratiyaya aid əlaməti göstərin:

 1. kütlənin hakimiyyəti

 2. maliyyəçi sənayeçi qrupların hakimiyyəti

 3. çoxluğun hakimiyyəti

 4. varlı yuxarı təbəqənin hakimiyyəti

 5. nəcib mənşəyə malik iıısanlar qrupunun hakimiyyəti

 1. İbtidai demokratiya hansı demokratiya formasında özünü göstərmişdir?

 1. plüralıst

 2. birbaşa(bilavasitə)

 3. reprezentiv

 4. ntimayəndəli-təmsilçi

 5. plbissitçi

 1. Roma demokratiyasını Afina demokratiyasından fərqləndirən başlıca xüsusiyyətlərdən biri:

 1. birbaşa demokratiya şəklində özünü göstərməsi;

 2. islahatların həvata keçirilməsi;

 3. çoxluğun hakimiyyətinə meydan verilməsi;

 4. təbiətinə görə kollektivçi demokratiya olması.

 5. plebey (xalq) tribunları magistrliyi institutunun yaradılması;

 1. Bunlardan hansı liberal demokratiyanı səciyyələndirən əlamətlərə aid deyil:

 1. şəxsiyyətin muxtariyyətinə üstünlük verilməsi

 2. hakimiyyətin bölünməsi və tarazlaşdırılması mexanizminin yaradılması

 3. çoxluğun azlıq üzərində hakimiyyətinə məhdudiyvət qoyulması

 4. idarəçilik funksiyasınm həyata keçirilməsində hərbi hissələrin, drujinaların rolunun artması

 5. parlamentarizm

 1. Plüralist demokrativa konsepsiyası aiddir:

 1. müasir demokratiya

 2. ibtidai demokratiya

 3. kollektivçi demokratiya

 4. antik demokrativa

 5. klassik demokratixa

 1. Kollektivçi demokratiyaya xas əlamət deyil:

 1. xalqın interpretasiyasında kollektivizm

 2. azadlığın kollektiv izahı

 3. qrup maraqlarıınn rəqabəti və tarazlığı

 4. xalq arasında ziddiyyətlərin olmaması

 5. ümumi siyasi səfərbərlik

 1. Plüralist demokratiyanın əlamətlərinə aid olanı göstərin:

 1. qrup maraqlarının rəqabəti və tarazlığı

 2. sosiai demokratiyanın bəyan edilməsi

 3. hakimiyyətin müxtəlif siyasi təsir mərkəzləri arasında bölünməsi

 4. çoxluğun azlıq üzərində hakimiyyətinə məhdudiyyət qoyulması

 5. ümumi siyasi səfərbərlik

a) 3, 1;

b) 1,5;

c) 2, 4;

d)4,3;


e) 5, 2.

 1. Demokratiya terminini ilk işlədən mütəfəkkirlərdən biri:

 1. T. Hobbs

 2. Herodot

 3. Aristotel

 4. Ş. Monteskye

 5. Platon

 1. İ. Şumpeterin demokratiyanın normal fəaliyət göstərməsi üçün əsaslandırdığı fikrə daxil deyil:

 1. xalqın mühüm dövlət vəzifələrinə seçməyə layiqli ixtisaslı nümayəndələrinin olması

 2. qrup maraqlarının rəqabəti və tarazlığı

 3. siyasi orqanlar elə qərarlar qəbul etməlidir ki, xalq onu başa düşə bilsin

 4. idarəçilik işinin yaxşı təşkil olunmuş bürokratiyaya həvalə edilməsi

 5. özünə nəzarət mexanizminin formalaşması

 1. Azadlığın Böyük Xartiyası harada və nə vaxt qəbul edilmişdir?

 1. 1215-ci ildə İngiltərədə

 2. 1302-ci ildə Fransada

 3. 1265-ci ildə Almaniyada

 4. 1848-ci ildə ABŞ-da

 5. 1597-ci ildə İtaliyada

 1. Partisipar demokratiya nəzəriyyəsi necə adlanır?

 1. siyasi özgələşmə nəzəriyyəsi

 2. iştirak nəzəriyyəsi

 3. konsensus yaratma nəzəriyyəsi

 4. davamlılıq nəzəriyyəsi

 5. sitiuasiya nəzəriyyəsi

 1. Bu əlamətlərdən hansı demokratiyanın iqtisadi əsaslarına daxil deyil?

 1. urbanizasiyanın yüksək səviyyəsi

 2. sosial plüralizm

 3. kütləvi kommunikasiyanın inkişaf səviyyəsi

 4. bazar rəqabəti

 5. iqtisadi və sənaye inkişafının yüksək səviyyəsi

 1. Demokratiya elə dövlət formasıdır ki, ali hakimiyyət istisnasız olaraq bütün vətəndaşlara məxsusdur” fikrini əsaslandıran ınütəfəkkir?

 1. Platon

 2. T. Hobbs

 3. Aristotel

 4. N. Makiavelli

 5. C. Lokk

 1. Afina demokratiyasının çiçəklənməsi dövrünü göstərin:

 1. e. ə. 443 - 423-cü illər

 2. e. ə. 594 - 492-ci illər

 3. e. ə. 492 - 482-ci illər

 4. e. ə. 470 - 462-ci illər

 5. e. ə. 460 - 446-cı illər

 1. İlk parlament nə vaxt yaranmışdır?

 1. 1302-ci ildə

 2. 1265-ci ildə

 3. 1297-ci ildə

 4. 1215-ci ildə

 5. 1848-ci ildə

 1. Azərbaycanın ilk müstəqil parlamenti nə vaxt fəaliyyətə başlamışdır?

 1. 1991-ci il oktyabrın 1-də

 2. 1918-ci il dekabrın 7-də

 3. 2000-ci ilin noyabrında;

 4. 1919-cu il avqustun 4-də

 5. 1918-ci il fevralın 2-də

 1. Ikipalatalı parlament ilk dəfə harada və nə vaxt meydana gəlmişdir?

 1. İspaniyada XII əsr

 2. ABŞ XIX əsr

 3. İngiltərə XIV əsr

 4. Fransa XIV əsr

 5. Yunanıstan XIII əsr

 1. Stortinq hansı ölkənin parlamentidir?

 1. Finlandiyanın

 2. İsrailin

 3. Norveçin

 4. Danimarkanın

 5. Belçikanın

 1. Parlament riqsdaq adlanır:

 1. İsveç

 2. Kanada

 3. Portuqaliya

 4. İspaniya

 5. İsveçrə

 1. Hansı ölkələrin parlamenti seym adlanır:

 1. Lüksemburq, Polşa

 2. Belçika, Lüksemburq

 3. Finlandiya, Polşa

 4. Polşa, İtaliya

 5. Belçika, Finlandiya

 1. Federativ dövlətlərdə ikipalatalı parlamentin olmasının başlıca səbəbini göstərin:

 1. federativ dövlətin ikili təbiəti

 2. siyasi qtivvələrin nisbəti

 3. aristokratiyanın mənafeyinin müdafıə olunması

 4. parlamentin fəaliyyətinin səmərəlilivinin yüksəldilməsi

 5. qanunverici orqanla icra orqanı arasında tarazlığın yaradılması

 1. Məhdud səlahiyyətli parlament mövcuddur:

 1. İtaliya, ABŞ

 2. Fransa, ABŞ

 3. Almaniya, Seneqal

 4. Seneqal, Fransa

 5. Fransa, Almaniya

a) 2, 4;

b) 4, 1;

c) 3, 2:

d) 5, 1;e) 1. 3.

 1. Qeyri-məhdud səlahivyətli parlamenti məhdud səlahiyyətli parlamentdən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət:

 1. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiqi

 2. hüquqi baxımdan istənilən məsələlər üzrə qanun və qərarlar qəbul edə bilməsi

 3. parlamentin ikipalatalı xarakteri

 4. parlamentin veto qoymaq hüququ

 5. parlament üzvünün qanunvericilik təşəbbüsü hüququ

 1. Məşvərətçi parlament mövcuddur:

 1. İordaniya, Küveyt

 2. Fransa, İtaliya

 3. Səudiyyə Ərəbistanı, Oman

 4. Qatar, Tunis

 5. Braziliya, Meksika

 1. Parlament idarəçiliyi sistemindən fərqli olaraq prezident idarəçiliyi sistemində parlamentin səlahiyyətlərinə daxil deyil:

 1. parlament üzvünün qanunvericilik təşəbbüsü hüququ

 2. dövlət büdcəsinin təsdiqi və ona nəzarət

 3. impiçment formasında ali vəzifəli şəxslərin vəzifədən kənarlaşdırlması

 4. parlament işinin təşkili

 5. icra hakimiyyəti orqanlarının birbaşa formalaşdırılması

 1. İmpiçment prosedurası öz başlanğıcını haradan və nə vaxt götürmüşdür?

 1. Fransa parlamenti - XII əsr

 2. ABŞ konqresi - XIX əsr

 3. Italiya parlamenti - XVIII əsr

 4. İspaniya parlamenti - XVII əsr

 5. İngilis parlamenti - XVIII əsr

 1. ABŞ konqresinin nümayəndələr palatasının səlalıiyyət müddəti neçə ildir?

 1. 2 il

 2. 6 il

 3. 4 il

 4. 5 il

 5. 7 il

 1. Səlahiyyət sferası vahid prinsip üzrə müəyyən edilən parlamentə aid olan ölkəni göstərin:

 1. Fransa

 2. Hindistan

 3. İtaliya

 4. Avstriya

 5. ABŞ

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin neçə millət vəkilinin səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir?

 1. 83

 2. 95

 3. 63

 4. 125

 5. 52

 1. Yaponiya parlamentinin yuxarı palatası necə adlanır?

 1. Müşavirlər palatası

 2. Lordlar palatası

 3. senat

 4. Milli Məclis

 5. Federal Məclis

 1. Aktiv seçki hüquqndan fərqli olaraq passiv seçki hiiququnda tətbiq edilən başlıca senzlərdən birini göstərin:

 1. vətəndaşlıq senzi

 2. psixi xəstələrlə bağlı senzlər

 3. oturaqlıq senzi

 4. yaş senzi

 5. fəaliyyət qabiliyyəti ilə bağlı senzlər

 1. Səsvermədə iştirak seçicilərin vəzifəsi deyil, hüququdur?

 1. Azərbaycanda

 2. Belçikada

 3. Türkiyədə

 4. İtaliyada

 5. Lüksemburqda

 1. Absenteizm hadisəsi nədir?

 1. səsvermədə iştirakdan boyun qaçırmaq

 2. səsvermədə iştirak etmək

 3. seçkiləri saxtalaşdırmaq

 4. seçkiləri uduzmaq

 5. səsləri saymaq

 1. Proporsional təmsilçilik seçki sisteminin çatışmayan cəhətlərindəndir:

 1. seçicilərlə namizədlər arasında birbaşa ünsiyyətin yaradılmaması

 2. səslərin itkisinin azalması

 3. ölkədə qüvvələr nisbətini real əks etdirməsi

 4. çoxpartiyalılığın inkişafına yol verilməsi

 5. ümumdövlət mənafelərinin üstünlük təşkil etməsinə şərait yaranması

 1. Dolayı seçki əsasında hansı ölkənin prezidenti seçilir?

 1. ABŞ-da

 2. Rusiya Federasiyasında

 3. Ukraynada

 4. Gürcüstanda

 5. Azərbaycanda

 1. Dolayı seçkilər əsasında hansı ölkənin parlamentinin yuxarı palatası seçilir?

 1. Fransa parlamentində senat

 2. İtaliya parlamentində senat

 3. Yaponiya parlamentində müşavirlər palatası

 4. Almaniyada bundesrat

 5. ABŞ-da senat

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessivaları kiınlərin tələbi əsasında çağrıla biiər?

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tələbi ilə

 2. Konstitıısiya Məhkəməsinin tələbi ilə

 3. Milli Məclisin 42 deputatmın təiəbi ilə

 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin tələbi ilə

 5. Milli Məclisin sədrinin tələbi ilə

a) 5, 3,1:

b) 3,2,1:

c) 5,1,4;

d) 2,4,3;

e) 1,4,2.


 1. Birbaşa seçki hüququ əsasında prezidentin seçilməsi: diizgün cavabı tapın:

 1. İtaliya və Fransada

 2. Azərbaycanda və Fransada

 3. Almaniyada və İsraildə

 4. Ukrayna və Tiirkiyədə

 5. Moldova və Hindistanda

a) 4, 2:

b) 2, 3:

c) 5, 2:

d) 1, 4;


e) 3, 5.

 1. Azərbaycan Respublikasmda majoritar seçki sistemi nə vaxtdan qüvvədədir?

 1. 2002-ci ildən

 2. 1995-ci ildən

 3. 1991-ci ildən

 4. 2000-ci ildən

 5. 2005-ci ildən

 1. Ayrı-ayrı ölkələrdə seçki baryeri seçkilərdə iştirak edənləriıı ümumi sayının neçə faizə qədərini təşkil cdir?

 1. 1 %-dən - 1 8 %-ə qədər

 2. 3 %-dən - 1 0 %-ə qədər

 3. 3 %-dən - 5 %-ə qədər

 4. 1 %-dən - 25 %-ə cpdər

 5. 5 %-dən - 15 %-ə qədər

 1. Beynəlxalq münasibətlər dedikdə nə başa düşülür?

 1. aktorlar arasında müxtəlif səviyyə və formalarda həyata keçirilən ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqə və miinasibətlər sistemi

 2. beynəlxalq münasibətlərin sahələri

 3. beynəlxaiq münasibətlərin reallaşması prosesində iştirak edən tərəflər

 4. tərəfdaşlıq əlaqələri

 5. dünya birliyi

 1. Beynəlxalq münasibətlərin ilkin formasını hansı əlamətlər səciyyələndirmir?

 1. beynəlxalq münasibətlərin ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etməsi

 2. beynəlxalq münasibətlərin qeyri-sabit təbiəti

 3. beynəlxalq münasibətlərin hüquqi əsaslarının olmaması

 4. aktorların sayca az olması

 5. beynəlxalq münasibətlərin ictimai həyatın bəzi sahələrini əhatə etməsi

 1. Müasir beynəlxalq münasibətlər hansı yeni keyfiyyətlərə malikdir?

 1. beynəlxalq və regional tənzimləmə mərkəzlərinin yaranması

 2. qeyri-bərabər tərəfdaşlıq

 3. əlaqələrin qeyri-sabitliyi

 4. əlaqələrin miqyası və intensivlik səviyyəsinin azalması

 5. qarşıdurmanın güclənməsi

 1. Beynəlxalq münasibətlərin hansı əsas nəzəriyyələri var?

 1. qeyd olunan bütün nəzəriyyələr

 2. siyasi realizm

 3. müharibə və sülh

 4. amillər, milli mənafe

 5. əlaqələr, beynəlxalq tarazlıq

 1. Siyasi realizm” nəzəriyyəsinin mahiyyətini hansı ideya əks etdirir?

 1. beynəlxalq münasibətlər hakimiyyət və dünya ağalığı uğrunda mübarizədir

 2. mənafeyin xarici siyasəti müəyyənləşdirən siyasi və mədəni amillərdən asılı olmaması

 3. əxlaqi dəyərlərin səmərəli siyasi fəaliyyətə uyğun olması

 4. əxlaqi qanunlarm mücərrəd formada tətbiqi

 5. əlaqələrin kəskinləşməsi
 1. Beynəlxalq münasibətlərin vəziyyəti hansı amillərlə təyin edilmir?

 1. differensasiya

 2. güc

 3. gücsüzlük

 4. təcridolunma

 5. əməkdaşlıq

 1. Beynəlxalq münasibətlərdə hansı fəaliyyət formaları var?

 1. qeyd olunan bütün formaları.

 2. rəqabət

 3. münaqişə

 4. əməkdaşlıq

 5. uyğunlaşma

 1. Beynəlxalq münasibətlər nədir?

 1. dünya birliyinə daxil olan dövlətlər, millətlər, beynəlxalq təşkilatlar və s. arasında siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və digər münasibətlər sistemidir

 2. iştirakçılar arasında müxtəlif səviyyəli ikitərəfli əlaqə və münasibətlər sistemidir

 3. iştirakçılar arasında müxtəlif formalarda həyata keçirilən çoxtərəfli əlaqə və münasibətlər sistemidir

 4. dövlətlərarası əlaqə və münasibətlər sistemidir

 5. beynəlxalq təşkilatlar arasında əlaqə və münasibətlər sistemidir

 1. Müasir beynəlxalq münasibətlər hansı prinsip və tələblərə əsaslanır?

 1. qeyd olunan bütün prinsip və tələblərə əsaslanır.

 2. dövlətlərin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövüyünün tanınması

 3. dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq

 4. insan hüquqlarının aliliyinin qəbul edilməsi

 5. beynəlxalq təhlükəsizliyin harmlıqla təmin edilməsi

 1. Müasir dövrdə hansı qanunauyğunluqlar beynəlxalq həyatın obyektiv inkişafını əks etdirmir?

 1. münaqişə və müharibələrin artması

 2. dünya düzəninin ümumi qaydalarının yaranması

 3. beynəlxalq münasibətlərin intensivliyi

 4. dövlətlərarası münasibətlərin humanistləşməsi

 5. dövlətlərarası münasibətlərin ədalətli hüquqi normalara əsaslanması

 1. Beynəlxalq münasibətlərin hansı tarixi formaları var?

 1. ilkin, sənaye dövrü və müasir dövrün beynəlxalq münasibətləri

 2. beynəlxalq münasibətlərin ilkin forması

 3. sənaye dövrünün beynəlxalq münasibətləri

 4. müasir beynəlxalq münasibətlər

 5. feodal və kapitalist

 1. Hansı cəhət sənaye dövrünün beynəlxalq münasibətlərinə aid deyil:

 1. aktorların sayının az olması

 2. milli dövlətin meydana gəlməsi və aktorların sayının artması

 3. beynəlxalq münasibətlərin mənəvi dəyərləri ilə real gerçəkliyi arasmda ziddiyyətlərin yaranması

 4. dövlətlərarası münasibətlərin beynəlxalq lıüquq normalarına əsaslanması

 5. beynəlxalq təşkilat və cəmiyyətlərin beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi çıxış etməsi

 1. Müasir beynəlxalq münasibətlər hansı keyfiyyətlərə malikdir?

 1. qeyd olunan bütün keyfıyyətlərə malik olması

 2. beynəlxalq hüquq normalarının milli hüquqi-siyasi normalara münasibətdə üstün mövqeyə malik olması

 3. ümumdünya və regional mərkəzlərin yaradılması cəhdləri

 4. əlaqələrin sabitliyiniıı artması

 5. əlaqələrin intensivlik sürəti

 1. Dövlətlərarası münasibətlərin hansı formaları var?

 1. rəqabət və əməkdaşlıq

 2. ağalıq

 3. əməkdaşlıq

 4. qarşılıqlı yardım

 5. qeyd olunan formaların hamısı

 1. Beynəlxalq münasibətlərin meydana gəlməsinin ideya əsasında hansı nəzəriyyə durur?

 1. “müstəqil dövlətlərin əməkdaşlığı”

 2. “beynəlxalq münasibətlər sahəsi"

 3. “siyasi realizm”

 4. “beynəlxalq tarazlıq”

 5. "'amillər”

 1. Hansı tiplər millətlərarası münaqişələrə aid devil?

 1. ekoloji münaqişələr

 2. sosial-iqtisadi münaqişələr

 3. mədəni-dil münaqişələri

 4. ərazi-status münaqişələri

 5. seperat münaqişələri

 1. Hansı forma siyasi münaqişəyə aid devii:

 1. tərəfdaşlıq

 2. beyııəixalq münaqişələr

 3. millətlərarası münaqişələr

 4. dini münaqişələr

 5. etnik münaqişələr

 1. Sivasi münaqişə nədir?

 1. hakimiyyət səlahiyyətləri və sərvətlər uğrunda mübarizə aparan tərəflər arasında rəqabət xarakterli qarşdıqiı fəaliyyətdir

 2. subyektin özünü reallaşdırma vasitələrindən biridir

 3. siyasi proseslərin ziddiyyətli xarakterini əks etdirir

 4. daxili ziddiyyətlərin nəticəsində yaranma

 5. rəqabət və fıkir ayrılığı nəticəsində yaranır

 1. Hansı xüsusiyyət beynəlxalq münaqişə üçün səciyyəvi deyil?

 1. hərtərəfli əməkdaşlıq

 2. fıkir ayrılığı və ziddiyyətlər

 3. tərəflərin öz mövqelərinin düzgünlüyünə haqq qazandırmaq üçün hərbi vasitələrə əl atması

 4. birtərəfli mənfəət qazanmaq məqsədi güdən münasibətlər

 5. ənənəvi düşmənçilik meyllərini ifadə edən münasibıətlər

 1. Hansı cəhət beynəlxalq münaqişlərin iştirakçıları arasında münasibətləri xarakterizə etmir?

 1. müxtəiif sahələrdə əməkdaşlıq

 2. ənənəvi düşmənçilik

 3. birtərəfli mənfəət əldə etmək

 4. kooperativ münasibətlər

 5. kompromisə gəlməmək

 1. Yüklə 440,44 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin